logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   plus kontrole jednostek
   minus kontrole wewnętrzne
      minus W. Administarcyjno Gospodarczy
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Budżetu i Finansów
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Kultury Sportu i Turystyki
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Biuro Projektu Ispa
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Wydział Budżetu-Referat Wymiaru Podatków
      minus Biuro Rady Miasta
      minus Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Polityki Społecznej – Referat Świadczeń Rodzinnych
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Inżynierii Miejskiej
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych
      minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
      minus Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Komunikacji
      minus Miejska Informacja Turystyczna
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn.
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Wydział Finansowo-Księgowy
      minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Finansowo-Księgowy
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
      minus wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Kluby sportowe
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii, Lokalowy, Finansowo - Księgowy
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn. „Budowa obwodnicy północnej dla Miasta Opola nr SPOT/2.2/36/04”
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu ZPORR pn. „Budowa węzła komunikacyjnego – ulica Niemodlińska w Opolu”
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydział Gospodarki, Nieruchomości, Geodezji i Kartografii
      minus Biuro Spraw Międzynarodowych
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomosciami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus WGNGiK, WKSiT, WOŚiR, MZD
      minus Wydziały Urzędu Miasta Opola
      minus Urząd Stanu Cywilnego
      minus Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Kancelaria
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Wydział Świadczeń Socjalnych
      minus Wydział Budżetu
      minus wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Stowarzyszenie
      minus Stosowanie Kpa w zakresie doręczeń. Wydziały UM Opola
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Informatyki
      minus Wydział Komunikacji Referat Wydawania Praw Jazdy
      minus Wydziały Urzędu Miasta Opola - Czynności cywilnoprawne
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydziały Urzędu Miasta - Realizacja obowiązku wynikająca z art. 13 pkt 6 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
      minus Miejski Rzecznik Konsumentów
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Oświaty
      minus Kontrola umów pod kątem realizacji przepisów o gwarancji
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Budżetu, Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydziały UM- Celowość dokonywanych wydatków w § 4390
      minus Biuro Organizacji Transportu Zbiorowego
      minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Referat Nieruchomości Skarbu Państwa, Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Referat Lokalowy Urzędu Miasta Opola
      minus Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Finansowo - Księgowy
      minus Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Gospodarki Nieruchmosciami
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Oswiaty
      minus Biuro Nieruchomosci Skarbu Państwa
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Komunikacji i Transportu Zbiorowego
      minus Wydział Sportu
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Lokalowy
      minus Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomosciami - kontrola kompleksowa
      minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
      minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
      minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawnosci
      minus Wydział Sportu
      minus Biuro Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Biuro Obsługi Inwestorów
      minus Wydziały Urzędu Miasta
      minus Wydział Oświaty
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

KWiA-I-1712.00004/2013
 
              Opole, 27.02.2013 r.
 
 
PROTOKÓŁ KONTROLI nr 6/13
 
Jednostka kontrolowana
Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
 Urzędu Miasta Opola
 
Nazwa organu sprawującego nadzór
Prezydent Miasta Opola
 
Termin przeprowadzenia kontroli
od 28.01.2013 r. do 11.02.2013 r.
 
Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko
Agnieszka Lisiecka inspektor w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Tadeusz Lech - główny specjalista w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Przedmiot kontroli
Ocena sposobu rozpatrywania interwencji w sprawie awarii w budynkach i mieszkaniach należących do miasta
Okres objęty kontrolą
2012 rok
 
Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe
Zofia TwarduśNaczelnik Wydziału
 
Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali
Zofia TwarduśNaczelnik Wydziału
(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)– kierownik Referatu Techniczno - Remontowego

 

 
Podstawy prawne
 
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego.
3. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Opola.
4. Zarządzenie wewnętrzne nr zzk.2010.8.2012 Naczelnika Wydziału Zarządzania Zasobem Komunalnym z dnia 1 listopada 2012r. w sprawie organizacji pracy Wydziału Zarządzania Zasobem Komunalnym.
 
Cel kontroli
 
Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości załatwiania awarii zgłaszanych przez mieszkańców w szczególności pod kątem ich ewidencjonowania oraz terminowości i sposobu załatwienia.
 
Kryteria
 
1. Zgodnie z § 27a Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Opola przedmiotem działania Wydziału jest między innymi:
1)      prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem zasobem komunalnym Miasta w tym z najmem lokali mieszkalnych i użytkowych,
2)     przygotowanie i realizacja zadań w zakresie eksploatacji i remontów budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących zasób komunalny.
 
 
 2. Zgodnie z art.35-38 Kpa:
   - organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki,  
 - pracownik organu administracji publicznej, który z nieuzasadnionych przyczyn nie załatwił sprawy w terminie lub nie dopełnił obowiązku wynikającego z art. 36 albo nie załatwił sprawy w dodatkowym terminie ustalonym w myśl art. 37 § 2, podlega odpowiedzialności porządkowej lub dyscyplinarnej albo innej odpowiedzialności przewidzianej w przepisach prawa. 
 
3. Zgodnie z art. 6austawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego: 
- Wynajmujący jest obowiązany do zapewnienia sprawnego działania istniejących instalacji i urządzeń związanych z budynkiem umożliwiających najemcy korzystanie z wody, paliw gazowych i ciekłych, ciepła, energii elektrycznej, dźwigów osobowych oraz innych instalacji i urządzeń stanowiących wyposażenie lokalu i budynku określone odrębnymi przepisami. 
- W razie oddania w najem lokalu opróżnionego przez dotychczasowego najemcę, wynajmujący jest obowiązany wymienić zużyte elementy wyposażenia lokalu. 
Do obowiązków wynajmującego należy w szczególności: 
- utrzymanie w należytym stanie, porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku, służących do wspólnego użytku mieszkańców, oraz jego otoczenia; 
- dokonywanie napraw budynku, jego pomieszczeń i urządzeń, o których mowa w pkt 1, oraz przywrócenie poprzedniego stanu budynku uszkodzonego, niezależnie od przyczyn, z tym że najemcę obciąża obowiązek pokrycia strat powstałych z jego winy; 
- dokonywanie napraw lokalu, napraw lub wymiany instalacji i elementów wyposażenia technicznego w zakresie nieobciążającym najemcy, a zwłaszcza: 
- napraw i wymiany wewnętrznych instalacji: wodociągowej, gazowej i ciepłej wody - bez armatury i wyposażenia, a także napraw i wymiany wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami, instalacji elektrycznej, anteny zbiorczej - z wyjątkiem osprzętu, 
- wymiany pieców grzewczych, stolarki okiennej i drzwiowej oraz podłóg, posadzek i wykładzin podłogowych, a także tynków. 
Zgodnie z art. 6b. cytowanej ustawy:
- Najemca jest obowiązany utrzymywać lokal oraz pomieszczenia, do używania których jest uprawniony, we właściwym stanie technicznym i higieniczno-sanitarnym określonym odrębnymi przepisami oraz przestrzegać porządku domowego. Najemca jest także obowiązany dbać i chronić przed uszkodzeniem lub dewastacją części budynku przeznaczone do wspólnego użytku, jak dźwigi osobowe, klatki schodowe, korytarze, pomieszczenia zsypów, inne pomieszczenia gospodarcze oraz otoczenie budynku. 
- Najemcę obciąża naprawa i konserwacja: 
1) podłóg, posadzek, wykładzin podłogowych oraz ściennych okładzin ceramicznych, szklanych i innych; 
2) okien i drzwi; 
3) wbudowanych mebli, łącznie z ich wymianą; 
4) trzonów kuchennych, kuchni i grzejników wody przepływowej (gazowych, elektrycznych i węglowych), podgrzewaczy wody, wanien, brodzików, mis klozetowych, zlewozmywaków i umywalek wraz z syfonami, baterii i zaworów czerpalnych oraz innych urządzeń sanitarnych, w które lokal jest wyposażony, łącznie z ich wymianą; 
5) osprzętu i zabezpieczeń instalacji elektrycznej, z wyłączeniem wymiany przewodów oraz osprzętu anteny zbiorczej; 
6) pieców węglowych i akumulacyjnych, łącznie z wymianą zużytych elementów; 
7) etażowego centralnego ogrzewania, a w przypadku gdy nie zostało ono zainstalowane na koszt wynajmującego, także jego wymiana; 
8) przewodów odpływowych urządzeń sanitarnych aż do pionów zbiorczych, w tym niezwłoczne usuwanie ich niedrożności; 
9) innych elementów wyposażenia lokalu i pomieszczeń przynależnych przez: 
a) malowanie lub tapetowanie oraz naprawę uszkodzeń tynków ścian i sufitów, 
b) malowanie drzwi i okien, wbudowanych mebli, urządzeń kuchennych, sanitarnych i grzewczych. 
 
4.     Zgodnie z § 6 pkt 6 i 18zarządzenia wewnętrznego Naczelnika Wydziału Zarządzania Zasobem Komunalnym z dnia 1 listopada 2012r. w sprawie organizacji pracy Wydziału Zarządzania Zasobem Komunalnym do zadań Referatu Techniczno – Remontowego należy:
- załatwianie zgłaszanych przez mieszkańców spraw dotyczących stanu technicznego zasobów Gminy Opole i Skarbu Państwa,
-  rozpatrywanie skarg i interwencji w zakresie powierzonych zadań.
 
Metodyka przeprowadzenia kontroli
 
Dokonano analizy wszystkich pism zaewidencjonowanych w IV kwartale 2012 r. w Referacie Techniczno – Remontowym celem ustalenia, które z nich były zgłoszeniami mieszkańców w sprawie awarii. Szczegółową kontrolą objęto dokumentację dotyczącą wszystkich awarii pod kątem sposobu i terminu ich załatwienia oraz udzielenia odpowiedzi, a w przypadku pism dotyczących odmowy usunięcia awarii dokonano ich analizy pod kątem zasadności odmowy. Ponadto w tym samym zakresie kontrolą objęto pisma dotyczące zgłoszeń w sprawie przeprowadzenia remontów. Przyjęto wyjaśnienia od naczelnika wydziału i kierownika Referatu Techniczno – Remontowego.
 
Ustalenia szczegółowe kontroli
 
W dniu 10.01.2013r. wydział kontrolowany złożył w Referacie Planowania Budżetu Wydziału Budżetu sprawozdanie opisowe z wykonania planu wydatków budżetowych za 2012r. Ze sprawozdania wynika, że na remonty bieżące wydatkowano kwotę1.475.604,45zł,wkonując m.in. następujące roboty:
 
ü      remont instalacji C.O. – 58.600zł, 
ü      wymiana instalacji gazowej – 21.600zł, 
ü      wymiana instalacji elektrycznej– 171.200zł, 
ü      wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej – 48.200zł,
ü      roboty malarskie – 59.800zł,
ü      roboty murarskie – 18.700zł,
ü      roboty zduńskie – 98.000zł,
ü      remonty elewacji - 123.100zł,
ü      roboty dekarsko-blacharskie – 169.700zł,
ü      remont konstrukcyjny – 83.200zł, 
ü      roboty stolarskie – 146.600zł,
ü      roboty konserwacyjne i drobne remonty – 230.000zł,
ü      dokumentacja techniczna – 157.600zł,
ü      pogotowie techniczne – 55.900zł.
 
Ustalono, że załatwianiem awarii zgłaszanych przez mieszkańców zajmuje się Referat Techniczno - Remontowy, którego kierownikiem jest pani(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.). Bezpośredni nadzór nad Referatem sprawuje Z-ca Naczelnika pani Mirosława Krysta.
WZZK nie prowadzi odrębnego rejestru awarii objętych zakresem kontroli. Wszystkie pisma wpływające do wydziału rejestrowane są w głównej księdze korespondencyjnej i następnie dekretowane na poszczególne komórki organizacyjne. Ogółem w 2012 r. zarejestrowano 11.712 wpływów różnych pism przychodzących z zewnątrz urzędu.
Natomiast do Referatu Techniczno – Remontowego w 2012 r. w zakresie awarii, remontów i prac konserwacyjnych wpłynęło łącznie 1.841 pism. W 2012r. wystawiono 2.037 zleceń na różnego rodzaju prace konserwacyjne, remontowe i awarie. W poszczególnych rejonach wystawiono następującą ilość zleceń:
-Rejon I (Zaodrze)- 529 zleceń,
-Rejon II (Śródmieście)- 586 zleceń,
-Rejon III (Metalchem)- 922 zleceń.
Zgłoszenia w sprawach awarii przyjmowane są również telefoniczne, które nie są rejestrowane.
Na poszczególne prace wystawiane są zlecenia, które są rejestrowane w rejestrze zleceń. Rejestr ten zawiera między innymi datę przyjęcia zlecenia przez zleceniobiorcę, rodzaj prac oraz daty wykonania i odbioru tych prac. Nie zawiera on natomiast informacji dotyczącej terminu i sposobu zgłoszenia o awariach. Wyrywkową kontrolą objęto rejestr zleceń wystawionych w grudniu 2012 r. w Rejonie III. Rejestr ten zawiera 55 pozycji od nr 857 do nr 911. Zgłoszenia ujęte w rejestrze dotyczą wszystkich rodzajów prac zleconych poszczególnym wykonawcom do wykonania. Dokonano analizy wszystkich 45 zleceń dotyczących usunięcia awarii, usunięcia nieprawidłowości, napraw i remontów. Z przeprowadzonej analizy wynika, że we wszystkich przypadkach prace zostały wykonane przez zleceniobiorcę niezwłocznie, nie później niż w ciągu kilku dni od otrzymania zlecenia (akta kontroli nr 13/6/I/3-6).
Ustalono ponadto, że w 2013r. do rejestru wprowadzono dodatkową kolumnę z informacją dotyczącą sposobu dokonania danego zgłoszenia.
Z wyjaśnień kierownika Referatu Techniczno – Remontowego wynika, że przebieg postępowania w przypadku przyjmowania zgłoszeń awarii zgłaszanych przez najemców telefonicznie lub osobiście w siedzibie ZZK jest następujący:
I. Zgłoszenia od najemców mieszkań komunalnych w budynkach, w których Gmina Opole ma 100 % udziałów:
  • W trakcie rozmowy telefonicznej lub ustnej ustala się rodzaj awarii, nazwisko zgłaszającego, adres i nr telefonu
  • Zgłoszenia przyjmują wszyscy pracownicy referatu i przekazują odpowiedniemu inspektorowi – budowlanemu lub branżyście ( elektryk lub instalator)
  • Inspektor dokonuje wizji lokalnej w celu ustalenia zakresu robót i wystawia zlecenie odpowiedniej firmie
  • W przypadku nagłych zdarzeń wymagających natychmiastowego działania inspektor powiadamia firmę budowlaną i bezzwłocznie udaje się na adres
  • Po wykonaniu zleconych robót następuje ich odbiór oraz sprawdzenie wyceny
II. Zgłoszenia od najemców mieszkań komunalnych w budynkach wspólnotowych:
·         W trakcie rozmowy telefonicznej należy ustalić czy zgłaszana awaria występuje na częściach wspólnych czy na wewnętrznych instalacjach w mieszkaniu
·         W przypadku wystąpienia awarii na częściach wspólnych inspektor powiadamia telefonicznie zarządcę części wspólnych reprezentującego wspólnotę mieszkaniową do której należy budynek – szybkość reakcji zarządcy i sposób usunięcia awarii nie zależy od pracowników WZZK
·         W przypadku wystąpienia awarii na wewnętrznych instalacjach sposób postępowania jak w p. I.
 
Ponadto z wyjaśnień tych wynika, że awaria jako nagłe zdarzenie losowe wymaga natychmiastowej reakcji (np. zatkana kanalizacja i wylewające się fekalia, pęknięcie rury wodnej powodujące zalewanie mieszkań, ulatnianie się gazu z rozszczelnionej instalacji gazowej, pęknięcie grzejnika lub rur centralnego ogrzewania, awaria pieca kaflowego, brak prądu w mieszkaniu lub na klatce schodowej itp.), natomiast zgłoszenia robót budowlanych i konserwacyjnych (np. wymiana drzwi wejściowych do mieszkania, wymiana podłóg, wymiana instalacji elektrycznej, wod.-kan., gaz lub centralnego ogrzewania, naprawa dachu itp.) są zlecane i wykonywane na bieżąco w miarę posiadanych środków finansowych.
Ponadto ustalono, że zgłoszenia telefoniczne w sprawach awarii z zakresu instalacji elektrycznej, gazowej, wodnej, kanalizacyjnej i co załatwiane są na bieżąco ,,od ręki” w ten sposób, że po przyjęciu zgłoszenia telefonicznego lub osobistego wystawiane jest zlecenie dla firmy, z którą zawarta jest umowa z danego zakresu. W tym przypadku jedynym dokumentem jest wystawione zlecenie. Z wyjaśnień kierownika Referatu Techniczno – Remontowego wynika, że około 60% zleceń wystawionych jest na podstawie zgłoszeń osobistych lub telefonicznych. Najemcy mieszkań komunalnych posiadają informację o numerach telefonów do Urzędu Miasta Opola, z których mogą korzystać w razie awarii. Telefony te znajdują się na książeczkach opłat czynszowych oraz wywieszone są na klatkach schodowych.
Na wykonywanie poszczególnych prac zostały zawarte umowy z pięcioma wykonawcami wyłonionymi w postępowaniach przetargowych przeprowadzonymi przez Wydział Inwestycji Miejskich (akta kontroli nr 13/6/I/2).
Ponadto ustalono, że z Pogotowiem Technicznym – firmą: (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.) zawarta jest umowa na świadczenie usług w zakresie usuwania awarii zaistniałych w w/w instalacjach, w pełnym zakresie w godzinach 15.00 – 7.00. Taka informacja również jest na książeczkach opłat czynszowych. Pomiędzy Gminą Opole a w/w firmą zawarte są trzy umowy nr 13, 14 i 15 z dnia 30.12.2011r. na usuwanie awarii w 2012 r. w poszczególnych Rejonach. Rejestr zgłoszeń prowadzi w/w firma, która otrzymuje wynagrodzenie ryczałtowe bez względu na ilość zgłoszeń i wykonanych interwencji. Obowiązek prowadzenia takiego rejestru wynika z zapisów zawartych w § 2 ust. 1 b zawartych umów (akta kontroli nr 13/6/I/1). Z ustnych wyjaśnień kierownika Referatu Techniczno – Remontowego wynika, że w 2012r. ogółem w trzech rejonach Pogotowie zarejestrowało 267 zleceń, w tym:
- w Rejonie I – 65 szt.,
- w Rejonie II – 52 szt.,
- w Rejonie III – 150 szt.
 WZZK nie posiada informacji o skargach zgłaszanych przez mieszkańców na działalność w/w firmy.
Ustalono, że dokumentację dotyczącą spraw objętych tematyką kontroli Referat przechowuje w ponumerowanych i opisanych segregatorach, z podziałem na 3 poszczególne Rejony. W segregatorach tych znajduje się dokumentacja dotycząca awarii, remontów i prac konserwacyjnych. Zespół kontrolny do kontroli wytypował sprawy załatwione w IV kwartale we wszystkich trzech rejonach.
 
I. Rejon I
 
I.1.Awarie
Poniższa tabela przedstawia awarie zgłoszone w Rejonie I:
 

 

Lp.
Data wniosku
     Treść
Data
załatwienia
Sposób załatwienia
Uwagi
1.
22.10.2012
Usterka przewodu kominowego
30.10.2012
Załatwiono
zgodnie z wnioskiem
 
2.
29.10.2012
Usunięcie szkód wynikłych z zalania lokalu
18.11.2012
Załatwiono zgodnie z wnioskiem
 
3.
21.10.2012
Awaria przewodu kominowego
21.11.2012
Wskazano sposób załatwienia przez najemcę
Wizja lokalna
4.
13.12.2012
Awaria instalacji
wodnej
11.01.2013
Załatwiono zgodnie z wnioskiem
 
5.
07.12.2012
Usunięcie nieprawidłowości
20.12.2012
Udzielono odpowiedzi, że Gmina nie ponosi odpowiedzialności
Wizja lokalna
6.
28.11.2012
Zabezpieczenie okien
20.12.2012
Wykonano 27.11.2012r., zlecenie nr 440 z 25.10.2012r.
 

 

 
Z danych zawartych w powyższej tabeli wynika, że w każdym przypadku wydział zareagował na zgłoszenie i zostały podjęte czynności w terminie nie przekraczającym 1 miesiąca.
 
I.2. Remonty
 
W segregatorze oprócz spraw dotyczących awarii, znajduje się również dokumentacja dotycząca prac remontowych i konserwacyjnych od nr 275 z 09.10.2012r. do nr 351 z 20.12.2012r. Zespół kontrolny dokonał wstępnej analizy wszystkich 77 spraw. Szczegółową kontrolą objęto pisma dotyczące wymiany okien. Łącznie pism w tych sprawach było 7, wszystkie zostały załatwione w terminie. W każdym przypadku poinformowano najemców, iż wymiany zostaną uwzględnione przy realizacji kolejnych etapów wymiany stolarki okiennej. Stwierdzono także 4 wnioski dotyczące wymiany drzwi. Wszystkie wnioski zostały załatwione i zrealizowane w terminie.
 
Ponadto  szczegółowo sprawdzono pisma dotyczące:
- wymiany instalacji elektrycznej
 sprawa ZZK.TR.7021.4.354.2012.LP z dnia 27.12.2012r. – zlecenie nr 14/2013/RI z dnia 07.01.2013r., data wykonania 08.02.2013r.
- budowy łazienki
sprawa ZZK.TR.7021.4.348.2012.JR z dnia 17.12.2012r., w dniu 31.12.2012r.   Wydział wyraził zgodę na budowę łazienki. 
- przestawienia pieca
 sprawa ZZK.TR.7021.4.334.2012.JR z dnia 26.11.2012r. – zlecenie nr 487/2012/RI z dnia 28.11.2012r., data wykonania 14.12.2012r.
- wymiany podłóg
 sprawa ZZK.TR.7021.4.302.2012.JR z dnia 03.10.2012r. – zlecenie nr 25/2013/RI z dnia 4.01.2013r., data wykonania 23.01.2012r., termin przesunięto na rok 2013 na prośbę mieszkańców, którzy nie chcieli rozpoczynać robót remontowych i wymiany podłóg przed świętami i nowym rokiem.
 
Z powyższych danych wynika, że w każdym przypadku wydział zareagował na zgłoszenie i zostały podjęte czynności w terminie nie przekraczającym 1 miesiąca.
 
II. Rejon II
 
II.1. Awarie
 
Poniższa tabela przedstawia awarie zgłoszone w Rejonie II:
 

 

Lp.
Data wniosku
    Treść
Data załatwienia
Sposób załatwienia
Uwagi
1.
04.09.2012
Nieszczelność
pokrycia dachowego, zalanie mieszkania
11.10.2012
Skierowano pismo do Turhand sp. z o.o. z prośbą o pilną naprawę pokrycia dachowego.
 Wizja lokalna
2.
16.10.2012
Nieszczelność pieca
09.11.2012
Wykonano 27.11.2012r, zlecenie
nr 502.
 Wizja lokalna
3.
13.11.2012
Zalanie garażu
Sprawa nr ZZK. TR.
7021.5.341.2012 LP
 
 
15.11.2012
 
Z protokołu z wizji lokalnej wynika,, że najemcę zobowiązano do poinformowania, kiedy ponownie nastąpi zalanie w celu
zlokalizowania wypływu wody
 Wizja lokalna
4.
20.11.2012
Awaria oświetlenia
30.11.2012
Wykonano 27.11.2012r, zlecenie
nr 528.
 
5.
12.11.2012
Przestawienie pieca kaflowego
30.11.2012
Piec przestawiono.
 
6.
15.11.2012
Wilgoć w mieszkaniu
28.12.2012
Mieszkanie stanowi własność Wspólnoty Mieszkaniowej. Wystosowano pismo do zarządcy z prośbą o uzupełnienie brakujących tynków na elewacji.
Wizja
lokalna
7.
26.11.2012
Udrożnienie pionu kanalizacyjnego
18.12.2012
Nieruchomość stanowi własność Wspólnoty Mieszkaniowej, a piony są częścią wspólną. Przekazano do zarządcy z prośbą o pilne sprawdzenie i udrożnienie pionu.
 
8.
26.11.2012
Naprawa dachu
31.12.2012
Nieruchomość stanowi własność
tzw. ,,małej wspólnoty”.
Gmina jako jeden ze
współwłaścicieli zwróciła się do zarządcy o pilne uszczelnienie
dachu oraz ujęcie dachu w planie Wspólnoty na 2013r.
 
9.
26.11.2012
Wymiana zaworów zimnej wody
31.12.2012
Wykonano w dniu 27.12.2012r., zlecenie nr 578/12
 
10.
10.12.2012
Zawilgocenie ściany w kuchni
31.12.2012
Załatwiono zgodnie z wnioskiem
Wizja
lokalna

 

 
Z powyższych danych wynika, że w każdym przypadku wydział zareagował na zgłoszenie i zostały podjęte czynności w terminie nie przekraczającym 1 miesiąca.
 
II.2. Remonty
 
W segregatorze oprócz spraw dotyczących awarii, znajdują się również prace remontowe i konserwacyjne od nr 312 z 12.10.2012r. do nr 382 z dnia 31.12.2012r. Zespół kontrolny dokonał sprawdzenia łącznie 71 spraw. Sprawdzono 8 spraw dotyczących wymiany okien. Wszystkie pisma były załatwione w terminie. Każdego najemcę poinformowano, iż wymiany zostaną uwzględnione przy realizacji kolejnych etapów wymiany stolarki okiennej. W jednym przypadku poinformowano wnioskodawcę, iż może dokonać wymiany okien, ale we własnym zakresie i na własny koszt. Sprawdzono także 5 wniosków dotyczących wymiany drzwi. Wszystkie były załatwione w terminie, jeden wykonano w dniu 29.11.2012r., a pozostałych najemców poinformowano, iż wymiany zostaną wykonane po zabezpieczeniu środków finansowych przy realizacji kolejnych etapów wymiany, a w jednym przypadku wyrażono zgodę na wymianę drzwi we własnym zakresie i na własny koszt.
Oprócz ww. opisanych remontów sprawdzono również pisma dotyczące remontów budynku, wymiany rynien, dobudowę brakujących przewodów wentylacyjnych i naprawę bojlera elektrycznego, naprawy dachu i naprawy chodnika. 
Ustalono, że wszystkie pisma były załatwione w terminie. Każdorazowo najemca otrzymał informację pisemną.
Do sprawy o nr ZZK.TR.7021.5.317.2012.ZD pobrano pisemne wyjaśnienia. Pismo do Wydziału wpłynęło w dniu 30.08.2012r., a wizji dokonano dnia 02.10.2012r. W aktach nie było żadnej informacji o poczynionych wcześniej działaniach. Z pisemnych wyjaśnień kierownika Referatu Techniczno – Remontowego pani (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.) wynika, że sprawa poruszona w w/w piśmie dotyczyła części wspólnych (naprawa drzwi wejściowych do budynku oraz wychłodzenie klatki schodowej) w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej 1 Maja 42 zarządzanym przez Turhand-Ret sp. z o.o. Sprawa w pierwszej kolejności została przekazana telefonicznie do zarządcy budynku. Pomimo dwukrotnego ponaglania nie otrzymano żadnych informacji w przedmiotowej sprawie od zarządcy dlatego po przeprowadzonej wizji wystąpiono do Turhand-Ret sp. z o.o. na piśmie.
 
III. Rejon III
 
III.1. Awarie
 
Poniższa tabela przedstawia awarie zgłoszone w Rejonie III
 

 

Lp.
Data wniosku
Treść
Data załatwienia
Sposób
załatwienia
Uwagi
1.
07.11.2012
Wymiana
zaworu
wodnego
30.11.2012
Zawór wymieniono
 
2.
12.11.2012
Zalanie
mieszkania
14.01.2013
Poinformowano najemcę, że
właściciel lokalu zobowiązał się do usunięcia powstałej
szkody w ramach
posiadanej polisy ubezpieczeniowej.
Wizje lokalne
11.12.2012
27.12.2012
3.
19.11.2012
Awaria
oświetlenia
w piwnicy
24.01.2013
Usterkę wykonano
Wizja lokalna
4.
19.11.2012
Zalanie
piwnicy
31.12.2013
Poinformowano najemcę, że naprawa pionu należy do obowiązków
Wspólnoty Mieszkaniowej.
Po interwencji pracowników WZZK zarządca
nieruchomości Feroma sp. z o.o. potwierdził usunięcie
awarii w dniu 26.11.2012r.
Wizja lokalna
5.
20.11.2012
Słabe ciśnienie
wody
w instalacji wodociągowej
31.12.2012
Przyczynę usunięto
 w dniu 17.12.2012r.
 
6.
14.12.2012
Zalanie
mieszkania
10.01.2013
Wykonano 10.01.2013r, zlecenie nr 47
Wizja lokalna
7.
28.12.2012
Awaria ciepłej
wody
10.01.2013
Protokół z wizji stanowi odpowiedź na pismo
najemcy. Oświadczenie najemcy, że zgłoszone
usterki zostały usunięte.
Wizja lokalna

 

 
Z powyższych danych wynika, że w każdym przypadku wydział zareagował na zgłoszenie i zostały podjęte czynności w terminie nie przekraczającym 1 miesiąca.
 
III.2. Remonty
 
W segregatorze oprócz spraw dotyczących awarii, znajdują się również prace remontowe i konserwacyjne od nr 527 do nr 720. Zespół kontrolny dokonał sprawdzenia łącznie 194 spraw. Sprawdzono 13 prac remontowych dotyczących wymiany okien. Wszystkie były załatwione w terminie. W jednym przypadku sprawa została zrealizowana. Pozostałych najemców poinformowano, iż wymiany zostaną uwzględnione przy realizacji kolejnych etapów wymiany stolarki okiennej. Stwierdzono ponadto 2 wnioski dotyczące wymiany drzwi. Zostały one załatwione w terminie.
Oprócz ww. opisanych remontów m.in. sprawdzono również pisma dotyczące:
wymiany pieca, ogrzewania gazowego, remontu ubikacji, remontu komórki, likwidacji pieca, ocieplenia ściany, naprawy instalacji elektrycznej. Zostały one załatwione w terminie.
Ponadto na podstawie rejestru zleceń zespół kontrolny dokonał także ustaleń w zakresie wykonanych czynności dotyczących następujących remontów:
- sprawa nr ZZK.TR.7021.6.618.2012 LP z dnia 18.10.2012r. – wymiany przewodów elektrycznych dokonano w dniu 26.10.2012r., zlecenie nr 739/2012,
- sprawa nr ZZK.TR.7021.6.604.2012 SS z dnia 29.10.2012r. – remontu pieców kaflowych dokonano w dniu 30.11.2012r., zlecenie nr 772/2012,
- sprawa nr ZZK.TR.7021.6.598.2012 MB z dnia 17.10.2012r. – remontu dokonano w dniu 10.12.2012r., umowa nr 141/2012,
- sprawa nr ZZK.TR.7021.6.586.2012 SS z dnia 16.10.2012r. – prace nie zostały wykonane ze względu na nieudostępnienie mieszkania przez najemcę, notatka służbowa z dnia 31.11.2012r.
- sprawa nr ZZK.TR.7021.6.562.2012 SS z dnia 02.10.2012r. – naprawę pieca dokonano w dniu 26.10.2012r., zlecenie nr 465A/2012,
- sprawa nr ZZK.TR.7021.6.531.2012 SS z dnia 29.09.2012r. – demontażu dokonano w dniu 05.10.2012r., zlecenie nr 681/2012.
Z powyższych danych wynika, że w każdym przypadku wydział zareagował na zgłoszenie i zostały podjęte czynności w terminie nie przekraczającym 1 miesiąca.
Zgodnie z § 20 ust.1-2 Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.I-0120.1.77.2012 z dnia 25 maja  2012 r. kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo przedstawić umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia składane są w formie pisemnej w terminie 7 dni roboczych od dnia potwierdzenia odbioru protokołu.

 

Jednostka kontrolowana
W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu (podpisy)
 
 
 
Data: ........................
                Zespół kontrolny
                     (podpisy)
 
 
 
 
Data: ……………………………….

 

 

 

Ewentualne przyczyny odmowy podpisania protokołu:
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
 

 

 
 

Załączniki do pobrania: 2013-07-12 11:05:43 - Wystąpienie pokontrolne (26.50 kB)

Ilość odwiedzin: 6161
Nazwa dokumentu: Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Lisiecka, Tadeusz Lech
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Lisiecka, Tadeusz Lech
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2013-07-12 11:01:13
Data udostępnienia informacji: 2013-07-12 11:01:13
Data ostatniej aktualizacji: 2013-07-12 11:10:54

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner