logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
minus Sprawy komórek organizacyjnych
   minus Urząd Stanu Cywilnego
   minus Miejski Rzecznik Konsumentów
   minus Wydział Spraw Obywatelskich
   plus Wydział Inwestycji Miejskich
   plus Wydział Sportu
   minus Wydział Komunikacji
   minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
      plus Ewidencja Stowarzyszeń zwykłych prowadzona przez Prezydenta Miasta Opola
      plus Nadzór Prezydenta nad organizacjiami pozarządowymi
      plus PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
      plus Sprawozdania
      plus Konkursy
      plus Tryb pozakonkursowy
      minus Nabór kandydatów do komisji konkursowych z pożytku publicznego
      minus Konsultacje społeczne
         minus Konsultacje - prawo miejscowe
            minus Archiwum
               minus Konsultacje - inicjatywa lokalna
               minus Konsultacje - program pomocy rodzinie
               minus Konsultacje uchwały w sprawie Zespołu Interdyscyplinarnego w Opolu
               minus Konsultacje nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
               minus Konsultacje społeczne odnośnie opłat za żłobek
               minus Konsultacje społeczne nad projektem Programu na 2012 rok
               minus Dotyczy dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce
               minus Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012
               minus Konsultacje „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Opole w 2012 roku”
               minus Konsultacje spółki wodne
               minus Konsultacje w sprawie uchwał dotyczących programu aktywności lokalnej i odpłatności pieczy zastępczej
               minus Konsultacje społeczne dotyczące warunków umorzenia w pieczy zastępczej
               minus Konsultacje nad projektem uchwały w sprawie Programu współpracy na 2013 r.
               minus Konsultacje nad projektem uchwały w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013
               minus Konsultacje projektu uchwały dotyczącego: „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Opola” .
               minus Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miasta Opola w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Miasta Opola zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Miasta Opola prz
               minus Konsultacje nad projektem uchwały określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Opola
               minus Konsultacje nad projektem uchwały w sprawie Programu Współpracy na 2014 r.
               minus konsultacje - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014
               minus konsultacje nad projektem uchwały Rady Miasta Opola
               minus Konsultacje nad Planem zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Opola
               minus Konsultacje do projektu Uchwały Rady Miasta Opola w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
               minus Sprawozdanie z konsultacji
               minus Regulamin korzystania z zabytkowego Parku Miejskiego na Wyspie Bolko w Opolu
               minus Konsultacje - Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Opola w 2014 roku
               minus Konsultacje w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Opola
            minus Uchwała o konsultacjach z organizacjami
            plus Konsultacje społeczne ws Nagrody im. Jana Calki
         plus Konsultacje Społeczne 2016
         plus Konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi
         minus Konsultacje ws. inicjatywy lokalnej
         plus Konsultacje społeczne 2017
         plus Korekta Rocznego Planu Konsultacji na 2017 rok
         minus Prezydent Miasta Opola zaprasza na konsultacje z organizacjami pozarządowymi w sprawie inicjatywy lokalnej
         plus Zarządzenie w sprawie konsultacji z mieszkańcami Miasta Opola dot. Uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Opola
         plus Konsultacje społeczne 2018
         plus Konsultacje społeczne 2019
         plus Konsultacje Społeczne 2020
      plus Opolska Rada Działalności Pożytku Publicznego
      plus Konkurs im. Jana Całki za 2018 rok
      plus Budżet Obywatelski
      plus Inicjatywa Lokalna
      minus Rezerwacja sali
      plus Dzielnice Opola (Kadencje 2015-2019 / 2017-2019)
      plus Dzielnice Opola (Kadencja: 2019-2024)
      plus Konkurs im. Jana Całki
   plus Wydział Promocji
   plus Wydział Polityki Społecznej
   minus Biuro Nadzoru Odbioru Odpadów Komunalnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

zgodnie z Uchwałą Nr IV/30/10 Rady Miasta Opola z dnia 30 grudnia 2010 roku

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi

w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa

miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,

prosi się organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności

pożytku publicznego i o wolontariacie o zgłaszanie uwag do projektu Uchwały Rady Miasta Opola w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.

1) Przedmiot konsultacji,

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miasta Opola w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.

2) Harmonogram konsultacji,

Konsultacje społeczne rozpoczną się w dniu ogłoszenia, a zostaną zakończone w dniu 12.12.2013r. Wyniki konsultacji zostaną opublikowane w terminie 21 dni od dnia zakończenia konsultacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Opola.

3) Adresaci konsultacji,

Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Miasta Opola, w zakresie zgodnym z zapisami określającymi obszary ich  działalności statutowej. Warunkiem udziału organizacji w konsultacjach jest podanie przy zgłoszeniu informacji w następującym zakresie: nazwa, adres, dane rejestrowe, informacje o osobach uprawnionych do reprezentowania organizacji oraz imię i nazwisko osoby zgłaszającej udział organizacji w konsultacjach.

4) Forma konsultacji

  1. poprzez wypełnienie i złożenie wskazanego formularza dostępnego w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, 45-018 Opole, Plac Wolności 7-8,  pok. 320,

  2. elektroniczna - poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną wskazanego formularza dostępnego w załączeniu na adres: alicja.puchowska@um.opole.pl .

5) Miejsce konsultacji

Urząd Miasta Opola Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, 45-018 Opole, Plac Wolności 7-8, pok. 320.

6) Jednostka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji.

Urząd Miasta Opola Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, 45-018 Opole, Plac Wolności 7-8, pok. 320.

 

Projekt uchwały i formularz zgłoszeniowy jest dołączony, jako załącznik do ogłoszenia.

Załączniki do pobrania: 2013-11-25 14:20:04 - Formularz uwag (31.00 kB)
2013-11-25 14:20:56 - projekt uchwały (634.39 kB)
2013-11-25 14:21:52 - Załącznik do uchwały (355.57 kB)
2014-01-15 11:15:50 - Wyniki konksultacji (23.50 kB)

Ilość odwiedzin: 3478
Nazwa dokumentu: Konsultacje do projektu Uchwały Rady Miasta Opola w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
Skrócony opis: Konsultacje do projektu Uchwały Rady Miasta Opola w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
Osoba, która wytworzyła informację: Przemysław Parkitny
Osoba, która odpowiada za treść: Przemysław Parkitny
Osoba, która wprowadzała dane: Przemysław Parkitny
Data wytworzenia informacji: 2013-11-25 14:07:49
Data udostępnienia informacji: 2013-11-25 14:07:49
Data ostatniej aktualizacji: 2014-01-15 11:16:20

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner