logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. OR.I-0151-650/2005
w sprawie powołania Komisji rozpatrującej wnioski o przyznanie stypendium dla studentów w ramach projektu
2. OR I-0151-649/2005
w sprawie ustalenia odpowiedzialności za realizację projektu
3. OR.I-0151-648/2005- zastąpione zarządzeniem Nr OR.I-0151-283/11 z dnia 24.06.2011 r.
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Pogotowia Opiekuńczego w Opolu.
4. OR.I-0151-647/2005
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań z zakresu pomocy społecznej
5. OR.I-0151-646/2005
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn. Zadanie l Utrzymanie nawierzchni jezdni dróg powiatowych na terenie miasta Opola w 2006r. Zadanie II Utrzymanie i bu
6. OR.I-0151- 645/2005
w sprawie wprowadzenia do planu dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2005 rok dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne.
7. OR.I-0151-644/2005
w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy Alei Wincentego Witosa-ul. Lwowska w Opolu
8. OR.I- 0151-643/2005
w sprawie: najmu pomieszczeń gospodarczych.
9. OR.I-0151-642/2005
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji z ogłoszeniem na podstawie art. 55 ust. 1 pkt 5 ustawy z 29 stycznia
10. OR.I-0151- 641/2005
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 4 w Opolu.
11. OR.I-0151-640/2005
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Gzowskiego w Opolu.
12. OR.I-0151-639/2005
uchylające zarządzenie nr OR.I.0151-591/2004 Prezydenta Miasta Opola z dnia 13 września 2004 roku w sprawie trybu przyznania środków finansowych jednostkom organizacyjnym podległym Urzędowi Miasta Opo
13. OR.I–0151–638/2005
w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Opola
14. OR.I-0151-637/2005
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu Opole oraz przyjętych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykonywane przez miasto Opole na 200
15. OR.I-0151-636/2005
w sprawie układu wykonawczego budżetu miasta Opola na 2005 rok.
16. OR.I-0151-635/2005
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn. Rozbudowa stadionu lekkoatletycznego w Opolu-I etap boisko z bieżnią tartanową.
17. OR.I-0151-634/2005
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
18. OR.I-0151-633/2005
w sprawie zmiany uchwały nr 2973/98 Zarządu Miasta Opola z dnia 20.08.1998 r. w sprawie lokali użytkowych
19. OR.I-0151-632/2005
w sprawie: powołania komisji przetargowej do spraw najmu mienia komunalnego
20. OR.I-0151-631/2005
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn. "Sprawowanie zarządu budynkami, budowlami oraz terenami przyległymi zwanymi w dalszej części zasobami, których właścicielem, współwłaścicielem
21. OR.I-0151-630/2005
w sprawie ustanowienia likwidatora instytucji artystycznej
22. OR.I-0151-629/2005
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Adaptacja pomieszczeń budynku
23. OR.I-0151-628/2005
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
24. OR.I-0151-627/2005
w sprawie powołania zespołu doradczego do opracowania projektu regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli na rok 2006.
25. OR.I-0151-626/2005
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
26. OR.I- 0151-625/2005
w sprawie zaopiniowania projektu regulaminu organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Kultury w Opolu
27. OR.I-0151-624/2005
w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola na 2005 rok w ramach tego samego działu.
28. OR.I-0151-623/2005
w sprawie wprowadzenia do planu dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2005 rok dotacji celowych na zadania zlecone przez administrację rządową oraz na zadania własne.
29. OR.I-0151-622/2005
w sprawie rozdysponowania rezerwy budżetowej w planie budżetu miasta Opola na 2005 rok.
30. OR.I-0151- 621/2005
w sprawie planu finansowego Urzędu miasta Opola na 2005 rok.
31. OR.I-0151-620/2005
w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Opola na 2005 rok
32. OR.I-0151-619/2005
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
33. OR.I-0151-618/2005
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
34. OR.I-0151-617/2005
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Usługi asenizacyjne w administrowanych zasobach
35. OR.I -0151- 616/2005
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OR.I.- 0151- 68/2005 Prezydenta Miasta Opola z dnia 7 lutego 2005 roku w sprawie określenia szczegółowego planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowis
36. OR.I-0151-615/2005
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Wymiana stolarki okiennej PCV w zasobach komunalnych zarządzany
37. OR.I-0151-614/2005
w sprawie rozłożenia na raty opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu oraz umorzenia odsetek ustawowych za nieterminowe wpłaty
38. OR.I-0151-613/2005
w sprawie rozłożenia na raty opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu oraz umorzenia odsetek ustawowych za nieterminowe wpłaty
39. OR.I-0151 -612/2005
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn. "Stałe świadczenie usług w zakresie robót elektrycznych w zasobach administrowanych przez Feroma Sp. z o.o.́.
40. OR.I-0151-611/2005
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
41. OR.I-0151-610/2005
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
42. OR.I-0151-609/2005
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
43. OR.I-0151-608/2005
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
44. OR.I-0151-607/2005
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
45. OR.I-0151-606/2005
w sprawie przejęcia na rzecz Gminy Opole w zamian za zobowiązania podatkowe do zasobów mienia komunalnego nieruchomości położonej przy ulicy Mickiewicza 3 w Opolu
46. OR.I-0151-605/2005
w sprawie zmian w składach obwodowych komisji wyborczych do spraw wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej .
47. OR.I-0151-604/2005
w sprawie umorzenia opłaty tytułem wieczystego użytkowania gruntu wraz z odsetkami ustawowymi za nieterminowe wpłaty.
48. OR.I-0151-603/2005
w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.
49. OR.I-0151-602/2005
w sprawie zmiany komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Budowa boiska sportowo-rekreacyjnego, wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem te
50. OR.I-0151-601/2005
w sprawie akcji zimowej dla miasta Opola na okres 2005/2006 r.

Ilość odwiedzin: 2128
Nazwa dokumentu: Zarządzenia Prezydenta Miasta
Skrócony opis: Zarządzenia Prezydenta od numeru OR.I-0151-601/2005 do numeru OR.I-0151-650/2005
Osoba, która wprowadzała dane: Grzegorz Marcjasz
Data wytworzenia informacji: 2005-11-18 12:32:56
Data udostępnienia informacji: 2005-11-18 12:32:56
Data ostatniej aktualizacji: 2005-11-24 13:09:19

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner