logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   plus kontrole jednostek
   minus kontrole wewnętrzne
      minus W. Administarcyjno Gospodarczy
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Budżetu i Finansów
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Kultury Sportu i Turystyki
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Biuro Projektu Ispa
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Wydział Budżetu-Referat Wymiaru Podatków
      minus Biuro Rady Miasta
      minus Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Polityki Społecznej – Referat Świadczeń Rodzinnych
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Inżynierii Miejskiej
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych
      minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
      minus Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Komunikacji
      minus Miejska Informacja Turystyczna
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn.
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Wydział Finansowo-Księgowy
      minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Finansowo-Księgowy
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
      minus wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Kluby sportowe
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii, Lokalowy, Finansowo - Księgowy
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn. „Budowa obwodnicy północnej dla Miasta Opola nr SPOT/2.2/36/04”
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu ZPORR pn. „Budowa węzła komunikacyjnego – ulica Niemodlińska w Opolu”
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydział Gospodarki, Nieruchomości, Geodezji i Kartografii
      minus Biuro Spraw Międzynarodowych
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomosciami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus WGNGiK, WKSiT, WOŚiR, MZD
      minus Wydziały Urzędu Miasta Opola
      minus Urząd Stanu Cywilnego
      minus Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Kancelaria
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Wydział Świadczeń Socjalnych
      minus Wydział Budżetu
      minus wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Stowarzyszenie
      minus Stosowanie Kpa w zakresie doręczeń. Wydziały UM Opola
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Informatyki
      minus Wydział Komunikacji Referat Wydawania Praw Jazdy
      minus Wydziały Urzędu Miasta Opola - Czynności cywilnoprawne
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydziały Urzędu Miasta - Realizacja obowiązku wynikająca z art. 13 pkt 6 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
      minus Miejski Rzecznik Konsumentów
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Oświaty
      minus Kontrola umów pod kątem realizacji przepisów o gwarancji
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Budżetu, Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydziały UM- Celowość dokonywanych wydatków w § 4390
      minus Biuro Organizacji Transportu Zbiorowego
      minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Referat Nieruchomości Skarbu Państwa, Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Referat Lokalowy Urzędu Miasta Opola
      minus Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Finansowo - Księgowy
      minus Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Gospodarki Nieruchmosciami
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Oswiaty
      minus Biuro Nieruchomosci Skarbu Państwa
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Komunikacji i Transportu Zbiorowego
      minus Wydział Sportu
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Lokalowy
      minus Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomosciami - kontrola kompleksowa
      minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
      minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
      minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawnosci
      minus Wydział Sportu
      minus Biuro Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Biuro Obsługi Inwestorów
      minus Wydziały Urzędu Miasta
      minus Wydział Oświaty
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

 

 
 
Pieczęć Nagłówkowa
 
 

 

 
 
 
 
 

KWiA.I-1712.00003.2012
Opole, 30.03.2012 r.
 
 
PROTOKÓŁ KONTROLI nr 7/12
 
 
Jednostka kontrolowana
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
 
Nazwa organu sprawującego nadzór
 
Prezydent Miasta Opola
 
Termin przeprowadzenia kontroli
 
07.03.2012 r. – 30.03.2012 r.
 
Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko
Jacek Spadło – inspektor w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
 
Tadeusz Lech – główny specjalista w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
Nr 12/2012
 
Nr 13/2012
Przedmiot kontroli
Prawidłowość sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych w 2011r.
 
Okres objęty kontrolą
 
07.03.2012 r. do 30.03.2012 r.
 
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe
Alicja Trychan – naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
 
Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali
Alicja Trychan – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
 
(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.) kierownik Referatu Prywatyzacji
 
 
 
 
 
 
 
Podstawy prawne
 
1.     Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Opola z dnia 15 lutego 2012 r.
2.     Zarządzenie Nr OR.II-0152/18/2003 Prezydenta Miasta Opola z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola z późniejszymi zmianami.
3.     Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 tekst jednolity z dnia 01.01.2012 r.).
4.     Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 01.142.1591 z późniejszymi zmianami).
5.     Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z późniejszymi zmianami).
6.     Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.177 z późniejszymi zmianami).
7.     Ustawa z dnia 23 kwietnia 1994 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).
8.     Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy (Dz. U. Nr 9, poz. 30 z późniejszymi zmianami).
9.     Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r., w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. Nr 112, poz. 1319 z późniejszymi zmianami).
10.                        Zarządzenie Wewnętrzne Nr GNGiK. 0147-1/2006 naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Geodezji i Kartografii z dnia 12 czerwca 2006 r. w sprawie organizacji pracy Wydziału.
11.                        Zarządzenie Wewnętrzne Nr GNGiK. 0147-3/2006 naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Geodezji i Kartografii zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji pracy Wydziału.
12.                        Zarządzenie Wewnętrzne Nr GNGiK. 0147-2/2006 r. naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Geodezji i Kartografii z dnia 12 czerwca 2006 r. w sprawie ustalenia zasad kontroli wewnętrznej.
 
Cel kontroli
 
1.     Celem kontroli była ocena legalności, rzetelności i gospodarności postępowania przez Referat Prywatyzacji Wydziału Gospodarki Nieruchomościami przy sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych w drodze przetargów pod zabudowę mieszkaniową, rzemieślniczą i usługową.
 
 1. Celem kontroli była również ocena prawidłowości dokumentowania oraz ewidencjonowania w formie wewnątrzwydziałowych rejestrów, ewidencji i dzienników, postępowań prowadzonych przez ww. Referat, z punktu widzenia skuteczności w przeciwdziałaniu powstawania nieprawidłowości i błędów.
 
Techniki zastosowane podczas postępowania
 
         Postępowanie kontrolne przeprowadzone zostało na podstawie zgromadzonego materiału – sprawozdań za pierwsze i drugie półrocze 2011 r.   dotyczące sprzedanych, nabytych i obciążonych nieruchomościach oraz o uzyskanych z tego tytułu dochodach i poniesionych wydatkach, dzienników, rejestrów i ewidencji, zarządzeń wewnętrznych naczelnika Wydziału, zakresów czynności pracowników, kadry kierowniczej oraz akt spraw. (akta kontroli tom I s. 1–10)
         Wymienione dowody zostały przeanalizowane w następującym zakresie:
 
ü      Prawidłowości prowadzonych w referacie postępowań,
ü      Rzetelności i legalności prowadzonych rejestrów i ewidencji,
ü      Prawidłowości i skuteczności sprawowanego nadzoru kadry kierowniczej nad powierzonymi pracownikom zadaniami.
 
Poza analizą dokumentacji uzyskano w trakcie prowadzonych czynności kontrolnych ustne wyjaśnienia od naczelnika Wydziału Alicji Trychan oraz kierownika Referatu Prywatyzacji (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.) w związku z prowadzonymi postępowaniami.
Analizą objęto całość zgromadzonego materiału w tym wszystkie 25 akt spraw objętych zakresem kontroli. W oparciu o wymienione akta zbadano transakcje sprzedaży nieruchomości na podstawie istniejących w Referacie Prywatyzacji procedur postępowania.
 
Informacje ogólne dotyczące funkcjonowania Referatu prywatyzacji wchodzącego w skład Wydziału
 
          Zespół kontrolny w wyniku prowadzonych czynności sprawdzających ustalił, że Wydział Gospodarki Nieruchomościami działa w oparciu o nieaktualne Zarządzenie Wewnętrzne Naczelnika oraz wszystkie zmiany do tego Zarządzenia powstałe przed 1 stycznia 2011 r. w sprawie organizacji pracy Wydziału. (akta kontroli tom I s. 11-64)
Kontrolujący w oparciu o przedłożone do kontroli dokumenty stwierdzili, co następuje:
 
w nagłówku zarządzenia oraz wszystkich wprowadzonych do niego zmianach figuruje nazwa nieistniejącego wydziału,
 
w treści § 1 ust. 1 do 4 zarządzenia umieszczone są nieaktualne informacje dotyczące kierownictwa wydziału oraz nieaktualnego podziału na referaty,
 
 w § 2 zarządzenia brak wpisanego nowego referatu mienia i opłat,
 
nieaktualny schemat organizacyjny Wydziału z przed reorganizacji.
 
Wszystkie wymienione wyżej uchybienia zdaniem zespołu kontrolującego powinny zostać zmienione bezzwłocznie z chwilą reorganizacji struktury Wydziału tj. od 1 stycznia 2011 r. W związku z powyższym naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Pani Alicja Trychan złożyła pisemne wyjaśnienia w sprawie, które stanowią załącznik do protokołu Kontroli. (akta kontroli tom I s. 65)
 
Kontrolujący nie wnoszą natomiast uwag do pozostałej treści zrządzenia oraz wprowadzonych zmian a w szczególności części dotyczącej procedur w tym procedury objętej zakresem kontroli.
 
Zgodnie z zakresem kontroli badaniu poddano dokumentację Referatu Prywatyzacji, w którym na przestrzeni 2011 r. zadaniami związanymi ze sprzedażą działek budowlanych w drodze przetargu zajmowały się 3 zatrudnione w nim osoby. 
Wyżej wymienione zarządzenia dotyczące organizacji pracy Wydziału mimo stwierdzonych uchybień oraz opisy stanowisk pracy (akta kontroli tom I s. 66-77), w sposób zadawalający precyzują podział dotyczący nadzoru prowadzonych postępowań, osób odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie Referatu, oraz w sposób szczegółowy określają jego zadania, i tak:
 
1.      Nad całością spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami gminnymi nadzór sprawuje Naczelnik Wydziału, natomiast pracą Referatu Prywatyzacji kieruje kierownik tego Referatu.
 
2.      Do szczegółowych zadań Referatu Prywatyzacji należało:
 
ü      Sprzedaż lokali mieszkalnych w domach wielomieszkaniowych oraz małych domach mieszkalnych na rzecz najemców i w drodze przetargu wraz ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntu.
ü      Sprzedaż lokali użytkowych na rzecz najemców lub wolnych w drodze przetargu wraz ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntu.
ü      Sprzedaż budynków na rzecz najemców lub wolnych w drodze przetargu wraz ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntu.
ü      Sprzedaż lub oddanie garaży najemcom wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntów.
ü      Sprzedaż na własność lub oddanie w użytkowanie wieczyste działek budowlanych w drodze przetargu.
ü      Sprzedaż na własność gruntów gminnych na rzecz ich użytkowników wieczystych.
ü      Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste części przyległego gruntu niezbędnego dla poprawienia warunków zagospodarowania działek już posiadanych.
ü      Przekazywanie gruntów na rzecz spółdzielni mieszkaniowych i przejmowanie od nich gruntów zbędnych.
ü      Uwłaszczenie przedsiębiorstw komunalnych.
ü      Regulowanie stanów prawnych nieruchomości w trybie Kodeksu cywilnego poprzez między innymi zasiedzenie, poszukiwanie spadkobierców itp.
ü      Przekazywanie nieruchomości na własność, w użytkowanie wieczyste lub użytkowanie na rzecz innych osób prawnych.
ü      Realizacja roszczeń spółdzielni i organizacji społecznych o ustanowienie prawa użytkowania wieczystego gruntów będących dotychczas w ich użytkowaniu.
ü      Przejmowanie nieruchomości w drodze komunalizacji na wniosek gminy.
ü      Wyposażanie nieruchomości gminnych osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.
ü      Przedłużanie terminu zabudowy działek budowlanych oraz prowadzenie spraw związanych ze zwrotem działek niezabudowanych w terminie.
ü      Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego osób fizycznych ustanowionego na gruntach gminnych w prawo własności.
ü      Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego osób prawnych ustanowionego na gruntach gminnych w prawo własności.
ü      Aktualizacja dokumentów systemu zarządzania jakością i weryfikacja pod kątem przepisów prawnych.
ü      Aktualizacja dokumentów zamieszczanych w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
Rejestry
 
Badaniu poddano prowadzony w Referacie Prywatyzacji w 2011 r. rejestr dokumentujący proces postępowania w sprawach, w których nie są wydawane decyzje administracyjne, a obowiązuje tryb cywilno - prawny, to jest od momentu skompletowania dokumentacji niezbędnej do wszczęcia sprawy do chwili podpisania aktu notarialnego.
W związku z powyższym sprawdzeniu poddano dokumentację rejestracyjną dotyczącą :
 
- Sprzedanych gruntów – symbol klasyfikacyjny Rzeczowego Wykazu Akt – 72241-1.
 
W celu zbadania sposobu rejestracji spraw jednorodnych analizie poddano prowadzony przez Referat Prywatyzacji rejestr pod kątem legalności, rzetelności, staranności oraz bieżącej kontroli dokonywanych wpisów, w oparciu o Zarządzenia Wewnętrznego Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Geodezji i Kartografii Nr 1/2006 z dnia 12 czerwca 2006 r. oraz Nr 3/2006 z dnia 27 września 2006 r.
 
 1. Badaniu poddano wyżej wymienione Zarządzenia Naczelnika Wydziału wraz z załącznikami 2 (symbole oraz hasła klasyfikacyjne systematyzujące grupy spraw w poszczególnych rejestrach), (akta kontroli tom I S. 21-23)
Analiza wspomnianych Zarządzeń wykazała, iż zawierają one szczegółowe określenie zadań kontrolowanego Referatu w ramach struktury Wydziału, oraz wymieniają sprawy dotyczące podziału nadzoru zadań osoby ponoszącej bezpośrednią odpowiedzialność za jego pracę. Przedmiotowe dokumenty w swojej treści określają zasadę funkcjonowania prowadzonych w Wydziale rejestrów.
Zakres informacji jakie powinny zawierać rejestry wyszczególniono w załączniku Nr 2 do ww. Zarządzeń Wewnętrznych Naczelnika Wydziału. Ustalono również, że wpisów do przedmiotowych rejestrów dokonuje pracownik zgodnie z zakresem czynności a nadzór sprawuje odpowiedni kierownik Referatu.
 
         W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że istnieje pisemna dyspozycja dotycząca wprowadzenia rejestrów obowiązujących w Wydziale w tym rejestru sprzedaży gruntów zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia Wewnętrznego Naczelnika Wydziału Nr GNGiK.0147-1/2006 z dnia 12 czerwca 2006 r. oraz Nr GNGiK.0147-3/2006 z dnia 27 września 2006 r. Zgodnie ze wspomnianym załącznikiem Nr 2 w sposób szczegółowy określone zostały informacje jakie powinny obejmować przedmiotowe rejestry.
 
 1. Kontroli poddano prowadzony w 2011 r. rejestr sprzedaży gruntów pod kątem rzetelności dokonywanych wpisów, dokumentujących proces postępowania w sprawach, w których obowiązywał tryb cywilno – prawny (zakończony sporządzeniem i podpisaniem aktu notarialnego).
 
W oparciu o przedłożony do kontroli rejestr sprzedaży gruntów i zawarte tam wpisy ustalono, że prowadzony jest w formie tabelarycznej. Zawiera informacje dotyczące:
 
§         numeru teczki,
§         nabywcy nieruchomości gruntowej,
§         numeru działki,
§         numeru karty mapy,
§         obrębu na którym zlokalizowana jest nieruchomość,
§         powierzchni nieruchomości w ha,
§         położenia nieruchomości (adres),
§         czy została sprzedana w całości,
§         czy została sprzedana na poszerzenie już istniejącej nieruchomości,
§         wartości nieruchomości,
§         raty należności,
§         daty i numeru zawarcia aktu notarialnego.
§         ewentualnych uwag dotyczących zbytej nieruchomości.
 
W oparciu o dokonane w nim zapisy stwierdzono, że na przestrzeni 2011r. dokonano rejestracji 24 spraw dotyczących sprzedaży gruntów na własność w drodze przetargów pod zabudowę mieszkaniową, rzemieślniczą i usługową oraz 1 sprawy dotyczącej nieruchomości zabudowanej.
Informacje o sprzedaży zawarte w przedmiotowym rejestrze są zgodne z informacjami o przeprowadzonych transakcjach umieszczonych w sprawozdaniach za I i II półrocze 2011 r. o sprzedanych, nabytych i obciążonych nieruchomościach oraz o uzyskanych z tego tytułu dochodach i poniesionych wydatkach (akta kontroli tom I s. 78-85).
 
Ustalenia szczegółowe dotyczące realizacji zadań za I i II półrocze 2011r. przez Referat Prywatyzacji w zakresie:
 
1.      sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych w drodze przetargów pod zabudowę mieszkaniową, rzemieślniczą i usługową,
 
2.      sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości zabudowanych.
 
Badaniu poddano dwa sprawozdania sporządzone przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami za I i II półrocze 2011 r. o sprzedanych, nabytych i obciążonych nieruchomościach oraz o uzyskanych z tego tytułu dochodach i poniesionych wydatkach.
W wyniku szczegółowej analizy ustalono, że Referat Prywatyzacji w wymienionym okresie dokonał:
 
·         24 sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych w drodze przetargów pod zabudowę mieszkaniową, rzemieślniczą i usługową na kwotę 15.235.916,00 zł,
·         1 sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej na kwotę 34.600,00 zł.
 
Kontrola i nadzór w prowadzonych postępowaniach dotyczących sprzedaży nieruchomości gruntowych oraz zabudowanych w drodze przetargów
 
Badaniu poddano system rozpatrywania i załatwiania w Referacie Prywatyzacji spraw pod kątem legalności, rzetelności i gospodarności postępowania od momentu skompletowania dokumentacji niezbędnej do sprzedaży w drodze przetargu działek budowlanych.
Celem badania było stwierdzenie, czy system załatwiania i rozpatrywania spraw zabezpieczał przed powstawaniem błędów, to znaczy czy przewidywał on skuteczną kontrolę ze strony przełożonych. Ustaleń dotyczących zgodności postępowań z przepisami prawa dokonano między innymi w oparciu o Kodeks cywilny (Dz. U. 64.16.93 z późniejszymi zmianami), Zarządzenie Wewnętrzne Nr GNGiK. 0147-2/06 Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Geodezji i Kartografii z dnia 12 czerwca 2006 r. w sprawie ustalenia zasad kontroli wewnętrznej, rejestrów prowadzonych postępowań oraz akta indywidualnych spraw.
Badanie procesu prawidłowego postępowania i stosowania w tym zakresie odpowiednich procedur dokonano na podstawie 25 postępowań objętych zakresem kontroli za I i II półrocze 2011 r.
Badając ww. postępowania zwrócono uwagę na :
 
ü      Sposób rejestracji wniosku,
ü      Sposób jego realizacji przez referenta sprawy w zakresie stosowania procedur w postępowaniu cywilno - prawnym,
ü      Merytoryczny nadzór nad sposobem realizacji przez pracownika powierzonego mu postępowania.
 
Przeprowadzone szczegółowe badania w wyżej wymienionym zakresie nie ujawniły żadnych błędów mogących mieć wpływ na przebieg prowadzonych postępowań dotyczących zbywania przez gminę nieruchomości. W tym zakresie ściśle przestrzegane są zapisy Zarządzenia Wewnętrznego Nr GNGiK. 0147-2/06 Naczelnika wydziału Gospodarki Nieruchomościami Geodezji i Kartografii z dnia 12 czerwca 2006 r. w sprawie zasad kontroli wewnętrznej z pominięciem zdeaktualizowanych z dniem 1 stycznia 2011 r. zapisów § 3 ust.1, 2, 5, 6, 7, 8, § 5 ust. 1, § 6 ust. 2 i 3 w których mowa jest o Zastępcy Naczelnika Wydziału (akta kontroli tom I s. 40-44)
 
Tryb postępowania w sprawach dotyczących sprzedaży:
1.      Nieruchomości gruntowych w drodze przetargów pod zabudowę mieszkaniową, rzemieślniczą i usługową, oraz nieruchomości zabudowanych w drodze przetargu.
 
W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych, ustalono, że w Referacie Prywatyzacji funkcjonują pisemne procedury określające tryb postępowania w sprawach objętych zakresem kontroli.
Przekazane przez Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami procedury postępowania w zakresie objętym kontrolą stanowi załącznik nr 5 do zarządzenia Nr GNGiK.0147-3/2008 z dnia 5 grudnia 2008 r. w sprawie organizacji pracy Wydziału.
 Opracowanie wymienionych wyżej procedur było efektem działań kontrolnych przeprowadzonych jeszcze w 2004 r. a mających na celu ujednolicenie postępowań w sprawach prowadzonych przez ówczesny Wydział Gospodarki Nieruchomościami Geodezji i Kartografii oraz w związku z wprowadzeniem na terenie Urzędu Miasta Opola certyfikatu jakości ISO – 9001 z dnia 31 grudnia 2007 r.
 
              Procedura wewnętrzna postępowania przygotowawczego nieruchomości gruntowych – działek budowlanych niezabudowanych i zabudowanych do sprzedaży w drodze przetargu (akta kontroli tom I s. 49-65)
 
Na podstawie przedłożonych przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami Geodezji i Kartografii procedur ustalono tryb postępowania z którego wynika, że:
 
 • rejestracji wniosku strony zainteresowanej kupnem działki budowlanej lub polecenia Prezydenta Miasta dokonuje pracownik obsługi kancelaryjnej w dzienniku korespondencji ,
 • po rejestracji pracownik obsługi kancelaryjnej przekazuje wniosek do dekretacji naczelnikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, a następnie kierownikowi Referatu Prywatyzacji,
 • przyjęcie wniosku przez pracownika merytorycznego, wyznaczonego przez kierownika Referatu Prywatyzacji, następuje z potwierdzeniem w Dzienniku korespondencji,
 • pracownik merytoryczny rejestruje wniosek w spisie spraw oznaczonym zgodnie z rzeczowym wykazem akt,
 • następnie pracownik merytoryczny ustala stan prawny nieruchomości
 • występuje do Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej o sporządzenie mapy zasadniczej i ewidencyjnej
 • ustala, w porozumieniu z Wydziałem Urbanistyki Architektury i Budownictwa, przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz wytyczne zabudowy
 • zleca, w przypadku gdy to konieczne, jednostce wykonawstwa geodezyjnego opracowanie projektu podziału nieruchomości i występuje do Referatu Ewidencji Gruntów i Budynków o wypis i wyrys dla wydzielonej nieruchomości,
 • zleca rzeczoznawcy majątkowemu wykonanie wyceny nieruchomości,
 • po otrzymaniu wyceny działki, w oparciu o zgromadzoną dokumentację opracowuje i przedkłada do podpisu Prezydentowi Miasta informację w sprawie sprzedaży nieruchomości w celu ustalenia przez Prezydenta Miasta ceny wywoławczej oraz formy przetargu i podpisania wykazu o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu,
 • podpisany przez Prezydenta Miasta wykaz niezwłocznie wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu miasta na okres 21 dni,
 • występuje do Sądu Rejonowego Wydziału VI Ksiąg Wieczystych o odpis z księgi wieczystej obejmującej przygotowywaną do sprzedaży nieruchomość oraz, w przypadku gdy to konieczne, wypis z rejestru gruntów do Referatu Ewidencji Gruntów i Budynków,
 • przekazuje pełną dokumentację dotyczącą nieruchomości do Wydziału Inwestycji Miejskich – Referatu Przetargów i Zamówień Publicznych,
 • po wyłonieniu nabywcy w drodze przetargu i przekazaniu przez Wydział Inwestycji Miejskich protokołu z przetargu do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, zawiadamia nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu,
 • zawiera umowę notarialną kupna sprzedaży,
 • powiadamia o zawartej transakcji, przekazując w załączeniu kopię aktu notarialnego do Wydziału Budżetu oraz kopię aktu notarialnego wraz z wnioskiem o wystawienie faktury do Wydziału Finansowo Księgowego.
 
W oparciu o przedstawioną procedurę postępowania badaniu poddano wszystkie indywidualne akta spraw za I półrocze i II półrocze 2011 r. wynikające z zakresu kontroli.
Szczegółową analizę materiałów źródłowych przeprowadzono pod kątem prawidłowości postępowania w tym zakresie, która wykazała, że:
 
1.1 Akta sprawy dot. sprzedaży działki nr 150/10, 150/11 km. 20 obręb Opole ul. Tatrzańska.
 • Sprawa wszczęta na wniosek strony w dniu 19.05.2009 r.
 • Postępowanie przeprowadzone zgodnie z procedurą.
 • Akt notarialny zawarty w dniu 28.01.2011 r.
 • Brak uwag.
 
1.2            Akta sprawy dot. sprzedaży działek nr 126/32, 133/17 km. 1 obręb Opole ul. Cieszyńska.
 • Sprawa wszczęta na wniosek strony w dniu 30.10.2007 r.
 • Postępowanie przeprowadzone zgodnie z procedurą.
 • Akt notarialny zawarty w dniu 24.02.2011 r.
 • Brak uwag.
 
1.3 Akta sprawy dot. sprzedaży działki nr 323 km. 6 obręb Gosławice ul. Oleska.
 • Sprawa wszczęta na wniosek strony w dniu 14.05.2010 r.
 • Postępowanie przeprowadzone zgodnie z procedurą.
 • Akt notarialny zawarty w dniu 17.03.2011 r.
 • Brak uwag.
 
1.4            Akta sprawy dot. sprzedaży działki nr 30/6 km. 32 obręb Szczepanowie ul. Hallera.
 • Sprawa wszczęta na wniosek strony w dniu 20.04.2010 r.
 • Postępowanie przeprowadzone zgodnie z procedurą.
 • Akt notarialny zawarty w dniu 12.04.2011 r.
 • Brak uwag.
 
1.5            Akta sprawy dot. sprzedaży działki nr 04/13 km.17, nr 1109/16, 1110/10 km. 18 obręb Gosławice ul. Lwowska.
 • Sprawa wszczęta z urzędu w dniu 19.04.2010 r.
 • Postępowanie przeprowadzone zgodnie z procedurą.
 • Akt notarialny zawarty w dniu 29.04.2011 r.
 • Brak uwag.
 
1.6            Akta sprawy dot. sprzedaży działki nr 174/4, 174/7 km. 8 obręb Grudzice ul. Gombrowicza.
 • Sprawa wszczęta na wniosek strony w dniu 16.06.2010 r.
 • Postępowanie przeprowadzone zgodnie z procedurą.
 • Akt notarialny zawarty w dniu 12.05.2011 r.
 • Brak uwag.
 
1.7            Akta sprawy dot. sprzedaży działki nr 5 km. 12 obręb Groszowice ul. Oświęcimska.
 • Sprawa wszczęta na wniosek strony w dniu 10.08.2010 r.
 • Postępowanie przeprowadzone zgodnie z procedurą.
 • Akt notarialny zawarty w dniu 16.05.2011 r.
 • Brak uwag
 
1.8            Akta sprawy dot. sprzedaży działki nr 27/3, 27/4 km. 72 obręb Nowa Wieś Królewska ul. Ostroroga.
 • Sprawa wszczęta na wniosek strony w dniu 11.03.2009 r.
 • Postępowanie przeprowadzone zgodnie z procedurą.
 • Akt notarialny zawarty w dniu 21.03.2011 r.
 • Brak uwag.
 
1.9            Akta sprawy dot. sprzedaży działki nr 42/2, 43/2 km. 32 obręb Szczepanowice ul. Niemodlińska.
 • Sprawa wszczęta z urzędu w dniu 16.09.2010 r.
 • Postępowanie przeprowadzone zgodnie z procedurą.
 • Akt notarialny zawarty w dniu 31.08.2011 r.
 • Brak uwag.
 
1.10       Akta sprawy dot. sprzedaży działki nr 2613/1, 2613/2 km. 10 obręb Grudzice ul. Orkana.
 • Sprawa wszczęta na wniosek strony w dniu 12.10.2007 r.
 • Postępowanie przeprowadzone zgodnie z procedurą.
 • Akt notarialny zawarty w dniu 14.09.2011 r.
 • Brak uwag
 
1.11       Akta sprawy dot. sprzedaży działki nr 82/2 km. 7 obręb Kolonia Gosławicka ul. Topolowa.
 • Sprawa wszczęta z urzędu w dniu 28.12.2009 r.
 • Postępowanie przeprowadzone zgodnie z procedurą.
 • Akt notarialny zawarty w dniu 22.09.2011 r.
 • Brak uwag.
 
1.12       Akta sprawy dot. sprzedaży działki nr 1224/35 km. 10 obręb Bierkowice ul. Bierkowicka.
 • Sprawa wszczęta z urzędu w dniu 22.05.2009 r.
 • Postępowanie przeprowadzone zgodnie z procedurą.
 • Akt notarialny zawarty w dniu 30.09.2011 r.
 • Brak uwag.
 
 
 
1.13       Akta sprawy dot. sprzedaży działki nr 12/3 km. 68 obręb Nowa Wieś Królewska, ul. Wschodnia.
 • Sprawa wszczęta na wniosek strony w dniu 06.04.2011 r.
 • Postępowanie przeprowadzone zgodnie z procedurą.
 • Akt notarialny zawarty w dniu 30.09.2011 r.
 • Brak uwag.
 
1.14       Akta sprawy dot. sprzedaży działki nr 5/51 km. 62 obręb Płwieś ul. Północna.
 • Sprawa wszczęta z urzędu w dniu 22.05.2007 r.
 • Postępowanie przeprowadzone zgodnie z procedurą.
 • Akt notarialny zawarty w dniu 18.10.2011 r.
 • Brak uwag.
 
1.15       Akta sprawy dot. sprzedaży działki nr 24/57 km. 61 obręb Półwieś ul. Wandy Rutkiewicz.
 • Sprawa wszczęta na wniosek strony w dniu 22.05.2010 r.
 • Postępowanie przeprowadzone zgodnie z procedurą.
 • Akt notarialny zawarty w dniu 18.10.2011 r.
 • Brak uwag.
 
1.16       Akta sprawy dot. sprzedaży działki nr 9/26 km. 81 obręb Nowa Wieś Królewska ul. Limanowskiego.
 • Sprawa wszczęta na wniosek strony w dniu 16.03.2011 r.
 • Postępowanie przeprowadzone zgodnie z procedurą.
 • Akt notarialny zawarty w dniu 20.10.2011 r.
 • Brak uwag.
 
1.17       Akta sprawy dot. sprzedaży działki nr 12/6, 13/10, 14/10 km. 29 obręb Półwieś ul. Wrocławska.
 • Sprawa wszczęta na wniosek strony w dniu 04.10.2006 r.
 • Postępowanie przeprowadzone zgodnie z procedurą.
 • Akt notarialny zawarty w dniu 26.10.2011 r.
 • Brak uwag.
 
1.18       Akta sprawy dot. sprzedaży działki nr 1072/15, 1071/20, 1072/16, 1071/21, 1071/22, 1070/11 km. 17 obręb Gosławice ul. Kresowa.
 • Sprawa wszczęta z urzędu w dniu 12.05.2011 r.
 • Postępowanie przeprowadzone zgodnie z procedurą.
 • Akt notarialny zawarty w dniu 27.10.2011 r.
 • Brak uwag.
 
1.19       Akta sprawy dot. sprzedaży działki nr 380/8, 380/11 km. 7 obręb Zakrzów ul. Kępska.
 • Sprawa wszczęta na wniosek strony w dniu 02.12.2007 r.
 • Postępowanie przeprowadzone zgonie z procedurą.
 • Akt notarialny zawarty w dniu 28.10.2011 r.
 • Brak uwag.
 
1.20       Akta sprawy dot. sprzedaży działki nr 98/26 km. 28 obręb Półwieś ul.   Daleka.
 • Sprawa wszczęta z urzędu w dniu 13.06.2011 r.
 • Postępowanie przeprowadzone zgodnie z procedurą.
 • Akt notarialny zawarty w dniu 30.12.2011 r.
 • Brak uwag.
 
1.21       Akta sprzedaży dot. sprzedaży działki nr 98/25 km. 28 obręb Półwieś ul.
         Daleka.
 • Sprawa wszczęta z urzędu w dniu 13.06.2011 r.
 • Postępowanie przeprowadzone zgodnie z procedurą.
 • Akt notarialny zawarty w dniu 30.12.2011 r.
 • Brak uwag.
 
1.22       Akta sprawy dot. sprzedaży działki nr 98/27 km. 28 obręb Półwieś ul.   Daleka.
 • Sprawa wszczęta z urzędu w dniu 13.06.2011 r.
 • Postępowanie przeprowadzone zgodnie z procedurą.
 • Akt notarialny zawarty w dniu 09.12.2011 r.
 • Brak uwag.
 
1.23       Akta sprawy dot. sprzedaży działki nr 468/1, 514/1, 514/2 km. 9 obręb Zakrzów ul. Luboszycka.
 • Sprawa wszczęta na wniosek strony w dniu 25.08.2010 r.
 • Postępowanie przeprowadzone zgodnie z procedurą.
 • Akt notarialny zawarty w dniu 12.12.2011 r.
 • Brak uwag.
 
1.24       Akta sprawy dot. sprzedaży działki nr 10/2 km. 14 obręb Wójtowa Wieś ul. Kwoczka.
 • Sprawa wszczęta na wniosek strony w dniu 16.05.2011 r.
 • Postępowanie przeprowadzone zgodnie z procedurą.
 • Akt notarialny zawarty w dniu 15.12.2011 r.
 • Brak uwag.
 
1.25       Akta sprawy dotyczące sprzedaży działki nr 5/57, 6/13, 6/17, 9/25, 9/26 km. 62 obręb Półwieś ul. Północna.
 • Sprawa wszczęta z urzędu w dniu 23.01.2009 r.
 • Postępowanie przeprowadzone zgodnie z procedurą.
 • Akt notarialny zawarty w dniu 22.12.2011 r.
 • Brak Uwag. (akta kontroli tom I s. 86-213 ).
 
W oparciu o przedstawioną wyżej procedurę badaniu poddano materiał źródłowy znajdujący się w 25 indywidualnych aktach spraw z których 16 postępowań przeprowadzonych zostało na wniosek strony a 9 wszczęto z urzędu. Kontrolą objęto wszystkie postępowania zgodnie z zakresem kontroli. Szczegółową ich analizę przeprowadzono pod kątem prawidłowości postępowania i nie stwierdzono w tym zakresie nieprawidłowości.
 
 
 
 
 
 
 
Zgodnie z § 39 ust.1 Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.II-0152/18/2003 Prezydenta Miasta Opola z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola zmienionego zarządzeniem nr OR.I-152-32/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 24.08.2004 r., zarządzeniem nr OR.I-0152-42/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 29.10.2004 r. oraz zarządzeniem nr OR.I-0152/218/08 z dnia 16 kwietnia 2008 r. kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo pisemnie, w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenia protokołu kontroli, zgłosić kierownikowi zespołu kontrolnego umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole.
 
 
 
Jednostka kontrolowana
W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu. 
(podpisy)
 
Data: ........................
                   Zespół kontrolny
 
 
(podpisy)
 
Data: ……………………………….
           
Ewentualne przyczyny odmowy podpisania protokołu:
.................................................................................................
.................................................................................................
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załączniki do pobrania: 2013-07-03 12:12:25 - Wystąpienie pokontrolne (39.50 kB)

Ilość odwiedzin: 4584
Nazwa dokumentu: Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Osoba, która wytworzyła informację: Jacek Spadło, Tadeusz Lech
Osoba, która odpowiada za treść: Jacek Spadło, Tadeusz Lech
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2013-07-03 12:09:27
Data udostępnienia informacji: 2013-07-03 12:09:27
Data ostatniej aktualizacji: 2013-07-03 12:13:55

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner