logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   plus kontrole jednostek
   minus kontrole wewnętrzne
      minus W. Administarcyjno Gospodarczy
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Budżetu i Finansów
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Kultury Sportu i Turystyki
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Biuro Projektu Ispa
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Wydział Budżetu-Referat Wymiaru Podatków
      minus Biuro Rady Miasta
      minus Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Polityki Społecznej – Referat Świadczeń Rodzinnych
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Inżynierii Miejskiej
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych
      minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
      minus Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Komunikacji
      minus Miejska Informacja Turystyczna
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn.
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Wydział Finansowo-Księgowy
      minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Finansowo-Księgowy
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
      minus wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Kluby sportowe
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii, Lokalowy, Finansowo - Księgowy
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn. „Budowa obwodnicy północnej dla Miasta Opola nr SPOT/2.2/36/04”
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu ZPORR pn. „Budowa węzła komunikacyjnego – ulica Niemodlińska w Opolu”
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydział Gospodarki, Nieruchomości, Geodezji i Kartografii
      minus Biuro Spraw Międzynarodowych
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomosciami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus WGNGiK, WKSiT, WOŚiR, MZD
      minus Wydziały Urzędu Miasta Opola
      minus Urząd Stanu Cywilnego
      minus Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Kancelaria
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Wydział Świadczeń Socjalnych
      minus Wydział Budżetu
      minus wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Stowarzyszenie
      minus Stosowanie Kpa w zakresie doręczeń. Wydziały UM Opola
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Informatyki
      minus Wydział Komunikacji Referat Wydawania Praw Jazdy
      minus Wydziały Urzędu Miasta Opola - Czynności cywilnoprawne
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydziały Urzędu Miasta - Realizacja obowiązku wynikająca z art. 13 pkt 6 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
      minus Miejski Rzecznik Konsumentów
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Oświaty
      minus Kontrola umów pod kątem realizacji przepisów o gwarancji
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Budżetu, Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydziały UM- Celowość dokonywanych wydatków w § 4390
      minus Biuro Organizacji Transportu Zbiorowego
      minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Referat Nieruchomości Skarbu Państwa, Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Referat Lokalowy Urzędu Miasta Opola
      minus Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Finansowo - Księgowy
      minus Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Gospodarki Nieruchmosciami
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Oswiaty
      minus Biuro Nieruchomosci Skarbu Państwa
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Komunikacji i Transportu Zbiorowego
      minus Wydział Sportu
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Lokalowy
      minus Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomosciami - kontrola kompleksowa
      minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
      minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
      minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawnosci
      minus Wydział Sportu
      minus Biuro Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Biuro Obsługi Inwestorów
      minus Wydziały Urzędu Miasta
      minus Wydział Oświaty
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

KWiA-I-1712.00003/2013
 
                   Opole,    08.03.2013 r.
 
 
PROTOKÓŁ KONTROLI nr 5/13
 
Jednostka kontrolowana
Biuro Organizacji Transportu Zbiorowego Urzędu Miasta Opola
 
Nazwa organu sprawującego nadzór
Prezydent Miasta Opola
 
Termin przeprowadzenia kontroli
od 28.01.2013 r. do 11.02.2013 r.
 
Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko
Agnieszka Lisiecka inspektor w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Tadeusz Lech - główny specjalista w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Przedmiot kontroli
Rozpatrywanie skarg, wniosków i interpelacji oraz nadzór nad realizacją usług przewozowych
Okres objęty kontrolą
2012 rok
 
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe
Tomasz ZawadzkiNaczelnik Biura Organizacji Transportu Zbiorowego
 
Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali
Tomasz Zawadzki– Naczelnik Biura
Pracownicy merytoryczni Biura
 

 

 
Podstawy prawne
 
1. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2011r. Nr 5, poz. 13 z późn.zm.).
 
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 1960r. Nr30, poz. 168 z późn.zm.).
 
3. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Opola.
 
4. Statut Miasta Opola.
 
5. Uchwała nr 2/2009 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników MZK sp. z o.o. w Opolu podjęta w dniu 30 listopada 2009r. w sprawie ustalenia ,,Zasad wykonywania i rozliczania realizacji zadań powierzonych do wykonania aktem założycielskim spółce MZK sp. z o.o. w Opolu”.
 
6. Zarządzenie wewnętrzne nr BOTZ.2010.1.2012 naczelnika Biura Organizacji Transportu Zbiorowego z dnia 5 września 2012r. w sprawie organizacji pracy Biura Organizacji Transportu Zbiorowego.
 
 
 
Cel kontroli
 
Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości rozpatrywania skarg, wniosków i interpelacji w szczególności pod kątem ich ewidencjonowania oraz terminowości i rzetelności udzielonych odpowiedzi, a także prawidłowości sprawowanego nadzoru nad realizacją usług przewozowych.
 
Kryteria
 
1. Biuro Organizacji Transportu Zbiorowego Urzędu Miasta Opola powstało, aby zrealizować zadania organizatora publicznego transportu zbiorowego na terenie miasta Opola zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym. Wymieniona ustawa nakłada na organizatora publicznego transportu m.in. obowiązek oceny i kontroli realizacji przez operatora usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.          
2. Zgodnie z § 51 c Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Opola do zakresu  działania Biura należy:
1)   prowadzenie spraw związanych  z planowaniem, organizacją i zarządzaniem publicznym transportem zbiorowym wynikających z przepisów prawa,
2)   opracowywanie projektów przepisów porządkowych dotyczących przewozu osób i bagażu w ramach publicznego transportu zbiorowego,
3)   opracowanie projektów umów i porozumień komunalnych na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego,
4)   ocena i kontrola realizacji usług świadczonych przez operatora i przewoźnika w zakresie publicznego transportu zbiorowego oraz ich rozliczanie,
5)   organizacja i koordynacja badań oraz analiza potrzeb przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym,
6)   koordynacja działań komórek organizacyjnych Urzędu w obszarze zapewnienia odpowiednich warunków funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego, w szczególności w zakresie standardów dotyczących przystanków komunikacyjnych oraz dworców, zintegrowanych węzłów przesiadkowych, priorytetów zbiorowego transportu publicznego w ruchu miejskim, wdrożenia zintegrowanego systemu taryfowo – biletowego i systemu informacji dla pasażera,
7)   określanie linii komunikacyjnych funkcjonujących w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
3. Zgodnie z art.35-38 Kpa:
- organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki,  
- pracownik organu administracji publicznej, który z nieuzasadnionych przyczyn nie załatwił sprawy w terminie lub nie dopełnił obowiązku wynikającego z art. 36 albo nie załatwił sprawy w dodatkowym terminie ustalonym w myśl art. 37 § 2, podlega odpowiedzialności porządkowej lub dyscyplinarnej albo innej odpowiedzialności przewidzianej w przepisach prawa.
4.Zgodnie z § 60 ust. 5 Statutu Miasta Opola – odpowiedź na interpelację, wniosek lub zapytanie udziela się wnoszącemu na piśmie nie później niż w ciągu 21 dni od daty jego wniesienia.
5.Zgodnie z art.4 ust.1 pkt 8,9, 11i 12 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym:
   -operatorem publicznego transportu zbiorowego jest samorządowy zakład budżetowy oraz przedsiębiorca uprawniony do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób, który zawarł z organizatorem publicznego transportu zbiorowego umowę o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, na linii komunikacyjnej określonej w umowie; 
          - przewoźnik to przedsiębiorca uprawniony do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób na podstawie potwierdzenia zgłoszenia przewozu, a w transporcie kolejowym - na podstawie decyzji o przyznaniu otwartego dostępu; 
 - przewóz o charakterze użyteczności publicznej to powszechnie dostępna usługa w zakresie publicznego transportu zbiorowego wykonywana przez operatora publicznego transportu zbiorowego w celu bieżącego i nieprzerwanego zaspokajania potrzeb przewozowych społeczności na danym obszarze; 
-  organizatorem publicznego transportu zbiorowego jest właściwa jednostka samorządu terytorialnego albo minister właściwy do spraw transportu, zapewniający funkcjonowanie publicznego transportu zbiorowego na danym obszarze; organizator publicznego transportu zbiorowego jest „właściwym organem”, o którym mowa w przepisach rozporządzenia (WE) nr 1370/2007
6.Zgodnie z art.7 ust.1 pkt 1a ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym  gmina jestorganizatorem publicznego transportu zbiorowego, właściwym ze względu na obszar działania lub zasięg przewozów,  na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w gminnych przewozach pasażerskich.
7.Zgodnie z art.8 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym -  do zadań organizatora należy: 
- planowanie rozwoju transportu, 
organizowanie publicznego transportu zbiorowego, 
- zarządzanie publicznym transportem zbiorowym. 
8. Zgodnie z art.15 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym - organizowanie publicznego transportu zbiorowego polega między innymi na:
1) badaniu i analizie potrzeb przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym,
2) podejmowaniu działań zmierzających do realizacji istniejącego planu transportowego albo do aktualizacji tego planu,
3)  zapewnieniu odpowiednich warunków funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie:
a) standardów dotyczących przystanków komunikacyjnych oraz dworców,
b) korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz dworców,
c) funkcjonowania zintegrowanych węzłów przesiadkowych,
d) funkcjonowania zintegrowanego systemu taryfowo-biletowego,
e) systemu informacji dla pasażera.
9.Zgodnie z art.43 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym - zarządzanie publicznym transportem zbiorowym przez organizatora polega między innymi na: 
 - ocenie i kontroli realizacji przez operatora i przewoźnika usług w zakresie publicznego transportu    zbiorowego; 
-kontroli nad przestrzeganiem przez operatora i przewoźnika zasad   funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego, o których mowa w art. 46; 
-analizie realizacji zaspokajania potrzeb przewozowych wynikających z wykonywania przewozów na podstawie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. 
10. Zgodnie z art.46 i 47 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym - funkcjonowanie publicznego transportu zbiorowego odbywa się między innymi zgodnie z następującymi zasadami: 
 - środki transportu, którymi są wykonywane usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego, powinny być oznakowane w sposób widoczny dla pasażera, a w transporcie drogowym dodatkowo w tablice kierunkowe oraz nazwę przewoźnika albo organizatora; 
-  rozkłady jazdy środków transportu poszczególnych operatorów i przewoźników są podawane do publicznej wiadomości na wszystkich wymienionych w rozkładzie jazdy przystankach komunikacyjnych oraz dworcach z wyłączeniem przystanków komunikacyjnych przeznaczonych wyłącznie dla wysiadających pasażerów; 
- w transporcie drogowym w rozkładzie jazdy mogą być uwzględnione wyłącznie przystanki komunikacyjne i dworce określone przez organizatora; 
-  rozkłady jazdy są poddawane aktualizacji, o której mowa w ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe; 
- cennik opłat lub taryfa są podawane do publicznej wiadomości na dworcu, a w każdym środku transportu wykonującym przewozy w ramach komunikacji miejskiej oraz w transporcie drogowym znajduje się wyciąg z cennika opłat lub taryfy, przy czym cennik opłat w przewozach o charakterze użyteczności publicznej powinien także zawierać ceny biletów ulgowych ustalonych na podstawie odrębnych przepisów.
11. Zgodnie z art.48 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym - operator i przewoźnik jest obowiązany przekazywać organizatorowi, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, informację o liczbie i sposobie załatwienia skarg i reklamacji składanych przez pasażerów w związku z realizacją usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego oraz informację o liczbie i wysokości przyznanych odszkodowań,informacja wykorzystywana przy ocenie i kontroli realizacji usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Zgodnie z art. 86. 1 ustawypierwsze informacje, o których mowa w art. 48, zostaną przekazane w terminie do dnia 31 marca 2013 r.
12. Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym - organizator, o którym mowa odpowiednio w art. 7 ust. 1 pkt 1-4, w zakresie swojej właściwości, przekazuje, w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku, właściwemu marszałkowi województwa informacje dotyczące publicznego transportu zbiorowego, w szczególności: 
-  liczbę linii komunikacyjnych, na których jest wykonywany publiczny transport   zbiorowy przez operatora wybranego w jednym z trybów, o których mowa w art. 19 ust. 1, operatora będącego samorządowym zakładem budżetowym oraz przewoźnika; 
liczbę operatorów wykonujących publiczny transport zbiorowy, wybranych w jednym z trybów, o których mowa w art. 19 ust. 1; 
liczbę przewoźników wykonujących publiczny transport zbiorowy. 
13. Biuro uprawnione jest do dokonywania kontroli zgodności świadczonych usług transportu przez Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o. w Opolu również na mocy art. 14 ,,Zasad wykonywania i rozliczania realizacji zadań powierzonych do wykonania aktem założycielskim Spółce MZK sp.z o.o. w Opolu.”  
14.Biuro nie posiada pisemnych procedur postępowania w zakresie realizacji zadań ustawowych objętych kontrolą. Poszczególne czynności wykonywane są na podstawie wypracowanej dotychczas praktyki oraz w oparciu o przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego i ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.
 
Metodyka przeprowadzenia kontroli
 
Biuro zostało utworzone w czerwcu 2012 r. W Biurze zatrudnionych jest 3 pracowników na stanowiskach naczelnika, inspektora i specjalisty.
Szczegółową kontrolą objęto wszystkie wnioski i interpelacje radnych, a także petycje i postulaty obywateli, które wpłynęły w 2012 r. Dokonano ich analizy pod kątem sposobu i terminu załatwienia oraz treści i terminu udzielenia odpowiedzi.
Ponadto dokonano analizy prowadzonych działań w zakresie nadzoru nad realizacją usług przewozowych, w szczególności pod kątem tego czy prowadzony jest on w pełnym zakresie, o którym mowa w w/w ustawie, zgodności z tymi przepisami oraz czy wypracowany system nadzoru jest wystarczający.
 
Ustalenia szczegółowe kontroli
 
I. w zakresie wniosków i interpelacji radnych
 
Biuro nie prowadzi odrębnego rejestru pism objętych zakresem kontroli. Wnioski i interpelacje, które wpłynęły od radnych w 2012r. znajdują się w jednym segregatorze (oznaczenie teczki – wydruk z SOD – 0003). Na podstawie badanej dokumentacji ustalono, że ogółem w 2012r. zgłoszono 7 spraw. Szczegółową analizą objęto dokumentację dotyczącą wszystkich spraw. Dotyczyły one zakupu automatów biletowych, polityki rozwoju komunikacji zbiorowej, opolskiego systemu rowerów publicznych, nowego taboru autobusowego, przewozu osób i rzeczy w środkach transportu, zmiany trasy autobusów czy postoju autobusów. Ustalono, że na każde pismo udzielono wyczerpującej i rzeczowej odpowiedzi, w terminie określonym w § 60 ust. 5 Statutu Miasta Opola. Pisemne odpowiedzi podpisane były przez Prezydenta Miasta Opola, lub z upoważnienia Prezydenta przez Zastępców Prezydenta Pana Arkadiusza Wiśniewskiego i Krzysztofa Kawałko.
 
II. w zakresie petycji, postulatów i inicjatyw obywateli
 
Petycje, postulaty i inicjatywy obywateli znajdują się w odrębnym segregatorze, oznaczonym nr 152. Ze spisu spraw sporządzonego z SOD wynika, że wszystkich spraw tego typu w 2012r. było 18. Kontrolą objęto wszystkie w/w sprawy. Dotyczyły one zmiany trasy autobusów, kontroli biletów, korzystania z przystanków przez przewoźników, kosztów wjazdu na dworzec PKS, wymiany wiat przystankowych, lokalizacji przystanków, przyznania ulg na przejazdy, stworzenia buspasa, zwiększenia częstotliwości kursów. Ustalono, że na każde pismo Biuro udzieliło wyczerpującej i rzeczowej odpowiedzi, w terminie nie przekraczającym jednego miesiąca.
 
 
 
 
 
 
 
 
III. realizacja zadań Biura wynikających z ustawy o publicznym transporcie drogowym, w tym w zakresie nadzoru nad realizacją usług przewozowych
 
1.    Realizacja zadań w zakresie nadzoru nad realizacją usług przewozowych
 
Kontrola nad przestrzeganiem przez operatora i przewoźnika zasad   funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego, o których mowa w art. 46 ust.1 pkt1-14 ustawy o  publicznym transporcie zbiorowym
 
Na podstawie przedłożonej dokumentacji ustalono, że w zakresie nadzoru nad realizacją usług przewozowych Biuro przeprowadza wyrywkowe kontrole jakości usług świadczonych przez operatora tj. przez MZK sp. z o.o. w Opolu. Poszczególne czynności wykonywane są na podstawie wypracowanej dotychczas praktyki oraz w oparciu o przepisy ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.
Kontrolą objęto dokumentację dotycząca wszystkich działań przeprowadzonych w 2012 r. Szczegółowo zapoznano się z dokumentacją sporządzoną na okoliczność wykonanych czynności w poszczególnych sprawach.
Z badanej dokumentacji wynika, że Biuro przeprowadziło 23 kontrole w okresie od 18.09.2012r. do 05.12.2012r. Głównym celem prowadzonych czynności kontrolnych było sprawdzenie punktualności realizacji przewozów przez MZK. W ramach kontroli sprawdzono punktualność 1127 kursów autobusów komunikacji miejskiej. Z powyższych danych wynika, że w ramach prowadzonych kontroli pracownicy Biura skontrolowali także stan infrastruktury przystankowej. Zwracano uwagę na brak rozkładów jazdy, wiat, koszy na śmieci, znaków drogowych ,,D-15”.
W ramach kontroli elementów systemu informacji pasażerskiej, stwierdzono niezgodności w rozkładach jazdy. Biuro w tej sprawie interweniowało w MZK sp. z o.o. w Opolu i nieprawidłowości usunięto.
Z przeprowadzonych kontroli pracownik Biura sporządzał ,,Arkusz i raport kontroli autobusów MZK sp. z o.o.” W badanej dokumentacji znajduje się 88 arkuszy i 51 raportów kontroli dziennej. Arkusze kontroli zawierają takie pozycje jak: przystanek, kierunek, data badania, nr linii, planowana godzina odjazdu z przystanku, faktyczna godzina odjazdu z przystanku, przyśpieszenie/opóźnienie, nr boczny i uwagi. Raporty kontroli dziennej zawierają takie pozycje jak nr linii, nr wozu, miejsce kontroli, czas faktyczny, czas wg rozkładu jazdy, przyśpieszenie/opóźnienie. W rubryce „uwagi” znajdują się adnotacje o stanie czystości autobusów, napełnieniu autobusu, zachowaniu kierowców podczas jazdy, informacje o brakach nr linii z boku. Stwierdzone nieprawidłowości odnotowywane były w arkuszach kontroli. Z badanej dokumentacji wynika, że wykonywane czynności były realizacją zadań określonych w art. 46 ust.1 pkt  1,2, 3,5,6 i 7.
Informacje o stwierdzonych nieprawidłowoścach były na bieżąco przekazywane właściwym służbom MZK Sp. z o.o. telefonicznie, mailowo (akta kontroli nr 13/5/I/7-17,19) lub na osobistych spotkaniach w siedzibie Spółki (np. niesprawne tablice kierunkowe – dyspozytor MZK, brak rozkładu – pogotowie przystankowe, itp.) bądź na spotkaniach Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Ponadto jednym z tematów omawianych na posiedzeniu Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Opola, które odbyło się 20.09.2012r. w Domu Pomocy Społecznej ,, Złota Jesień” w Opolu były działania Miasta Opola w zakresie likwidacji barier komunikacyjnych i transportowych. Poruszono m.in. kwestie różnych udogodnień dla niepełnosprawnych w autobusach komunikacji miejskiej.  
Zgodnie z art. 46 ust.1 pkt 4 ustawy - w transporcie drogowym w rozkładzie jazdy mogą być uwzględnione wyłącznie przystanki komunikacyjne i dworce określone przez organizatora.  Odnośnie realizacji tego zadania ustalono, że przystanki zostały określone w uchwale Rady Miasta Opola nr XIX/284/11 z dnia 24 listopada 2011 r., która jest systematycznie aktualizowana. Informacje o aktualizacjach przekazywane są pismami do Wydziału Komunikacji który zatwierdza rozkłady jazdy. Z wyjasnień naczelnika Biura wynika, że Wydział Komunikacji zatwierdza rozkład jazdy przewoźnika lub operatora, jeśli przystanek znajduje się w uchwale określającej przystanki (na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy).  Biuro jest inicjatorem tych uchwał, natomast Wydział Komunikacji pełni w imieniu Prezydenta Miasta funkcję organizatora weryfikując te przystanki. Ustalono, że na wniosek Biura Miejski Zarząd Dróg w Opolu uzupełnił brakujące oznakowanie, na bieżąco dokonywał napraw infrastruktury przystankowej, postawiono 24 nowe wiaty przystankowe na terenie miasta (akta kontroli nr 13/5/I/20).
Zadania określone w art.46 ust.1 pkt 8, 9 i 14 ustawy nie dotyczą transportu komunikacji miejskiej. W badanej dokumentacji brak jest danych dotyczących sposobu realizacji zadań określonych w art. 46 ust.1 pkt 10-13, tj.:
- pkt 10) operator uwzględnia uprawnienia pasażerów do ulgowych przejazdów określone w pkt 6;
- pkt 11) w przewozach o charakterze użyteczności publicznej mogą być ustanawiane przez operatora uprawnienia do ulgowych przejazdów w uzgodnieniu z organizatorem;
- pkt 12) środki transportu udostępnione operatorowi przez organizatora mogą być wykorzystywane wyłącznie do realizacji przewozów na podstawie zawartej z organizatorem umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego;
- pkt 13) w przypadku gdy wartość zamówienia publicznego albo przedmiotu umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14.000 euro, przy zakupie środków transportu drogowego operator powinien uwzględniać czynnik energetyczny i oddziaływania na środowisko podczas całego cyklu użytkowania środków transportu..
 
Z wyjaśnień pracownika merytorycznego Biura wynika, że:
Ad. 10 – przyjęty cennik biletów MZK uwzględnia ulgi ustawowe
Ad. 11 - przyjęty cennik biletów MZK uwzględnia ulgi gminne, które zatwierdziła uchwałą Rada Miasta Opola. Cennik dostępny jest na stronie internetowej: http://www.mzkopole.pl/cennik-biletow/
Nie wpływają do Biura żadne odwołania czy skargi od pasażerów, że MZK sp. z o.o. nie honoruje przyznanych ustawowo bądź na mocy uchwały Rady Miasta Opola ulg na przejazdy.
Ad. 12 – Miasto nie udostępnia własnego taboru w formie użyczenia czy dzierżawy. Środki transportu, z których korzysta MZK Sp. z o. o. są własnością Spółki.
Ad. 13 – Ostatni przetarg na zakup taboru ogłoszono przed wejściem w życie ustawy (wrzesień 2010 r.). W kolejnych przetargach SIWZ będą konsultowane i akceptowane przez Biuro, a być może przedstawiciele Biura będą także w składzie komisji przetargowych, więc będzie można kontrolować, czy czynnik energetyczny i środowiskowy jest wzięty pod uwagę.
 
W grudniu 2012r. naczelnik Biura sporządził Raport z badania jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej w Opolu. Z wyjaśnień naczelnika Biura wynika, że Prezydent Miasta Opola otrzymał do wiadomości ww. dokument. W raporcie przedstawiono zakres i przebieg kontroli, wyniki oraz zalecenia pokontrolne (akta kontroli nr 13/5/I/1-7).
W dniu 04.02.2013r. do Urzędu Marszałkowskiego w Opolu przekazano wniosek wraz z załącznikami o dofinansowanie projektu pn. ,,e-Klucz do Opola – zintegrowana platforma e-usług’’ w ramach działania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013. Celem projektu m.in. jest usprawnienie dystrybucji biletów komunikacji zbiorowej na terenie Opola i powiatu opolskiego oraz wdrożenie systemu karty miejskiej, uszczelnienie systemu biletowego i wyeliminowanie fałszywych biletów, uzyskanie pełnej kontroli nad obiegiem pieniędzy i pełne rozliczenie przejazdów dotowanych przez miasto, poprawienie skuteczności pracy kontrolerów poprzez szybką, każdorazowo rejestrowaną kontrolę ważności biletu za przejazd (akta kontroli nr 13/5/I/29).
 
Kontrola zgodności świadczonych usług w sieci komunikacyjnej z postanowieniami ,,Zasad wykonywania i rozliczania realizacji zadań powierzonych do wykonania aktem założycielskim Spółce MZK sp.z o.o. w Opolu”  i powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 
Biuro uprawnione jest do dokonywania kontroli zgodności świadczonych usług transportu przez Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o. w Opolu również na mocy art. 14 ww. zasad. Poza zapisem dotyczącym możliwości kontroli, brak jest w zasadach zapisów dotyczących możliwości egzekwowania obowiązków zawartych w ustawie. Powyższe Zasady mają zastosowanie do usług publicznego transportu zbiorowego wykonywanych od dnia 30.11.2009r. do 30.11.2013r.Po upływie tego okresu stosowanie zasad może ulec przedłużeniu na dalszy okres, bądź ustalone zostaną nowe zasady określające sposób wykonywania przez Spółkę powierzonego zadania.
 
2.    Realizacja pozostałych zadań Biura wynikających z ustawy o publicznym transporcie drogowym
 
1)    Realizacja zadań wynikających z art.15 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym
 
Na podstawie badanej dokumentacji ustalono, że w 2012 r Biuro Organizacji Transportu Zbiorowego w zakresie wynikającym z art. 15 ust. 1 pkt 1 tj. badania i analizy potrzeb przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym prowadziło.:
·         badania ankietowe w ramach projektu badawczego, prowadzonego w ramach grupy wymiany doświadczeń sektora transportu miejskiego Związku Miast Polskich. Był to pierwszy tego typu projekt prowadzony w Polsce, ponieważ realizowany był równolegle w kilku miastach (m.in. Legnicy, Lublinie, Częstochowie, Olsztynie, Legionowie i Kaliszu) i umożliwiał porównywanie wyników obserwacji.  Badania odbyły się pod kierownictwem pana (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)pracownika Katedry Transportu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Z wyjasnień naczelnika Biura wynika, że projekt ten będzie powtórzony w kwietniu tego roku.
·         Bieżące obserwacje kursów pasażerskich mające na celu np. eliminacje przepełnień w autobusach, badanie frekwencji na poszczególnych kursach lub przesiadek (badania linii 14 i 15) (akta kontroli nr 13/6/I/29).
Z wyjasnień naczelnika Biura wynika, że kompleksową analizę zaspokojenia potrzeb przewozowych będzie stanowić Plan Transportowy, którego opracowanie planowane jest na rok bieżący (art. 15 ust. 1 pkt 2) .
Realizację zapewnienia "odpowiednich standardów dotyczących przystanków" (na podstawie art. 15 ust. 1 pkt.3 ppkt. a) w imieniu organizatora realizuje Miejski Zarząd Dróg przy udziale Biura, np. z inicjatywy Biura powstają nowe przystanki i stawiane są nowe wiaty.
 
2)    Realizacja zadań wynikających z art.48 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.
Zgodnie z ustawą operator i przewoźnik jest obowiązany przekazywać organizatorowi, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, informację o liczbie i sposobie załatwienia skarg i reklamacji składanych przez pasażerów w związku z realizacją usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego oraz informację o liczbie i wysokości przyznanych odszkodowań,informacja wykorzystywana przy ocenie i kontroli realizacji usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Ustalono, że za 2012r. informacja taka nie została przesłana. Zgodnie zart. 86. 1 ustawypierwsze informacje, o których mowa w art. 48, zostaną przekazane w terminie do dnia 31 marca 2013 r.
 
3)    Realizacja zadań wynikających z art.49 pkt 1 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.
Zgodnie z terminem określonym w ustawie, w dniu 30.01.2013r. Biuro przekazało do Urzędu Marszałkowskiego informacje dotyczące publicznego transportu zbiorowego na formularzach będących załącznikami do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 marca 2011r.(akta kontroli nr 13/5/I/21-25).
 
Zgodnie z § 20 ust.1-2 Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.I-0120.1.77.2012 z dnia 25 maja  2012 r. kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo przedstawić umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia składane są w formie pisemnej w terminie 7 dni roboczych od dnia potwierdzenia odbioru protokołu.
 

 

Jednostka kontrolowana
W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu (podpisy)
 
 
 
Data: ........................
                Zespół kontrolny
                     (podpisy)
 
 
 
 
Data: ……………………………….

 

 

 

Ewentualne przyczyny odmowy podpisania protokołu:
.................................................................................................
.................................................................................................
 

 

 
 

Załączniki do pobrania: 2013-07-12 10:57:12 - Wystąpienie pokontrolne (34.00 kB)

Ilość odwiedzin: 6077
Nazwa dokumentu: Biuro Organizacji Transportu Zbiorowego
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Lisiecka, Tadeusz Lech
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Lisiecka, Tadeusz Lech
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2013-07-12 10:54:13
Data udostępnienia informacji: 2013-07-12 10:54:13
Data ostatniej aktualizacji: 2013-07-12 10:58:17

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner