logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   plus kontrole jednostek
   minus kontrole wewnętrzne
      minus W. Administarcyjno Gospodarczy
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Budżetu i Finansów
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Kultury Sportu i Turystyki
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Biuro Projektu Ispa
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Wydział Budżetu-Referat Wymiaru Podatków
      minus Biuro Rady Miasta
      minus Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Polityki Społecznej – Referat Świadczeń Rodzinnych
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Inżynierii Miejskiej
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych
      minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
      minus Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Komunikacji
      minus Miejska Informacja Turystyczna
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn.
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Wydział Finansowo-Księgowy
      minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Finansowo-Księgowy
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
      minus wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Kluby sportowe
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii, Lokalowy, Finansowo - Księgowy
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn. „Budowa obwodnicy północnej dla Miasta Opola nr SPOT/2.2/36/04”
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu ZPORR pn. „Budowa węzła komunikacyjnego – ulica Niemodlińska w Opolu”
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydział Gospodarki, Nieruchomości, Geodezji i Kartografii
      minus Biuro Spraw Międzynarodowych
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomosciami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus WGNGiK, WKSiT, WOŚiR, MZD
      minus Wydziały Urzędu Miasta Opola
      minus Urząd Stanu Cywilnego
      minus Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Kancelaria
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Wydział Świadczeń Socjalnych
      minus Wydział Budżetu
      minus wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Stowarzyszenie
      minus Stosowanie Kpa w zakresie doręczeń. Wydziały UM Opola
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Informatyki
      minus Wydział Komunikacji Referat Wydawania Praw Jazdy
      minus Wydziały Urzędu Miasta Opola - Czynności cywilnoprawne
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydziały Urzędu Miasta - Realizacja obowiązku wynikająca z art. 13 pkt 6 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
      minus Miejski Rzecznik Konsumentów
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Oświaty
      minus Kontrola umów pod kątem realizacji przepisów o gwarancji
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Budżetu, Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydziały UM- Celowość dokonywanych wydatków w § 4390
      minus Biuro Organizacji Transportu Zbiorowego
      minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Referat Nieruchomości Skarbu Państwa, Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Referat Lokalowy Urzędu Miasta Opola
      minus Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Finansowo - Księgowy
      minus Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Gospodarki Nieruchmosciami
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Oswiaty
      minus Biuro Nieruchomosci Skarbu Państwa
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Komunikacji i Transportu Zbiorowego
      minus Wydział Sportu
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Lokalowy
      minus Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomosciami - kontrola kompleksowa
      minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
      minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
      minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawnosci
      minus Wydział Sportu
      minus Biuro Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Biuro Obsługi Inwestorów
      minus Wydziały Urzędu Miasta
      minus Wydział Oświaty
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 
 

 

KWiA – I –0914/15/11
Opole,   13 lipca 2011 r.
 
PROTOKÓŁ KONTROLI NR 21/11
 
Jednostka kontrolowana
Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Opola
Nazwa organu sprawującego nadzór
Prezydent Miasta Opola
Termin przeprowadzenia kontroli
        od 6 do 17 czerwca 2011 r.
Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko
Tadeusz Lech - główny specjalista w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Agnieszka Lisiecka – inspektor w Wydziale
Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
nr 47/2011
nr 48/2011
Przedmiot kontroli
Prawidłowość realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków PFRON
Okres objęty kontrolą
2010 r.
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe
Barbara Strecker – naczelnik wydziału
Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali:
Barbara Strecker- naczelnik wydziału,
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))- kierownik referatu,
pracownicy merytoryczni wydziału

 

   
Podstawy prawne
 
1)   Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010r. nr 214, poz. 1407 z późn. zm.).
 
2)   Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 roku w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. nr 88, poz. 808 z późn. zm.).
 
3)   Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. nr 96, poz. 861 z późn. zm.).
 
4)   Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. nr 230, poz. 1694).
 
5)   Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze (Dz. U. nr 139, poz. 1141).
 
6)   Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. nr 63, poz. 587).
 
7)   Uchwała Nr LXIV/675/10 Rady Miasta Opola z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2010 rok dla miasta Opola (zmieniona uchwałą Nr LXVIII/701/10 z dnia 27 maja 2010 r., Nr III/19/10 z dnia 9 grudnia 2010r.).
 
8)   Zarządzenie Nr OR.I-0152-94/06 Prezydenta Miasta Opola z dnia 01 sierpnia 2006 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Opola (zmienione zarządzeniami Nr OR.I-0152-125/06, 131/06, 20/07, 44/07, 47/07, 77/07, 123/07, 142/07, 186/08, 194/08, 208/08, 219/08, 238/08, 263/08, 323/08, 334/08, 419/09, 438/09.
 
9)   Zarządzenia wewnętrzne Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej:
a)    Nr 2/08 z dnia 12 sierpnia 2008 roku w sprawie organizacji pracy Wydziału (zmienione zarządzeniem wewnętrznym nr 1/10 z dnia 4 stycznia 2010. oraz nr 2/10 z dnia 8 listopada 2010r.),
b)    Nr 3/09 z dnia 31 grudnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania w Wydziale druków wewnętrznych.
 
Cel kontroli
 
         Celem kontroli była ocena prawidłowości realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków PFRON, w szczególności pod kątem ich zgodności z przepisami prawa oraz sprawdzenie zgodności danych wykazywanych w sprawozdaniach i sporządzanych informacjach z prowadzoną dokumentacją.
 
Metodyka przeprowadzenia kontroli
 
Zapoznano się ze specyfiką przyjętych rozwiązań organizacyjnych w zakresie zadań realizowanych przez poszczególnych pracowników.
W oparciu o dane znajdujące się w ewidencji księgowej Urzędu Miasta ustalono rodzaje i kwoty poszczególnych wydatków finansowanych ze środków PFRON. Na podstawie tej ewidencji oraz dokumentacji znajdującej się w kontrolowanym wydziale wytypowano rodzaje zadań i wydatków do szczegółowej kontroli.
Przeprowadzono analizę danych zawartych w sporządzonej dokumentacji pod kątem zgodności przyznanych środków finansowych z obowiązującymi przepisami, ze złożonymi wnioskami, zawartymi umowami oraz z ewidencją księgową Urzędu Miasta Opola.
 
 
 
USTALENIA KONTROLI
 
I. W zakresie spraw organizacyjnych
 
         Zgodnie z § 33 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Opola, do zakresu działania kontrolowanego wydziału należy między innymi realizacja zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków PFRON.Siedzibą wydziału jest budynek położony w Opolu przy ul. Budowlanych 4, stanowiący własność Urzędu Miasta Opola.
W zakresie objętym kontrolą Wydział Polityki Społecznej realizuje następujące zadania ustawowe:
 
1)Dofinansowanie do:
a)    uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
b)    sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
c)    zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,
d)    likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.
2)Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej.
 
Z wyjaśnień kierownika Referatu Spraw Społecznych wynika, że realizacja tych zadań była przedmiotem kontroli PFRON w 2009 r., nieprawidłowości nie stwierdzono.
W dniu 25 października 2007 roku Uchwałą Nr XIX/179/07 Rada Miasta Opola uchwaliła „Miejski Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Mieście Opolu na lata 2007–2010”. Zgodnie z ww. uchwałą Prezydent Miasta Opola, zarządzeniem przyjmuje do realizacji harmonogram działań na rzecz osób niepełnosprawnych w mieście Opolu na dany rok kalendarzowy, oparty na zadaniach szczegółowych wynikających z celów zawartych ww. programie.
Zgodnie z załącznikiem do uchwały nr III/19/10 Rady Miasta Opola z dnia 9 grudnia 2010 r.zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2010 rok dla miasta Opola (akta kontroli Nr 11/21/I/12-13) – wysokość środków PFRON na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych wyniosła ogółem 822.217,00 zł, w tym:
 
 -   na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów       w  turnusach rehabilitacyjnych 118.830 zł,
   
  - na dofinansowanie działalności kosztów 1 warsztatu terapii zajęciowej 443.880   zł, 
                   
 - na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 130.407 zł,  
  
 - dofinansowanie likwidacji barier funkcjonalnych (architektonicznych,w komunikowaniu się i technicznych) 129.100 zł.  
 W 2010 r. powyższe zadania realizowane były przez siedmiu niżej wymienionych pracowników Referatu Spraw Społecznych:
 

 

 
lp
 
Imię i nazwisko, stanowisko
 
Rodzaj realizowanego zadania
 
Podstawa prawna
1
(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))
Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych.
 
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 
2
Dofinansowanie do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych
 
Jak wyżej, a ponadto: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie turnusów rehabilitacyjnych
 
3
4
Dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
 
Jak w pkt 1, a ponadto:
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze.
 
5
6
Warsztaty terapii zajęciowej
 
Jak w pkt.1
7
Zapotrzebowanie na środki finansowe PFRON, sporządzanie sprawozdań kwartalnych z wydatkowania środków finansowych PFRON
 
Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a ponadto:
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 roku w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym.
 

 

 
Zadania dotyczące dofinansowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych nie były realizowane z uwagi na ograniczone środki finansowe otrzymane z PFRON na działalność w 2010 r.
W dniu 07.01.2011 r. Wydział Polityki Społecznej sporządził sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji zadań z zakresu rehabilitacji i zatrudnienia osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków PFRON za 2010 r. (akta kontroli Nr 11/21/I/16-20). Powyższe sprawozdanie zostało przekazane do Prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie.
 
II. W zakresie realizacji poszczególnych zadań
 
II.1. Likwidacja barier architektonicznych, technicznych oraz barier  w komunikowaniu się
 
         W 2010 roku dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych i technicznych otrzymało 21 osób niepełnosprawnych. Na ten cel wydatkowano kwotę 117.375,35 zł, w tym 69.739,12 zł na likwidację barier technicznych oraz 47.636,23 zł na likwidację barier architektonicznych. Dofinansowania dotyczyły: adaptacji łazienek i zakupu urządzeń technicznych niezbędnych do funkcjonowania osoby niepełnosprawnej.
         W zakresie likwidacji barier architektonicznych kontrolą objęto 5 ostatnich wniosków złożonych w okresie od 17 lutego do 31 marca 2010 r. tj. od nr 28 do nr 32. Wszystkie wnioski zostały załatwione odmownie, w tym 3 wnioski z powodu braku środków, jeden wniosek z powodu rezygnacji oraz 1 wniosek z powodu nie przedłożenia wymaganych dokumentów. Łączna kwota przyznanych środków na ten cel wynikająca z dokumentacji jest zgodna ze sporządzonym sprawozdaniem dla PFRON oraz z kwotą figurującą w ewidencji księgowej Urzędu Miasta Opola (akta kontroli Nr 11/21/I/28).
         W zakresie likwidacji barier technicznych kontrolą objęto 5 ostatnich wniosków złożonych w okresie od 12 lutego do 25 sierpnia 2010 r. tj. od nr 11 do nr 15. Ostatni wniosek został przekwalifikowany z wniosku dotyczącego barier architektonicznych. Dwa wnioski zostały załatwione pozytywnie, pozostałe trzy wnioski odmownie z powodu braku środków. Łączna kwota przyznanych środków na ten cel wynikająca z dokumentacji jest zgodna ze sporządzonym sprawozdaniem dla PFRON oraz z kwotą figurującą w ewidencji księgowej Urzędu Miasta Opola (akta kontroli Nr 11/21/I/27).
         Ustalono, że w każdym przypadku początkowo wnioskodawcy zostali poinformowani, że wnioski zostaną rozpatrzone po otrzymaniu środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i o sposobie rozpatrzeniu wniosków wnioskodawcy zostaną poinformowani odrębnymi pismami (akta kontroli Nr 11/21/I/49).
         W wyniku kontroli stwierdzono, że o ostatecznym sposobie załatwienia sprawy wnioskodawcy ci nie zostali poinformowani. Z wyjaśnień pracownika merytorycznego wynika, że w 2011 r. takie pisma są już wysyłane do wnioskodawców, co zostało potwierdzone przez zespół kontrolny (akta kontroli Nr 11/21/I/50).
         Natomiast w zakresie likwidacji barier w komunikowaniu się wpłynęło ogółem 13 wniosków, w okresie od 7 stycznia do 30 kwietnia. Pozytywnie załatwiono 7 wniosków na łączną kwotę 11.280,80 zł. Środki rozdysponowano do 23.02.2010 r., w okresie tym rozpatrzono 10 wniosków. Dofinansowanie dotyczyło zakupu zestawów komputerowych.
         Łączna kwota przyznanych środków jest zgodna ze sporządzonym sprawozdaniem dla PFRON oraz z kwotą figurującą w ewidencji księgowej Urzędu Miasta Opola (akta kontroli Nr 11/21/I/27).
 
II.2. Dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych
 
         Kwota wydatkowanych środków finansowych przeznaczonych na ten cel wyniosła 118.830 zł. W 2010 r. złożonych zostało ogółem 489 wniosków. Dofinansowanie otrzymało 167 osób na kwotę 118.291 zł, w tym 83 dzieci i młodzież wraz z opiekunami. Wyrywkową kontrolą objęto 5 ostatnich wniosków złożonych w okresie od 21 kwietnia do 12 sierpnia 2010 r. tj. od numeru 485 do numeru 489.
         Stwierdzono, że 4 wnioski zostały załatwione odmownie z uwagi na brak środków. Ostatni wniosek został załatwiony pozytywnie w dniu 18.10.2010 r. ze względu na zwrot środków wcześniej przyznanych osobie, która zmarła. Łączna kwota przyznanych środków nie przekroczyła kwoty wynikającej z uchwały i jest zgodna ze sporządzonym sprawozdaniem dla PFRON oraz z kwotą figurującą w ewidencji księgowej Urzędu Miasta Opola (akta kontroli Nr 11/21/I/41).
 
II.3.Zaopatrzenie osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i sprzęt rehabilitacyjny.       
    
         Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania wyniosła 130.407 zł.
         W 2010 r. wpłynęły 294 wnioski osób niepełnosprawnych. Środki finansowe przyznano na realizację 118 wniosków osób niepełnosprawnych, wydatkowano kwotę w wysokości 130.390,08 zł, w tym:
- 59.491,70 zł dla kobiet,
- 46.911,38 zł dla mężczyzn,
- 23.987,00 zł dla dzieci.
        
Dofinansowania dotyczyły głównie zakupu:
- sprzętu rehabilitacyjnego (rowerów rehabilitacyjnych, klękosiadów, łóżek rehabilitacyjnych, mat ozonowych),
-    środków pomocniczych (aparatów słuchowych, wkłuć do pomp insulinowych, protez piersi, materacy przeciwodleżynowych, pieluchomajtek, cewników, worków),
-    przedmiotów ortopedycznych (protez kończyn dolnych i górnych, ortezy, gorsetów, obuwia ortopedycznego, wózków inwalidzkich, pionizatorów, balkoników, kul).
         Wyrywkową kontrolą objęto 44 ostatnie wnioski złożone w okresie od 15 czerwca do 15 listopada 2010 r. tj. od numeru 251 do numeru 294. Stwierdzono, że wszystkie wnioski zostały załatwione odmownie z uwagi na brak środków lub niespełnienie kryterium do ich przyznania. Łączna kwota przyznanych środków nie przekroczyła kwoty wynikającej z uchwały i jest zgodna ze sporządzonym sprawozdaniem dla PFRON oraz z kwotą figurującą w ewidencji księgowej Urzędu Miasta Opola Z ewidencji tej wynika, że otrzymane na ten cel środki zostały wydatkowane w okresie od 20 stycznia do 04 maja 2010 r. (akta kontroli Nr 11/21/I/40). Pod koniec rokupozytywnie załatwione zostały wnioski do wysokości środków finansowych pochodzących z rezygnacji osób uprawnionych.
 
 
 
 
II.4. Zapewnienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w warsztatach         terapii zajęciowej.
 
     Warsztaty Terapii Zajęciowej w Opolu prowadzone były przez Fundację „Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym”. Warsztat Terapii Zajęciowej stwarza 30 osobom niepełnosprawnym, niezdolnym do podjęcia pracy, możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.
 
         Kwota środków ogółem wydatkowana w 2010 roku na pokrycie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej wynosiła 493.200 zł, z tego:
- dofinansowanie ze środków PFRON - 443.880 zł,
- środki z budżetu miasta Opola - 36.168 zł,
- środki z innych źródeł - 13.152 zł.                                        
         W dniu 10.01.2011 r. Warsztat Terapii Zajęciowej złożył w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Opola sprawozdanie finansowe z działalności za IV kwartał 2010 r. wraz z zestawieniem oraz z dokumentacją dotyczącą poszczególnych rodzajów kosztów poniesionych ze środków otrzymanych z PFRON (akta kontroli Nr 11/21/I/69).
         W wyniku kontroli ustalono, że łączna kwota wydatków PFRON wykazana w sporządzonym sprawozdaniu jest zgodna z załączoną dokumentacją księgową, sprawozdaniem sporządzonym przez Wydział Polityki Społecznej dla PFRON oraz z ewidencją księgową Urzędu Miasta Opola dotyczącą przekazanych środków na ten cel (akta kontroli Nr 11/21/I/29).
         Z oceny sporządzonej przez Wydział Polityki Społecznej wynika, iż działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Fundacji „Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym” w Opolu za 2010 r. prowadzona była prawidłowo. Powyższa ocena została zatwierdzona przez Zastępcę Prezydenta Miasta Opola Pana Krzysztofa Początka (akta kontroli Nr 11/21/I/70-72).
        
 
Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz obustronnie podpisany doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej.
 
Zgodnie z § 39 ust.1 Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.II-0152/18/2003 Prezydenta Miasta Opola z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola zmienionego zarządzeniem nr OR.I-152-32/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 24.08.2004 r., zarządzeniem nr OR.I-0152-42/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 29.10.2004 r. oraz zarządzeniem nr OR.I-0152/218/08 z dnia 16 kwietnia 2008 r. kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo pisemnie, w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenia protokołu kontroli, zgłosić kierownikowi zespołu kontrolnego umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole.
 
 
 
 
 

 

Jednostka kontrolowana
W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu. 
 
(podpisy)
Data: ........................
 
          
          Zespół kontrolny          
       
 
(podpisy)
 
Data:................

 

 
 
           
Podpis Głównego Specjalisty:
 
 
 
Podpis Naczelnika Wydziału:
 
 
 
 

 

Ewentualne przyczyny odmowy podpisania protokołu:
 
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
 

 

 


 
                                                               
                                                                                                                                                              
                                                                                           
                                                                                   
 
 

Załączniki do pobrania: 2011-09-13 11:25:24 - wnioski pokontrolne (72.00 kB)
2011-09-13 11:26:29 - wystąpienie pokontrolne (25.50 kB)

Ilość odwiedzin: 6665
Nazwa dokumentu: Wydział Polityki Społecznej
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnetrznej i Audytu
Osoba, która wytworzyła informację: Tadeusz Lech, Agnieszka Lisiecka
Osoba, która odpowiada za treść: Tadeusz Lech, Agnieszka Lisiecka
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2011-09-13 11:19:28
Data udostępnienia informacji: 2011-09-13 11:19:28
Data ostatniej aktualizacji: 2011-09-13 11:27:19

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner