logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   plus kontrole jednostek
   minus kontrole wewnętrzne
      minus W. Administarcyjno Gospodarczy
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Budżetu i Finansów
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Kultury Sportu i Turystyki
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Biuro Projektu Ispa
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Wydział Budżetu-Referat Wymiaru Podatków
      minus Biuro Rady Miasta
      minus Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Polityki Społecznej – Referat Świadczeń Rodzinnych
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Inżynierii Miejskiej
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych
      minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
      minus Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Komunikacji
      minus Miejska Informacja Turystyczna
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn.
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Wydział Finansowo-Księgowy
      minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Finansowo-Księgowy
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
      minus wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Kluby sportowe
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii, Lokalowy, Finansowo - Księgowy
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn. „Budowa obwodnicy północnej dla Miasta Opola nr SPOT/2.2/36/04”
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu ZPORR pn. „Budowa węzła komunikacyjnego – ulica Niemodlińska w Opolu”
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydział Gospodarki, Nieruchomości, Geodezji i Kartografii
      minus Biuro Spraw Międzynarodowych
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomosciami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus WGNGiK, WKSiT, WOŚiR, MZD
      minus Wydziały Urzędu Miasta Opola
      minus Urząd Stanu Cywilnego
      minus Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Kancelaria
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Wydział Świadczeń Socjalnych
      minus Wydział Budżetu
      minus wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Stowarzyszenie
      minus Stosowanie Kpa w zakresie doręczeń. Wydziały UM Opola
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Informatyki
      minus Wydział Komunikacji Referat Wydawania Praw Jazdy
      minus Wydziały Urzędu Miasta Opola - Czynności cywilnoprawne
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydziały Urzędu Miasta - Realizacja obowiązku wynikająca z art. 13 pkt 6 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
      minus Miejski Rzecznik Konsumentów
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Oświaty
      minus Kontrola umów pod kątem realizacji przepisów o gwarancji
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Budżetu, Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydziały UM- Celowość dokonywanych wydatków w § 4390
      minus Biuro Organizacji Transportu Zbiorowego
      minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Referat Nieruchomości Skarbu Państwa, Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Referat Lokalowy Urzędu Miasta Opola
      minus Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Finansowo - Księgowy
      minus Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Gospodarki Nieruchmosciami
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Oswiaty
      minus Biuro Nieruchomosci Skarbu Państwa
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Komunikacji i Transportu Zbiorowego
      minus Wydział Sportu
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Lokalowy
      minus Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomosciami - kontrola kompleksowa
      minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
      minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
      minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawnosci
      minus Wydział Sportu
      minus Biuro Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


KWiA-I- 1712/00007/2011
 
 
 
Opole, 08.11.2011 r.
 
 
 
PROTOKÓŁ KONTROLI nr 32/11
 
 
Jednostka kontrolowana
Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
Urzędu Miasta Opola
 
Nazwa organu sprawującego nadzór
Prezydent Miasta Opola
 
Termin przeprowadzenia kontroli
17.10.2011 r. – 31.10.2011 r.
 
Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko
Wiesław Pałczyński – starszy specjalista w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Izabela Dziewulska-Gaj - główny specjalista w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
Nr 69/2011
Nr70/2011
 
Przedmiot kontroli
Kontrola prawidłowości przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w 2010 roku.
Okres objęty kontrolą
2010 rok
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe
Aleksander Rogowski – Kierownik Referatu Nieruchomości Skarbu Państwa
 
Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali
Aleksander Rogowski – Kierownik Referatu Nieruchomości Skarbu Państwa
ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)  Inspektor Referatu Nieruchomości Skarbu Państwa
 
 
 
 
 
Podstawy prawne
 
 
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 1997 r. Nr 115 poz. 741 z późniejszymi zmianami).
2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (Dz. U. z 2005 r, Nr 175, poz.1459  oraz z 2007 r. Nr 191, poz. 1371 ),
3. Ustawa Kodeks Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. nr 30, poz. 168) tekst jednolity z dnia 17 marca 1980 r. (Dz. U. nr 9, poz. 26),
4. Zarządzeniu wewnętrznym nr 3/2006 Kierownika Referatu Nieruchomości Skarbu Państwa z dnia 20 kwietnia 2006r. w sprawie organizacji pracy Referatu.
 
Cel kontroli
 
Celem kontroli była ocena prawidłowego i terminowego realizowania składanych wniosków o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa w prawo własności nieruchomości i wydawania decyzji oraz postanowień w roku 2010 r. przez Referat Skarbu Państwa Urzędu Miasta Opola.
 
Techniki zastosowane podczas postępowania
 
Postępowanie kontrolne przeprowadzone zostało na podstawie zgromadzonego materiału – rejestrów wniosków o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa w prawo własności za 2010 r., dokumentów źródłowych tj. wniosków strony, decyzji, postanowień ustalających koszty postępowania, kompletności dokumentacji wniosku, sprawdzenia prawidłowości i zgodności z wnioskiem danych faktograficznych na wydanych postanowieniach i decyzjach, ich prawidłowej rejestracji oraz terminowego przekazywania wnioskodawcy.
 
Wymienione dowody zostały przeanalizowane w następującym zakresie:
Prawidłowości i rzetelność rejestracji wniosku,
Kompletność dokumentacji wnioskowej,
Oświadczeń wnioskodawcy dot. akceptacji operatu szacunkowego,
Terminowości wydania decyzji,
Zgodność danych empirycznych decyzji z wnioskiem,
Informowania wnioskodawcy o etapach postępowania,
Porównania ilości złożonych odwołań w stosunku do ilości wydanych decyzji.
 
Poza analizą dokumentacji uzyskano w trakcie prowadzonych czynności kontrolnych wyjaśnienia od Kierownika Referatu Nieruchomości Skarbu Państwa p. Aleksandra Rogowskiego i pracownika merytorycznego p ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)  
Analizą objęto całość zgromadzonego materiału w tym wszystkie akta spraw za okres 2010 r. W oparciu o zgromadzone do kontroli dokumenty zbadano prawidłowość postępowania w wyżej wymienionych sprawach.
 
Informacje ogólne dotyczące funkcjonowania Referatu Nieruchomości Skarbu Państwa
 
Zgodnie z § 26 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Opola Referat Nieruchomości Skarbu Państwa (Symbol NSP) dzieli się na stanowiska pracy. Do zakresu działania Referatu należy:
-     gospodarowanie zasobem nieruchomości Skarbu Państwa,
-    prowadzenie spraw związanych z opłatami za użytkowanie wieczyste, trwały    zarząd, dzierżawę, najem oraz użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa,
-     przekazywanie nieruchomości Skarbu Państwa na cele szczególne,
-    prowadzenie spraw związanych z wywłaszczaniem i ustalaniem odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości oraz zwrotem wywłaszczonych nieruchomości,
-    regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa,
- przekształcanie prawa użytkowania wieczystego osób fizycznych, ustanowionego na gruntach Skarbu Państwa, w prawo własności,
- przejmowanie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa w zamian za zobowiązania podatkowe.
 
Organizacja pracy Referatu Nieruchomości Skarbu Państwa została określona                   w Zarządzeniu wewnętrznym nr 3/2006 Kierownika referatu Nieruchomości Skarbu Państwa z dnia 20 kwietnia 2006r. w sprawie organizacji pracy Referatu.
Zarządzenie oraz jego zmiana z dnia 29.09.2006r. były zatwierdzone przez Prezydenta Miasta, z którym to dniem zarządzenie wchodzi w życie.
Zgodnie z § 1 ww. zarządzenia praca w Referacie została rozdzielona na 5 stanowisk pracy:
4 stanowiska gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa
1 stanowisko ds. Aktualizacji i naliczania opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntu Skarbu Państwa.
 
 
 Ustalenia szczegółowe kontroli
 
Użytkowanie wieczyste
 
Użytkowanie wieczyste jest prawem ustanowionym na nieruchomościach Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego.
Prawo użytkowania wieczystego jest zatem formą prawną udostępniania nieruchomości stanowiących własność gminy, powiatu, województwa, Skarbu Państwa, innym osobom prawnym i osobom fizycznym przeważnie na 99 lat, lecz nie mniej niż lat 40, w celu ich zagospodarowania i korzystania z nich.
 
Według kodeksu cywilnego przedmiotem użytkowania wieczystego mogą być:

Załączniki do pobrania: 2012-10-30 15:18:12 - Wystąpienie pokontrolne (22.50 kB)

Ilość odwiedzin: 6795
Nazwa dokumentu: Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Marek-Badora
Osoba, która odpowiada za treść: Wiesław Pałczyński
Osoba, która wprowadzała dane: Małgorzata Marek-Badora
Data wytworzenia informacji: 2012-10-30 15:17:11
Data udostępnienia informacji: 2012-10-30 15:17:11
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-30 15:19:08

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner