logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   plus kontrole jednostek
   minus kontrole wewnętrzne
      minus W. Administarcyjno Gospodarczy
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Budżetu i Finansów
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Kultury Sportu i Turystyki
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Biuro Projektu Ispa
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Wydział Budżetu-Referat Wymiaru Podatków
      minus Biuro Rady Miasta
      minus Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Polityki Społecznej – Referat Świadczeń Rodzinnych
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Inżynierii Miejskiej
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych
      minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
      minus Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Komunikacji
      minus Miejska Informacja Turystyczna
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn.
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Wydział Finansowo-Księgowy
      minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Finansowo-Księgowy
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
      minus wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Kluby sportowe
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii, Lokalowy, Finansowo - Księgowy
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn. „Budowa obwodnicy północnej dla Miasta Opola nr SPOT/2.2/36/04”
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu ZPORR pn. „Budowa węzła komunikacyjnego – ulica Niemodlińska w Opolu”
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydział Gospodarki, Nieruchomości, Geodezji i Kartografii
      minus Biuro Spraw Międzynarodowych
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomosciami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus WGNGiK, WKSiT, WOŚiR, MZD
      minus Wydziały Urzędu Miasta Opola
      minus Urząd Stanu Cywilnego
      minus Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Kancelaria
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Wydział Świadczeń Socjalnych
      minus Wydział Budżetu
      minus wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Stowarzyszenie
      minus Stosowanie Kpa w zakresie doręczeń. Wydziały UM Opola
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Informatyki
      minus Wydział Komunikacji Referat Wydawania Praw Jazdy
      minus Wydziały Urzędu Miasta Opola - Czynności cywilnoprawne
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydziały Urzędu Miasta - Realizacja obowiązku wynikająca z art. 13 pkt 6 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
      minus Miejski Rzecznik Konsumentów
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Oświaty
      minus Kontrola umów pod kątem realizacji przepisów o gwarancji
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Budżetu, Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydziały UM- Celowość dokonywanych wydatków w § 4390
      minus Biuro Organizacji Transportu Zbiorowego
      minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Referat Nieruchomości Skarbu Państwa, Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Referat Lokalowy Urzędu Miasta Opola
      minus Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Finansowo - Księgowy
      minus Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Gospodarki Nieruchmosciami
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Oswiaty
      minus Biuro Nieruchomosci Skarbu Państwa
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Komunikacji i Transportu Zbiorowego
      minus Wydział Sportu
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Lokalowy
      minus Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomosciami - kontrola kompleksowa
      minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
      minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
      minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawnosci
      minus Wydział Sportu
      minus Biuro Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Biuro Obsługi Inwestorów
      minus Wydziały Urzędu Miasta
      minus Wydział Oświaty
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


KWiA-I-1712.00010/2013

 

                     Opole, 05.12.2013 r.

 

 

PROTOKÓŁ KONTROLI nr  28/13

 

Jednostka kontrolowana

Wydział Gospodarki Nieruchomościami,

Referat Nieruchomości Skarbu Państwa,

    Wydział Zarządzania Zasobem   Komunalnym Urzędu Miasta Opola

 

Nazwa organu sprawującego nadzór

Prezydent Miasta Opola

 

Termin przeprowadzenia kontroli

od 20.08.2013 r. do 30.09.2013 r.

 

Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko

Agnieszka Lisiecka inspektor w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu

Tadeusz Lech - główny specjalista w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu

Przedmiot kontroli

Prawidłowość postępowania z dokumentacją dotyczącą gospodarki mieniem komunalnym i Skarbu Państwa w zakresie sprzedaży i przekształcenia nieruchomości

Okres objęty kontrolą

2012 - 2013 r.

 

Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe

Alicja Trychan – Naczelnik WGN,

Aleksander Rogowski – Kierownik RNSP,

Zofia TwarduśNaczelnik WZZK

 

Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali

Pracownicy merytoryczni Wydziałów i Referatu

 

Podstawy prawne

 

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.).

 

2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2012r., poz. 83).

 

3.  Ustawa dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (tekst jednolity Dz. U. z 2013r.,  poz. 707 ze zm.)

 

4. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Opola.

 

Cel kontroli

 

Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości zabezpieczania wierzytelności Gminy i Skarbu Państwa z tytułu sprzedaży nieruchomości na raty i przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności. Temat kontroli zlecił Prezydent Miasta Opola na spotkaniu naczelników w maju 2013r.

 

Kryteria

 

 1. Zgodnie z §  25 Regulaminu Organizacyjnego do zakresu działania Wydziału Gospodarki Nieruchomościami należy między innymi:

- prowadzenie postępowania w zakresie gospodarowania nieruchomościami gminnymi i powiatowymi, w szczególności zbywanie lub nabywanie nieruchomości, przekazywanie w użytkowanie wieczyste, w użytkowanie, w trwały zarząd, w dzierżawę lub użyczenie,

 -  prowadzenie spraw związanych z opłatami rocznymi za użytkowanie wieczyste, trwały zarząd oraz użytkowanie nieruchomości,

 -  przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

 

 1. Zgodnie z §  26 Regulaminu Organizacyjnego do zakresu działania Referatu Nieruchomości Skarbu Państwa należy między innymi:

  - gospodarowanie zasobem nieruchomości Skarbu Państwa,

  - przekształcanie prawa użytkowania wieczystego osób fizycznych, ustanowionego na gruntach Skarbu Państwa, w prawo własności.

 

Kryteria dotyczące  sprzedaży nieruchomości (w zakresie sprzedaży ratalnej)

 

 3. Zgodnie z art. 70 ustawy o gospodarce nieruchomościami:

 1.Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

 2.Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze bezprzetargowej lub w drodze rokowań, o których mowa w art. 37 ust. 2 i 3 oraz w art. 39 ust. 2, może zostać rozłożona na raty, na czas nie dłuższy niż 10 lat. Wierzytelność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego w stosunku do nabywcy z tego tytułu podlega zabezpieczeniu, w szczególności przez ustanowienie hipoteki. Pierwsza rata podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości, a następne raty wraz z oprocentowaniem podlegają zapłacie w terminach ustalonych przez strony w umowie.

 3.Rozłożona na raty niespłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.

 4.Wojewoda w stosunku do nieruchomości stanowiących przedmiot własności Skarbu Państwa, a rada lub sejmik w stosunku do nieruchomości stanowiących odpowiednio przedmiot własności gminy, powiatu lub województwa, mogą wyrazić zgodę na zastosowanie, innej niż określona w ust. 3, stopy procentowej.

 

  4. Zgodnie z art.71 ustawy o gospodarce nieruchomościami: .

  1.Za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste pobiera się  pierwszą opłatę i opłaty roczne.

  2.Pierwsza opłata za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu podlega zapłacie jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy o oddanie tej nieruchomości w użytkowanie wieczyste.

  3.Pierwszą opłatę za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej można rozłożyć na oprocentowane raty. W sprawach tych stosuje się odpowiednio przepis art. 70 ust. 2-4.

  4.Opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. Opłaty rocznej nie pobiera się za rok, w którym zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego. Właściwy organ, na wniosek użytkownika wieczystego złożony nie później niż 14 dni przed upływem terminu płatności, może ustalić inny termin zapłaty, nieprzekraczający danego roku kalendarzowego.

  5.Pierwszej opłaty nie pobiera się w przypadku zamiany, o której mowa w art. 14 ust. 4 i art. 15 ust. 2.

 

    5. Zgodnie z art. 65 ustawy o księgach wieczystych i hipotece:

 1. W celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności wynikającej z określonego stosunku prawnego można nieruchomość obciążyć prawem, na mocy którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości bez względu na to, czyją stała się własnością, i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości (hipoteka).
2. Przedmiotem hipoteki może być także:
1) użytkowanie wieczyste wraz z budynkami i urządzeniami na użytkowanym gruncie stanowiącymi własność użytkownika wieczystego,
2) spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
3) wierzytelność zabezpieczona hipoteką.
3. Hipoteką może być obciążona część ułamkowa nieruchomości, jeżeli stanowi udział współwłaściciela, oraz przysługujący współuprawnionemu udział we wspólności praw wymienionych w ust. 2 pkt 1 i 2.
4. Do hipotek określonych w ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio przepisy o hipotece na nieruchomości.

 

    6. Zgodnie z art. 68 ust.1 ustawy o księgach wieczystych i hipotece:

       1. Hipoteka zabezpiecza wierzytelność pieniężną, w tym również wierzytelność przyszłą.
2. Hipoteka zabezpiecza wierzytelność do oznaczonej sumy pieniężnej. Jeżeli zabezpieczenie hipoteczne jest nadmierne, właściciel obciążonej nieruchomości może żądać zmniejszenia sumy hipoteki.
3. Sumę hipoteki wyraża się w tej samej walucie co zabezpieczona wierzytelność, jeżeli strony w umowie ustanawiającej hipotekę nie postanowiły inaczej.

 

Kryteria dotyczące  przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

 

  1. Zgodnie z art. 4 ust.1, 3, 4, 6 ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości:

1.Osoba, na rzecz której zostało przekształcone prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, jest obowiązana do uiszczenia dotychczasowemu właścicielowi opłaty z tytułu tego przekształcenia, z zastrzeżeniem art. 5.

3.Opłatę, o której mowa w ust. 1, rozkłada się, na wniosek użytkownika wieczystego, na raty, na czas nie krótszy niż 10 lat i nie dłuższy niż 20 lat, chyba że wnioskodawca wystąpi o okres krótszy niż 10 lat.

4.Nieuiszczona część opłaty, rozłożonej na raty zgodnie z ust. 3, podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.

6.Wierzytelność z tytułu opłaty, o której mowa w ust. 1, podlega zabezpieczeniu hipoteką przymusową na nieruchomości objętej przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. W przypadku przekształcenia udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości, związanego z odrębną własnością lokalu, hipoteka przymusowa obciąża nieruchomość lokalową osoby, na rzecz której nastąpiło przekształcenie. Podstawą wpisu hipoteki jest ostateczna decyzja, o której mowa w art. 3 ust. 1.

 

  2. Zgodnie z art. 110 ustawy  o księgach wieczystych i hipotece:

Hipotekę przymusową można uzyskać także na podstawie postanowienia sądu o udzieleniu zabezpieczenia, postanowienia prokuratora, na mocy przepisów szczególnych na podstawie decyzji administracyjnej, chociażby decyzja nie była ostateczna, albo zarządzenia zabezpieczenia dokonanego na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

Metodyka przeprowadzenia kontroli

 

Zapoznano się z zadaniami realizowanymi przez poszczególne wydziały w zakresie objętym kontrolą. W Wydziale Gospodarki Nieruchomościami oraz w Referacie Nieruchomości Skarbu Państwa dokonano analizy dokumentacji dotyczącej wszystkich spraw, w których opłaty rozłożono na raty. W szczególności sprawdzono czy w złożonych wnioskach oraz zawieranych umowach znajdują się również wnioski o odsetki. Na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem: www.ekw.ms.gov.pl sprawdzono czy w każdym przypadku sprzedaży lokali, działek i garaży przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami ustanowiono hipoteki w danej księdze wieczystej.

 

USTALENIA KONTROLI

 

I. W zakresie spraw prowadzonych w Wydziale Gospodarki  Nieruchomościami

 

 I.1. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności  nieruchomości w 2012 r.

 

Na podstawie prowadzonego przez wydział rejestru ustalono, że w 2012 r. wydano ogółem 14 decyzji w tym zakresie. W ośmiu  niżej wymienionych przypadkach opłatę za przekształcenie rozłożono na raty:

 

 1. GN.P.MP.7229-E-4/10 – decyzja o odpłatnym przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 150/11 z k.m.20, obręb Opole, z dnia 11 marca 2011r., uprawomocniona w dniu 7 kwietnia 2012r. Płatność ustalona została dla 5 współużytkowników wieczystych posiadających udziały procentowe w przekształcanej nieruchomości, z czego 3 opłaty wniesiono gotówką, a 2 zostały rozłożone na raty. Punkty 4 i 6 sentencji decyzji zawierają zapisy dot. ustanowienia hipotek przymusowych zabezpieczających wierzytelności z tytułu rozłożonych na raty opłat, co jest zgodne z art. 4 ust 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (tj Dz. U. z 2012r. poz.83). W przypadku przekształcenia udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości, związanego z odrębną własnością lokalu - garażu, hipoteka przymusowa obciąża nieruchomość lokalową osoby, na rzecz której nastąpiło przekształcenie. Podstawą wpisu hipoteki jest ostateczna decyzja, którą przekazano do Wydziału Finansowo-Księgowego w dniu 06.04.2012 r. . Ujawniono prawa nabyte decyzją ostateczną (wpisy w księgach wieczystych nr OP1O/00097845/6 oraz OP1O/00093495/9).

 

 1. GN-P.6826.13.2011.MP – decyzja o odpłatnym przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 88/86 z k.m.57, obręb Opole, z dnia 27 marca 2012r., uprawomocniona w dniu 10 kwietnia 2012r. Ustalona dla użytkownika wieczystego opłata z tytułu przekształcenia została rozłożona na raty. Punkt 4 sentencji decyzji zawiera zapisy dot. ustanowienia hipoteki przymusowej zabezpieczającej wierzytelność z tytułu rozłożonej na raty opłaty, co jest zgodne z art. 4 ust 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (tj Dz. U. z 2012r. poz.83). Podstawą wpisu hipoteki jest ostateczna decyzja, którą przekazano do Wydziału Finansowo-Księgowego w dniu 17.04.2012 r. Ujawniono prawa nabyte ostateczną decyzją (zawiadomienie Dz. Kw. /OP1O/00005855/12 z dnia 11.05.2012r.).

 

 1. GN-P.6826.2.2012.MP – decyzja o odpłatnym przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę      nr 62 z k.m.21, obręb Opole, z dnia 10 kwietnia 2012r., uprawomocniona w dniu   4 maja 2012r. Ustalona dla użytkownika wieczystego opłata z tytułu przekształcenia została rozłożona na raty. Punkt 4 sentencji decyzji zawiera zapisy dot. ustanowienia hipoteki przymusowej zabezpieczającej wierzytelność z tytułu rozłożonej na raty opłaty, co jest zgodne z art. 4 ust 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (tj Dz. U. z 2012r. poz.83). Podstawą wpisu hipoteki jest ostateczna decyzja, którą przekazano do Wydziału Finansowo-Księgowego w dniu 08.05.2012 r. Ujawniono prawa nabyte ostateczną decyzją (zawiadomienie Dz.Kw./OP1O/00006947/12 z dnia 10.07.2012r.).

 

 1. GN-P.6826.7.2012.MP – decyzja o odpłatnym przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działki        nr 29/2, 23/3, 21/3 i 24/2 z k.m.29, obręb Opole, z dnia 29 maja 2012r., uprawomocniona w dniu  12 czerwca 2012r. Ustalona dla użytkownika wieczystego opłata z tytułu przekształcenia została rozłożona na raty. Punkt 4 sentencji decyzji zawiera zapisy dot. ustanowienia hipoteki przymusowej zabezpieczającej wierzytelność z tytułu rozłożonej na raty opłaty, co jest zgodne z art. 4 ust 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (tj Dz. U. z 2012r. poz.83). Podstawą wpisu hipoteki jest ostateczna decyzja, którą przekazano do Wydziału Finansowo-Księgowego w dniu 19.06.2012 r. Ujawniono prawa nabyte ostateczną decyzją (zawiadomienie Dz.Kw./OP1O/00008762/12 z dnia 04.09.2012r.).

 

 1. GN-P.6826.14.2012.MP – decyzja o odpłatnym przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działki nr 55/2, 56/2 i 57 z k.m.44, obręb Opole, z dnia 9 października 2012r., uprawomocniona w dniu 31 października 2012r. Ustalona dla użytkownika wieczystego opłata z tytułu przekształcenia została rozłożona na raty. Punkt 4 sentencji decyzji zawiera zapisy dot. ustanowienia hipoteki przymusowej zabezpieczającej wierzytelność z tytułu rozłożonej na raty opłaty, co jest zgodne z art. 4 ust 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (tj Dz. U. z 2012r. poz.83). Podstawą wpisu hipoteki jest ostateczna decyzja, którą przekazano do Wydziału Finansowo-Księgowego w dniu 09.11.2012 r. Ujawniono prawa nabyte ostateczną decyzją (zawiadomienie Dz. Kw. /OP1O/00017194/12 z dnia 11.12.2012r.).

 

 1. GN-P.6826.12.2011.MP – decyzja o odpłatnym przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 84/2 z k.m.47, obręb Opole, z dnia 11 października 2012r., uprawomocniona w dniu 22 listopada 2012r. Płatność ustalona została dla 6 współużytkowników wieczystych posiadających udziały procentowe w przekształcanej nieruchomości, z czego 5 opłat wniesiono gotówką, a 1 została rozłożona na raty. Punkt 4 sentencji decyzji zawiera zapis dot. ustanowienia hipoteki przymusowej zabezpieczającej wierzytelność z tytułu rozłożonej na raty opłaty, co jest zgodne z art.4 ust 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (tj Dz. U. z 2012r. poz.83). W przypadku przekształcenia udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości, związanego z odrębną własnością lokalu (tutaj garażu), hipoteka przymusowa obciąża nieruchomość lokalową osoby, na rzecz której nastąpiło przekształcenie. Podstawą wpisu hipoteki jest ostateczna decyzja, którą przekazano do Wydziału Finansowo-Księgowego w dniu 30.11.2012 r. Ujawniono prawa nabyte ostateczną decyzją (zawiadomienie Dz. Kw. /OP1O/00017445/12 z dnia 12.02.2013r.).

 

 1. GN-P.6826.19.2012.ML – decyzja o odpłatnym przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działki nr 18/11 i 18/12 z k.m.29, obręb Półwieś, z dnia 7 listopada 2012r., uprawomocniona w dniu 29 listopada 2012r. Ustalona dla użytkownika wieczystego opłata z tytułu przekształcenia została rozłożona na raty. Punkt 4 sentencji decyzji zawiera zapisy dot. ustanowienia hipoteki przymusowej zabezpieczającej wierzytelność z tytułu rozłożonej na raty opłaty, co jest zgodne z art.4 ust 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (tj Dz. U. z 2012r. poz.83). Podstawą wpisu hipoteki jest ostateczna decyzja, którą przekazano do Wydziału Finansowo-Księgowego w dniu 14.11.2012 r. Ujawniono prawa nabyte ostateczną decyzją (zawiadomienie Dz. Kw. /OP1O/00017435/12 z dnia 11.01.2013r.).

 

 1. GN-P.6826.4.2012.MP – decyzja o odpłatnym przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działki nr 54/8 i 54/9 z k.m.76, obręb Nowa Wieś Królewska, z dnia 19 listopada 2012r., uprawomocniona w dniu 13 grudnia 2012r. Ustalona dla użytkownika wieczystego opłata z tytułu przekształcenia została rozłożona na raty. Punkt 4 sentencji decyzji zawiera zapisy dot. ustanowienia hipoteki przymusowej zabezpieczającej wierzytelność z tytułu rozłożonej na raty opłaty, co jest zgodne z art. 4 ust 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (tj Dz. U. z 2012r. poz.83). Podstawą wpisu hipoteki jest ostateczna decyzja, którą przekazano do Wydziału Finansowo-Księgowego w dniu 22.01.2013 r. Ujawniono prawa nabyte ostateczną decyzją (KW nr OP1O/00113541/4).

I.2.Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności  nieruchomości w I półroczu 2013 r.

 

W okresie tym wydano ogółem 13 decyzji. W siedmiu poniższych przypadkach opłatę za przekształcenie rozłożono na raty:

 

 1. GN-P.6826.8.2012.MP – decyzja o odpłatnym przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących działki nr 3/1 i 4/1 oraz 15/4, 16/1, 17/1, 18/1 i 13/7 z k.m.37, obręb Szczepanowice, z dnia 19 grudnia 2012r., uprawomocniona w dniu 1 stycznia 2013r. Ustalone dla użytkownika wieczystego opłaty z tytułu przekształcenia zostały rozłożone na raty. Punkt 4 lit. a i b sentencji decyzji zawiera zapisy dot. ustanowienia hipotek przymusowych zabezpieczających wierzytelności z tytułu rozłożonych na raty opłat, co jest zgodne z art. 4 ust 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (tj Dz. U. z 2012r. poz.83). Podstawą wpisu hipoteki jest ostateczna decyzja, którą przekazano do Wydziału Finansowo-Księgowego w dniu 14.01.2013 r. Ujawniono prawa nabyte ostateczną decyzją (zawiadomienia nr Dz.Kw. OP1O/00000208/13 oraz Dz.Kw.OP1O/00000209/13 z dnia 21.01.2013r.).

 

 1. J.w.

Podstawą wpisu hipoteki jest ostateczna decyzja, którą przekazano do Wydziału Finansowo-Księgowego w dniu 14.01.2013 r.

 

 1. GN-P.6826.1.2012.MP – decyzja o odpłatnym przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 86/7 z k.m.73, obręb Nowa Wieś Królewska, z dnia 19 grudnia 2012r., uprawomocniona w dniu 2 stycznia 2013r. Ustalona dla użytkownika wieczystego opłata z tytułu przekształcenia została rozłożona na raty. Punkt 4 sentencji decyzji zawiera zapisy dot. ustanowienia hipoteki przymusowej zabezpieczającej wierzytelność z tytułu rozłożonej na raty opłaty, co jest zgodne z art. 4 ust 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (tj Dz. U. z 2012r. poz.83). Podstawą wpisu hipoteki jest ostateczna decyzja, którą przekazano do Wydziału Finansowo-Księgowego w dniu 04.01.2013 r. Wpisy do KW w trakcie realizacji.

 

 1. GN-P.6826.2.2011.MP – decyzja o odpłatnym przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 24/19 z k.m.47, obręb Opole, z dnia 28 stycznia 2013r., uprawomocniona w dniu 19 marca 2013r. Płatność ustalona została dla 8 współużytkowników wieczystych posiadających udziały procentowe w przekształcanej nieruchomości, z czego 4 opłaty wniesiono gotówką, a 4 zostały rozłożone na raty. Punkty 4, 6, 8 i 10 sentencji decyzji zawierają zapisy dot. ustanowienia hipotek przymusowych zabezpieczających wierzytelności z tytułu rozłożonych na raty opłat, co jest zgodne z art.4 ust 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (tj Dz. U. z 2012r. poz.83). W przypadku przekształcenia udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości, związanego z odrębną własnością lokalu (tutaj garażu), hipoteka przymusowa obciąża nieruchomość lokalową osoby, na rzecz której nastąpiło przekształcenie. Podstawą wpisu hipoteki jest ostateczna decyzja, którą przekazano do Wydziału Finansowo-Księgowego w dniu 03.04.2013 r.

Ujawniono prawa nabyte decyzją ostateczną (zawiadomienia Dz. Kw. /OP1O/00008097/13 z dnia 26.08.2013, Dz. Kw. /OP1O/00008094/13 z dnia 26.08.2013, Dz. Kw. /OP1O/00008090/13 z dnia 26.08.2013, Dz. Kw. /OP1O/00008069/13 z dnia 26.08.2013, Dz. Kw. /OP1O/00008096/13 z dnia 26.08.2013, Dz. Kw. /OP1O/00008095/13 z dnia 26.08.2013, Dz. Kw. /OP1O/00008093/13 z dnia 26.08.2013, Dz. Kw. /OP1O/00008092/13 z dnia 26.08.2013, Dz. Kw. /OP1O/00008091/13 z dnia 26.08.2013).

 

 1. GN-P.6826.21.2012.MP – decyzja o odpłatnym przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 18/8 z k.m.29, obręb Półwieś, z dnia 6 lutego 2013r., uprawomocniona w dniu 27 lutego 2013r. Ustalona dla użytkownika wieczystego opłata z tytułu przekształcenia została rozłożona na raty. Punkt 4 sentencji decyzji zawiera zapisy dot. ustanowienia hipoteki przymusowej zabezpieczającej wierzytelność z tytułu rozłożonej na raty opłaty, co jest zgodne z art. 4 ust 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (tj Dz. U. z 2012r. poz.83). Podstawą wpisu hipoteki jest ostateczna decyzja, którą przekazano do Wydziału Finansowo-Księgowego w dniu 23.04.2013 r. Ujawniono prawa nabyte ostateczną decyzją (wpisy w KW nr OP1O/00119014/13).

 

 1. GN-P.6826.11.2012.MP – decyzja o odpłatnym przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 13/21 z k.m.53, obręb Opole, z dnia 6 lutego 2013r., uprawomocniona w dniu 11 marca 2013r. Płatność ustalona została dla 10 współużytkowników wieczystych posiadających udziały procentowe w przekształcanej nieruchomości, z czego 9 opłat wniesiono gotówką, a 1 została rozłożona na raty. Punkt 4 sentencji decyzji zawiera zapisy dot. ustanowienia hipoteki przymusowej zabezpieczającej wierzytelność z tytułu rozłożonej na raty opłaty, co jest zgodne z art.4 ust 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (tj Dz. U. z 2012r. poz.83). W przypadku przekształcenia udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości, związanego z odrębną własnością lokalu (tutaj garażu), hipoteka przymusowa obciąża nieruchomość lokalową osoby, na rzecz której nastąpiło przekształcenie. Podstawą wpisu hipoteki jest ostateczna decyzja, którą przekazano do Wydziału Finansowo-Księgowego w dniu 20.03.2013 r. . Ujawniono prawa nabyte ostateczną decyzją (zawiadomienia Dz. Kw. /OP1O/00005472/13 z dnia 26.04.2013, Dz. Kw. /OP1O/00005482/13 z dnia 26.04.2013, Dz. Kw. /OP1O/00005484/13 z dnia 26.04.2013, Dz. Kw. /OP1O/00005475/13 z dnia 26.04.2013, Dz. Kw. /OP1O/00005481/13 z dnia 26.04.2013, Dz. Kw. /OP1O/00005473/13 z dnia 26.04.2013, Dz. Kw. /OP1O/00005486/13 z dnia 26.04.2013, Dz. Kw. /OP1O/00005485/13 z dnia 26.04.2013, Dz. Kw. /OP1O/00005477/13 z dnia 26.04.2013, Dz. Kw. /OP1O/00005479/13 z dnia 26.04.2013, Dz. Kw. /OP1O/00005474/13 z dnia 26.04.2013).

 

 1. GN-P.6826.2.2013.ML – decyzja o odpłatnym przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 103/2 z k.m.3, obręb Kolonia Gosławicka, z dnia 2 kwietnia 2013r., uprawomocniona w dniu 23 kwietnia 2013r. Ustalona dla użytkownika wieczystego opłata z tytułu przekształcenia została rozłożona na raty. Punkt 4 sentencji decyzji zawiera zapisy dot. ustanowienia hipoteki przymusowej zabezpieczającej wierzytelność z tytułu rozłożonej na raty opłaty, co jest zgodne z art. 4 ust 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (tj Dz. U. z 2012r. poz.83). Podstawą wpisu hipoteki jest ostateczna decyzja, którą przekazano do Wydziału Finansowo-Księgowego w dniu 23.04.2013 r.  Wpisy w KW w trakcie realizacji.

 

I.3.Sprzedaż lokali użytkowych w 2012 r.

 

W okresie tym dokonano sprzedaży 4 lokali użytkowych. W trzech niżej opisanych przypadkach opłatę za sprzedaż rozłożono na raty:

 

 1. GN-P.6840.4.4.2011.KH – protokół uzgodnień w sprawie wyznaczenia nabywcy nieruchomości stanowiącej lokal użytkowy nr 2A położony przy ul. Książąt Opolskich 48-50. Płatność z tytułu wykupu lokalu, na wniosek nabywcy została rozłożona na raty. §2 pkt. 2.1. protokołu zawiera zapisy o ustanowieniu hipoteki zabezpieczającej należność rozłożoną na raty, a także roszczenia o odsetki i ewentualne koszty sądowe. W akcie notarialnym Rep.A nr 964/2012 z dnia 10.02.2012r. dot. nabycia przedmiotowej nieruchomości zapisy dot. zabezpieczenia płatności reszty ceny wraz z oprocentowaniem, a także odsetek oraz ewentualnych kosztów sądowych, poprzez ustanowienie hipoteki zawarte są w §7 i w §8 we wniosku do Sądu wieczysto księgowego. Akt notarialny przekazano do Wydziału Finansowo – Księgowego w dniu 10.02.2012r. Wniosek zrealizowany poprzez wpisy w KW nr OP1O/00141106/8.

 

 1. GN-P.71446.8.2011.KH – protokół uzgodnień w sprawie wyznaczenia nabywcy nieruchomości stanowiącej lokal użytkowy nr 3 położony przy ul. Damrota 4. Płatność z tytułu wykupu lokalu, na wniosek nabywcy została rozłożona na raty. §3 pkt. 2.1. protokołu zawiera zapisy o ustanowieniu hipoteki zabezpieczającej należność rozłożoną na raty, a także roszczenia o odsetki i ewentualne koszty sądowe. W akcie notarialnym Rep.A nr 2590/2012 z dnia 11.05.2012r. dot. nabycia przedmiotowej nieruchomości zapisy dot. zabezpieczenia płatności reszty ceny wraz z oprocentowaniem, a także odsetek oraz ewentualnych kosztów sądowych, poprzez ustanowienie hipoteki zawarte są w §5 i w §8 we wniosku do Sądu wieczysto księgowego. Akt notarialny przekazano do Wydziału Finansowo – Księgowego w dniu 15.05.2012r. Wniosek zrealizowany poprzez wpisy w KW nr OP1O/00141625/2, a następnie po spłacie całości zadłużenia hipoteka została wykreślona.

 

 1. GN-P.6840.4.9.2011.GD – protokół uzgodnień w sprawie wyznaczenia nabywcy nieruchomości stanowiącej lokal użytkowy nr 1C położony przy ul. Reymonta 8A. Płatność z tytułu wykupu lokalu, na wniosek nabywcy została rozłożona na raty. §2 pkt. 2 protokołu zawiera zapisy o ustanowieniu hipoteki zabezpieczającej należność rozłożoną na raty, a także roszczenia o odsetki i ewentualne koszty sądowe. W akcie notarialnym Rep.A nr 9003/2012 z dnia 17.10.2012r. dot. nabycia przedmiotowej nieruchomości zapisy dot. zabezpieczenia płatności reszty ceny wraz z oprocentowaniem, a także odsetek oraz ewentualnych kosztów sądowych, poprzez ustanowienie hipoteki zawarte są w §5 i w §7 we wniosku do Sądu wieczysto księgowego. Akt notarialny przekazano do Wydziału Finansowo – Księgowego w dniu 23.10.2012r. Wniosek zrealizowany poprzez wpisy w KW nr OP1O/00142599/0.

 

I.4.Sprzedaż lokali użytkowych w I półroczu 2013 r.

 

W okresie tym dokonano sprzedaży 1 niżej wymienionego lokalu użytkowego.

Opłatę za sprzedaż lokalu rozłożono na raty.

 

 1. GN-P.6840.4.8.2012.IB – protokół uzgodnień w sprawie wyznaczenia nabywcy nieruchomości stanowiącej lokal użytkowy położony przy ul. Koraszewskiego 21. Płatność z tytułu wykupu lokalu, na wniosek nabywcy została rozłożona na raty. §2 pkt. 2 protokołu zawiera zapisy o ustanowieniu hipoteki zabezpieczającej należność rozłożoną na raty, a także roszczenia o odsetki i ewentualne koszty sądowe. W akcie notarialnym Rep.A nr 69/2013 z dnia 4.01.2013r. dot. nabycia przedmiotowej nieruchomości zapisy dot. zabezpieczenia płatności reszty ceny wraz z oprocentowaniem, a także odsetek oraz ewentualnych kosztów sądowych, poprzez ustanowienie hipoteki zawarte są w §8 i w §10b we wniosku do Sądu wieczysto księgowego.  Akt notarialny przekazano do Wydziału Finansowo – Księgowego w dniu 07.01.2013r. .  Wniosek zrealizowany poprzez wpisy w KW nr OP1O/00143122/0.

 

I.5.Sprzedaż garaży w 2012 r.

 

W okresie tym dokonano sprzedaży 7 garaży. W dwóch niżej wymienionych przypadkach opłatę za sprzedaż rozłożono na raty:

 

 1. GN-P.6840.5.6.2012.KH – protokół uzgodnień w sprawie wyznaczenia nabywcy nieruchomości stanowiącej garaż nr 3 położony przy Pl. Oleandrów. Płatność         z tytułu wykupu lokalu, na wniosek nabywcy została rozłożona na raty. §2 pkt. 2 protokołu zawiera zapisy o ustanowieniu hipoteki zabezpieczającej należność rozłożoną na raty, a także roszczenia o odsetki i ewentualne koszty sądowe. W akcie notarialnym Rep.A nr 4232/2012 z dnia 31.07.2012r. dot. nabycia przedmiotowej nieruchomości zapisy dot. zabezpieczenia płatności reszty ceny wraz z oprocentowaniem, a także odsetek oraz ewentualnych kosztów sądowych, poprzez ustanowienie hipoteki zawarte są w §6 i w §9c we wniosku do Sądu wieczysto księgowego. Akt notarialny przekazano do Wydziału Finansowo – Księgowego w dniu 31.07.2012r. Wniosek zrealizowany poprzez wpisy w KW nr OP1O/00142121/6.

 

 1. GN-P.6840.5.5.2012.KH – protokół uzgodnień w sprawie wyznaczenia nabywcy nieruchomości stanowiącej garaż nr 6 położony przy ul. Powstańców Śląskich 15. Płatność z tytułu wykupu lokalu, na wniosek nabywcy została rozłożona na raty. §2 pkt. 2 protokołu zawiera zapisy o ustanowieniu hipoteki zabezpieczającej należność rozłożoną na raty, a także roszczenia o odsetki i ewentualne koszty sądowe. W akcie notarialnym Rep.A nr 3758/2012 z dnia 17.12.2012r. dot. nabycia przedmiotowej nieruchomości zapisy dot. zabezpieczenia płatności reszty ceny wraz z oprocentowaniem, a także odsetek oraz ewentualnych kosztów sądowych, poprzez ustanowienie hipoteki zawarte są w §6 i w §7 we wniosku do Sądu wieczysto księgowego. Akt notarialny przekazano do Wydziału Finansowo – Księgowego w dniu 18.12.2012r. Wniosek zrealizowany poprzez wpisy w KW nr OP1O/00142960/9.

 

I.6.Sprzedaż garaży w I półroczu 2013 r.

 

W okresie tym dokonano sprzedaży 1 garażu. Opłata za sprzedaż została uiszczona gotówką.

 

I.7.Sprzedaż działek budowlanych w 2012 r.

 

W okresie tym dokonano sprzedaży 33 działek budowlanych.  W czterech niżej wymienionych przypadkach opłatę za sprzedaż rozłożono na raty:

 

 1. GN.P.PB.72241-1-11/10 – protokół uzgodnień w sprawie zamiany nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych oraz Gminy Opole. Różnica wartości zamienianych nieruchomości podlega zapłacie, w tym przypadku na rzecz Gminy Opole. Dopłata z tytułu zamiany, na wniosek nabywców została rozłożona na raty. §4 pkt.4 protokołu zawiera zapisy o ustanowieniu hipoteki zabezpieczającej należność główną, natomiast w akcie notarialnym Rep.A nr 7469/2012 z dnia 19.06.2012r. dot. zamiany nieruchomości, w §6 zabezpieczono należność główną wraz z odsetkami oraz ewentualnymi kosztów sądowymi, o czym świadczy zapis „do kwoty….”. Odpowiedni zapis zawarty jest również w §8 we wniosku do Sądu wieczysto księgowego. Akt notarialny przekazano do Wydziału Finansowo – Księgowego w dniu 20.06.2012r. Zawiadomienie z Sądu, wniosek zrealizowany poprzez wpisy w KW nr OP1O/00141868/7.

 

 1. GN-P.72241.1.46.2011.AG – protokół uzgodnień w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej działki nr 1008/2 i 1010/5 z km.16 obręb Gosławice. Płatność z tytułu wykupu nieruchomości gruntowej, na wniosek nabywcy została rozłożona na raty. §2 pkt. 2.2. protokołu zawiera zapisy o ustanowieniu hipoteki „do kwoty…”, co jest równoznaczne z zabezpieczeniem należności rozłożonej na raty, a także roszczeń o odsetki i ewentualne koszty sądowe. W akcie notarialnym Rep.A nr 4002/2012 z dnia 22.08.2012r. dot. nabycia przedmiotowej nieruchomości zapisy dot. zabezpieczenia płatności reszty ceny wraz z oprocentowaniem, a także odsetek oraz ewentualnych kosztów sądowych, poprzez ustanowienie hipoteki zawarte są w §5 i w §7b we wniosku do Sądu wieczysto księgowego. Akt notarialny przekazano do Wydziału Finansowo – Księgowego w dniu 23.08.2012r. Zawiadomienie z Sądu, wniosek zrealizowany poprzez wpisy w KW nr OP1O/00084407/0.

 

 1. GN-P.6840.1.34.2012.AG – protokół uzgodnień w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 98/15 z k.m.28 obręb Półwieś. Płatność z tytułu wykupu lokalu, na wniosek nabywcy została rozłożona na raty. §2 pkt. 2.2. protokołu zawiera zapisy o ustanowieniu hipoteki zabezpieczającej należność rozłożoną na raty, a także roszczenia o odsetki i ewentualne koszty sądowe. W akcie notarialnym Rep.A nr 5029/2012 z dnia 11.09.2012r. dot. nabycia przedmiotowej nieruchomości zapisy dot. zabezpieczenia płatności reszty ceny wraz z oprocentowaniem, a także odsetek oraz ewentualnych kosztów sądowych, poprzez ustanowienie hipoteki zawarte są w §6 i w §7b we wniosku do Sądu wieczysto księgowego. Akt notarialny przekazano do Wydziału Finansowo – Księgowego w dniu 12.09.2012r. Zawiadomienie z Sądu, wniosek zrealizowany poprzez wpisy w KW nr OP1O/00063763/0.

 

 1. GN-P.6840.1.2.2012.JZ – protokół uzgodnień w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej działki nr 1/3 i 1/5 z km.86 obręb Nowa Wieś Królewska. Płatność z tytułu wykupu nieruchomości gruntowej, na wniosek nabywcy została rozłożona na raty. §2 pkt. 2.2. protokołu zawiera zapisy o ustanowieniu hipoteki „do kwoty…”, co jest równoznaczne z zabezpieczeniem należności rozłożonej na raty, a także roszczeń o odsetki i ewentualne koszty sądowe. W akcie notarialnym Rep.A nr 5668/2012 z dnia 28.11.2012r. dot. nabycia przedmiotowej nieruchomości w §5 zabezpieczono należność główną wraz z odsetkami oraz ewentualnymi kosztów sądowymi, o czym świadczy zapis „do kwoty….”. Odpowiedni zapis zawarty jest również w §7b we wniosku do Sądu wieczysto księgowego. Akt notarialny przekazano do Wydziału Finansowo – Księgowego w dniu 29.11.2012r. . Zawiadomienie z Sądu, wniosek zrealizowany poprzez wpisy w KW nr OP1O/00077014/0.

 

I.8.Sprzedaż działek budowlanych w I półroczu 2013 r.

 

W okresie tym dokonano sprzedaży 18 działek budowlanych. W dwóch niżej wymienionych przypadkach opłatę za sprzedaż rozłożono na raty:

 

 1. GN-P.6840.1.5.2012.AG – protokół uzgodnień w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 13/2 z k.m.8 obręb Groszowice. Płatność z tytułu wykupu lokalu, na wniosek nabywcy została rozłożona na raty. §2 pkt. 2.2. protokołu zawiera zapisy o ustanowieniu hipoteki zabezpieczającej należność rozłożoną na raty, a także roszczenia o odsetki i ewentualne koszty sądowe. W akcie notarialnym Rep.A nr 696/2013 z dnia 11.02.2013r. dot. nabycia przedmiotowej nieruchomości zapisy dot. zabezpieczenia płatności reszty ceny wraz z oprocentowaniem, a także odsetek oraz ewentualnych kosztów sądowych, poprzez ustanowienie hipoteki zawarte są w §6 i w §7c we wniosku do Sądu wieczysto księgowego. Akt notarialny przekazano do Wydziału Finansowo – Księgowego w dniu 12.02.2013r. Wniosek zrealizowany poprzez wpisy w KW nr OP1O/00051601/0.

 

 1. GN-P.6840.1.13.2011.PB – protokół uzgodnień w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej działki nr 304/6 i 305/3 z k.m.2 obręb Kolonia Gosławicka. Płatność z tytułu wykupu lokalu, na wniosek nabywcy została rozłożona na raty. §3 pkt. 2 protokołu zawiera zapisy o ustanowieniu hipoteki zabezpieczającej należność rozłożoną na raty, a także roszczenia o odsetki i ewentualne koszty sądowe. W akcie notarialnym Rep.A nr 2262/2013 z dnia 12.04.2013r. dot. nabycia przedmiotowej nieruchomości zapisy dot. zabezpieczenia płatności reszty ceny wraz z oprocentowaniem, a także odsetek oraz ewentualnych kosztów sądowych, poprzez ustanowienie hipoteki zawarte są w §5 i w §7 we wniosku do Sądu wieczysto księgowego. Akt notarialny przekazano do Wydziału Finansowo – Księgowego w dniu 15.04.2013r. Wniosek zrealizowany poprzez wpisy w KW nr OP1O/00143686/1.

 

II. W zakresie spraw prowadzonych w Referacie Nieruchomości Skarbu Państwa 

 

II.1. Sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa

 

Ustalono, że w kontrolowanym okresie dokonano sprzedaży lokalu mieszkalnego znajdującego się przy ul. Sieradzkiej 9/504 w Opolu w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Sprzedaży dokonano za gotówkę na podstawie art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 1 oraz art. 67 i art. 70 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

 

II.2. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa w prawo własności w 2012r.

 

W roku 2012 wydano 18 decyzji administracyjnych, w których na podstawie art. 4 ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, opłatę za przekształcenie rozłożono na raty roczne (20 lub 10). Dokonano wpisów w dziale IV ksiąg wieczystych hipoteki przymusowej w kwocie równej 19-stu lub 9-ciu rat pozostających do spłaty, wraz z oprocentowaniem równym stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski. Szczegółowy wykaz wydanych decyzji przedstawia poniższa tabela:

 

Decyzje wydane w 2012r.

 

Lp

Położenie

nieruchomości

Nr decyzji

opłata

Czy jest wniosek o wpis do hipoteki

Przekazanie do F-K

1

Opole, ul. Zielonogórska i Głogowska

NSP.6826.6.2011.AI                                                                   z dnia 21 lutego 2012 r.

 

497.570,00 zł

20 rat po 24.878,50 zł

Tak, brak jest natomiast zapisu dotyczącego oprocentowania. Zapis uzupełniono we wniosku w dniu 22.07.2013r. Brak odpowiedzi z sądu.

19.03.2012r.

2

Opole, ul. Głogowska

NSP.6826.7.2011.AI                                                                   z dnia 21 lutego 2012 r.

46.550,00 zł

20 rat po 2.327,50 zł

Tak, brak jest natomiast zapisu dotyczącego oprocentowania. Zapis uzupełniono we wniosku w dniu 22.07.2013r. Brak odpowiedzi z sądu.

19.03.2012r.

3

Opole, ul. Oświęcimska

NSP.6826.8.2011.AI                                                               

z dnia 26 listopada 2012 r.

108.172,00 zł

10 rat po 10.817,20 zl

Tak, jest również zapis dotyczący oprocentowania. Sąd nie uwzględnił wniosku o zapis ,,wraz z oprocentowaniem”.

21.12.2012r.

4

Opole, ul. Kępska

NSP.6826.3.2012.AI

z dnia 12 kwietnia 2012 r.

 

141.422,00 zł

20 rat po 7.071,10 zł

Tak, brak jest natomiast zapisu dotyczącego oprocentowania. Zapis uzupełniono we wniosku w dniu 22.07.2013r. Sąd uwzględnił zapis.

22.05.2012r.

5

Opole, ul. Kępska

NSP.6826.4.2012.AI

z dnia 12 kwietnia 2012 r.

 

168.056,00 zł

20 rat po 8.402,80 zł

Tak, brak jest natomiast zapisu dotyczącego oprocentowania. Zapis uzupełniono we wniosku w dniu 22.07.2013r. Brak odpowiedzi z sądu.

22.05.2012r.

6

Opole, ul. Kępska

NSP.6826.8.2012.AI                                                                  z dnia 21 maja 2012 r.

977.675,00 zł

20 rat po 48.883,75 zł

Tak, jest również zapis dotyczący oprocentowania. Brak odpowiedzi z sądu.

18.07.2012r.

7

Opole, ul. Cygana

NSP.6826.10.2012.AI

z dnia 25 maja 2012 r.

 

130.763,00 zł

10 rat po 13.076,30 zł

Tak, jest również zapis dotyczący oprocentowania. Sąd uwzględnił zapis.

20.07.2012r.

8

Opole,

 ul. Niemodlińska

NSP.6826.11.2012.AI

z dnia 21 maja 2012 r.

 

8.205,00 zł

20 rat po 410,25 zł

Tak, jest również zapis dotyczący oprocentowania. Sąd uwzględnił zapis.

14.06.2012r.

9

Opole, ul. Cygana

NSP.6826.12.2012.AI

z dnia 12 kwietnia 2012 r.

 

519.307,00 zł

20 rat po 25.965,35 zł

Tak, jest również zapis dotyczący oprocentowania. Sąd uwzględnił zapis.

22.05.2012r.

10

Opole,

ul. Chorzowska

NSP.6826.14.2012.AI

z dnia 26 lipca 2012 r.

318.565,00 zł

20 rat po 15.928,25 zł

Tak, jest również zapis dotyczący oprocentowania. Sąd uwzględnił zapis.

18.08.2012r.

11

Opole, ul. Oleska

NSP.6826.15.2012.AI

z dnia 29 czerwca 2012 r.

 

29.665,00 zł

10 rat po 2.966,50 zł

Tak, brak jest natomiast zapisu dotyczącego oprocentowania. Nie uzupełniano wniosku.

29.08.2012r.

12

Opole,

ul. Zielonogórska i Głogowska

NSP.6826.16.2012.AI                                                              z dnia 26 lipca 2012 r.

426.970,00 zł

20 rat po 21.348,50 zł

Tak, brak jest natomiast zapisu dotyczącego oprocentowania. Nie uzupełniano wniosku.

22.08.2012r.

13

Opole, ul. Struga

NSP.6826.17.2012.AI

z dnia 27 lipca 2012 r.

 

213.465,00 zł

20 rat po 11.235,00 zł

Tak, brak jest natomiast zapisu dotyczącego oprocentowania. Nie uzupełniano wniosku.

04.09.2012r.

14

Opole,

ul. Arki Bożka

NSP.6826.19.2012.AI                                            

 z dnia 27 lipca 2012 r.

406.000,00 zł

20 rat po 20.300,00 zł

Tak, brak jest natomiast zapisu dotyczącego oprocentowania. Nie uzupełniano wniosku.

07.09.2012r.

15

Opole, ul. Bohaterów Monte Casino i Plebiscytowej

NSP.6826.21.2012.AI                     z dnia 3 grudnia 2012 r.

221.550,00 zł

20 rat po 11.077,50 zł

Tak, brak jest natomiast zapisu dotyczącego oprocentowania. Nie uzupełniano wniosku.

02.01.2013r.

16

Opole, ul. Armii Krajowej

NSP.6826.27.2012.AI

z dnia 10 grudnia 2012 r.

 

114.327,00 zł

15 rat po 7.621,80 zł

Tak, jest również zapis dotyczący oprocentowania. Sąd uwzględnił zapis.

03.01.2013r.

17

Opole, ul. Torowa

NSP.6826.31.2012.AI

z dnia 28 grudnia 2012 r.

 

226.800,00 zł

20 rat po 11.340,00 zł

 

Tak, jest również zapis dotyczący oprocentowania. Brak odpowiedzi z sądu.

18.02.2013

18

Opole, ul. Cygana

NSP.6826.34.2012.AI                                                                z dnia 20 grudnia 2012 r.

41.500,00 zł

20 rat po 2.075,00 zł

Tak, jest również zapis dotyczący oprocentowania. Sąd uwzględnił zapis.

04.01.2013r.

      

II.3. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa w prawo własności w I półroczu 2013r.

 

W I półroczu roku 2013 wydano ogółem 9 decyzji w których opłatę za przekształcenie rozłożono na raty roczne (20 lub 10 rat), dokonując wpisu w dziale IV ksiąg wieczystych hipoteki przymusowej w kwocie równej 19-stu lub 9-ciu rat pozostających do spłaty, wraz z oprocentowaniem równym stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski. W sześciu przypadkach decyzje dotyczyły wniosków z 2012 r., w trzech przypadkach decyzje dotyczyły wniosków z 2013 r. Szczegółowe dane dotyczące poszczególnych decyzji przedstawiają poniższe tabele:

 

Decyzje wydane w 2013r. dotyczące wniosków z 2012r.

 

Łącznie wydano 6 niżej wymienionych decyzji, w których opłatę za przekształcenie rozłożono na raty roczne:

 

Lp

Położenie

nieruchomości

Nr decyzji

opłata

Czy jest wniosek o wpis do hipoteki

Data przekazania decyzji do F-K

1

Opole, ul. Portowa

NSP.6826.22.2012.AI

z dnia 21 stycznia 2013 r.

539.458,00 zł

20 rat po 26.972,90 zł

tak

16.02.2013

2

Opole, ul. Cygana

NSP.6826.24.2012.AI

z dnia 7 stycznia 2013 r

289.500,00 zł

20 rat po 14.475,00 zł

tak

01.03.2013

3

Opole, ul. Dworska

NSP.6826.26.2012.AI

z dnia 11 stycznia 2013 r.

 

25.130,00 zł

20 rat po 1.256,50 zł

tak

05.02.2013

4

Opole, ul. Oświęcimska

NSP.6826.30.2012.AI

z dnia 15 stycznia 2013 r.

215.000,00 zł

20 rat po 10.750,00 zł

tak

06.02.2013

5

Opole,

ul. Budowlanych

NSP.6826.32.2012.AI

z dnia 7 stycznia 2013 r.

 

99.600,00 zł

20 rat po 4.980,00 zł

tak

26.01.2013

6

Opole, ul. Oświęcimska

NSP.6826.37.2012.AI

z dnia 26 lutego 2013 r.

1.000.500,00 zł

20 rat po 50.025,00 zł

tak

24.04.2013

 

Uzupełnienie danych zawartych w tabeli

 

Ad. 1. Sąd nie uwzględnił wniosku o zapis ,,wraz z oprocentowaniem”.

Ad.2. We wniosku o wpis w księdze wieczystej jest prośba o dokonanie zapisu dotyczącego wpisanej hipoteki przymusowej. Brak jest natomiast zapisu dotyczącego oprocentowania. Z wyjaśnień pracownika merytorycznego wynika, że  nieuiszczona część opłaty, rozłożonej na raty podlega oprocentowaniu z mocy ustawy i we wszystkich wydanych decyzjach takie zapisy są. Od 2013r. rozszerzono zapis o ustanowieniu hipoteki przymusowej o zapis - ,,wraz z oprocentowaniem wynikającym z wysokości stopy redyskonta weksli stosowanych przez NBP”. Jednakże Sąd Rejonowy w Opolu wpisując treść dotyczącą hipoteki przymusowej pominął ww. dodatkowy zapis tłumacząc, że oprocentowanie to wynika wprost z ustawy i takich przypadkach nie powinien widnieć w zapisach księgi wieczystej. Aktualnie uzupełniając wnioski o wpis hipoteki przymusowej z 2012r. ponownie wnioskuje się o dodanie tego zapisu. Akta kontroli

 

Wnioski z 2013r., decyzje wydane w 2013r.

 

Łącznie wydano 3 niżej wymienione decyzje, w których opłatę za przekształcenie rozłożono na raty roczne:

 

Lp

Położenie

nieruchomości

Nr decyzji

opłata

Czy jest wniosek o wpis do hipoteki

Data przekazania decyzji do F-K

1

Opole, ul. Budowlanych

NSP.6826.1.2013.AI

z dnia 25.06.2013r.

787.000,00 zł

20 rat po 39.350,00 zł

na wniosek strony umorzono postępowanie

-

2

Opole, ul. Magazynowa

NSP.6826.2.2013.AI

z dnia 20.06.2013r.

239.016,00 zł

20 rat po 11.950,80 zł

Tak, jest również zapis dotyczący oprocentowania. Brak odpowiedzi z sądu.

22.07.2013

3

Opole, ul. Budowlanych

NSP.6826.3.2013.AI

z dnia 27.05.2013r.

404.148,00 zł

20 rat po 20.207,40 zł

Tak, jest również zapis dotyczący oprocentowania. Brak odpowiedzi z sądu.

13.06.2013

 

III. W zakresie spraw prowadzonych w Wydziale Zarządzania Zasobem Komunalnym

 

Wydział bezpośrednio nie realizuje zadań objętych kontrolą. W zakresie wykupu lokali z zasobu komunalnego wydział wykonuje jedynie niżej wymienione czynności:

 

 • Złożenie do Wydziału Zarządzania Zasobem Komunalnym przez najemcę wniosku o wykup lokalu komunalnego.

 

 • Weryfikacja uprawnień wnioskodawcy do wykupienia lokalu (niezbędny tytuł prawny do zajmowanego lokalu).

 

 • Aktualizacja lub sporządzenie brakującej inwentaryzacji budowlanej budynku, w którym zlokalizowany jest lokal.

 

 • W przypadku budynku 100 % własności Gminy Opole wystąpienie do Prezydenta Miasta Opola o podjęcie decyzji w sprawie możliwości uruchomienia sprzedaży lokali w budynku (część budynków wyłączona jest
  z procesu sprzedaży ze względu na konieczność zabezpieczenia potrzeb gminy wynikających z obowiązków nałożonych przepisami prawa).

 

 • Po pozytywnej opinii Prezydenta Miasta Opola Najemca zostaje poinformowany o konieczności złożenia oświadczenia, podpisanego przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane, o spełnieniu przez zajmowany lokal wymagań lokalu przeznaczonego na stały pobyt ludzi i wydzieleniu trwałymi ścianami w obrębie budynku zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy o własności lokali.

 

 • Skierowanie do Wydziału Urbanistyki, Architektury i Budownictwa wniosku
  o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu, które jest niezbędne do dalszej procedury sprzedaży. Załącznikiem do wniosku jest aktualna inwentaryzacja lokalu oraz oświadczenie osoby uprawnionej o spełnieniu przez lokal wymogów niezbędnych do ustanowienia jego samodzielności.

 

 • Po uzyskaniu zaświadczenia o samodzielności lokalu całość dokumentacji
  tj. podanie najemcy o wykup, inwentaryzacja budowlana oraz zaświadczenie
  o samodzielności lokalu przekazywane są do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami celem dalszego prowadzenia procesu sprzedaży.
   

Zgodnie z § 20 ust.1-2  Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.I-0120.1.77.2012 z dnia 25 maja  2012 r. kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo przedstawić  umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia składane są w formie pisemnej w terminie 7 dni roboczych od dnia potwierdzenia odbioru protokołu.

 

Jednostka kontrolowana

W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu (podpisy)

 

 

 

Data: ........................

                Zespół kontrolny

                     (podpisy)

 

 

 

 

Data: ……………………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ewentualne przyczyny odmowy podpisania protokołu:

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania: 2013-12-20 11:14:36 - Wystąpienie pokontrolne (52.00 kB)

Ilość odwiedzin: 4817
Nazwa dokumentu: Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Referat Nieruchomości Skarbu Państwa, Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Lisiecka
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Lisiecka, Tadeusz Lech
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2013-12-20 11:10:33
Data udostępnienia informacji: 2013-12-20 11:10:33
Data ostatniej aktualizacji: 2013-12-20 11:15:45

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner