logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   plus kontrole jednostek
   minus kontrole wewnętrzne
      minus W. Administarcyjno Gospodarczy
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Budżetu i Finansów
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Kultury Sportu i Turystyki
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Biuro Projektu Ispa
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Wydział Budżetu-Referat Wymiaru Podatków
      minus Biuro Rady Miasta
      minus Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Polityki Społecznej – Referat Świadczeń Rodzinnych
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Inżynierii Miejskiej
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych
      minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
      minus Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Komunikacji
      minus Miejska Informacja Turystyczna
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn.
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Wydział Finansowo-Księgowy
      minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Finansowo-Księgowy
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
      minus wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Kluby sportowe
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii, Lokalowy, Finansowo - Księgowy
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn. „Budowa obwodnicy północnej dla Miasta Opola nr SPOT/2.2/36/04”
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu ZPORR pn. „Budowa węzła komunikacyjnego – ulica Niemodlińska w Opolu”
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydział Gospodarki, Nieruchomości, Geodezji i Kartografii
      minus Biuro Spraw Międzynarodowych
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomosciami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus WGNGiK, WKSiT, WOŚiR, MZD
      minus Wydziały Urzędu Miasta Opola
      minus Urząd Stanu Cywilnego
      minus Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Kancelaria
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Wydział Świadczeń Socjalnych
      minus Wydział Budżetu
      minus wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Stowarzyszenie
      minus Stosowanie Kpa w zakresie doręczeń. Wydziały UM Opola
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Informatyki
      minus Wydział Komunikacji Referat Wydawania Praw Jazdy
      minus Wydziały Urzędu Miasta Opola - Czynności cywilnoprawne
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydziały Urzędu Miasta - Realizacja obowiązku wynikająca z art. 13 pkt 6 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
      minus Miejski Rzecznik Konsumentów
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Oświaty
      minus Kontrola umów pod kątem realizacji przepisów o gwarancji
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Budżetu, Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydziały UM- Celowość dokonywanych wydatków w § 4390
      minus Biuro Organizacji Transportu Zbiorowego
      minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Referat Nieruchomości Skarbu Państwa, Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Referat Lokalowy Urzędu Miasta Opola
      minus Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Finansowo - Księgowy
      minus Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Gospodarki Nieruchmosciami
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Oswiaty
      minus Biuro Nieruchomosci Skarbu Państwa
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Komunikacji i Transportu Zbiorowego
      minus Wydział Sportu
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Lokalowy
      minus Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomosciami - kontrola kompleksowa
      minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
      minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
      minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawnosci
      minus Wydział Sportu
      minus Biuro Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Biuro Obsługi Inwestorów
      minus Wydziały Urzędu Miasta
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


KWiA.I-1712.00008.2013

 

     

Opole,  23 sierpnia 2013 r.

 

PROTOKÓŁ KONTROLI nr 25/2013

 

Jednostka kontrolowana

Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym Urzędu Miasta Opola

 

Nazwa organu sprawującego nadzór

Prezydent Miasta Opola

 

Termin przeprowadzenia kontroli

od 15.07.2013 r. do 14.08.2013 r.

 

Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko

Wiesław Pałczyńskiinspektor w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu

Tadeusz Lechgłówny specjalista w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu

Przedmiot kontroli

- efektywność działań windykacyjnych w zakresie zaległych należności czynszowych,

- terminowość załatwiania spraw w I półroczu 2013 r.

 

Okres objęty kontrolą

2013 r.

 

Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe

Zofia TwarduśNaczelnik Wydziału

 

Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali

kierownicy referatów

 

 

Podstawy prawne

 

1. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Opola.

2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1994 r. Kodeks cywilny.

3.Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego.

5. Uchwała Nr LXVI/680/10 Rady Miasta Opola z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających miastu Opole oraz jego jednostkom organizacyjnym

     6. Zarządzenie nr OR.I-0151-2145/10  Prezydenta Miasta Opola z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia procedury zdejmowania z ewidencji księgowej należności przedawnionych w Urzędzie Miasta Opola.

7. Zarządzenie wewnętrzne nr zzk.2010.8.2012 Naczelnika Wydziału Zarządzania Zasobem Komunalnym z dnia 1 listopada 2012r. w sprawie organizacji pracy Wydziału Zarządzania Zasobem Komunalnym.

 

8. Zarządzenie wewnętrzne nr zzk.2010.1.2013 Naczelnika Wydziału Zarządzania Zasobem Komunalnym z dnia 1 marca 2013r. w sprawie organizacji pracy Wydziału Zarządzania Zasobem Komunalnym.

 

Cel kontroli

 

Celem kontroli było zbadanie prawidłowości realizacji zadań określonych w §    27a Regulaminu Organizacyjnego w zakresie prowadzenia spraw związanych z windykacją należności czynszowych oraz sprawdzenie prawidłowości załatwiania spraw zgłaszanych przez najemców w szczególności pod kątem ich terminowości i sposobu załatwienia.

 

Metodyka przeprowadzenia kontroli

 

W zakresie windykacji należności

 

Zapoznano się ze sposobem prowadzenia ewidencji dotyczącej przypisów opłat czynszowych i regulowania należności. Ustalono czy każdy najemca posiada oddzielne konto analityczne, na którym są ewidencjonowane poszczególne przypisy.

Na podstawie prowadzonej dokumentacji oraz wyjaśnień pracowników merytorycznych Wydziału sprawdzono:

- prawidłowość ewidencjonowania poszczególnych należności,

- prawidłowość i realność sald należności,

- wysokość zaległości oraz przyczyny ich powstania i okresy których dotyczą,

- czy wykazuje się dostateczną troskę o terminową windykację zaległości,

- jakie podejmowano czynności zmierzające do wyegzekwowania zaległości,

- prawidłowość naliczania i pobierania należnych odsetek za zwlokę w regulowaniu należności,

- wydatki poniesione w związku z windykacją należności.

Na podstawie tych ustaleń dokonano analizy podejmowanych działań pod kątem ich skuteczności i efektywności oraz poniesionych kosztów w latach 2011-2013.

 Ponadto ustalono czy dokonywano umorzeń  należności i dokonano oceny zasadności tych umorzeń.

 

W zakresie terminowości załatwiania spraw

 

Na podstawie prowadzonych rejestrów pism przychodzących ustalono ogólną liczbę wszystkich pism zaewidencjonowanych w poszczególnych referatach w I półroczu 2013 r. Ustalono, które z nich dotyczyły załatwiania spraw najemców. W czterech referatach szczegółową analizą objęto co dwudziestą dokumentację tj. pięć zgłoszeń w każdym miesiącu. W jednym referacie kontrolą objęto wszystkie sprawy zgłoszone przez najemców w I półroczu 2013 r. Analizy dokumentacji dokonano pod kątem terminu i sposobu załatwienia spraw oraz udzielenia odpowiedzi.

 

Kryteria

 

W zakresie windykacji należności

 

1. Zgodnie z § 27a Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Opola - do zakresu działania Wydziału należy między innymi:

       - prowadzenie spraw związanych z obciążeniami czynszowymi zasobu komunalnego Miasta,

       -  prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem mediów,

       -  prowadzenie spraw związanych z egzekucją należności,

       -  prowadzenie spraw związanych z realizacją wyroków orzekających eksmisje.

Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym dzieli się na referaty:

 - Czynszów i Windykacji,

 - Techniczno – Remontowy,

 - Eksploatacyjny,

 - Rozliczeń Mediów,

 - Lokalowy.

 

2. Zgodnie z Zarządzeniem wewnętrznym w sprawie organizacji pracy - do zadań Referatu Czynszów i Windykacji  należy w szczególności:

 - nadzorowanie wszystkich kartotek użytkowników zasobu komunalnego miasta   Opola oraz Skarbu Państwa, przede wszystkim w zakresie prawidłowości obciążeń oraz wpłat,

 - kontrolowanie i nadzorowanie obciążeń użytkowników oraz prawidłowości (zgodności z zawartymi umowami)  indywidualnych dokumentów fiskalnych,

 - weryfikowanie prawidłowości oraz zgodności podatku VAT należnego, rejestrów sprzedaży VAT za poszczególne miesiące, weryfikowanie rejestrów w systemie GRANIT oraz prawidłowości obciążeń w powiązaniu z kartotekami poszczególnych użytkowników,

 - kontrolowanie i weryfikowanie faktur korygujących sprzedaży w powiązaniu
z rejestrem sprzedaży VAT, nadzorowanie obowiązku potwierdzania odbioru faktur korygujących zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie,

 - przekazanie zweryfikowanych rejestrów sprzedaży VAT do Wydziału Budżetu celem rozliczenia z Urzędem Skarbowym,

  - weryfikowanie sald (niedopłat i nadpłat) znajdujących się na kartotekach  użytkowników,

  - weryfikowanie i nadzorowanie korekt naliczeń w powiązaniu z kartotekami poszczególnych użytkowników,

- weryfikowanie zgodności rozksięgowania dodatków mieszkaniowych w powiązaniu z kartotekami użytkowników,
- kontrolowanie prawidłowości stawek czynszowych oraz obciążeń za media, zgodnie z zawartymi umowami w systemie informatycznym Granit,
- przygotowywanie umów dotyczących rozłożenia należności na raty zgodnie
z Uchwałą Nr LXVI/680/10 Rady Miasta Opola z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilno-prawnym przypadających miastu Opole oraz jego jednostkom organizacyjnym,

  - prowadzenie rejestru orzeczeń sądowych oraz informacji o prowadzonych postępowaniach egzekucyjnych w systemie informatycznym Granit,

- bieżące monitorowanie terminowości spłat należności rozłożonych na raty, zgodnie z zawartymi umowami w oparciu o Uchwałę Rady Miasta wymienioną w pkt.10,

- podejmowanie działań powiązanych z windykacją należności oraz kontrola ich terminowości i skuteczności działania,

- opracowywanie wniosków o dokonanie umorzeń należności po uprzedniej weryfikacji sytuacji dłużników zgodnie z Uchwałą Rady Miasta wymienioną w pkt 10.

- kontrolowanie i nadzór nad prawidłowością ewidencjonowania powierzonych zadań w systemie informatycznym Granit.
 

     Bezpośredni nadzór nad Referatem Czynszów i Windykacji sprawuje Naczelnik Wydziału.

 

3. Zgodnie z § 41 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Opola - do zakresu działania Wydziału Finansowo-Księgowego należy między innymi: obsługa finansowo – księgowa Urzędu w zakresie zarządzania zasobem komunalnym.

 

W zakresie terminowości załatwiania spraw

 

Zgodnie z art.35-38 Kpa:

 -  organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki,  

-  pracownik organu administracji publicznej, który z nieuzasadnionych przyczyn nie załatwił sprawy w terminie lub nie dopełnił obowiązku wynikającego z art. 36 albo nie załatwił sprawy w dodatkowym terminie ustalonym w myśl art. 37 § 2, podlega odpowiedzialności porządkowej lub dyscyplinarnej albo innej odpowiedzialności przewidzianej w przepisach prawa.

 

Zgodnie z § 19 ust.3 Regulaminu Organizacyjnego:

- indywidualne sprawy obywateli załatwiane są w terminach określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego i przepisach szczególnych.

                    

 USTALENIA KONTROLI

 

I. W zakresie efektywności działań windykacyjnych

 

   W 2011 r. w ówczesnym Wydziale Lokalowym zostało przeprowadzone przez Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu postępowanie kontrolne, którego celem była ocena sposobu realizacji przez Wydział Lokalowy zadań określonych w  § 27 ust. 2 pkt 4 Regulaminu Organizacyjnego w zakresie prowadzenia spraw związanych ze sprawowaniem przez Prezydenta nadzoru nad jednostkami zarządzającymi zasobem gminnym. Zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi Rady Miasta Opola kontrola dotyczyła:

- realizacji umów w zakresie windykacji należności, a szczególnie wypowiadania   umów najmu zgodnie z terminami zawartymi w umowach o zarządzanie,

 - prowadzenia windykacji należności z tytułu czynszów najemców zalegających z opłatami powyżej 36 miesięcy oraz ustalenia wysokości zobowiązań przeterminowanych i nieprzeterminowanych.

     Naczelnikowi Wydziału Zarządzania Zasobem Komunalnym wydano następujące zalecenia:

- przeprowadzić dokładną analizę wszystkich spraw dotyczących należności przedawnionych. W każdym uzasadnionym przypadku występować do Prezydenta Miasta Opola z wnioskiem o wydanie decyzji w sprawie wyksięgowania należności przedawnionych i nieściągalnych - po uprzednim odpowiednim udokumentowaniu działań podjętych zgodnie z procedurami w zakresie windykacji stanowiącymi integralną część zawartych umów.

- egzekwować od zarządców zasobem komunalnym należytej realizacji zadań w zakresie windykacji określonych w pkt.X załącznika nr 2 do zawartych umów oraz systematycznie i wnikliwie analizować informacje przekazywane przez zarządców dotyczące zadłużeń najemców, celem ograniczenia ich dalszego wzrostu.

 

Ponadto w okresie od 28.01.2013 r. do 11.02.2013 r. WKWiA przeprowadził w wydziale kontrolę w zakresie oceny sposobu rozpatrywania interwencji w sprawie awarii w budynkach i mieszkaniach należących do miasta. Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości załatwiania awarii zgłaszanych przez mieszkańców w szczególności pod kątem ich ewidencjonowania oraz terminowości i sposobu załatwienia. Dokonano analizy wszystkich pism zaewidencjonowanych w IV kwartale 2012 r. w Referacie Techniczno – Remontowym.

W zakresie objętym kontrolą nieprawidłowości nie stwierdzono.

 

            Zgodnie z zarządzeniem wewnętrznym Naczelnika Wydziału Zarządzania Zasobem Komunalnym w sprawie organizacji pracy Wydziału zagadnienie objęte kontrolą należy do zakresu działania Referatu Czynszów i Windykacji.

         Z danych ewidencyjnych prowadzonych przez wydział wynika, że na dzień 30 czerwca 2013r. łączna liczba najemców i użytkowników zasobu komunalnego                                                           wynosiła 5.024, (akta kontroli nr 1/25/I/8) w tym:

- 3.850 lokali mieszkalnych,

-   338 lokali użytkowych,

-   598 garaży,

-   238 komórek.

 

            Szczegółowe dane dotyczące liczby najemców i użytkowników w rozbiciu na poszczególne rejony przedstawia poniższa tabela:

 

Liczba najemców i użytkowników zasobu komunalnego                                                           stan na 30 czerwca 2013r.

Rejon

Lokale użytkowe

Lokale mieszkalne

Garaże

Komórki

I

              66

       1021

    173

       28

II

            146

       1110

    199

       15

II

            126

       1719

    226

     195

RAZEM

            338

       3850

    598

     238

 

Jednocześnie z danych ewidencyjnych wynika, że na dzień 30 czerwca 2013r. w opłatach czynszu powyżej 2 miesięcy zalegało 2224 dłużników.                             

Szczegółowe dane dotyczące ilości dłużników zalegających w opłatach czynszu powyżej 2 miesięcy w rozbiciu na poszczególne rejony i rodzaje lokali przedstawia poniższa tabela:

 

 

Ilość dłużników zalegających w opłatach powyżej 2 miesięcy                                stan na 30 czerwca 2013r.

Rejon

Lokale użytkowe

Lokale mieszkalne

Garaże

Komórki

I

           43

         396

      52

       16

II

           88

         498

      76

         5

III

           66

         814

      73

       97

RAZEM

         197

       1708

    201

     118

 

           Ze sporządzonego przez Referat Księgowości Wydatków Budżetowych Wydziału Finansowo-Księgowego Urzędu Miasta Opola sprawozdania Rb-27 za 2011 r. wynika, że wykazane w § 0750 należności z tytułu opłat czynszowych wynosiły ogółem 29.569.360,27 zł. W sprawozdaniu tym brak jest danych dotyczących zaległości (akta kontroli Nr 13/25/I/1). Z wyjaśnień kierownika Referatu Księgowości Zasobu Komunalnego Wydziału Finansowo-Księgowego wynika, że  w sprawozdaniu RB27S z wykonania planu dochodów budżetowych na koniec 2011r. nie wykazano kwoty zaległości z tytułu opłat za najem lokali, ponieważ ewidencja księgowa zasobu komunalnego prowadzona była w systemie Granit, który do końca 2011r. nie był w pełni funkcjonalny. System ten w tym czasie uniemożliwiał uzyskanie niezbędnych informacji w powyższym zakresie, pomimo że dane o należnościach były w nim zawarte. Przeszkody techniczne powstałe w okresie wdrażania programu uniemożliwiły wyodrębnienie z ogólnej wartości tzw. „zaległości” czyli należności wymagalnych.

 

          Ze sporządzonego przez w/w referat sprawozdania Rb-27 za 2012 r. wynika, że kwota należności w opisywanym paragrafie wynosiła ogółem 32.509.054,23 zł, w tym zaległości w kwocie 31.512.997,36 zł (akta kontroli Nr 13/25/I/2).

            Ze sprawozdania Rb-27 sporządzonego przez Referat Księgowości Zasobu Lokalowego Wydziału Finansowo-Księgowego wynika, że w opisywanym paragrafie kwota należności na dzień 30.06.2013 r. wynosiła ogółem 33.705.598,09 zł, w tym zaległości w kwocie 32.724.726,86 zł (akta kontroli Nr 13/25/I/3).

           W wyniku kontroli ustalono, że dane wykazane w powyższych sprawozdaniach są zgodne z ewidencją księgową – konta 221(akta kontroli Nr 13/25/I/16-18).

           Z analizy powyższych danych wynika, że w I półroczu 2013 r. kwota zaległości z tytułu opłat czynszowych była wyższa o 1.211.729,50 zł od kwoty zaległości na koniec 2012 r.

Z wyjaśnień kierownika Referatu wynika, że powodem powstawania zaległości jest nieregulowanie, przez użytkowników pozostających w niedostatku z powodu braku źródeł dochodu, jak również tych uchylających się od zapłaty, czynszu oraz pozostałych opłat z tytułu użytkowania zasobu komunalnego.

                                                                                                                                      

            Ponadto na podstawie ewidencji księgowej prowadzonej przez Referat Księgowości Zasobu Lokalowego Wydziału Finansowo-Księgowego ustalono, że przypis należności z tytułu opłat czynszowych za I półrocze 2013 r. wyniósł ogółem 11.853.319,59 zł (akta kontroli Nr 13/25/I/58).

             Jednocześnie ze sprawozdania Rb-28S za I półrocze 2013 r. sporządzonego przez w/w referat wynika, że wydatki zaewidencjonowane w paragrafie 4610 -  koszty postępowań sądowych i komorniczych wyniosły ogółem 173.810,99 zł (akta kontroli Nr 13/25/I/15).       

           W wyniku kontroli ustalono, że dane wykazane w powyższym sprawozdaniu są zgodne z ewidencją księgową – konto 760-01- 4610.

 

Zgodnie z Zarządzeniem Wewnętrznym Naczelnika i schematem organizacyjnym wydziału, Referat Czynszów i Windykacji składa się z 11 etatów. Zadania związane z windykacją winno realizować łącznie 5 osób.

      Z wyjaśnień kierownika Referatu oraz przedłożonej dokumentacji wynika, że  w I półroczu 2013r. zadania faktycznie realizowane były przez dwie osoby, przy wsparciu osób zatrudnianych na umowę zlecenie. W Referacie odnotowano dużą rotację pracowników. Z pracy w Referacie zrezygnowało trzy osoby. Ponadto pracownica zatrudniona na stanowisku ds. windykacji przebywała dotychczas na półrocznym urlopie bezpłatnym a obecnie przebywa na zwolnieniu lekarskim.

W związku z rezygnacją z pracy ww. osób, zostały przeprowadzone nabory na wolne stanowiska ds. windykacji. Zainteresowanie podjęciem pracy w Referacie Czynszów i Windykacji nie było duże. Celem obsadzenia dwóch stanowisk przeprowadzono 5 naborów. Dane dotyczące poszczególnych naborów przedstawia poniższa tabela:

 

Data naboru

Ilość złożonych ofert

Ilość osób spełniających kryteria zawarte

w ogłoszeniu

Rozstrzygnięcie naboru

19.03.2013 r.

3

0

Komisja nie dokonała wyboru

16.IV. 2013 r.

5

1

Komisja dokonała wyboru

23. IV. 2013 r.

15

3

Wybrany kandydat zrezygnował

13.VI.2013 r.

9

0

Komisja nie dokonała wyboru

20.VI.2013 r.

9

6

Komisja dokonała wyboru

 

 

Ustalono, że pracownicy Referatu realizują zadania przy wykorzystaniu Zintegrowanego Systemu Wspomagającego Zarządzanie Nieruchomościami GRANIT. Wykonywane czynności odnotowywane są w Module Windykacji Systemu GRANIT.

W oparciu o dane zawarte w ww. Module ustalono, że na dzień kontroli ilość prowadzonych przez Referat spraw windykacyjnych (w tym także przejętych od spółek zarządzających) wynosiła 3378. Sprawy obejmują należności użytkowników zasobu komunalnego za okres od 1990r. do 2013r. oraz wyroki orzekające eksmisję z lokali mieszkalnych i użytkowych.

 

Szczegółowe dane w tym zakresie przedstawia poniższa tabela:

 

Rodzaj sprawy

Ilość spraw

Wyroki orzekające eksmisje

489

Nakazy zapłaty w postępowaniu upominawczym

2215

Wyroki sądowe orzekające zapłatę

150

Postępowania sądowe toczące się przed Sądem Gospodarczym

74

Sprawy w toku

450

Razem:

3378

 

 

Łączna kwota należności skierowana na drogę postępowania sądowego i objęta orzeczeniami sądowymi wynosi 22.090 261,14 zł.

Na drogę postępowania egzekucyjnego zostało skierowanych 2110 spraw.
Z uwagi na bezskuteczność egzekucji umorzono 967 postępowań, natomiast 213 zostało umorzonych  z uwagi na zgon dłużnika,  wniosek wierzyciela lub z urzędu (akta kontroli nr 13/25/I/20).

Z wyjaśnień kierownika Referatu Czynszów i Windykacji wynika, że w celu dochodzenia na drodze postępowania sądowego roszczeń w sprawach związanych z zasobem mieszkaniowym, pracownicy ds. windykacji monitorują  na bieżąco stanu zadłużenia użytkowników zasobu, w tym między innymi przygotowują i wysyłają wezwania do zapłaty, ze wskazanym terminem płatności. Po bezskutecznym upływie wskazanego terminu kierują sprawę o odzyskanie należności na drogę postępowania sądowego.

W oparciu o Moduł windykacji oraz prowadzony przez pracowników ds. windykacji rejestr ustalono, że do użytkowników zasobu zalegających z opłatami powyżej 2 miesięcy i niemającymi zawartych z gminą porozumień co do ratalnej spłaty należności, wygenerowano od 1 stycznia 2013 łącznie 1821 wezwań do zapłaty. 

W pierwszym półroczu 2013r. założono w module Windykacji 1521 spraw,                  w tym zarejestrowano 311 nowych spraw skierowanych na drogę postępowania sądowego o zapłatę łącznej kwoty 3 130 533,59zł.

Ponadto w oparciu o zestawienia, przekazane przez (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)– wykonującą na rzecz Gminy Opole obsługę prawną w zakresie kierowania spraw na podstawie przekazanej przez Referat Czynszów i Windykacji  dokumentacji na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego ustalono, że do Komorników Sądowych zostało skierowanych 181 spraw o zapłatę należności
w łącznej kwocie 1 135 325,89zł.

 

 Łączne dane dotyczące spraw w I półroczu 2013r. przedstawia poniższa tabela:

 

Rodzaj sprawy

Ilość

Kwota zł

Sprawy skierowane na drogę postępowania sądowego

311

3 130 533,59

 

Sprawy skierowane na drogę postępowania egzekucyjnego

181

1 135 325,89

 

 

RAZEM:

 

492

 

4 265 859,48

 

 

Ustalono, że w oparciu o przepisy prawa miejscowego udzielono ulg w spłacie zawierając Umowy o ratalną spłatę należności.

W okresie od 1 do 30 czerwca 2013r. W systemie „Granit” założono 245 układów negocjacyjnych na łączną kwotę 1.057 596 zł. Należności te, jako nie wymagalne, w chwili obecnej nie podlegają windykacji.

Ponadto na wniosek 17 użytkowników zasobu komunalnego Prezydent Miasta Opola zarządzeniem nr z dnia umorzył w I półroczu 2013r. należności na łączną kwotę 287.761,10 zł. Podstawą  do umorzenia należności była uchwała Nr LXVI/680/10 Rady Miasta Opola z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających miastu Opole oraz jego jednostkom organizacyjnym.

         Na podstawie rejestrów prowadzonych w wydziale ustalono, że na dzień kontroli pozostały do wykonania czynności wymienione w poniższej tabeli:

 

Nazwa działania

 

 

Ilość do

Wykonania

 

 

UM LM upomnienie (14)

89

UM LM wezwanie (30)

85

UM LM wypowiedzenie umowy

79

UM LU wezwanie (30)

29

UM LU wezwanie sądowe

15

UM LU wypowiedzenie umowy

13

 

Uwzględniając dane zawarte  w systemie „GRANIT” w module Windykacji zawierające między innymi zapisy dotyczące  procedury upominawczej stwierdzono że system wykazuje konieczność podjęcia kolejnych działań związanych z wezwaniem około 300 dłużników do zapłaty. Kierownik Referatu udzieliła wyjaśnień, że pracownicy Referatu Czynszów
i Windykacji w 2013r. realizowali działania windykacyjne również poza systemem GRANIT prowadząc w formie elektronicznej rejestry wysłanych wezwań do zapłaty. W I półroczu 2013r pracownicy wysłali do dłużników zasobu komunalnego 415 wezwań do zapłaty, które nie są wykazane w systemie Granit. Rejestry wezwań do zapłaty dostępne są w Referacie Czynszów i Windykacji .

 

Należy dodać, że niniejszą kontrolą nie objęto działań podejmowanych przez wydział wobec byłych najemców przejętych od spółek zarządzających. Ustalono, że Referat Czynszów i Windykacji obecnie nie prowadzi działań windykacyjnych w stosunku do należności w łącznej kwocie 6.345.775,95 zł, dot. byłych najemców i użytkowników zasobu komunalnego, przekazanych przez dotychczasowych zarządców mienia komunalnego i figurujących w bilansie otwarcia na dzień 1 października 2008r. Inwentaryzacja całości rozrachunków Urzędu dotyczących ww. dłużników mienia komunalnego pod kątem sposobu windykacji lub ewentualnego umorzenia a w szczególności dokumentów niezbędnych do dalszego postępowania windykacyjnego oraz wydanie opinii prawnych odnośnie sposobu postępowania zostało zlecone Radcom Prawnym tut. Urzędu.

 

II. W zakresie terminowości załatwiania spraw

 

W okresie od 28.01.2013 r. do 11.02.2013 r. WKWiA przeprowadził w wydziale kontrolę w zakresie oceny sposobu rozpatrywania interwencji w sprawie awarii w budynkach i mieszkaniach należących do miasta. Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości załatwiania awarii zgłaszanych przez mieszkańców w szczególności pod kątem ich ewidencjonowania oraz terminowości i sposobu załatwienia. Dokonano analizy wszystkich pism zaewidencjonowanych w IV kwartale 2012 r. w Referacie Techniczno – Remontowym. W zakresie objętym kontrolą nieprawidłowości nie stwierdzono.

         

            Ogółem w I półroczu 2013 r. w Systemie Obiegu Dokumentów SOD zarejestrowano w wydziale 6.987 spraw. Niniejszą kontrolą objęto łącznie 161 spraw skierowanych do wszystkich pięciu referatów w tym:

- 41 spraw dotyczących wszystkich zgłoszeń najemców załatwionych w Referacie Rozliczeń Mediów,

- po 5 spraw załatwionych w każdym miesiącu w pozostałych czterech referatach.

 

    Poniższe tabele zawierają dane dotyczące spraw objętych kontrolą w poszczególnych referatach:

 

Referat Lokalowy

 

Ogółem w  I półroczu w referacie zarejestrowano 746 spraw. Kontrolą objęto  30 spraw wykazanych w poniższej tabeli:

 

Lp.

Nr sprawy

Dotyczy

Data wpływu

Data załatwienia

1.

ZZK-L.7144.1.00001.2013.

Zamiany mieszkania z urzędu

03.01.2013.

10.01.2013.

2.

ZZK-L.7140.1.00002. 2013.

 Wniosku o najem mieszkania do remontu

03.01.2013.

30.01.2013.

3.

ZZK-L.7140. 2. 00001. 2013.

Wniosku o najem mieszkania do remontu

04.01.2013.

30.01.2013.

4.

ZZK-L.7142. 2. 00002.2013.

Najmu lokalu socjalnego

07.01.2013.

09.01.2013.

5.

ZZK-L. 7140. 4. 00003. 2012.

Najmu lokalu mieszkalnego po spłacie zadłużenia

10.01.2013.

25.01.2013.

6.

ZZK-L. 7142. 00018.2013.

Najmu lokalu

08.02.2013

14.02.2013.

 

 

 

15.02.2013.

04.03.2013.

 

 

 

22.02.2013.

04.03.2013.

7.

ZZK-L.7140. 2. 00014. 2103.

Wniosku o najem mieszkania do remontu

25.02.2013.

01.03.2013.

8.

ZZK-L.7142.3.00020.2013.

Wniosku o  najem lokalu socjalnego

27.02.2013.

18.03.2013.

11.

ZZK-L. 7140. 4. 00016.2013.

Najmu lokalu mieszkalnego po spłacie zadłużenia

06.03.2013.

25.03.2013.

12.

ZZK-L.7142.3.00022.2013.

Najmu lokalu socjalnego

14.03.2013.

25.03.2013.

13.

ZZK-L.7151.3.00009.2013.

Nieruchomości przy ul. Niemodlińskiej 60

19.03.2013.

29.03.2013.

14.

ZZK-L.7151.3.00011.2013.

Wykazu najemców przy ul. Damrota 4

21.03.2013.

16.04.2013.

15.

ZZK-L.7151.3.00010.2013.

Najmu lokalu

27.03.2013.

17.04.2013.

 

 

16.

ZZK-L.7124. 00016. 2013.

Informacji w sprawie lokalu mieszkalnego przy ul. Katowickiej 58/4 w Opolu

09.04.2013.

15.04.2013.

17.

ZZK-L.7142.3. 00032.2013.

  Najmu lokalu socjalnego

12.04.2013

10.05.2013.

18.

ZZK-L.7142.00035.2013.

Przydziału lokalu

18.04.2013.

25.04.2013.

19.

ZZK-L.7142.1.00027.2013.

Wniosku przedłużenie umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Walecki 5-7/38

23.04.2013.

09.05.2013.

20.

ZZK-L.7145. 3. 00009.2013.

Umowy najmu na pomieszczenie gospodarcze przy ul. Minkusa 5 w Opolu

26.04.2013.

07.05.2013.

21.

ZZK-L.7142.00043.2013.

Przesądowych wezwań do zapłaty

13.05.2013.

17.05.2013.

22.

ZZK-L.7123. 00038. 2013.

Zrzeczenia się praw do lokalu mieszkalnego przy ul. Grunwaldzkiej 24/8

21.05.2013.

28.05.2013.

23.

ZZK-L.7140.4.00023.2013.

Najmu lokalu po spłacie zadłużenia

23.05.2013.

19.06.2013.

24.

ZZK-L.7123.00039. 2013.

Zmiana umowy najmu

24.05.2013.

04.06.2013.

25.

ZZK-L.7151.1.00009.2013.

Najmu lokalu użytkowego przy ul Oleskiej 70/115

28.05.2013.

14.06.2013.

26.

ZZK-L.7142.4.00022.2013

Zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego

06.06.2013.

07.06.2013.

27.

ZZK-L.7140.6.00011.2013

Regulacji stanu prawnego lokalu po zgonie  najemcy

13.06.2013.

17.06.2013.

28.

ZZK-L.7124.5.00020.2013

Dyspozycyjności lokalu przy ul. Bonczyka 41of /1

14.06.2013.

21.06.2013.

29.

ZZK-L.7140.6.000012.2013.

Regulacji stanu prawnego lokalu po zgonie  najemcy

14.06.2013.

24.06.2013.

30.

ZZK-L.7140.5.00004.2013

Regulacji stanu prawnego lokalu po opuszczeniu przez najemcę

21.06.2013.

28.06.2013.

 

Z powyższych danych wynika, że we wszystkich przypadkach sprawy zostały załatwione w ustawowych terminach tj. w ciągu jednego miesiąca od daty wpływu (akta kontroli 13/25/I/21-22).

       

Referat Techniczny

 

Ogółem w  I półroczu w referacie zarejestrowano 797 spraw. Kontrolą objęto  30 spraw wykazanych w poniższej tabeli:

 

Lp.

Nr sprawy

Dotyczy

Data wpływu

Data załatwienia

1.

ZZK-TR.7021.5.2.2013.

Wymiany stolarki okiennej

02.01.2013.

11.01.2013.

2.

ZZK-TR.7021.5.7.2013.

Wymiany stolarki okiennej

08.01.2013.

28.01.2013.

3.

ZZK-TR.7021.6.19.2013.

Oświetlenia zewnętrznego budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Minkusa 5 w Opolu

10.01.2013.

08.02.2013.

4.

ZZK-TR.7021.6.37.2013.

Wymiany stolarki okiennej w lokalu mieszkalnym nr 2a w budynku przy ul. Reymonta 10 w Opolu

17.01.2013.

31.01.2013.

5.

ZZK-TR. 7021. 6. 79. 2013.

Nieprawidłowości wynikających z przeglądu przewodów kominowych

01.02.2013.

22.02.2013.

6.

ZZK-TR. 7021. 6. 66. 2013.

Nieprawidłowości w lokalach nr 3, 5, 8, 9, 10 w budynku przy ul Kościuszki 35 w Opolu

04.02.2013.

25.02.2013.

7.

ZZK-TR.7021.4.26.2013.

Wymiany drzwi wejściowych do mieszkania nr 5 w budynku przy ul. Licealnej 2 w Opolu

06.02.2013.

14.02.2013.

8.

ZZK-TR. 7021. 6. 91. 2013.

Przesunięcia terminu zakończenia remontu w lokalu mieszkalnym nr 9 w budynku przy ul 1 Maja 85 w Opolu

11.02.2013.

25.02.2013.

9.

ZZK-TR. 7021. 6. 104.2013.

Zawilgocenia ścian w lokalu nr 3 w budynku przy ul. Fabrycznej 27 w Opolu

14.02.2013.

25.02.2013.

10.

ZZK-TR. 7021.6.139.2013.

Odprowadzenia wody deszczowej z posesji przy ul. 1 Maja 67 i 69 w Opolu

01.03.2013.

27.03.2013.

11.

ZZK-TR. 7021.4. 56. 2013.

Wymiany stolarki okiennej oraz drzwiowej w mieszkaniu nr 10 przy ul. Wandy 2 w Opolu

07.03.2013.

18.03.2013.

12.

ZZK-TR. 7021. 6. 140.2013.

Montażu wodomierza w lokalu mieszkalnym nr 9 w budynku przy ul. Armii Krajowej 16

11.03.2013.

27.03.2013.

13.

ZZK-TR.7021.6.161.2013.

Szkód w budynkach przy ul. Obrońców Stalingradu 8, 21 w Opolu

15.03.2013.

29.03.2013.

14.

ZZK-TR. 7021. 6. 173. 2013.

Wymiany domofonu w mieszkaniu komunalnym nr 8 w budynku ul. Srebrnej 25 w Opolu

19.03.2013.

18.04.2013.

15.

ZZK-TR. 7021. 5. 74.2013.

Podłączenia lokalu nr 10 w budynku przy ul Luboszyckiej 8 do sieci centralnego ogrzewania

21.03.2013.

19.04.2013.

16.

ZZK-TR. 7021. 6. 207. 2013.

Nieprawidłowości w lokalu nr 1 w budynku przy ul. 1 Maja 103 w Opolu

02.04.2013.

24.04.2013.

17.

ZZK-TR. 7021. 6. 203.2013.

Wnioski z przejęcia stron z dnia 2 kwietnia 2013r w sprawie wyrównania terenu na posesji przy ul. Oświęcimskiej 12 w Opolu

08.04.2013.

30.04.2013.

18.

ZZK-TR. 7021. 6. 79.2013.

Użytkowania pieca stałopalnego w mieszkaniu nr 1 w budynku przy ul Kraszewskiego 9

10.04.2013.

08.05.2013.

19.

ZZK-TR.7021.5.91.2013.

Rozbiórki pieca kaflowego w lokalu mieszkalnym nr 10 w budynku przy ul. Ozimskiej 47 w Opolu

16.04.2013.

29.04.2013.

20.

ZZK-TR. 7021. 6. 246.2013.

Wyrażenia zgody na obniżenie sufitów w lokalu nr 7 w budynku przy ul. Dekabrystów 19 w Opolu

02.05.2013.

27.05.2013

21.

ZZK-TR. 7021. 6. 258. 2013.

Montażu wodomierza w lokalu mieszkalnym nr 13 w budynku przy Alei Przyjaźni 59

10.05.2013.

22.05.2013.

22.

ZZK-TR. 7021. 5. 128. 2013.

Remontu pieca kaflowego w lokalu mieszkalnym nr 4 w budynku przy ul. Oleskiej 1 w Opolu

15.05.2013.

10.06.2013.

23.

ZZK-TR. 7021. 6. 265.2013.

Stanu technicznego komórki położonej przy Placu Kopernika 4

17.05.2013.

10.06.2013.

24.

ZZK-TR.7021.5.129.2013.

Zadaszenia lokalu nr 5 w budynku przy ul. Reymonta 9 w Opolu

21.05.2013.

20.06.2013.

25.

ZZK-TR. 7021. 4. 128.2013.

Przesunięcia terminu zakończenia remontu w lokalu mieszkalnym nr 3 w budynku przy ul. Piastowskiej

03.06.2013.

29.06.2013.

26.

ZZK-TR. 7021. 6.298. 2013.

Wydzielenia łazienki z pomieszczenia kuchni w lokalu mieszkalnym nr 1 w budynku przy ul. 1 Maja 125 w Opolu

06.06.2013.

29.06.2013.

27.

ZZK-TR.7021.4.105.2013.

Zgody na przedłużenie terminu zakończenia remontu lokalu lokalu nr 14 w budynku przy ul. Spychalskiego 19 w Opolu

25.06.2013.

04.07.2013.

28.

ZZK-TR.7021.4.157.2013.

Wymiany stolarki okiennej w mieszkaniu nr 2 w budynku przy ul. Ligudy 122 w Opolu

25.06.2013.

11.07.2013.

29.

ZZK-TR. 7021. 5. 108. 2013.

Niesprawnej instalacji centralnego ogrzewania w lokalu użytkowym nr 117 w budynku przy ul. Oleskiej 70 w Opolu

25.06.2013.

19.07.2013.

30.

ZZK-TR. 7021. 5. 168.2013.

Zgody na przedłużenie terminu zakończenia remontu lokalu nr 5 w budynku przy ul Sądowej 11a w Opolu

28.06.2013.

26.07.2013.

 

Z powyższych danych wynika, że we wszystkich przypadkach sprawy zostały załatwione w ustawowych terminach tj. w ciągu miesiąca od daty wpływu (akta kontroli 13/25/I/23-25).

 

Referat Czynszów i Windykacji

 

Ogółem w  I półroczu w referacie zarejestrowano 2400 spraw. Kontrolą objęto  30 spraw wykazanych w poniższej tabeli:

 

Lp.

Nr sprawy

Dotyczy

Data wpływu

Data załatwienia

1.

ZZK-CW.7146.53.2013.

Lokalu mieszkalnego położonego w Opolu przy ul. Oświęcimskiej 86 I/3

04.01.2013.

31.01.2013.

2.

ZZK-CW.7146.127.2013.

Lokalu mieszkalnego położonego w Opolu przy ul. 1 Maja 15/3

09.01.2013.

07.02.2013.

3.

ZZK-CW.7146.255.2013.

Odsetek z tytułu nieterminowych wpłat

25.01.2013.

13.02.2013.

4.

ZZK-CW.7146.228.2013.

Zwrotu nadpłaty figurującej na kartotece czynszowej lokalu mieszkalnego

29.01.2013.

27.02.2013.

5.

ZZK-CW.7146.395.2013.

Zaległości figurującej na kartotece lokalu socjalnego położonego przy ul. Szczeszyńskiego 22/114 w Opolu

31.01.2013.

27.02.2013.

6.

ZZK-CW.7146.377.2013.

Rozłożenia na raty należności za lokal przy ul. Przelotowej 13/3

w Opolu

12.02.2013.

28.02.2013.

7.

ZZK-CW.7146.370.2013.

Rozłożenia na raty należności za lokal przy ul. Żeromskiego 2/5

w Opolu

14.02.2013.

28.02.2013.

8.

ZZK-CW.7146.342.2013.

Lokalu przy

ul. Dzierżona 9/2a

w Opolu

18.02.2013.

25.02.2013.

9.

ZZK-CW.7153.00096.2013.

Lokalu użytkowego przy

ul. Kazimierza Wielkiego 8/A-B w Opolu

26.02.2013.

19.03.2013.

10.

ZZK-CW.7146.102.2013.

Rozłożenia na raty należności za lokal przy ul. Bonczyka 43/12

w Opolu

20.02.2013.

19.03.2013.

11.

ZZK-CW.7146.545.2013.

Rozłożenia na raty należności za lokal przy ul. Oleskiej 51/1 w Opolu

06.03.2013.

29.03.2013.

12.

ZZK-CW.7146.562.2013.

Rozłożenia na raty należności z tytułu rozliczenia mediów za lokal mieszkalny przy ul. Struga 7a/1 w Opolu

14.03.2013.

08.04.2013.

13.

ZZK-CW.7146.548.2013.

Lokalu mieszkalnego położonego w Opolu przy ul. Prószkowskiej 38/1

18.03.2013.

10.04.2013.

14.

ZZK-CW.7153. 00175.2013.

Wystawienia duplikatu faktury korygującej VAT

12.03.2013.

26.03.2013.`

15.

ZZK-CW.7146.534.2013.

Rozłożenia na raty należności za lokal przy ul. Jaronia 8/5 w Opolu

19.03.2013.

08.04.2013.

16.

ZZK.CW.7143.40.2013

Eksmisja z lokalu przy ul. 1 Maja 42/4

04.04.2013.

02.05.2013.

17.

ZZK-CW.7146.614.2013.

Ilości osób zamieszkałych w lokalach mieszkalnych

05.04.2013.

22.04.2013.

18.

ZZK-CW.7146.843.2013.

Zmiany ilości osób zamieszkałych w lokalu mieszkalnym

08.04.2013.

07.05.2013.

19.

ZZK-CW.7146.829.2013.

Ilości osób zamieszkałych w lokalach komunalnych

10.04.2013.

06.05.2013.

20.

ZZK-CW.7146.00763.2013.

Zwrotu nadpłaty figurującej na kartotece czynszowej lokalu mieszkaniowego

22.04.2013.

13.05.2013.

21.

ZZK-CW.7146.826.2013.

Rozłożenia na raty należności za lokal przy ul. Kraszewskiego 33/2 w Opolu

06.05.2013.

27.05.2013.

22.

ZZK-CW.7146.888.2013.

Zwrotu nadpłaty figurującej na kartotece czynszowej lokalu mieszkaniowego

08.05.2013.

05.06.2013.

23.

ZZK-CW.7146.961.2012.

Lokalu mieszkalnego położonego w Opolu przy ul. 1 Maja 101/10

10.05.2013.

05.06.2013.

 

 

 

24.

ZZK-CW.7146.960.2013.

Lokalu mieszkalnego położonego w Opolu przy ulicy Ozimskiej 61a/12

14.05.2013.

31.05.2013.

25.

ZZK-CW.7146.1068.2013.

Zmiany ilości osób zamieszkałych w lokalu przy ul. Ks. Norberta Bonczyka 45/1 w Opolu

17.05.2013.

10.06.2013.

26.

ZZK-CW.7146.1387.2013.

Rozłożenia na raty należności za lokal przy ul. Pl. Różyckiego 1/1

w Opolu

04.06.2013.

28.06.2013.

27.

ZZK-CW.7146.1174.2013.

Zwrotu nadpłaty figurującej na kartotece czynszowej lokalu mieszkalnego

07.06.2013.

27.06.2013.

28.

ZZK-CW.7146.1218.2013.

Lokalu mieszkalnego położonego w Opolu przy ul. Chabrów 23/2

12.06.2013.

20.06.2013.

29.

ZZK-CW.7146.1646.2013.

Rozłożenia na raty należności za lokal przy ul. Nysy Łużyckiej 7/33 w Opolu

24.06.2013.

22.07.2013.

30.

ZZK-CW.7146.1464.2013.

Lokalu mieszkalnego położonego w Opolu przy

ul. Grunwaldzkiej 17/7

28.06.2013.

22.07.2013.

 

Z powyższych danych wynika, że we wszystkich przypadkach sprawy zostały załatwione w ustawowych terminach tj. w ciągu miesiąca od daty wpływu (akta kontroli 13/25/I/26-28).

 

 

Referat Eksploatacyjny

 

Ogółem w  I półroczu w referacie zarejestrowano 2991 spraw. Kontrolą objęto  30 spraw wykazanych w poniższej tabeli:

 

Lp.

Nr sprawy

Dotyczy

Data wpływu

Data załatwienia

1.

ZZK-E.7021. 9. 40. 2012.

Przeglądu instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Mickiewicza 8 w Opolu

22.01.2013.

24.01.2013.

2.

ZZK-E. 7021. 9. 19. 2013.

Przeglądu instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Drzymały 10 w Opolu

23.01.2013.

04.02.2013.

3.

ZZK-E. 7021. 7. 44. 2013.

Odczytu wodomierzy w mieszkaniu nr 4 i piwnicy nr 4 przy Pl. Kazimierza 10 w Opolu

25.01.2013.

15.02.2013.

4.

ZZK-E. 7021. 9. 28. 2013.

Przeglądu stanu technicznego przewodów kominowych w budynku przy ul. Armii Krajowej 17 w Opolu

28.01.2013.

07.02.2013.

 

 

 

5.

ZZK-E. 7021. 9. 35. 2013.

Pojemników na odpady stałe dla budynku przy ul. Jagiellonów 6 w Opolu

30.01.2013.

19.02.2013.

6.

ZZK-E. 7021. 9. 40. 2013.

Przycięcia drzewa przy budynku przy ul. Armii Krajowej 6 w Opolu

20.02.2013.

28.02.2013.

7.

ZZK-E. 7021. 9.57. 2013.

Szkody zalaniowej z dnia 09.02.2013r. w lokalu przy ul. Srebrnej 13/8 w Opolu

25.02.2013.

22.03.2013.

8.

ZZK-E. 7130. 3. 62.  2013.

Pełnomocnictwa do podejmowania czynności w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kołłątaja 17 w Opolu

 

26.02.2013.

08.04.2013.

 

 

 

 

 

9.

ZZK-E.7021. 9. 54. 2013.

Wykonania remontu balkonu przynależnego do lokalu nr 8 przy ul. Złotej 26 w Opolu

28.02.2013.

08.03.2013.

10.

ZZK-E.7021.9.75.2013.

Wycięcia oraz przycięcia drzew znajdujących się przy budynkach Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez FEROMA Sp. z 0. 0.

07.03.2013

25.03.2013

11.

ZZK-E. 7021. 9.95.2013.

Nieruchomości przy ul. Damrota 4 w Opolu

18.03.2013

15.04.2013

12.

ZZK-E. 7021. 7. 76.2013.

Pomalowania elewacji budynku przy ul. Barlickiego 1-3 w Opolu

20.03.2013.

26.03.2013.

13.

ZZK-E. 7130. 3. 66.2013.

Uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Damrota 4 w Opolu w sprawie regulacji udziałów

21.03.2013.

28.03.2013.

 

 

 

 

 

14.

BRM. 0003. 25.2013.

ZZK-E.ZD-00075/13,

ZZK-E.ZD-00075/13

Nieruchomości przy ul. Podlesie 25 w Opolu

11.04.2013.

16.04.2013.

15.

ZZK-E. 7021. 7. 64. 2013.

Użytkowania strychu w budynku przy ul. Krakowskiej 34a w Opolu

12.04.2013.

29.04.2013.

16.

ZZK-E. 7021. 8. 98. 2013.

Wyrażenia zgody na zajęcie terenu pod docieplenie budynku mieszkalnego przy ul. Omańczyka 1-9 w Opolu

24.04.2013.

07.05.2013.

17.

ZZK-E. 7021. 8. 100. 2013.

Wyrażenia zgody na zajęcie terenu pod docieplenie budynku mieszkalnego przy ul. Mały Rynek 17-19 w Opolu

 

24.04.2013.

07.05.2013.

18.

ZZK-E. 7021. 3. 117.2012.

Pomieszczeń piwnicznych w budynkach przy ul. Katowickiej

29.04.2013.

27.05.2013.

19.

ZZK-E. 7021. 7. 112.2013

Szkody z dnia 01.10.2012.(nr sprawy C/1167122/2012)

13.05.2013.

20.05.2013.

20.

ZZK-E. 7130. 2. 62. 2013.

Uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Orląt Lwowskich 7 w Opolu

20.05.2013.

29.05.2013.

21.

ZZK-E. 7021. 8. 109.2013.

Wyrażenia zgody na zajęcie terenu pod docieplenie budynku przy ul. Ozimskiej 55 w Opolu

21.05.2013.

29.05.2013.

22.

ZZK-E. 7021. 9. 136.2013.

Remontu podwórka przyległego do budynku przy ul. Kościuszki 27 w Opolu

23.05.2013.

05.06.2013.

23.

ZZK-E. 7091. 9. 147. 2013.

Utrzymania czystości i porządku w budynku przy ul. Reymonta 10 w Opolu

29.05.2013.

24.06.2013.

24.

ZZK-E. 7021. 9. 144. 2013.

Szkody zalaniowej powstałej w lokalu komunalnym przy ul. Konduktorskiej 6/4 w Opolu

11.06.2013.

11.07.2013.

25.

ZZK-E. 7130. 3. 99. 2013.

Uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Drzymały 19 w Opolu w sprawie rozłożenia zaległości na raty

12.06.2013.

21.06.2013.

26.

ZZK-E. 7021. 9. 162. 2013.

Stanu technicznego komórek znajdujących się przy ul.Dekabrystów 3-5 w Opolu oraz przycięcia orzecha

13.06.2013.

05.07.2013.

27.

ZZK-E.7021. 9. 154.2013.

Przeglądu instalacji gazowej w budynku przy ul. Karola Miarki 1-1A w Opolu

19.06.2013.

01.07.2013.

28.

ZZK-E. 7012. 9. 140.2013.

Remontu dojazdu do garaży znajdujących się na zapleczu budynków przy ul Katowickiej 42-46 w Opolu

21.06.2013.

09.07.2013.

29.

ZZK-E. 7021. 9. 159.2013.

Przeglądu instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Kościuszki 33 w Opolu

24.06.2013.

02.07.2013.

30.

ZZK-E. 7021. 7. 153. 2013.

Miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej przy ul. Łąkowej 3 w Opolu

27.06.2013.

23.07.2013.

 

 

 

 

 

 

 

Z powyższych danych wynika, że w jednym przypadku (poz.8) sprawa została załatwiona  w ciągu dwóch miesięcy od daty wpływu. Ustalono, że w dniu 25.03.2013 r. wysłano pismo informujące o terminie jej załatwienia (akta kontroli Nr 13/25/I/29-32).  W pozostałych przypadkach sprawy zostały załatwione w ustawowych terminach  tj. w ciągu jednego miesiąca.

 

Referat Rozliczeń Mediów

 

W  I półroczu w referacie zarejestrowano ogółem 53 sprawy. Kontrolą objęto  41 spraw dotyczących wszystkich zgłoszeń najemców. Wykaz badanych spraw zawiera poniższa tabela:

 

Lp.

Nr sprawy

Dotyczy

Data wpływu

Data załatwienia

1.

ZZK-RM. 7021 .14. 0002. 2013.

Przedstawienia kosztów zużycia mediów za 2009-2011- ul. Popiełuszki 44/4

18.01.2013.

28.01.2013

2.

ZZK-RM.7021.14.00003.2013.

 

Przedstawienia kosztów zużycia mediów-

ul. Popiełuszki 44/3

18.01.2013.

28.01.2013.

3.

ZZK-RM.7021.14.00008.2013.

Rozliczenia zimnej wody za okres 01.10.2011-31.12.2011-

ul. Plebiscytowa 15/5

28.01.2013.

25.02.2013.

4.

ZZK-RM.7021.21.00008.2013.

Prośba o wystawienie rachunku lub noty księgowej do rozliczeń za 2012r dot. 1 Maja 17

29.01.2013.

04.02.2013.

5.

ZZK-RM. 7021.14.00005.2013.

Rozliczenia mediów za Ip 2009r Jagiellonów 86

30.01.2013.

19.02.2013.

6.

ZZK-RM.7021.13.00001.2013.

Rozliczenia wywozu śmieci za 2008r –ul. Książąt Opolskich 10

04.02.2013.

08.02.2013.

7.

ZZK-RM.7021.14.00007.2013.

Awarii w lokalu gminnym nr 8 mieszczącym się przy Alei Przyjaźni 21 w Opolu

04.02.2013.

25.02.2013.

8.

ZZK-RM.7021.21.00013.2013.

Przekazanie brakujących protokołów wymiany wodomierzy we wskazanych lokalach gminnych

07.02.2013.

08.02.2013.

9.

ZZK-RM.7021.14.00012.2013.

Rozliczenie mediów za lata 2009-2011- Jagiellonów 86d

14.02.2013.

12.03.2013.

10.

ZZK-RM.7021.14.00006.2013.

Rozliczenia meiów za lata 2009-2011 w lokalach ul. Damrota 4/12, 4/8- Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości”

19.02.2013.

25.02.2013.

11.

ZZK-RM 7021.14.00011.2013.

Rozliczenia kosztów zużycia wody, odprowadzania ścieków oraz wywozu nieczystości stałych dla lokalu nr 1 przy ul. 1 Maja 81 za 2012r.

26.02.2013.

12.03.2013.

12.

ZZK-RM.7021.14.00009.2013.

Rozliczenia kosztów wody i ścieków za 2008r –ul. Reymonta 12/2

04.03.2013.

11.03.2013.

13.

ZZK-RM.7021.14.00010.2013.

Rozliczenia mediów za 2008r- ul. Fabryczna 27/8

04.03.2013.

12.03.2013.

14.

ZZK-RM.7021.21.00018.2013.

Rozliczania energii cieplnej w lokalu przy ul. Armii Krajowej 11-13a- salon fryzjerski

04.03.2013.

02.04.2013.

15.

ZZK-RM.7021.13.00007.2013.

Rozliczenia kosztów energii cieplnej za okres 01.08.2011- 30.10.2012.- Łangowskiego 6/2

14.03.2013.

10.04.2013.

16.

ZZK-RM.7021.13.00008.2013.

Rozliczenie kosztów energii cieplnej ul. Łangowskiego 6/7

18.03.2013.

10.04.2013.

17.

ZZK-RM.7021.14.00014.2013.

Rozliczenia mediów za okres 01.01.2012 do 14.05.2012r. dla lokalu nr 8 przy ul. 1 Maja 79

19.03.2013.

16.04.2013.

18.

ZZK-RM.7021.14.00015.2013.

Korekty rozliczenia kosztów zimnej wody i ścieków za 2012r. – Ob. Stalingradu 15/4a

26.03.2013.

17.04.2013.

19.

ZZK-RM.7021.13.00009.2013.

Rozliczenia kosztów energii cieplnej za lata 2011-2012- Łangowskiego 6/6

08.04.2013.

10.04.2013.

20.

ZZK-RM.7021.13.00013.2013.

Rozliczenia wody i wywozu śmieci za okres 01.01.2012 do 31.12.2012r.

08.04.2013.

25.04.2013.

21.

ZZK-RM.7021.14.00013.2013.

Sposobu rozliczeń kosztów wody za 2011 i 2012r

09.04.2013.

16.04.2013.

22.

ZZK-RM.7021.13.00011.2013.

Rozliczenia kosztów wywozu śmieci za okres 01.01.2011- 31.12.2011.

09.04.2013.

16.04.2013.

23.

ZZK-RM.7021.21.00020.2013.

Rozliczenia kosztów dostawy zimnej wody i odbioru ścieków w budynku przy ul. Ozimskiej 61 i 61a za II p 2012r.

09.04.2013.

12.04.2013.

24.

ZZK-RM.7021.14.00017.2013.

Zgłoszenie sprawy z dyżuru Pani Radnej Jolanty Kaweckiej dot. Opłat za wodę oraz ścieki w latach 2010 i 2011.

11.04.2013.

24.04.2013.

25.

ZZK-RM.7021.13.00010.2013.

Rozliczenia mediów za 2012r

12.04.2013.

24.04.2013.

26.

ZZK-RM.7021.12.00003.2013.

Weryfikacji opłaty miesięcznej za odpady w sklepie przy ul. Piłsudskiego 11

19.04.2013.

08.05.2013.

27.

ZZK-RM.7021.14.00019.2013.

 

 

Rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania za okres od 01.07.2011 do 30.06.2012

23.04.2013.

19.05.2013.

28.

ZZK-RM.7021.12.00004.2013.

Rozliczenie mediów po wykupie lokalu Spychalskiego 9-11/84

19.04.2013.

10.05.2013.

29.

ZZK-RM.7021.12.00005.2013.

Toalety wspólnej dla lokali nr 5 i 7 w budynku przy ul. Ściegiennego 7a

29.04.2013.

20.05.2013.

30.

ZZK-RM.7021.21.00024.2013.

Zgłoszenia potrzeby posiadania wodomierzy w lokalach wymienionych w piśmie

09.05.2013.

20.05.2013.

31.

ZZK-RM.7021.13.00014.2013.

Rozliczenia kosztów zużycia ciepła najemcy gminnego lokalu nr 36 w budynku przy ul. Nysy Łużyckiej 9

14.05.2013.

16.05.2013.

32.

ZZK-RM.7021.12.00006.2013.

Rozliczenia wywozy nieczystości stałych za 2012r.

14.05.2013.

16.05.2013.

33.

ZZK-RM.7021.14.00025.2013.

Rozliczenia kosztów zużycia zimnej wody i odprowadzania ścieków za 2012r.

21.05.2013.

18.06.2013.

34.

ZZK-RM.7021.21.00026.2013.

Wodomierza ogrodowego WM Niedziałkowskiego 5

27.05.2013.

10.06.2013.

35.

ZZK-RM.7021.14.00023.2013.

Rozliczenia CO w lokalu przy ul. Damrota 2A

03.06.2013.

14.06.2013.

36.

ZZK-RM.7021.13.00016.2013.

Dokonania korekty rozliczenia mediów za okres 01.01.2012 do 31.12.2012 w lokalu Dzierżonia 9/2a

06.06.2013.

12.06.2013.

37.

ZZK-RM.7021.12.00007.2013.

Rozliczenia mediów za okres 01.01.2012-31.12.2012.

13.06.2013.

25.06.2013.

38.

ZZK-RM.7021.13.00018.2013.

Zgłoszenie sprawy z dyżuru – dot. Lokalu Krakowska 15-17/5

20.06.2013.

25.06.2013.

39.

ZZK-RM.7021.14.00026.2013.

Korekty naliczeń CO za 2008r- Damrota 4 – SPP

20.06.2013.

04.07.2013.

40.

ZZK-RM.7021.13.00022.2013.

Weryfikacji rozliczenia mediów za 2012r.

21.06.2013.

15.07.2013.

41.

ZZK-RM.7021.14.00027.2013.

Rozliczenia zużycia wody i odprowadzenia ścieków za 2012r. w budynku przy ul. 1 Maja 67

27.06.2013.

11.07.2013.

 

Z powyższych danych wynika, że we wszystkich przypadkach sprawy zostały załatwione w ustawowych terminach tj. w ciągu miesiąca od daty wpływu (akta kontroli nr 13/25/I/33-36).

 

Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz obustronnie podpisany doręczono naczelnikowi kontrolowanego wydziału.

Zgodnie z § 20 ust.1-2  Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.I-0120.1.77.2012 z dnia 25 maja  2012 r. kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo przedstawić  umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia składane są w formie pisemnej w terminie 7 dni roboczych od dnia potwierdzenia odbioru protokołu.

 

 

Jednostka kontrolowana

W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu (podpisy)

 

 

 

Data: ........................

 

Zespół kontrolny (podpisy)

 

 

 

 

 

Data: ……………………………….

 

 

 

Ewentualne przyczyny odmowy podpisania protokołu:

.............................................................................................................

.............................................................................................................

..............................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania: 2013-12-20 10:50:22 - Wystąpienie pokontrolne (26.50 kB)

Ilość odwiedzin: 5487
Nazwa dokumentu: Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Lisiecka
Osoba, która odpowiada za treść: Wiesław Pałczyński, Tadeusz Lech
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2013-12-20 10:46:06
Data udostępnienia informacji: 2013-12-20 10:46:06
Data ostatniej aktualizacji: 2013-12-20 10:52:06

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner