logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   plus kontrole jednostek
   minus kontrole wewnętrzne
      minus W. Administarcyjno Gospodarczy
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Budżetu i Finansów
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Kultury Sportu i Turystyki
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Biuro Projektu Ispa
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Wydział Budżetu-Referat Wymiaru Podatków
      minus Biuro Rady Miasta
      minus Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Polityki Społecznej – Referat Świadczeń Rodzinnych
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Inżynierii Miejskiej
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych
      minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
      minus Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Komunikacji
      minus Miejska Informacja Turystyczna
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn.
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Wydział Finansowo-Księgowy
      minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Finansowo-Księgowy
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
      minus wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Kluby sportowe
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii, Lokalowy, Finansowo - Księgowy
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn. „Budowa obwodnicy północnej dla Miasta Opola nr SPOT/2.2/36/04”
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu ZPORR pn. „Budowa węzła komunikacyjnego – ulica Niemodlińska w Opolu”
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydział Gospodarki, Nieruchomości, Geodezji i Kartografii
      minus Biuro Spraw Międzynarodowych
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomosciami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus WGNGiK, WKSiT, WOŚiR, MZD
      minus Wydziały Urzędu Miasta Opola
      minus Urząd Stanu Cywilnego
      minus Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Kancelaria
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Wydział Świadczeń Socjalnych
      minus Wydział Budżetu
      minus wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Stowarzyszenie
      minus Stosowanie Kpa w zakresie doręczeń. Wydziały UM Opola
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Informatyki
      minus Wydział Komunikacji Referat Wydawania Praw Jazdy
      minus Wydziały Urzędu Miasta Opola - Czynności cywilnoprawne
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydziały Urzędu Miasta - Realizacja obowiązku wynikająca z art. 13 pkt 6 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
      minus Miejski Rzecznik Konsumentów
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Oświaty
      minus Kontrola umów pod kątem realizacji przepisów o gwarancji
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Budżetu, Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydziały UM- Celowość dokonywanych wydatków w § 4390
      minus Biuro Organizacji Transportu Zbiorowego
      minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Referat Nieruchomości Skarbu Państwa, Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Referat Lokalowy Urzędu Miasta Opola
      minus Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Finansowo - Księgowy
      minus Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Gospodarki Nieruchmosciami
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Oswiaty
      minus Biuro Nieruchomosci Skarbu Państwa
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Komunikacji i Transportu Zbiorowego
      minus Wydział Sportu
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Lokalowy
      minus Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomosciami - kontrola kompleksowa
      minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
      minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
      minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawnosci
      minus Wydział Sportu
      minus Biuro Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Biuro Obsługi Inwestorów
      minus Wydziały Urzędu Miasta
      minus Wydział Oświaty
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

KWiA-I.1712.00006.2013

 

 

Opole 18 lipca 2013 r.

 

PROTOKÓŁ KONTROLI nr 16/2013 (uproszczonej)

 

Jednostka kontrolowana

Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej

 

Nazwa organu sprawującego nadzór

 Prezydent Miasta Opola

 

Termin przeprowadzenia kontroli

od 16.04.2013 r. do 20.05.2013 r.

Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko

Jacek Spadłoinspektor w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu

Tadeusz Lechgłówny specjalista w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu

 

Przedmiot kontroli

Wnoszenie opłat za korzystanie ze środowiska

 

Okres objęty kontrolą

 2012 r.

 

Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe

Agnieszka Maślak -Naczelnik Wydziału Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej

 

Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali

Agnieszka Maślak -Naczelnik Wydziału

(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)– Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej

 

 

Podstawy prawne

  1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z  2008 r., Dz.U.  Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami).

2. Ustawa  z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r, Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

3. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964, Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

4. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (tekst jednolity Dz. U. z

   2011 r., Nr 45, poz. 236).

5. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Opola.

 

Cel kontroli

 

Celem kontroli było:

-  sprawdzenie prawidłowości egzekwowania od podmiotów mających siedzibę na terenie miasta Opola opłat za korzystanie ze środowiska.

 -  sprawdzenie prawidłowości ustalania i wnoszenia na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego opłat za korzystanie ze środowiska.

 

Kryteria

1. Zgodnie z § 12 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Opola - naczelnicy wydziałów i inni pracownicy Urzędu upoważnieni przez Prezydenta do załatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych, podpisują decyzje i pisma w granicach udzielonego im upoważnienia.

 2.Zgodnie z § 28 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Opola – do zakresu działania Wydziału Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej należy między innymi: prowadzenie spraw w zakresie prawidłowego funkcjonowania Miasta w jego  kluczowych obszarach:

 -  zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków,

 -   gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi.

3. Zgodnie z § 29 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Opola – do zakresu działania Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa należy między innymi:

  - wykonywanie zadań i prowadzenie spraw wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska i aktów wykonawczych.

4. Zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy Prawo ochrony środowiska - przez podmiot  korzystający ze środowiska - rozumie się:

 -  przedsiębiorcę w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 i Nr 180, poz. 1280), a także osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego oraz osoby wykonujące zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki, 

 -  jednostkę organizacyjną niebędącą przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

5. Zgodnie z art. 272  pkt 1 ustawy Prawo ochrony środowiska - środki   finansowo-prawne ochrony środowiska stanowią w szczególności: 

  -   opłata za korzystanie ze środowiska.

6. Zgodnie z art. 273  ustawy Prawo ochrony środowiska - opłata za korzystanie ze środowiska jest ponoszona za: 

  - wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza; 

  - wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi; 

  -  pobór wód; 

  - składowanie odpadów. 

7. Zgodnie z art. 275 ustawy Prawo ochrony środowiska - do ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnych kar pieniężnych są obowiązane, z zastrzeżeniem art. 284 ust. 2, podmioty korzystające ze środowiska. 

8. Zgodnie z art. 277 ust.1 ustawy Prawo ochrony środowiska - opłaty za korzystanie ze środowiska podmiot korzystający ze środowiska wnosi na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska. 

9. Zgodnie z art. 284 ust.1 ustawy Prawo ochrony środowiska - podmiot korzystający ze środowiska ustala we własnym zakresie wysokość należnej opłaty i wnosi ją na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego.

10. Zgodnie z art. 285 ust.1 ustawy Prawo ochrony środowiska:

   - opłatę ustala się według stawek obowiązujących w okresie, w którym korzystanie ze środowiska  miało miejsce.,

   - podmiot korzystający ze środowiska wnosi opłatę za dany rok kalendarzowy do dnia 31 marca następnego roku. 

11. Zgodnie z art. 287 ust.1 ustawy Prawo ochrony środowiska - podmiot korzystający ze środowiska powinien prowadzić, aktualizowaną co roku, ewidencję zawierającą odpowiednio: 

    - informacje o ilości i jakości pobranej wody powierzchniowej i podziemnej; 

    - informacje o ilości, stanie i składzie ścieków wprowadzanych do wód lub  do   ziemi; 

    - informacje o wielkości, rodzaju i sposobie zagospodarowania terenu, z którego odprowadzane są ścieki, o których mowa w art. 3 pkt 38 lit. c;.

12. Zgodnie z art. 4. 1. ustawy o gospodarce komunalnej:

 Jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego postanawiają o:

-   wyborze sposobu prowadzenia i form gospodarki komunalnej,

-   wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jednostek samorządu terytorialnego.

 

Ustalenia kontroli

 

I. W zakresie egzekwowania od podmiotów mających siedzibę na terenie miasta Opola opłat za korzystanie ze środowiska

 

              W związku z pismem z dnia 27.03.2013 r. Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Opolu dotyczącym podjęcia czynności nadzorczych związanych z weryfikacją prowadzonej przez Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Opola działań w zakresie egzekwowania  od podmiotów prawnych mających siedzibę na terenie miasta Opola opłat za

     korzystanie ze środowiska Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu podjął działania zmierzające do wyjaśnienia sprawy. (akta kontroli tom. I s. 1-6).

              Ustalono między innymi, że w przedmiotowej sprawie Naczelnik Wydziału Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej odpowiedział pisemnie w dniach 9.11.2012 r. oraz 17.12.2012 r. Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość”         . Stwierdzono jednocześnie, że Naczelnik spośród dziesięciu udzielonych mu pełnomocnictw nie posiadał takiego, które upoważniałoby go do podpisywania pism zewnętrznych. W tym przypadku prawo takie posiadał jedynie zastępca Prezydenta Miasta sprawujący nadzór nad kierowanym przez Naczelnika Wydziałem (akta kontroli tom I s. 7-16).

              W wyniku prowadzonych czynności sprawdzających zespół kontrolny objął badaniami wydatki dotyczące wnoszenia opłat za korzystanie z środowiska w związku z odprowadzaniem wód deszczowych i roztopowych do miejskiej kanalizacji deszczowej.

               Ustalono, że w okresie 2012 r. zgodnie z przekazanym wykazem przez  Referat Gospodarki Komunalnej Wydziału Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej liczba podmiotów wnoszących opłatę środowiskową , z którymi miasto Opole posiada zawarte umowy wynosi 65. Wszystkie umowy zostały zawarte do 2002 roku. (akta kontroli tom I s. 17-18). Na podstawie ewidencji księgowej prowadzonej przez Referat Księgowości Dochodów Budżetowych Wydziału Finansowo-Księgowego Urzędu Miasta Opola ustalono, że wpływy w 2012 r. z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wniesionych przez podmioty, z którymi zawarto w/w umowy wyniosły ogółem 123.868,98 (akta kontroli tom I s. 195-214).

              W trakcie prowadzonych czynności i przeprowadzonej analizy zgromadzonego materiału ujawniono, że z częścią podmiotów gospodarczych prowadzących działalność na terenie miasta Opola nie podpisano umów na odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji miejskiej. W związku z tym zespół kontrolny poprosił o  udzielenie wyjaśnień w następujących kwestiach:

  

1. Czy wydział posiada wykaz podmiotów, z którymi chciał podpisać wyżej   wymienione umowy.

2.  Dlaczego nie podjęto, działań zmierzających do podpisania umów z kolejnymi podmiotami, z którymi dotychczas takiej umowy nie zawarto.

 

         W odpowiedzi na postawione pytania w dniu 7 czerwca 2013 r. wyjaśnień udzielił pracownik Referatu Gospodarki Komunalnej Pan(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.). Z wyjaśnień tych wynika, że:

Miasto Opole umowy takie chciało podpisać, już w 2002 r., ale w związku z wątpliwościami interpretacyjnymi pomiędzy radcami prawnymi Urzędu miasta Opola co do możliwości prawnych zawarcia tego typu umów, nie uzyskano akceptacji nowych służb finansowych Urzędu na podpisanie kolejnych umów (brak kontrasygnaty).” (akta kontroli tom I s. 19).

 

II.W zakresie ustalania i wnoszenia na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego opłat za korzystanie ze środowiska

 

   W trakcie prowadzonych czynności sprawdzających ustalono, że w okresie objętym kontrolą gmina Opole sporządziła i przekazała Urzędowi Marszałkowskiemu pismem nr ITGK-RGK.7021.2.12.2012 z dnia 30.07.2012 r. (akta kontroli tom I s. 20-103) oraz pismem nr ITGK-RGK.7021.11.2.2013 z dnia 31.01.2013 r. (akta kontroli tom I s. 104-194) wykazy, w których

umieszczono informacje dotyczące ścieków wprowadzonych do miejskiego systemu kanalizacji deszczowej w 2012 r.

Powierzchnię z jakiej odprowadzane były wody opadowe i roztopowe do miejskiego systemu kanalizacji za I i II półrocze 2012 r. obrazuje poniższa tabela nr 1

 

Powierzchnia z jakiej odprowadzane były wody opadowe i roztopowe do miejskiego systemu kanalizacji w I półroczu 2012 r.

 

 

1

 

 

Tereny przemysłowe, składowe lub bazy transportowe

 

945 321 m²

 

2

 

 

Drogi i parkingi o nawierzchni szczelnej położone w miastach o gęstości zaludnienia przekraczającej 1300 osób na km²

 

 

1 665 243 m²

 

Powierzchnia z jakiej odprowadzane były wody opadowe i roztopowe do miejskiego systemu kanalizacji w II półroczu 2012 r.

 

 

1

 

 

Tereny przemysłowe, składowe lub bazy transportowe

 

945 321 m²

 

2

 

 

Drogi i parkingi o nawierzchni szczelnej położone w miastach o gęstości zaludnienia przekraczającej 1300 osób na km²

 

 

1 863 443 m²

 

Kontrolą objęto również opłaty za korzystanie ze środowiska  z tytułu odprowadzania wód deszczowych i roztopowych do miejskiej kanalizacji deszczowej a wymienionych w tabeli nr 1 powierzchni za I i II półrocze 2012 r. Ustalenia poczynione w trakcie prowadzonych badań przedstawia poniższa tabela nr 2

Wysokość opłaty za odprowadzoną wodę opadową i roztopową do miejskiego systemu kanalizacji za I półrocze 2012 r.

 

 

1

 

 

Tereny przemysłowe, składowe lub bazy transportowe

 

139 072,58 zł

 

2

 

 

Drogi i parkingi o nawierzchni szczelnej położone w miastach o gęstości zaludnienia przekraczającej 1300 osób na km²

 

 

34 973,55 zł

 

Razem:

174.016,13 zł

Wysokość opłaty za odprowadzoną wodę opadową i roztopową do miejskiego systemu kanalizacji za II półrocze 2012 r.

 

 

1

 

 

Tereny przemysłowe, składowe lub bazy transportowe

 

131 269,06 zł

 

2

 

 

Drogi i parkingi o nawierzchni szczelnej położone w miastach o gęstości zaludnienia przekraczającej 1300 osób na km²

 

 

36 689,10 zł

 

Razem:

167.958,16 zł

 

Z powyższych danych wynika, że w 2012 r. opłaty za odprowadzoną wodę opadową i roztopową do miejskiego systemu kanalizacji wyniosły ogółem 341.974,29 zł. W trakcie prowadzonych czynności ustalono również, że Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej nie posiada danych dotyczących tego ile w wymienionej wyżej zapłaconej kwocie wynosi należność gminy a ile pozostałych podmiotów. Ustnych wyjaśnień w tej sprawie udzielił pracownik Wydziału Pan(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.).  W oparciu o uzyskane w trakcie prowadzonych czynności dokumenty i wyjaśnienia zespół kontrolny ustalił, że wymienione wyżej wartości wynikały z pozwoleń wodno prawnych jakie wydano na miasto Opole.

Ustalono, że opłaty za I i II półrocze 2012 r. na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego z  tytułu odprowadzania wód opadowych i roztopowych do miejskiego systemu kanalizacji deszczowej dokonane został odpowiednio 30.07.2012 r. ora 31.01.2013 r. i są zgodne z obrotami i saldami kont analitycznych (akta kontroli tom I s. 195-214).

W trakcie prowadzonych czynności kontrolnych badaniu podano zapisy umów jakie podmioty działające na terenie miasta zawarły z Gminą Opole w związku z ponoszeniem kosztów związanych z korzystaniem ze środowiska za odprowadzanie ścieków określonych w ustawie Prawo ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z póź. zm.), (akta kontroli tom I s. 215-216). Umowy te zobowiązują podmioty do wnoszenia opłaty kwartalnej z wyżej wymienionego tytułu na rachunek Gminy jako zakładu głównego w związku z art. 130 ust.1 Prawo wodne, które mówi – „Na wspólne korzystanie z wód przez kilka zakładów może być wydane jedno pozwolenie wodnoprawne”. W trakcie kontroli ustalono, że Gmina Opole nie posiada takiego pozwolenia. W związku z powyższym w dniu 25 czerwca 2013 r. (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)złożył w sprawie pisemne wyjaśnienia, z których wynika, że: „około roku 2001 – 2002 Gmina Opole występowała o pozwolenie wodnoprawne jako zakład główny dla zlewni wylotu przy terenie przemysłowym Metalchem, ze względu na specyfikę tej zlewni. Wylotem tym odprowadzane są do Odry wody opadowe oraz wody drenażowe z terenów przemysłowych zakładów. Na rozprawie wodnoprawnej przedstawiciele zakładów mających ponosić udział w kosztach utrzymania przepompowni zakwestionowali obliczenia ilości wód oraz proporcji partycypacji w kosztach eksploatacji przepompowni odwołali się od wniosku. Postępowanie prawdopodobnie zawieszono lub umorzono. Powodu nie pamiętam. Dokumentacji z tego postępowania nie ma w Wydziale jak również w archiwum, ponieważ posiada kategorię B-5”. (akta kontroli tom I s. 217).

W związku z poczynionymi ustaleniami oraz w oparciu o złożone wyjaśnienia stwierdzić należy, że Gmina Opole nie posiadała pozwoleń wodnoprawnych wydanych zgodnie z zapisem cytowanego wyżej art.130 ust. 1 Ustawy Prawo wodne, które wskazywałoby na podmioty korzystające ze środowiska oraz na zakład główny jakim miałoby być miasto Opole.

W trakcie prowadzonych czynności sprawdzających zespół kontrolny ustalił ponadto, że Gmina Opole z częścią podmiotów działających na terenie miasta, a które odprowadzały do miejskiej kanalizacji deszczowej zanieczyszczenia, nie posiadała odpowiednich w tym zakresie umów. Wyjaśnienia w tej sprawie znajdują się na stronie 4 protokołu.

Sytuacja ta doprowadziła do tego, że gmina Opole pokrywała koszty odprowadzania wód opadowych do miejskiego systemu kanalizacji z własnego budżetu nie starając się o wyegzekwowanie od tych firm kosztów poniesionych za ich odprowadzenie czym naruszono zapis art. 42 ust. 5 Ustawy o Finansach publicznych mówiący: „Jednostki sektora finansów publicznych są zobowiązane do ustalenia przypadających im należności pieniężnych, w tym mających charakter cywilnoprawny, oraz terminowego podejmowania w stosunku do zobowiązanych czynności zmierzających do wykonania zobowiązania

W związku z postawionymi zarzutami w piśmie nr P/1876/2013 Prezesa Zarządu Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej  „Przyszłość” oraz ustaleniami poczynionymi w trakcie prowadzonej kontroli wyjaśnienia złożyła Naczelnik Wydziału Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Pani Agnieszka Maślak. Z wyjaśnień tych wynika, że „wnoszenie opłat przez Spółdzielnię wynika z zawartej umowy cywilno-prawnej, ponieważ korzysta ona z majątku gminy odprowadzając wody opadowe i roztopowe z terenów szczelnych. Właściciel sieci kanalizacji deszczowej ma prawo domagać się od osób trzecich korzystających z tych sieci stosownego wynagrodzenia. W 2012 r. podjęto działania aby zobowiązać stosownymi umowami wszystkie podmioty do ponoszenia opłat za korzystanie z miejskiej kanalizacji deszczowej. Działania te zostały wstrzymane przez Prezydenta Miasta Opola ze względu na konieczność podjęcia przez tut. Wydział obowiązku wprowadzenia i dostosowania Gminy Opole do nowych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.”

Wspomniane wyjaśnienia stanowią załącznik do protokołu kontroli (akta kontroli tom I s. 218-222). 

         Zespół kontrolny ustalił również brak odpowiedniej uchwały w tym zakresie a mianowicie ustalenia zasad za korzystanie z kanalizacji deszczowej będącej własnością miasta.

          Z analizy dokumentów znajdującej się w Wydziale Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej wynika, że:

 

  1. Pismem  nr ITGK-RGK.50.3.2012 z dnia 16.11.2012 r. do Przewodniczącego Rady Miasta Opola wpłynęła prośba o wprowadzenie do porządku obrad sesji planowanej na 29.11.2012 r. głosowania nad uchwaleniem zasad za korzystanie z kanalizacji deszczowej będącej własnością gminy. W załączeniu  przekazano projekt wspomnianej uchwały (akta kontroli tom I s. 223-225).
  2. W dniu 21.11.2012 r. do Biura Rady Miasta Opola wpłynęła autopoprawka Prezydenta Miasta Opola do przedłożonego projektu uchwały gdzie w § 2 ust. 4 wspomnianego projektu uchwały nadano brzmienie „Prezydent miasta Opola najpóźniej po upływie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały ustanowi w formie Zarządzenia stawki opłat za korzystanie miejskiej kanalizacji deszczowej na 2013 r.” (akta kontroli tom I s. 226)
  3. Następnie pismem nr ITGK-RGK.3150.3.2012 z dnia 26.11.2012 r., które do Przewodniczącego Biura Rady Miasta wpłynęło w dniu 27.11.2012 r. zwrócono się o wycofanie z porządku obrad sesji planowanej na 29.11.2012 r. głosowania nad uchwaleniem zasad za korzystanie z kanalizacji deszczowej będącej własnością Miasta Opola. W uzasadnieniu wycofania projektu uchwały obrad planowanej sesji podano: „z uwagi na dużą ilość uchwał planowanych pod obrady na sesji Rady Miasta Opola w dniu 19 listopada 2012 r. projekt ww. uchwały zostanie przedłożony w innym terminie”. (akta kontroli tom I s. 227).
  4. Z analizy dokumentacji oraz z wyjaśnień naczelnika Wydziału Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Pani Agnieszki Maślak wynika, iż do dnia zakończenia niniejszego postępowania kontrolnego projekt uchwały w tej sprawie nie został ponownie przedłożony do Rady Miasta Opola.

 

Podsumowanie

 

Wysokość opłat ponoszonych przez Gminę Opole za odprowadzoną wodę opadową i roztopową do miejskiego systemu kanalizacji w 2012 r. wyniosła ogółem 341.974,29 zł. Natomiast wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wniesionych przez podmioty, z którymi zawarto umowy wyniosły ogółem 123.868,98 zł.

 

Ponadto stwierdzono:

 

  1. Naczelnik Wydziału Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej nie posiadał upoważnienia (pisemnego pełnomocnictwa) do podpisywania pism adresowanych na zewnątrz w tym do Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość”. W związku z powyższym proponuje się wydać zlecenie pokontrolne Naczelnikowi Wydziału dotyczące podpisywania pism zgodnie z § 12 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Opola oraz z posiadanymi uprawnieniami.

 

  1. Z ustaleń kontroli wynika, że podjęte zostały działania mające na celu kompleksowe uregulowanie kwestii opłat za korzystania ze środowiska które, nie zostały  dotychczas zakończone a prace nad nimi są kontynuowane. W związku z powyższym w sprawie tej proponuje się wydać zalecenia kontynuacji działań.

 

  1. Problematyka dotycząca pobierania opłat za korzystanie ze środowiska była również przedmiotem kontroli przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu (między innymi kwestia odpowiedzialności za ewentualne naruszenie dyscypliny finansów publicznych). Do chwili sporządzenia protokołu nie zostało przesłane do Urzędu Miasta Opola wystąpienie pokontrolne. W związku z tym odpowiednie działania zostaną podjęte po otrzymaniu w/w wystąpienia pokontrolnego.

 

Zgodnie z pkt. 42-45 rozdziału III procedur kontroli instytucjonalnej stanowiących załącznik do zarządzenia wewnętrznego nr KWiA-I.0142.00003.2012 Naczelnika Wydziału Kontroli Wewnętrznej i Audytu z dnia 30 maja  2012 r.: - w uproszczonym postępowaniu kontrolnym  wnoszone uwagi i zastrzeżenia  ujmowane są bezpośrednio w protokole kontroli. Wersja przedstawiona kierownikowi jednostki kontrolowanej jest wersją ostateczną. Naczelnik Wydziału zatwierdza protokół z uproszczonego postępowania kontrolnego i podpisuje go. W uproszczonym postępowaniu kontrolnym nie przygotowuje się wniosków pokontrolnych. Prezydent zapoznaje się z jej wynikami bezpośrednio z protokołu kontroli. Akceptacja wyników kontroli przez Prezydenta stanowi podstawę do sformułowania zaleceń. 

 

Jednostka kontrolowana

W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu (podpisy)

 

 

 

 

Data: ........................

 Zespół kontrolny (podpisy)

 

 

 

 

 

 

Data: ……………………………….

         

Zatwierdził: (Naczelnik Wydziału)

 

 

 

 

Data:

 

Akceptuję: (Prezydent)

 

 

 

 

Data:

         

 

 

       

Załączniki do pobrania: 2013-12-20 09:21:13 - Wystąpienie pokontrolne (33.00 kB)

Ilość odwiedzin: 5491
Nazwa dokumentu: Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Lisiecka
Osoba, która odpowiada za treść: Jacek Spadło, Tadeusz Lech
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2013-12-20 09:12:22
Data udostępnienia informacji: 2013-12-20 09:12:22
Data ostatniej aktualizacji: 2013-12-20 09:22:06

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner