logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   plus kontrole jednostek
   minus kontrole wewnętrzne
      minus W. Administarcyjno Gospodarczy
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Budżetu i Finansów
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Kultury Sportu i Turystyki
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Biuro Projektu Ispa
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Wydział Budżetu-Referat Wymiaru Podatków
      minus Biuro Rady Miasta
      minus Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Polityki Społecznej – Referat Świadczeń Rodzinnych
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Inżynierii Miejskiej
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych
      minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
      minus Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Komunikacji
      minus Miejska Informacja Turystyczna
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn.
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Wydział Finansowo-Księgowy
      minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Finansowo-Księgowy
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
      minus wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Kluby sportowe
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii, Lokalowy, Finansowo - Księgowy
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn. „Budowa obwodnicy północnej dla Miasta Opola nr SPOT/2.2/36/04”
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu ZPORR pn. „Budowa węzła komunikacyjnego – ulica Niemodlińska w Opolu”
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydział Gospodarki, Nieruchomości, Geodezji i Kartografii
      minus Biuro Spraw Międzynarodowych
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomosciami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus WGNGiK, WKSiT, WOŚiR, MZD
      minus Wydziały Urzędu Miasta Opola
      minus Urząd Stanu Cywilnego
      minus Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Kancelaria
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Wydział Świadczeń Socjalnych
      minus Wydział Budżetu
      minus wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Stowarzyszenie
      minus Stosowanie Kpa w zakresie doręczeń. Wydziały UM Opola
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Informatyki
      minus Wydział Komunikacji Referat Wydawania Praw Jazdy
      minus Wydziały Urzędu Miasta Opola - Czynności cywilnoprawne
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydziały Urzędu Miasta - Realizacja obowiązku wynikająca z art. 13 pkt 6 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
      minus Miejski Rzecznik Konsumentów
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Oświaty
      minus Kontrola umów pod kątem realizacji przepisów o gwarancji
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Budżetu, Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydziały UM- Celowość dokonywanych wydatków w § 4390
      minus Biuro Organizacji Transportu Zbiorowego
      minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Referat Nieruchomości Skarbu Państwa, Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Referat Lokalowy Urzędu Miasta Opola
      minus Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Finansowo - Księgowy
      minus Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Gospodarki Nieruchmosciami
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Oswiaty
      minus Biuro Nieruchomosci Skarbu Państwa
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Komunikacji i Transportu Zbiorowego
      minus Wydział Sportu
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Lokalowy
      minus Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomosciami - kontrola kompleksowa
      minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
      minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
      minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawnosci
      minus Wydział Sportu
      minus Biuro Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Biuro Obsługi Inwestorów
      minus Wydziały Urzędu Miasta
      minus Wydział Oświaty
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 
 

 

 
KWiA - I – 0913 - 002/11      
 
 
Opole, 18 marca 2011 r.
 
PROTOKÓŁ KONTROLI NR 5/11
 
Jednostka kontrolowana
Wydział Oświaty Urzędu Miasta Opola
Nazwa organu sprawującego nadzór
Prezydent Miasta Opola
 
Termin przeprowadzenia kontroli
od 12 lutego do 28 lutego 2011 r.
 
Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko
Izabela Dziewulska-Gaj – główny specjalista w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu – członek zespołu
Wiesław Pałczyński – st. specjalista w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu- kierownik zespołu
 
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
Nr   9/11
Nr 10/11
Przedmiot kontroli
Prawidłowość prowadzenia nadzoru nad realizacją obowiązku szkolnego i jego egzekucją.
Okres objęty kontrolą
2009-2010 r.
Imię i nazwisko naczelnika kontrolowanego wydziału
Irena Koszyk – Naczelnik Wydziału Oświaty
Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali:
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))– Inspektor ds. szkół podstawowych i gimnazjów,
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))– samodzielny referent ds. obowiązku nauki
 

 

    
   
Podstawy prawne
 
 
I. Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.Nr 256, poz. 2572, z późniejszymi zmianami) – art. 15, 16, 18, 19, 20.
2. Rozporządzenie MENiS z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26, poz. 232).
3. Pismo MEN z 6 października 1993 r. w sprawie spełniania obowiązku szkolnego poza szkołą (DKO-430-4/93/JB).
4. Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 229, poz. 1954).
Cel kontroli
 
Celem kontroli była ocena prawidłowości realizacji obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki wraz z prowadzonym nadzorem wobec jednostek podległych w 2010 roku.                    
 
Metodyka przeprowadzenia kontroli
 
Dokonano analizy stanu prawnego. Zapoznano się z organizacją pracy Wydziału Oświaty, podziałem zadań, opisami stanowisk, rodzajem prowadzonej dokumentacji.
 
Kryteria
 
OBOWIĄZEK SZKOLNY
 
Obowiązek szkolny wynika z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm).
Nie spełnianie obowiązku szkolnego podlega egzekucji administracyjnej na podstawie art. 20 tej ustawy. Przepis ten odsyła do trybu przewidzianego w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ( Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 ze zm). Na gruncie tej ustawy obowiązek szkolny jest obowiązkiem o charakterze niepieniężnym (art. 1 i art. 2 § 1 pkt 10) i - co do zasady - jest obowiązkiem wynikającym bezpośrednio z przepisów prawa (art. 3 § 1).
Obowiązek szkolny jest spełniany na podstawie art. 16 ust. 5a ustawy o systemie oświaty.
 
Art. 15
1. Nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia.
2. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.
Art. 16
5. Obowiązek szkolny spełnia się przez uczęszczanie do szkoły podstawowej i gimnazjum, publicznych albo niepublicznych.
5b. Obowiązek, o którym mowa w art. 14 ust. 3, obowiązek szkolny i obowiązek nauki mogą być spełniane również przez uczęszczanie odpowiednio do przedszkola lub szkoły:
1) za granicą, w tym na podstawie umów międzynarodowych lub porozumień o współpracy bezpośredniej zawieranych przez szkoły, jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej lub w ramach programów edukacyjnych Unii Europejskiej;
2) przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce.
6. Dyrektorzy niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz dyrektorzy publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, a także dyrektorzy szkół specjalnych i ośrodków, o których mowa w art. 2 pkt 5, prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, którym nie ustalono obwodów, o przyjęciu ucznia do szkoły są obowiązani powiadomić dyrektora publicznej szkoły podstawowej lub gimnazjum, w których obwodzie uczeń mieszka, oraz informować go o spełnianiu przez ucznia obowiązku szkolnego.
6a. Przepis ust. 6 stosuje się odpowiednio do dyrektora publicznej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum o ustalonym obwodzie, który przyjął do szkoły ucznia zamieszkującego w obwodzie innej szkoły publicznej.
7. Za spełnianie obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki uznaje się również udział dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, organizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami.
8. Na wniosek rodziców dyrektor publicznej szkoły podstawowej lub gimnazjum, w obwodzie których dziecko mieszka, lub dyrektor szkoły ponadgimnazjalnej, do której dziecko uczęszcza, może zezwolić na spełnianie przez dziecko odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkoła oraz określa warunki jego spełniania. Dziecko spełniając odpowiednio obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w tej formie może otrzymać świadectwo ukończenia poszczególnych klas danej szkoły lub ukończenia tej szkoły na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych przez szkołę, której dyrektor zezwolił na taką formę spełniania obowiązku szkolnego lub nauki.
 
Art. 18
1. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do :
1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły,
2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,
3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć,
4) informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej lub gimnazjum, w obwodzie których dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego spełnianego w sposób określony w art. 16 ust. 5b
3. Rodzice dziecka realizującego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkoła na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 8, są obowiązani do zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w tym zezwoleniu.
 
Art. 19
1. Dyrektorzy publicznych szkół podstawowych i gimnazjów kontrolują spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodach tych szkół, a gmina kontroluje spełnianie obowiązku nauki przez młodzież zamieszkała na terenie tej gminy, w tym odpowiednio:
1) kontrolują wykonywanie obowiązków, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1,2 i 4, a także współdziałają z rodzicami w realizacji obowiązków, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 i ust.3;
2) prowadzą ewidencję spełniania obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki.
2. Organ gminy (wójt, burmistrz, prezydent miasta) jest obowiązany przekazywać dyrektorom publicznych szkół podstawowych i gimnazjów na obszarze gminy informacje o aktualnym stanie i zmianach w ewidencji dzieci i młodzieży w wieku 3-18 lat.
 
Art. 20
1. Niespełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
2. Przez niespełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50 %:
1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych w przedszkolu (oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej), szkole podstawowej, gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej lub placówce;
2) zajęć w przypadku spełniania obowiązku nauki przez uczęszczanie na zajęcia lub w celu przygotowania zawodowego, o których mowa w art. 16 ust. 5a pkt 2-4.
 
 ŚRODKI EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ
 
1. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz.U. z 2005r. Nr 229, poz. 1954r. z późniejszymi zmianami)
2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2001r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej (Dz. U. z 2001r. Nr 137, poz. 1543).
3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2001r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. Nr 137, poz.1541 z późniejszymi zmianami)
 
Wśród wymienionych w art. 1a pkt 12 lit. b ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji środków egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze niepieniężnym tylko – co do zasady – grzywna w celu przymuszenia jest właściwa dla wyegzekwowania obowiązku szkolnego. Grzywny nie stosuje się wobec ucznia, jako osoby małoletniej. Zgodnie z art. 120 § 2 ustawy, nieuczęszczanie dziecka do szkoły skutkować będzie nałożeniem grzywny na jego przedstawicieli ustawowych. Tym samym egzekwowany będzie rodzicielski obowiązek zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne.
Egzekucji podlega również obowiązek zgłoszenia dziecka do szkoły, skoro skutkiem zaniechania rodziców (prawnych opiekunów) będzie nieuczęszczanie dziecka do szkoły oraz obowiązek powiadamiania organów gminy o aktualnej formie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego. Podobnie na rodziców (prawnych opiekunów) a nie na dziecko, nakładana będzie grzywna w razie zaniechania wypełniania obowiązku szkolnego poza szkołą. Grzywna nakładana może być wielokrotnie, z tego samego tytułu – aż do osiągnięcia pożądanego skutku, albo do osiągnięcia górnej granicy kwotowej. Aktualnie jednorazowo grzywna nie może przekroczyć, dla osób fizycznych, kwoty 10.000 zł, a łączna kwota grzywien – 50.000 zł ( art.121 § 2 i § 3).
 
Wierzyciel obowiązku szkolnego
Wierzycielem obowiązku szkolnego jest dyrektor szkoły podstawowej i gimnazjum (dla absolwenta szkoły podstawowej) w obwodzie, którego dziecko zamieszkuje – art. 1a pkt 13 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Do podstawowych obowiązków wierzyciela należy:
1) Wystosowanie upomnienia – art. 15 § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Kosztami upomnienia obciąża się rodziców dziecka na rzecz wierzyciela – art. 15 § 2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
2) Wystawienie tytułu wykonawczego – art.26 § 1 i art. 27 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
3) Wystąpienie z wnioskiem o wszczęcie egzekucji – art. 26 § 1 i art. 28 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 
Organem egzekucyjnym jest właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego – gmina Opole – w jej imieniu Wydział Oświaty Urzędu Miasta Opola, o czym stanowi art. 20 § 1 pkt 2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Zasadniczą rolą organu egzekucyjnego jest doprowadzenie do wykonania obowiązku podlegającego egzekucji, czyli wymuszenie na rodzicach (prawnych opiekunach) pożądanych zachowań dziecka.
 
Powinności dyrektora szkoły w ramach kontroli spełniania obowiązku szkolnego.
 
Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty dyrektorzy publicznych szkół podstawowych i gimnazjów kontrolują spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące w obwodach tych szkół.
 
Czynności składające się na kompetencję kontrolną dyrektora:
1) kontrola wykonywania obowiązków rodziców (opiekunów prawnych), polegających na:
a) dopełnieniu czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły,
b) zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;
2) współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w zakresie zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych, a w przypadku spełniania obowiązku poza szkołą, na podstawie zezwolenia – w zakresie zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w zezwoleniu;
3) prowadzenie ewidencji spełniania obowiązku szkolnego. Dyrektor spełnia szczególną rolę w ramach egzekucji administracyjnej – jako uprawniony do żądania wykonania w drodze tej egzekucji określonych obowiązków, czyli jako wierzyciel.
 
Tryb postępowania egzekucyjnego
1. Niespełnienie obowiązku szkolnego powinno spowodować podjęcie przez wierzyciela czynności prawnych zmierzających do zastosowania środka egzekucyjnego. Pierwsza taka czynność wynika z zasady zagrożenia, a jest nią upomnienie. Według art. 15 § 1 ustawy egzekucyjnej adresatem upomnienia jest zobowiązany (opiekun prawny dziecka). Wymagana jest forma pisemna, zaś treść upomnienia to wezwanie do wykonania obowiązku, z zagrożeniem skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego. Dla celów dowodowych konieczne jest takie doręczenie upomnienia, aby można było ustalić dzień, w którym doręczenie nastąpiło (zwrotne poświadczenie odbioru).
2. Po upływie 7 dni od dnia doręczenia upomnienia może być wszczęte postępowanie egzekucyjne.
Wierzyciel wystawia tytuł wykonawczy (zał. nr 1), ponieważ egzekucja dotyczy w omawianym przypadku obowiązku o charakterze niepieniężnym, wierzyciel wskazuje we wniosku środek egzekucyjny. Jest nim grzywna w celu przymuszenia (art.1a pkt 12 lit.b).
3. Wniosek oraz tytuł wykonawczy z załączonym dowodem doręczenia upomnienia składa się w organie egzekucyjnym, którym jest na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta Opola Naczelnik Wydziału Oświaty. W toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez organ administracji samorządowej dyrektor szkoły może występować z wnioskami i środkami procesowymi przysługującymi wierzycielowi. Może zastosować zażalenie na postanowienie oraz występować z wnioskami o zawieszenie lub umorzenie postępowania egzekucyjnego.
4. Naczelnik Wydziału Oświaty – na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta Opola – podpisuje postanowienie o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia do spełniania obowiązku szkolnego.
5. Wydział Oświaty wysyła zobowiązanemu postanowienie o nałożeniu grzywny i wystawiony przez dyrektora szkoły tytuł wykonawczy za zwrotnym poświadczeniem odbioru, a następnie przekazuje dyrektorowi szkoły informację o nałożeniu grzywny na zobowiązanego wraz z kopią postanowienia.
6. Grzywna może być nakładana wielokrotnie z tego samego tytułu – aż do osiągnięcia pożądanego skutku, albo do osiągnięcia górnej granicy kwotowej. Aktualnie jednorazowo grzywna nie może przekroczyć dla osób fizycznych, kwoty 10.000 zł, a łączna kwota grzywien 50.000 zł.
7. Nałożona grzywna w celu przymuszenia nie uiszczona w terminie podlega ściągnięciu w odrębnym trybie egzekucji należności pieniężnych (art. 124 § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji).
 
 
Obowiązek szkolny i obowiązek nauki określony (statuowany) w przepisach u.s.o. wynika z zasady konstytucyjnej wyrażonej w zapisie art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z późn. zm.), zgodnie z którą nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia . Jest to obowiązek, jak i prawo każdego obywatela.
Obowiązek szkolny rozpoczyna się 1 września w roku, którym dziecko kończy póki co 7 lat oraz trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.
W świetle zapisu art. 16 ust. 5 u.s. o. obowiązek szkolny spełnia się poprzez uczęszczanie do szkoły podstawowej i gimnazjum, przy czym mogą to być szkoły publiczne i niepubliczne. W tym zakresie u.s.o. pozostawia podjęcie decyzji w gestii rodziców dziecka - gdyż to właśnie rodzice zobowiązani są do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły. Obowiązek szkolny może być też realizowany przez uczęszczanie do szkoły za granicą, w tym na podstawie umów międzynarodowych lub porozumień o współpracy bezpośredniej zawieranych przez szkoły, j.s.t. i organy administracji rządowej lub ramach programów edukacyjnych, jak również przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce.
 
Kontrolę spełniania obowiązku szkolnego sprawują dyrektorzy publicznych szkół podstawowych i gimnazjów obwodów właściwych ze względu na miejsce zamieszkania uczniów – art. 19 ust. 1 u.s.o. W związku z powyższym na dyrektorach odpowiednich szkół ciąży obowiązek prowadzenia ksiąg ewidencji spełniania przez dzieci obowiązku szkolnego.
W celu umożliwienia spełnienia obowiązku kontroli przez dyrektorów właściwych szkół, ustawodawca nałożył na organy gminy - a konkretnie na ich organ wykonawczy, a więc (prezydenta, burmistrza, wójta) obowiązek przekazywania dyrektorom publicznych szkół podstawowych i gimnazjów na obszarze gminy informacji o aktualnym stanie i zmianach w ewidencji dzieci i młodzieży w wieku 3-18 lat.
Aby zapewnić dyrektorom obowiązanym do sprawowania kontroli wiedzę o uczniach, którzy realizują obowiązek szkolny poza szkołą obwodową , u.s.o. przyjęła rozwiązanie w świetle którego dyrektorzy szkół, w których obowiązek ten uczeń realizuje, zobowiązani są do dostarczenia informacji dyrektorowi szkoły obwodowej. Zgodnie bowiem z zapisem art. 16 ust. 6 u.s.o. dyrektorzy niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz dyrektorzy publicznych szkół i gimnazjów , także szkół specjalnych i ośrodków, o których mowa w art. 2 pkt 5 u.s.o. prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego, którym nie ustalono obwodów, o przyjęciu ucznia do szkoły są zobowiązani powiadomić dyrektora publicznej szkoły podstawowej lub gimnazjum, w których obwodzie uczeń mieszka.
Analogiczny obowiązek spoczywa na dyrektorze publicznej szkoły podstawowej lub gimnazjum o ustalonym obwodzie, który przyjął ucznia zamieszkującego w obwodzie innej szkoły publicznej.
Przepisy u.s.o. nie określają terminu ani formy powiadomienia. Uznaje się jako zasadę, że powiadomienie to powinno nastąpić w formie pisemnej (ad probationem) oraz powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki.
 
 
USTALENIA KONTROLI
 
I.                         W zakresie spraw prawno-organizacyjnych
 
Prezydent Miasta Opola w dniu 26 stycznia 2006 r. wprowadził Zarządzeniem Nr OR.I-0152-10/06 zasady i tryb postępowania przy egzekucji obowiązku szkolnego.
W załączniku do zarządzenia opisany jest tryb postępowania wierzyciela oraz czynności organu egzekucyjnego.
Tryb postępowania wierzyciela-dyrektora publicznej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum w obwodzie którym zamieszkuje dziecko przedstawia się następująco:
- przesłanie do rodziców (opiekunów prawnych) dziecka niespełniającego obowiązku szkolnego pisemnego upomnienia. Upomnienie to winno zawierać stwierdzenie, że obowiązek nie jest realizowany oraz wezwanie do posłania dziecka do szkoły z wyznaczeniem terminu i informacją, że niespełnienie tego obowiązku jest zagrożone skierowaniem sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego.
- sporządzenie tytułu wykonawczego wg ustalonego wzoru.
- skierowanie do organu egzekucyjnego (Wydziału Oświaty) wniosku o wszczęcie egzekucji wraz z tytułem wykonawczym i jego odpisem , a także z załączonym dowodem doręczenia upomnienia.
Tryb postępowania organu egzekucyjnego – wydziału oświaty przedstawia się następująco:
- sekretariat wydziału oświaty przyjmuje wniosek dyrektora szkoły o wszczęcie egzekucji administracyjnej obowiązku szkolnego i nałożenia grzywny w celu przymuszenia. Do wniosku powinien być dołączony tytuł wykonawczy, upomnienie oraz dowód jego doręczenia.
- inspektor wydziału oświaty sprawujący nadzór nad szkołami podstawowymi i gimnazjami sprawdza wniosek pod względem formalnym. Jeżeli dokumenty nie są kompletne, bądź stwierdzono, że tytuł wykonawczy nie spełnia wymogów kreślonych w ustawie, postępowanie egzekucyjne nie jest realizowane a wniosek wraz tytułem wykonawczym zwraca się wierzycielowi w drodze postanowienia (akta kontroli Nr 11/5/I/str. 1-6).  
      
Kontrolujący stwierdzili na podstawie przedstawionych protokołów z narad, że na naradach z dyrektorami publicznych szkół podstawowych z dnia 14.09.2005 r. i 28.08.2006 r. oraz dyrektorami publicznych gimnazjów w dniu 14.09.2005 r. przypominano o odpowiedzialności za realizację obowiązku szkolnego w rejonie szkoły oraz obowiązku przesyłania w razie ich zaistnienia wniosków o egzekucję w przypadkach lekceważenia obowiązku szkolnego (akta kontroli Nr 11/5/I/ str.7-10).
 
II.    W zakresie obowiązku przekazywania dyrektorom szkół podstawowych i gimnazjów zmian w ewidencji dzieci i młodzieży
    
Zgodnie z art. 19 ust 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty prezydent miasta jest obowiązany przekazywać dyrektorom publicznych szkół podstawowych i gimnazjów na obszarze gminy informacje o aktualnym stanie i zmianach w ewidencji dzieci i młodzieży w wieku 3-18 lat.
Kontrolujący ustalili, że organ prowadzący (wydział oświaty) corocznie przekazuje (w m-cu marcu) dyrektorom obwodowych szkół podstawowych wydruki z ewidencji dotyczące dzieci, które powinny w danym roku szkolnym odbyć roczne przygotowanie przedszkolne oraz rozpocząć naukę w klasach I.
Dyrektorzy gimnazjów również otrzymują wydruki z ewidencji ludności dotyczące uczniów przyszłych klas I. Wszystkie te informacje posiadają pisma przewodnie oraz informację, że otrzymane informacje mogą być wykorzystane wyłącznie do celów oświatowych, stosownie do ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (akta kontroli Nr 11/5/I/str.15).
Ustalono również, że Wydział Spraw Obywatelskich przekazuje na bieżąco Wydziałowi Oświaty potwierdzenia zameldowań, przemeldowań, wymeldowań, dzieci i młodzieży na terenie miasta Opola ( akta kontroli Nr 11/5/I/str.16 ).
Ustalono, że gmina Opole posiada 18 obwodów podstawowych szkół oraz 7 gimnazjalnych obwodów. Na podstawie ewidencji ludności w wymienionych obwodach szkolnych prowadzone są księgi ewidencji dzieci i młodzieży podlegających obowiązkowi szkolnemu - rozporządzenie MEN z dnia 19.02.2002 r.(Dz.U. Nr. 23, poz. 225 z późn. zm.).
        Wydział Oświaty nie nadzoruje prowadzenia przez szkoły podstawowe i gimnazja ewidencji spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci i młodzież. Są to kompetencje Kuratora Oświaty. Stosownie do zapisu art. 31 ust. 1 pkt 5b ustawy o systemie oświaty Opolski Kurator Oświaty, w imieniu wojewody, wykonuje zadania i kompetencje w zakresie oświaty określone w ustawie i przepisach odrębnych na obszarze województwa opolskiego, a w szczególności wykonuje zadania organu wyższego stopnia w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w stosunku do dyrektorów szkół – w sprawach z zakresu obowiązku szkolnego i obowiązku nauki oraz w sprawach skreślenia uczniów z listy uczniów.
         Jednocześnie zapisy art. 33 ust 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy o systemie oświaty określają na czym polega nadzór pedagogiczny kuratora oświaty. Art. 33 ust. 2 pkt 3 ustawy stanowi, że nadzorowi pedagogicznemu Kuratora podlega w szczególności (między innymi) przestrzeganie przepisów dotyczących obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki. Formami nadzoru pedagogicznego są: ewaluacja, kontrola, wspomaganie.
         Minister Edukacji Narodowej ustala podstawowe kierunki realizacji przez kuratorów oświaty polityki oświatowej państwa oraz kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego na dany rok szkolny. W roku szkolnym 2009/2010 kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego kuratora obejmowały między innymi w zakresie kontroli w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego i szkołach podstawowych „Prawidłowość nadzorowania realizacji przez dzieci sześcioletnie rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego”. Do kontroli tego obszaru wykorzystano, zatwierdzony przez MEN, arkusz kontroli – Prawidłowość nadzorowania przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej spełniania przez dzieci sześcioletnie rocznego przygotowania przedszkolnego (pismo do kuratorów oraz arkusz kontroli w załączeniu). W roku szkolnym 2007/08 zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego obejmowały zadanie „Diagnoza działań podjętych przez dyrektorów szkół i placówek na rzecz spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki przez uczniów”.
 
 
III Jakie ewidencje prowadzi Wydział Oświaty
 
Ustalili, że Wydział Oświaty prowadzi ewidencję osób urodzonych w rocznikach objętych obowiązkiem nauki. W 2011 r. są to ewidencje osób spełniających obowiązek nauki, urodzonych w następujących rocznikach:
§         Ewidencja osób urodzonych w roku 1993;
§         Ewidencja osób urodzonych w roku 1994,
§         Ewidencja osób urodzonych w roku 1995.
 
Zestawienie informacji przekazanych przez Wydział Oświaty UM Miasta Opola szkołom na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy o systemie oświaty w 2009 r. i 2010r.
 
 

 

Aktualny stan / zmiany
Data przekazania informacji
Liczba dzieci i młodzieży w wieku 3-18 lat (art.19
pkt.2)
Dyrektorom publicznych szkół podstawowych i gimnazjów
PSP i PG aktualny stan
05.11.2010 r.
PSP 5309 + 194 czasowo zameldowanych
PG 2968 + 105 czasowo zameldowanych
do każdej szkoły przekazano wydruki z ewidencji ludności - imienne wykazy dzieci zameldowanych w obwodach poszczególnych szkół
Zmiany
 
2009 r.
za I 2009
27.02.2009 r.
114
za II 2009
10.03.2009 r.
64
za III 2009
08.04.2009 r.
127
za IV 2009
07.07.2009 r.
118
za V 2009
07.07.2009 r.
84
za VI 2009
18.07.2009 r.
80
za IX 2009
02.11.2009 r.
146
za X 2009
18.11.2009 r.
67
za XI 2009
28.12.2009 r.
77
za XII 2009
26.03.2010 r.
67
Zmiany
 
2010 r.
za I 2010
26.03.2010 r.
91
za II 2010
26.03.2010 r.
89
za III 2010
PG 11.06.2010 r.
PSP 14.06.2010 r.
115
za IV-V 2010
114
za VI 2010
21.07.2010 r.
63
za VII 2010
10.08.2010 r.
119
za VIII 2010
Nie wysyłano, w XI wysłano stan aktualny ze zmianami
104
za IX 2010
94
za XI 2010
08.12.2010 r.
84
za XII 2010          
04.01.2011 r.
58

 

 
Wydział Oświaty corocznie (luty-marzec) przed planowaniem przez dyrektorów organizacji kolejnego roku szkolnego, przekazuje dyrektorom obwodowych szkół podstawowych wydruki z ewidencji ludności dotyczące dzieci zamieszkałych w ich obwodach, które powinny w danym roku szkolnym odbyć roczne przygotowanie przedszkolne oraz rozpocząć naukę  w klasie I. Również dyrektorzy gimnazjów otrzymują wydruki z ewidencji ludności dotyczące młodzieży przyszłych klas I. W ciągu całego roku szkolnego do szkół przesyłane są wszelkie zmiany dotyczące zameldowania, przemeldowania lub wymeldowania dzieci i młodzieży zamieszkałych w obwodach poszczególnych szkół.
Wszystkie zmiany w ewidencji przekazywane są do Wydziału Oświaty przez Wydział Spraw Obywatelskich.
 
Badania przeprowadzone na podstawie danych Wydziału Oświaty dot. liczby dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu w gminie Opole przedstawiają się następująco:
 
                                                             

 

Liczba dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu w roku szkolnym 2009/2010
Rodzaj szkół
Liczba dzieci podlegających obowiązkowi
Szkoły podstawowe
5436 + 203 czasowo zameldowanych
Szkoły gimnazjalne
3127 + 103 czasowo zameldowanych

 

 
 

 

Liczba dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu w roku szkolnym 2010/2011
Rodzaj szkół
Liczba dzieci podlegających obowiązkowi
Szkoły podstawowe
5309 + 194 czasowo zameldowanych
Szkoły gimnazjalne
2968 + 105 czasowo zameldowanych

 

 
Urząd Miasta Opola nie posiada danych dotyczących:
- liczby dzieci realizujących obowiązek w szkołach,
- liczby  dzieci realizujących obowiązek poza szkołą,
- liczby dzieci nierealizujących obowiązku szkolnego.
 
Podstawy prawne, regulaminowe i pełnomocnictwa dla działania wierzyciela.
 
 W otrzymanej informacji wynika ,że podstawą prawną jest - Upoważnienie nr OR.III-1115/9/2006 z dnia 4 stycznia 2006 r. dla Naczelnika Wydziału Oświaty w sprawie wydawania w imieniu Prezydenta Miasta Opola decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń z zakresu działania Wydziału Oświaty.
 
Podstawy prawne, regulaminowe i pełnomocnictwa dla działania organu egzekucyjnego
 
            Z otrzymanej informacji wynika, że zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o systemie oświaty dyrektorzy publicznych szkół podstawowych i gimnazjów kontrolują spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodach tych szkół. Oni również prowadzą ewidencję spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodach ich szkół. Na dyrektorach publicznych szkół podstawowych spoczywa również obowiązek kontrolowania spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego przez dzieci sześcioletnie zamieszkałe w obwodzie danej szkoły.
         Niespełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego przez dzieci                w wieku 6 lat oraz obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz.1954 z późn. zm.), o czym stanowi art. 20 ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).
         Obowiązki te są w rozumieniu art. 2 § 1 pkt 10 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji „obowiązkami o charakterze niepieniężnym” przekazanymi do egzekucji administracyjnej na podstawie przepisu szczególnego, którym jest art. 20 ustawy o systemie oświaty.
         Dyrektor publicznej szkoły podstawowej i gimnazjum, w których obwodzie dziecko zamieszkuje, w rozumieniu art. 5 § 1 pkt 2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym                       w administracji, jest wierzycielem uprawnionym do żądania wykonania obowiązku szkolnego w drodze egzekucji administracyjnej. W tym celu, po stwierdzeniu niespełniania przez dziecko obowiązku i wyczerpaniu wszystkich możliwych działań szkoły, dyrektor szkoły w obwodzie, której dziecko mieszka, kieruje do jego rodziców upomnienie zawierające stwierdzenie, że obowiązek nie jest realizowany, wezwanie do posyłania dziecka do przedszkola lub szkoły z wyznaczeniem terminu, informację, że niespełnienie obowiązku jest zagrożone skierowaniem sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego.
         W przypadku konieczności skierowania sprawy na drogę egzekucji administracyjnej (niezastosowania się do wezwania mimo upływu terminu określonego w upomnieniu), dyrektor szkoły kieruje wniosek o wszczęcie egzekucji administracyjnej do organu egzekucyjnego, którym zgodnie z art. 20 § 1 pkt 2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji jest właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego. Art. 1a pkt 14 precyzuje, że rozumie się przez to Prezydenta miasta w naszym przypadku.
         Zgodnie z wymogiem art. 26 § 1 oraz art. 27 § 3 ww. ustawy do wniosku wierzyciel dołącza wystawiony przez niego tytuł wykonawczy, sporządzony według ustalonego wzoru oraz dowód doręczenia upomnienia. Jednocześnie na podstawie art. 28, ponieważ egzekucja dotyczy obowiązku o charakterze niepieniężnym, dyrektor – wierzyciel powinien wskazać we wniosku środek egzekucyjny.
         Środkiem egzekucyjnym wskazanych obowiązków jest grzywna w celu przymuszenia – art. 1a pkt 12 lit.b pierwsze tiret i art. 119 § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
         Grzywny nie stosuje się wobec ucznia, jako osoby małoletniej. Zgodnie z art. 120 § 2 ustawy, nieuczęszczanie dziecka do szkoły skutkuje nałożeniem grzywny w celu przymuszenia na jego przedstawicieli ustawowych. Tym samym egzekwowany będzie rodzicielski obowiązek zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne. 
 
  
IV. W zakresie wniosków o wszczęcie egzekucji administracyjnej
 
Kontrolujący ustalili, że 2 lutego 2011 r. zwrócono wierzycielom dwa tytuły wykonawcze z powodu braków formalnych (akta kontroli 11/5/I/str.11-12).
Wierzycielami byli – PSP Nr 16 w Opolu oraz PG nr 7 w Opolu.
 
W postanowieniu o zwrocie tytułu wykonawczego kierowanym do dyrektora PSP nr 16 w Opolu stwierdzono następujące braki w tytule wykonawczym;
- oznaczenia wierzyciela i pieczęci urzędowej,
- błędna postawa prawna oraz treść podlegającego egzekucji obowiązku,
- brak stwierdzenia, że obowiązek jest wymagalny,
- ponadto do tytułu wykonawczego nie dołączono dowodu doręczenia upomnienia,
   a jedynie potwierdzenie nadania.
 
W postanowieniu o zwrocie tytułu wykonawczego kierowanym do dyrektora PG nr 7 w Opolu stwierdzono następujące braki;
- brak oznaczenia wierzyciela i pieczęci urzędowej,
- brak nazwiska zobowiązanego,
- brak stwierdzenia wymagalności obowiązku.
Z informacji uzyskanych od kierownictwa ww placówek oświatowych wynika, że;
- sprawa wskazana w tytule wykonawczym PSP Nr 16 w Opolu została zakończona, ponieważ obowiązek szkolny realizowany będzie w Międzywojewódzkim Ośrodku Wychowawczym, do którego uczeń został skierowany na mocy wyroku sądu opiekuńczego.
- sprawa określona tytułem wykonawczym PG Nr 7 Opolu w chwili obecnej jest bezprzedmiotowa, ponieważ dziecko realizuje obowiązek szkolny.
 
W toku prowadzonego postępowania stwierdzono prawidłowe postępowanie organu w kontrolowanym zakresie.
Według art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty dyrektorzy publicznych szkół podstawowych i gimnazjów kontrolują spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące w obwodach tych szkół.
Czynności składające się na kompetencję kontrolną dyrektora:
1. kontrola wykonywania obowiązków rodziców (prawnych opiekunów), polegających na:
a) dopełnieniu czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły,
b) zapewnieniu regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;
2. współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w zakresie zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych, a w przypadku spełniania obowiązku poza szkołą, na podstawie zezwolenia - w zakresie zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w zezwoleniu;
3. prowadzenie ewidencji spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.
Dyrektor spełnia szczególną rolę w ramach egzekucji administracyjnej - jako uprawniony do żądania wykonania w drodze tej egzekucji określonych obowiązków, czyli jako wierzyciel.
Podsumowując wierzycielem obowiązku szkolnego jest dyrektor szkoły, w obwodzie której dziecko zamieszkuje lub gmina, a zależy to od wieku ucznia. Gmina jest wierzycielem dla obowiązku wypełnianego przez młodzież w wieku 16-18 lat, a dyrektor w pozostałym zakresie wiekowym (art. 5 § 1 pkt 2 ustawy egzekucyjnej oraz art. 19 ust. 1 ustawy o systemie oświaty).
Do podstawowych obowiązków wierzyciela należy:
a) wystosowanie upomnienia - art. 15 ustawy egzekucyjnej,
b) wystawienie tytułu wykonawczego - art. 26 § 1 i art. 27 ustawy egzekucyjnej,
c) wystąpienie z wnioskiem o wszczęcie egzekucji - art. 26 § 1 i art. 28 ustawy egzekucyjnej.
Organem egzekucyjnym jest właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego - o czym stanowi art. 20 § 1 pkt 2 ustawy egzekucyjnej, a co wyjaśnia bliżej, nazywając organy, w art. 1a pkt 14 tej ustawy. Zasadniczą rolą organu egzekucyjnego jest doprowadzenie do wykonania obowiązku podlegającego egzekucji, czyli wymuszenie na rodzicach (prawnych opiekunach) pożądanych zachowań dziecka i (lub) samych rodziców, drogą zastosowania grzywny w celu przymuszenia.

      Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz obustronnie podpisany doręczono Naczelnikowi Wydziału Oświaty.
           Zgodnie z § 39 ust.1 Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.II-0152/18/2003 Prezydenta Miasta Opola z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola zmienionego zarządzeniem nr OR.I-152-32/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 24.08.2004 r., zarządzeniem nr OR.I-0152-42/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 29.10.2004 r. oraz zarządzeniem nr OR.I-0152/218/08 z dnia 16 kwietnia 2008 r. kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo pisemnie, w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenia protokołu kontroli, zgłosić kierownikowi zespołu kontrolnego umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole.
 

 

         Jednostka kontrolowana
 W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu. 
 
(podpisy)
 
 
 
 
Data: ........................
                  Zespół kontrolny
 
 
 
(podpisy)
 
 
 
 
Data:....................

 

           
 
 
 
Podpis Głównego Specjalisty:
 
 
Podpis Naczelnika Wydziału:
 
 
 
Ewentualne przyczyny odmowy podpisania protokołu:
 
.................................................................................................................
 
.................................................................................................................
 
 
 
 

Załączniki do pobrania: 2011-09-07 11:18:10 - wnioski pokontrolne (46.50 kB)
2011-09-07 11:19:39 - wystąpienie pokontrolne (23.50 kB)

Ilość odwiedzin: 7551
Nazwa dokumentu: Wydział Oświaty
Osoba, która wytworzyła informację: Wiesław Pałczyński, Izabela Dziewulska - Gaj
Osoba, która odpowiada za treść: Wiesław Pałczyński, Izabela Dziewulska - Gaj
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2011-09-07 11:12:14
Data udostępnienia informacji: 2011-09-07 11:12:14
Data ostatniej aktualizacji: 2011-09-07 11:20:43

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner