logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   plus kontrole jednostek
   minus kontrole wewnętrzne
      minus W. Administarcyjno Gospodarczy
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Budżetu i Finansów
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Kultury Sportu i Turystyki
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Biuro Projektu Ispa
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Wydział Budżetu-Referat Wymiaru Podatków
      minus Biuro Rady Miasta
      minus Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Polityki Społecznej – Referat Świadczeń Rodzinnych
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Inżynierii Miejskiej
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych
      minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
      minus Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Komunikacji
      minus Miejska Informacja Turystyczna
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn.
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Wydział Finansowo-Księgowy
      minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Finansowo-Księgowy
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
      minus wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Kluby sportowe
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii, Lokalowy, Finansowo - Księgowy
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn. „Budowa obwodnicy północnej dla Miasta Opola nr SPOT/2.2/36/04”
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu ZPORR pn. „Budowa węzła komunikacyjnego – ulica Niemodlińska w Opolu”
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydział Gospodarki, Nieruchomości, Geodezji i Kartografii
      minus Biuro Spraw Międzynarodowych
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomosciami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus WGNGiK, WKSiT, WOŚiR, MZD
      minus Wydziały Urzędu Miasta Opola
      minus Urząd Stanu Cywilnego
      minus Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Kancelaria
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Wydział Świadczeń Socjalnych
      minus Wydział Budżetu
      minus wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Stowarzyszenie
      minus Stosowanie Kpa w zakresie doręczeń. Wydziały UM Opola
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Informatyki
      minus Wydział Komunikacji Referat Wydawania Praw Jazdy
      minus Wydziały Urzędu Miasta Opola - Czynności cywilnoprawne
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydziały Urzędu Miasta - Realizacja obowiązku wynikająca z art. 13 pkt 6 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
      minus Miejski Rzecznik Konsumentów
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Oświaty
      minus Kontrola umów pod kątem realizacji przepisów o gwarancji
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Budżetu, Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydziały UM- Celowość dokonywanych wydatków w § 4390
      minus Biuro Organizacji Transportu Zbiorowego
      minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Referat Nieruchomości Skarbu Państwa, Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Referat Lokalowy Urzędu Miasta Opola
      minus Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Finansowo - Księgowy
      minus Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Gospodarki Nieruchmosciami
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Oswiaty
      minus Biuro Nieruchomosci Skarbu Państwa
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Komunikacji i Transportu Zbiorowego
      minus Wydział Sportu
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Lokalowy
      minus Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomosciami - kontrola kompleksowa
      minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
      minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
      minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawnosci
      minus Wydział Sportu
      minus Biuro Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Biuro Obsługi Inwestorów
      minus Wydziały Urzędu Miasta
      minus Wydział Oświaty
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 
                       

 

KWiA-I.1712.00002.2012
KWiA-I.KW-00020/12
                        Opole, 8 maja 2012 r.                    
 
PROTOKÓŁ KONTROLI NR 5/12
 
Jednostka kontrolowana
Wydział Budżetu, Wydział Inwestycji Miejskich
Nazwa organu sprawującego nadzór
Prezydent Miasta Opola
Termin przeprowadzenia kontroli
od 14 lutego do 22 marca 2012 r.
Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko
Małgorzata Jóźwin-Mazurek – inspektor w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Tadeusz Lech – główny specjalista w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
nr 8/12
nr 9/12
Przedmiot kontroli
Prawidłowość postępowania przy wyborze podmiotu pełniącego funkcję doradcy w procesie sprzedaży akcji ECO SA będących w posiadaniu Gminy Opole
Okres objęty kontrolą
2011 r.
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe
Tomasz Filipkowski - naczelnik wydziału
Aleksander Cyganiuk - naczelnik wydziału
Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali:
pracownicy merytoryczni Referatu Prognozowania Finansowego i Nadzoru Korporacyjnego Wydziału Budżetu
pracownicy merytoryczni Referatu Zamówień Publicznych Wydziału Inwestycji Miejskich

 

                                                           
Podstawy prawne
 
1.     Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami).
2.     Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. Nr 171, poz. 1397 z późniejszymi zmianami).
3.     Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. Nr 45, poz. 236 z późniejszymi zmianami).
4.     Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.177 z późniejszymi zmianami).
5.     Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami).
6.     Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie analizy spółki, przeprowadzonej przed zaoferowaniem do zbycia akcji należących do Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 37, poz. 288 z późniejszymi zmianami).
7.     Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz. U. nr 224 poz. 1795 z późniejszymi zmianami).
8.     Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. nr 223 poz. 1458 z późniejszymi zmianami).
9.     Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie analizy spółki, przeprowadzanych przed zaoferowaniem do zbycia akcji należących do Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 114, poz. 663 z późniejszymi zmianami)
10.           Zarządzenie Nr OR.I-0151-1801/10 Prezydenta Miasta Opola z dnia 18 lutego 2010 r. w sprawie zasad powołania i trybu pracy komisji przetargowych do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
11.           Zarządzenie Nr OR.I-0151-1835/10 Prezydenta Miasta Opola z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie ustalenia wytycznych dotyczących przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień publicznych na roboty budowlane, usługi i dostawy udzielane przez Gminę Opole - Urząd Miasta Opola.
12.           Zarządzenie Nr OR.I-0151-1966/10 Prezydenta Miasta Opola z dnia 1 czerwca 2010 r. w zmieniające zarządzenie w sprawie  ustalenia wytycznych dotyczących przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień publicznych na roboty budowlane, usługi i dostawy udzielane przez Gminę Opole - Urząd Miasta Opola.
13.           Zarządzenie Nr OR.I-0050.309.2011 Prezydenta Miasta Opola z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Świadczenie usług dla Miasta Opola w procesie zbycia akcji spółki Energetyki Cieplnej Opolszczyzny SA w Opolu.
14.           Uchwała Nr LIX/678/06 Rady Miasta Opola z dnia 23.02.2006 r. w sprawie zasad wnoszenia i zbywania udziałów i akcji przez Prezydenta Miasta Opola.
 
 Kryteria
 
1.     Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 ppkt g ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta.
2.     Zgodnie z § 1 pkt 3 uchwały Rady Miasta Opola w sprawie zasad wnoszenia i zbywania udziałów i akcji przez Prezydenta Miasta Opola Prezydent Miasta Opola zbywa udziały lub akcje w spółkach handlowych, w których miasto Opole jest udziałowcem lub akcjonariuszem po uprzednim uzyskaniu opinii Rady Miasta Opola w sprawie celowości tego zamierzenia.
3.     Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych – ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro.
4.     Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców.
5.     Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne.
6.     Zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – ogłoszenia o których mowa w ustawie publikuje się w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, jeżeli są przekazywane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. Zgodnie z ust. 7 tego samego artykułu – Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszenia przekazuje się zgodnie z wzorami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1564/2005 z dnia 7 września 2005 r. ustanawiającym standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w ramach procedur udzielania zamówień publicznych zgodnie z dyrektywami 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 257z 1.10.2005, str. 1), jeżeli wartość zamówienia lub konkursu jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 8. Zgodnie z ust. 8 tego samego artykułu Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, kwoty wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, mając na względzie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa Unii Europejskiej.
7.     Zgodnie z § 1 pkt 2 ppkt a Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawiekwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszenia dotyczące zamówień publicznych przekazuje się Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, jeżeli wartość zamówień udzielanych przez zamawiających (…) jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 193 000 euro - dla dostaw lub usług.
8.     Zgodnie z art. 40 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach (…) zamawiający przekazuje ogłoszenie o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.Zgodnie z ust. 6 pkt 1 tego samego artykułu ogłoszenie o zamówieniu, odpowiednio zamieszczane lub publikowane w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego, na stronie internetowej (…) w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim lub w inny sposób nie może zostać odpowiednio zamieszczone lub opublikowane przed dniem jego zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, a w przypadku, o którym mowa w ust. 3, przed dniem jego przekazania Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. 
9.     Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – postępowanie o udzielenie zamówienia przygotowuje i przeprowadza zamawiający.
10.           Zgodnie z art. 17 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia podlegają wyłączeniu, jeżeli:
1) ubiegają się o udzielenie tego zamówienia;
2) pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia;
3) przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia pozostawały w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą lub były członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia;
4) pozostają z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób;
5) zostały prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.
Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia składają, pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, pisemne oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa powyżej.
11.           Zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych – o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
12.            Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością. 
13.           Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych – specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków oraz wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
14.           Zgodnie z art. 86 ustawy Prawo zamówień publicznych :
1) Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.
2) Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.
3) Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
4) Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
5) Informacje, o których mowa w ust. 3 i 4, przekazuje się niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
15.            Zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych - protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty są jawne od chwili ich otwarcia, oferty wstępne od dnia zaproszenia do składania ofert, a wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od dnia poinformowania o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.
16.            Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o gospodarce komunalnej jednostki samorządu terytorialnego mogą tworzyć spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjne, a także mogą przystępować do takich spółek.
17.            Zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy o gospodarce komunalnej do zbycia akcji i udziałów w spółkach, o których mowa w art. 9, stosuje się (…) przepisy działu IV ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji. Zgodnie z ust. 3 tego samego artykułu przewidziane w ustawie, o której mowa w ust. 2, kompetencje ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa wykonuje wobec spółki przewodniczący zarządu jednostki samorządu terytorialnego, a w przypadku gminy wójt (burmistrz, prezydent miasta). 
18.            Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przed zaoferowaniem do zbycia akcji Skarbu Państwa minister właściwy do spraw Skarbu Państwa dokonuje lub zleca dokonanie analizy mającej na celu oszacowanie wartości przedsiębiorstwa spółki, w tym ustalenie sytuacji prawnej majątku spółki w zakresie zgodnym z ust. 1a. 
19.           Zgodnie z § 5 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego udostępnienie protokołu lub załączników może nastąpić poprzez wgląd w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego, przesłanie kopii pocztą, faksem lub drogą elektroniczną, zgodnie z wyborem wnioskodawcy wskazanym we wniosku.
20.            Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Opola w sprawie ustalenia wytycznych dotyczących przeprowadzenia postępowań o udzielanie zamówień publicznych na roboty budowlane, usługi i dostawy udzielane przez Gminę Opole – Urząd Miasta Opola (pkt 2 ppkt 1 załącznika) - w przypadku gdy wartość zamówienia przekracza 14.000,00 euro komórki organizacyjne Urzędu Miasta składają w Wydziale Inwestycji Miejskich Referacie Przetargów i Zamówień Publicznych pisemny wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
21.            Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Opola w sprawie zasad powoływania i trybu pracy komisji przetargowych do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14.000,00 euro każdorazowo powołuje się zarządzeniem Prezydenta Miasta Opola komisję przetargową do wykonywania czynności wynikających z Prawa zamówień publicznych. Do zadań komisji przetargowej między innymi należy opracowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na podstawie danych złożonych we wniosku o  uruchomienie procedury.
22.            Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Opola w sprawie ustalenia wytycznych dotyczących przeprowadzenia postępowań o udzielanie zamówień publicznych na roboty budowlane, usługi i dostawy udzielane przez Gminę Opole – Urząd Miasta Opola (pkt 5 załącznika) Wydział Inwestycji Miejskich-Referat Przetargów i Zamówień Publicznych proponuje imienny skład komisji przetargowej uwzględniając osoby zaproponowane w złożonym wniosku, a Prezydent lub upoważniony zastępca zatwierdza imienny skład komisji przetargowej stosownie wydanym zarządzeniem.
 
Cel kontroli
 
          Celem kontroli było ustalenie podstaw faktycznych i prawnych uzasadniających konieczność zlecenia podmiotowi zewnętrznemu wykonywanie czynności doradczych w procesie sprzedaży akcji Miasta Opola posiadanych w spółce Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A oraz sprawdzenie prawidłowości postępowania przy wyborze tego podmiotu.
 
Metodyka przeprowadzenia kontroli
 
         Dokonano analizy dokumentacji i aktów prawnych dotyczących celowości i zasadności oraz podstaw faktycznych i prawnych uzasadniających konieczność zlecenia podmiotowi zewnętrznemu wykonywanie czynności doradczych.
Zapoznano się z aktami prawnymi obowiązującymi w czasie udzielania zamówienia publicznego. Na podstawie danych znajdujących się w Wydziale Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Opola zbadano postępowanie, które zostało przeprowadzone przez Referat Przetargów i Zamówień Publicznych na wniosek Wydziału Budżetu Urzędu Miasta Opola na świadczenie usług dla Miasta Opola w procesie zbycia akcji spółki Energetyki Cieplnej Opolszczyzny S.A. w Opolu.
          Dokonano analizy dokumentacji dotyczącej przetargu w szczególności pod kątem określenia warunków wymaganych od oferentów w zakresie udziału w postępowaniu.
          Przyjęto ustne wyjaśnienia od pracowników merytorycznych obu wydziałów.
 
USTALENIA KONTROLI
 
W dniu 18 maja 2011 r. Skarbnik Miasta Pani Anna Jędrzejak w piśmie nr B.PN.645.4/11 przedstawiła Prezydentowi Miasta Opola kompletny projekt SIWZ na wybór podmiotu, który dla miasta Opola miałby świadczyć usługi w procesie zbycia akcji ECO SA. Biorąc pod uwagę, że budżetowe środki, które mają zostać wydatkowane w związku z pracami nad sprzedażą akcji ECO SA były przyporządkowane do Wydziału Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Pani Skarbnik zaproponowała spotkanie z tym wydziałem celem ostatecznej konsultacji i ewentualnej poprawy SIWZ oraz spotkanie z Panem Prezydentem celem podjęcia ostatecznych decyzji przed rozpoczęciem procedury zamówienia publicznego. Propozycja Pani Skarbnik została zatwierdzona i opatrzona podpisem oraz pieczątką Pana Prezydenta z datą 19.05.2011r. Z powyższego pisma wynika, iż projekt umowy został sporządzony w oparciu o specyfikacje dostępne na stronach internetowych Ministerstwa Skarbu Państwa.
 W dniu 23 maja 2011 r. Skarbnik Miasta pisemnie poinformowała naczelnika Wydziału Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej o planowanych konsultacjach międzywydziałowych oraz spotkaniu z Panem Prezydentem w powyższym zakresie.    
 Z wyjaśnień Kierownika Referatu Prognozowania Finansowego i Nadzoru Korporacyjnego wynika, że konieczność zlecenia podmiotowi zewnętrznemu dokonania analizy mającej na celu oszacowanie wartości spółki wynikała z ostrożności oraz braku odpowiednich zasobów kadrowych.
 Z pisemnym wnioskiem o przeprowadzenie postępowania do Wydziału Inwestycji Miejskich Referat Przetargów i Zamówień Publicznych zwrócił się naczelnik Wydziału Budżetu Urzędu Miasta Opola Pan Tomasz Filipkowski w dniu 25.10.2011 r. Na wniosku widnieje również podpis Prezydenta Miasta Opola Pana Ryszarda Zembaczyńskiego oraz Skarbnika Miasta Opola Pani Anny Jędrzejak. Z treści wniosku wynika, że dołączono do niego dane do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), wzór umowy, wartość oraz termin wykonania zamówienia. W Załączniku nr 1 do wniosku opisany jest także wzór użyty do obliczenia szacunkowej kwoty wynagrodzenia za świadczenie usług dla Miasta Opola w procesie zbycia akcji spółki ECO SA w Opolu. Zgodnie z tym wzorem na wynagrodzenie za Zlecone Prace składa się iloczyn łącznej nominalnej wartości akcji Spółki wg. stanu na 31.12.2010 r. (155.479.400,00 zł) oraz proponowana przez Wykonawcę prowizja procentowa za wykonanie Zleconych Prac. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował opisanym w Załączniku kryterium. Przy ocenie ofert będzie obowiązywało jedno kryterium – cena z dążeniem do minimalizacji. Wartość zamówienia została ustalona na kwotę 847.155,00 zł netto przez kierownika Referatu Prognozowania Finansowego i Nadzoru Korporacyjnego pana (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.) i taką kwotę łącznie z obowiązującą stawką podatku od towarów i usług w wysokości 23 %, tj. 1.042.001,00 zł brutto zamawiający zamierza przeznaczyć na jego sfinansowanie.
 Powyższa wycena wyszczególnia dwie niżej wymienione fazy przedmiotu zamówienia:
Faza I – przygotowanie analiz Spółki o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt. 1-2, lit. a i b ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji oraz strategii prywatyzacji Spółki i dokonania jednokrotnej aktualizacji ww. dokumentów (zw. „Zamówionymi Dziełami”),
Faza II – w przypadku podjęcia przez Zamawiającego decyzji o prywatyzacji Spółki (założenie: w trybie negocjacji podjętych na podstawie publicznego zaproszenia) – doradztwo w procesie zbywania akcji Spółki zwane dalej „Zleconymi Pracami” oraz wykonaniu kolejnych poza Zamówionymi Dziełami z Fazy I dzieł, tj. Memorandum Informacyjnego Spółki w języku polskim i angielskim i dokonanie jego jednokrotnej aktualizacji w języku polskim i angielskim. 
         W złożonym wniosku oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia określone zostały dokumenty wymagane od oferentów. Między innymi Wykonawca musi spełniać warunek dotyczący posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia. Zamawiający wymaga co najmniej dwóch osób posiadających wykształcenie prawnicze oraz doświadczenie w zakresie wykonania analizy sytuacji prawnej majątku spółki w tym co najmniej jedna osoba posiada uprawnienia radcy prawnego lub adwokata. Przez wymagane doświadczenie rozumie się uczestnictwo w wykonaniu lub samodzielne wykonanie co najmniej dwóch analiz sytuacji prawnej majątku spółek a wartość kapitału własnego każdej z tych spółek przekraczała 50.000.000,00 zł.
Wymaga się aby w celu potwierdzenia tego warunku Wykonawca wykazał wykonane usługi w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane należycie wg wzoru stanowiącego ZAŁĄCZNIK do wniosku.
         Postępowanie w tym zakresie było zgodne z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Opola w sprawie ustalenia wytycznych dotyczących przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień publicznych na roboty budowlane, usługi i dostawy udzielane przez Gminę Opole - Urząd Miasta Opola.
         W dniu 12 listopada 2011 r. Z-ca Prezydenta Miasta Opola Pan Krzysztof Kawałko z upoważnienia Prezydenta Miasta Opola powołał pięcioosobową komisję przetargową. W skład komisji weszło dwóch pracowników Referatu Przetargów i Zamówień Publicznych Wydziału Inwestycji Miejskich tj. Pani (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.) oraz trzech pracowników Wydziału Budżetu w tym dwóch pracowników Referatu Prognozowania Finansowego i Nadzoru Korporacyjnego tj. Pan Tomasz Filipkowski – naczelnik wydziału, (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.) .
         Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych - ogłoszenie o postępowaniu zostało umieszczone na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w dniu 30.11.2011 r. Informację o przetargu umieszczono także w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej pod numerem 2011/S230 - 373284. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 9.01.2012 r. godzina 10.00.
         W dniu 2.12.2011 r. do Urzędu wpłynęło pismo z firmy(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.) , która powołując się na § 5 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawnioskowała o przesłanie kopii protokołu na swój adres. W tym samym dniu Przewodniczący Komisji Przetargowej pani (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.) przesłała powyższy protokół do kancelarii.
         W dniu 5.12.2011 r. prezes zarządu spółki (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.) przesłał drogą mailową do urzędu pytania dot. specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W związku z poruszonymi w zapytaniu zagadnieniami Wydział Inwestycji Miejskich w dniu 14.12.2011 r. dokonał modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia o czym w tym samym dniu powiadomił wykonawcę. W tym samym dniu wydział przekazał sprostowanie w tym zakresie Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich oraz zamieścił je na stronie internetowej Urzędu Miasta Opola.
         W dniu 15.12.2011 r. (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.) złożyło wniosek o wyjaśnienie treści i dokonanie zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Natomiast w dniu 16.12.2011 r. (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.) zwrócił się z prośbą o udzielenie informacji w celu rzetelnego przygotowania oferty. W dniu 20.12.2011 r. Wydział Inwestycji Miejskich przesłał wykonawcom wyjaśnienia dot. otrzymanych zapytań. W związku ze specyfiką poruszanych zagadnień nie dokonano modyfikacji w proponowanym przez wykonawców zakresie. W tym samym dniu wydział zamieścił na stronie internetowej Urzędu Miasta Opola odpowiedzi na zapytania.
         W dniu 3.01.2012 r. do Urzędu wpłynęło pismo z firmy(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.) , która powołując się na art. 8 ust. 1 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawnioskowała o udostępnienie protokołu ZP-PN z postępowania przesłania go na swój adres mailowy lub podany numer faksu. W tym samym dniu Przewodniczący Komisji Przetargowej pani (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.) przesłała powyższy protokół na podany adres.
Nie wpłynęło natomiast żadne odwołanie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
W wyznaczonym terminie wpłynęły cztery oferty złożone przez:
(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.) 
Wszyscy członkowie komisji przetargowej złożyli pisemne oświadczenia zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Oświadczenie takie złożył także Z-ca Prezydenta Pan Krzysztof Kawałko, jako pracownik zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności.
Zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Z „Protokołu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego” wynika, że kwotę w wysokości 1.042.001,00 zł przeznaczoną na sfinansowanie zamawiający podał bezpośrednio przed otwarciem ofert.
Komisja przetargowa dokonała otwarcia ofert w dniu 9.01.2012 r. o godzinie 10:30. W czasie otwierania ofert obecny był przedstawiciel jednego wykonawcy - (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.) Na Zbiorczym zestawieniu ofert widnieje zapis, iż Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 1.042.001,00 zł. Zestawienie to zostało podpisane przez Z-cę Prezydenta Pana Krzysztofa Kawałko.
         W dniu 9.01.2012 r. do Urzędu wpłynęło pismo z firmy(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.) , która powołując się na art. 86 ustawy Prawo zamówień publicznych poprosiła o przesłanie informacji nt. kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz informacji dotyczących ofert cenowych wszystkich uczestników przetargu.
         W dniu 9.01.2012 r. do Urzędu wpłynęło pismo z firmy(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.) , która powołując się na art. 8 ust. 1 oraz art. 96 ust. 3-5 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawnioskowała o udostępnienie protokołu ZP-PN zawierającego zestawienia złożonych ofert i  przesłania go na swój adres mailowy lub podany numer faksu. Ponadto firma ta złożyła w dniu 10.01.2012 r. Wniosek o udostępnienie protokołu z postępowania wraz z załączniki w postaci kopii oferty Wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę w ww. postępowaniu, tj(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.) . W tym samym dniu Przewodniczący Komisji Przetargowej pani (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.) przesłała powyższy protokół do firmy.
         W dniu 11.01.2012 r. firma (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.) zwróciła się z prośbą o przesłanie druku z otwarcia ofert.
         W dniu 13.01.2012 r. Przewodniczący Komisji Przetargowej pani (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.) przesłała do (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.) oraz do (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.) Wezwanie do uzupełnienia dokumentu z terminem do złożenia dokumentów do dnia 20.01.2012 r.
Ponadto w dniu 17.01.2012 r. wysłano do (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.) wyjaśnienie dot. prawidłowego wyliczenia kwoty wynagrodzenia za zlecone prace.
         W dniu 16.01.2012 r. (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.) przesłała faksem a w dniu 19.01.2012 r. pocztą uzupełniony wykaz osób.
         W dniu 18.01.2012 r. (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.) przesłała faksem a w dniu 20.01.2012 r. pocztą uzupełniony wykaz osób posiadających wymagane w realizacji przedmiotu zamówienia doświadczenie wykonawcy.
         W dniu 30.01.2012 r. Przewodniczący Komisji Przetargowej pani (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.) przedstawiła Z-cy Prezydenta Panu Krzysztofowi Kawałko do zatwierdzenia pisemną propozycję wyboru najkorzystniejszej oferty, którą złożyła firma (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.) na kwotę 334.217,82 zł. tj o 707.783,18 zł niższą od kwoty jaką Urząd zamierzał przeznaczyć na ten cel. Propozycja Komisji Przetargowej została zatwierdzona i opatrzona podpisem oraz pieczątką Z-cy Prezydenta z datą 30.01.2012 r.
W załączeniu do wykonawców Komisja umieściła informację o wyborze najkorzystniejszej oferty, informację na tablice ogłoszeń i na stronę internetową Zamawiającego (BIP). Jako uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty podano, że wybrana oferta spełnia wymagane w postępowaniu warunki i zgodnie z przyjętym kryterium uzyskała maksymalną ilość punktów (100).
W dniu 31.01.2012 r. zwrócono wadium wykonawcom biorącym udział w przetargu. Jednemu z wykonawców przesłano także oryginał gwarancji ubezpieczeniowej zapłaty wadium.
W wyniku kontroli ustalono, że po zakończeniu tego postępowania nie wpłynęło żadne odwołanie.
Łączne wynagrodzenie za wykonanie całego przedmiotu zamówienia przedstawione w najkorzystniejszej ofercie wynosiło (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.) 
-(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.) .
 
 Umowa z wybranym wykonawcą została zawarta w dniu 2.03.2012 r. i podpisana przez Prezydenta Miasta Opola Pana Ryszarda Zembaczyńskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Pani Anny Jędrzejak. Zgodnie z § 3 umowy:
1.      Za wykonanie Zamówionych Dzieł z Fazy I, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w łącznej wysokości(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.) , z czego:
1)        za wykonanie Zamówionego Dzieła, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. a (oszacowanie wartości przedsiębiorstwa Spółki przy użyciu co najmniej dwóch różnych metod wyceny), w wysokości 147(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.) ;
2)        za wykonanie Zamówionego Dzieła, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. b (analiza sytuacji prawnej majątku Spółki), w wysokości(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.) ;
3)        za wykonanie Zamówionego Dzieła, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a (analiza stanu i perspektyw rozwoju przedsiębiorstwa Spółki), w wysokości(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.) ;
4)          za wykonanie Zamówionego Dzieła, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 lit b (analiza realizacji obowiązków wynikających z tytułu wymagań ochrony środowiska), w wysokości(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.) ;
5)          za wykonanie Zamówionego Dzieła, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 (Strategia prywatyzacji Spółki) w wysokości(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.) .
2.       W przypadku powierzenia przez Zamawiającego wykonania Dzieła z Fazy II, o którym mowa w § 2 ust. 3 pkt 3 Umowy (sporządzenie Memorandum Informacyjnego Spółki w języku polskim i angielskim) za jego wykonanie Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.) .
3.       W przypadku powierzenia przez Zamawiającego wykonania Zleconych Prac, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 1 i 2 umowy, Wykonawca otrzyma za wykonanie tych prac wynagrodzenie w wysokości(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.) , z zastrzeżeniem postanowień §16 Umowy;
Wynagrodzenie za wykonanie Zamówionych Dzieł i Dzieła z Fazy II oraz Zleconych Prac uwzględnia podatek od towarów i usług, o ile zgodnie z przepisami prawa jest on należny.
         Łączna kwota wynagrodzenia określona w § 3 ust.1 zawartej umowy dotyczy wykonania zadania z Fazy I. Kwota ta jest niższa o 46.643,82 zł od łącznej kwoty wynagrodzenia zawartej w złożonej ofercie. Z badanej dokumentacji wynika, że powyższa kwota dotyczy wynagrodzenia za wykonanie zadania z Fazy II. Kwota ta jako 0,03% od wartości szacunkowej transakcji została obliczona w sposób określony w SIWZ. Natomiast kwota wykazana w ofercie dotyczy wynagrodzenia ogółem za wykonanie zadań z Fazy I i II. Z wyjaśnień pracownika merytorycznego Referatu Prognozowania Finansowego Wydziału Budżetu Pana (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.) wynika, że ostateczna wysokość wynagrodzenia wykonawcy za realizację prac w ramach Fazy II wynosić będzie(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.) .
Umowa obowiązuje od daty podpisania i jest zgodna z treścią wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do Wniosku o wszczęcie postępowania o dzielenie zamówienia publicznego z dnia 25.10.2011 r. Z paragrafu 18 umowy wynika, że jest zawarta na czas określony tj. do czasu wykonania przez strony wszystkich zobowiązań wynikających z Umowy, jednak nie dłuższy niż 30 miesięcy od dnia podpisania umowy. Na podstawie ewidencji księgowej ustalono, że w związku z zawartą umową Urząd Miasta Opola dotychczas nie dokonał żadnych płatności na rzecz Wykonawcy.
W dniu 30.03.2012 r. Wykonawca przesłał do Prezydenta Miasta Opola sprawozdanie z realizacji umowy na wykonanie analiz przedprywatyzacyjnych i doradztwo (opcjonalnie) w procesie prywatyzacji ECO SA. W piśmie tym poinformowano, że:
·   w dniu 7.03.2012 r. przedstawiciele Doradcy odbyli spotkanie organizacyjne z przedstawicielami Urzędu oraz ECO SA,
·   obecnie zgodnie z harmonogramem mają miejsce czynności organizacyjne związane z zebraniem materiałów źródłowych koniecznych do wykonania zleconych dzieł.   
 


 

         Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz obustronnie podpisany doręczono naczelnikom wydziałów kontrolowanych.
Zgodnie z § 39 ust.1 Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.II-0152/18/2003 Prezydenta Miasta Opola z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola zmienionego zarządzeniem nr OR.I-152-32/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 24.08.2004 r., zarządzeniem nr OR.I-0152-42/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 29.10.2004 r. oraz zarządzeniem nr OR.I-0152/218/08 z dnia 16 kwietnia 2008 r. kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo pisemnie, w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenia protokołu kontroli, zgłosić kierownikowi zespołu kontrolnego umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole.

 

Jednostka kontrolowana
W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu. 
(podpisy)
 
 
 
 
 
 
Data: ........................
                   Zespół kontrolny
                                    (podpisy)
 
 
 
 
 
 
 
Data: ……………………………….

 

           

 

Ewentualne przyczyny odmowy podpisania protokołu:
.................................................................................................
.................................................................................................
 

 

 
 

Załączniki do pobrania: 2013-07-03 10:13:51 - Wystąpienia pokontrolne (30.50 kB)

Ilość odwiedzin: 5075
Nazwa dokumentu: Wydział Budżetu, Wydział Inwestycji Miejskich
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Jóźwin - Mazurek, Tadeusz Lech
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Jóźwin - Mazurek, Tadeusz Lech
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2013-07-03 10:09:05
Data udostępnienia informacji: 2013-07-03 10:09:05
Data ostatniej aktualizacji: 2013-07-03 10:16:13

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner