logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
minus Sprawy komórek organizacyjnych
   minus Urząd Stanu Cywilnego
   minus Miejski Rzecznik Konsumentów
   minus Wydział Spraw Obywatelskich
   plus Wydział Inwestycji Miejskich
   plus Wydział Sportu
   minus Wydział Komunikacji
   minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
      plus Ewidencja Stowarzyszeń zwykłych prowadzona przez Prezydenta Miasta Opola
      plus Nadzór Prezydenta nad organizacjiami pozarządowymi
      plus PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
      plus Sprawozdania
      plus Konkursy
      plus Tryb pozakonkursowy
      minus Nabór kandydatów do komisji konkursowych z pożytku publicznego
      minus Konsultacje społeczne
         minus Konsultacje - prawo miejscowe
            minus Archiwum
               minus Konsultacje - inicjatywa lokalna
               minus Konsultacje - program pomocy rodzinie
               minus Konsultacje uchwały w sprawie Zespołu Interdyscyplinarnego w Opolu
               minus Konsultacje nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
               minus Konsultacje społeczne odnośnie opłat za żłobek
               minus Konsultacje społeczne nad projektem Programu na 2012 rok
               minus Dotyczy dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce
               minus Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012
               minus Konsultacje „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Opole w 2012 roku”
               minus Konsultacje spółki wodne
               minus Konsultacje w sprawie uchwał dotyczących programu aktywności lokalnej i odpłatności pieczy zastępczej
               minus Konsultacje społeczne dotyczące warunków umorzenia w pieczy zastępczej
               minus Konsultacje nad projektem uchwały w sprawie Programu współpracy na 2013 r.
               minus Konsultacje nad projektem uchwały w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013
               minus Konsultacje projektu uchwały dotyczącego: „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Opola” .
               minus Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miasta Opola w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Miasta Opola zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Miasta Opola prz
               minus Konsultacje nad projektem uchwały określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Opola
               minus Konsultacje nad projektem uchwały w sprawie Programu Współpracy na 2014 r.
               minus konsultacje - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014
               minus konsultacje nad projektem uchwały Rady Miasta Opola
               minus Konsultacje nad Planem zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Opola
               minus Konsultacje do projektu Uchwały Rady Miasta Opola w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
               minus Sprawozdanie z konsultacji
               minus Regulamin korzystania z zabytkowego Parku Miejskiego na Wyspie Bolko w Opolu
               minus Konsultacje - Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Opola w 2014 roku
               minus Konsultacje w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Opola
            minus Uchwała o konsultacjach z organizacjami
            plus Konsultacje społeczne ws Nagrody im. Jana Calki
         plus Konsultacje Społeczne 2016
         plus Konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi
         minus Konsultacje ws. inicjatywy lokalnej
         plus Konsultacje społeczne 2017
         plus Korekta Rocznego Planu Konsultacji na 2017 rok
         minus Prezydent Miasta Opola zaprasza na konsultacje z organizacjami pozarządowymi w sprawie inicjatywy lokalnej
         plus Zarządzenie w sprawie konsultacji z mieszkańcami Miasta Opola dot. Uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Opola
         plus Konsultacje społeczne 2018
         plus Konsultacje społeczne 2019
         plus Konsultacje Społeczne 2020
      plus Opolska Rada Działalności Pożytku Publicznego
      plus Konkurs im. Jana Całki za 2018 rok
      plus Budżet Obywatelski
      plus Inicjatywa Lokalna
      minus Rezerwacja sali
      plus Dzielnice Opola (Kadencje 2015-2019 / 2017-2019)
      plus Dzielnice Opola (Kadencja: 2019-2024)
      plus Konkurs im. Jana Całki
   plus Wydział Promocji
   plus Wydział Polityki Społecznej
   minus Biuro Nadzoru Odbioru Odpadów Komunalnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Zaproszenie do konsultacji społecznych

 

Prezydent Miasta Opola zaprasza organizacje pozarządowe w rozumieniu art.3 ust.3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji społecznych związanych z planem podjęcia Uchwały Rady Miasta Opola w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Opole w 2012 roku”.

 

1) Przedmiot konsultacji,

Przedmiotem konsultacji jest podjęcie przez Radę Miasta Opola uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Opola.

 

2) Harmonogram konsultacji,

Konsultacje rozpoczną się w dniu 1 lutego 2012 r. a zostaną zakończone w dniu 21 lutego 2012r. Wyniki konsultacji zostaną opublikowane w terminie 14 dni od terminu zakończenia konsultacji
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Opola.

 

3) Adresaci konsultacji,

Organizacje pozarządowe działające na terenie Miasta Opola, w zakresie zgodnym z zapisami określającymi obszary ich działalności statutowej. Warunkiem udziału organizacji w konsultacjach jest podanie następujących informacji: nazwa, adres, dane rejestrowe, osoby uprawnione do reprezentowania organizacji oraz imię i nazwisko osoby zgłaszającej udział organizacji
w konsultacjach.

 

4) Forma konsultacji,

Pisemna, papierowa (poprzez wypełnienie i złożenie wskazanego formularza dostępnego w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, 45-018 Opole, Plac Wolności 7-8,  pok. 324), pisemna elektroniczna (poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną wskazanego formularza dostępnego na stronie internetowej) na adres tomasz.mikietyn@um.opole.pl.

 

5) Miejsce konsultacji,

Urząd Miasta Opola Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 45-018 Opole, Plac Wolności 7-8, 
pok. 324, adres poczty elektronicznej tomasz.mikietyn@um.opole.pl.

 

6) Jednostka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji.

Urząd Miasta Opola Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 45-018 Opole, Plac Wolności 7-8, 
pok. 324

W załączeniu projekt uchwały i formularz konsultacji.

Na podstawie uchwały Nr IV/30/10 Rady Miasta Opola z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, projekt przedmiotowej uchwały, w terminie od 01.02.2012r. do 21.02.2012r. poddano konsultacjom.
W terminie oznaczonym powyżej, organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nie zgłosiły uwag i wniosków.

Jednocześnie, zgodnie z art. 11a ust. 8 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt, ww. projekt został przedłożony Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Opolu, organizacjom społecznym, których statutowym celem jest ochrona zwierząt oraz Zarządowi Polskiego Związku Łowieckiego O/Opole, w celu wydania stosownej opinii.

W terminie ustawowym (21 dni) przedłożona została pozytywna opinia Powiatowego Lekarza Weterynarii, z uwagami które uwzględniono w całości, tj. zmieniono zapis „truchła” na „zwłoki”.

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce O/Opole złożyło po terminie ustawowym, tj. dnia 22.02.2012r. opinię pozytywną z uwagami, które zostały uwzględnione w części dotyczącej wskazania gospodarstw rolnych, z którymi Miasto Opole podpisze stosowne umowy. Wobec powyższego
w przedmiotowym programie wskazano numery gospodarstw nadane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa O/Opole, w uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Opolu. 

Kwestię czynności podejmowanych przez kierownika Schroniska po wyłapaniu zwierzęcia regulowała dotychczas Uchwała Rady Miasta Opola Nr LXIV/668/10 z dnia 25 marca 2010r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie miasta Opola oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi. Z uwagi na fakt, iż znowelizowana ustawa o ochronie zwierząt, wskazuje na obowiązek ujęcia w ww. projekcie Programu, zagadnień związanych z odłowem zwierząt oraz rozstrzyganiem, o dalszym postępowaniu z nimi, przetransponowano te zadania do przedmiotowego projektu uchwały. 

Nie uwzględniono uwagi dotyczącej wskazania podmiotu dokonującego odłowu lub transportu zwierząt bezdomnych, ponieważ program reguluje ogólne zasady działania i wykonywania pewnych czynności przez podmioty za nie odpowiedzialne. Konkretny podmiot może być wskazany jedynie po podpisaniu stosownej umowy na odłów, czy też transport zwierząt bezdomnych. Nie można wykluczyć sytuacji, w której zostaną podpisane umowy z kilkoma podmiotami.

Nie ma również możliwości dokładnego wskazania lekarza weterynarii, zapewniającego całodobową opiekę zwierzętom, w związku ze zdarzeniami drogowymi z ich udziałem. Taki lekarz zostanie wskazany przez Schronisko poprzez podpisanie stosownej umowy.

Należy jednoznacznie wskazać, iż wyboru konkretnego oferenta dokonują podmioty lub organy, odpowiedzialne za zadania określone w przedmiotowym programie, postępując zgodnie z ustawą
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Rozpatrując wniosek Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami O/Opole, po szczegółowej analizie zmieniono zapis, dotyczący przejścia zwierząt gospodarskich na własność gospodarstwa rolnego, na zapis stanowiący o statusie gospodarstwa rolnego, jako podmiotu będącego opiekunem tymczasowym zwierząt gospodarskich.

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Opolu przedłożył po terminie ustawowym, tj. dnia 28.02.201 r. pozytywną opinię bez uwag, w stosunku do przedmiotowego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Opola w 2012 roku.

 

Załączniki do pobrania: 2013-02-12 12:43:25 - wyniki konsultacji (27.50 kB)

Ilość odwiedzin: 6245
Nazwa dokumentu: Konsultacje „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Opole w 2012 roku”
Osoba, która wytworzyła informację: Przemysław Parkitny
Osoba, która odpowiada za treść: Przemysław Parkitny
Osoba, która wprowadzała dane: Przemysław Parkitny
Data wytworzenia informacji: 2012-02-01 15:25:01
Data udostępnienia informacji: 2012-02-01 15:25:01
Data ostatniej aktualizacji: 2013-02-12 12:43:38

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner