logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   plus kontrole jednostek
   minus kontrole wewnętrzne
      minus W. Administarcyjno Gospodarczy
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Budżetu i Finansów
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Kultury Sportu i Turystyki
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Biuro Projektu Ispa
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Wydział Budżetu-Referat Wymiaru Podatków
      minus Biuro Rady Miasta
      minus Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Polityki Społecznej – Referat Świadczeń Rodzinnych
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Inżynierii Miejskiej
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych
      minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
      minus Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Komunikacji
      minus Miejska Informacja Turystyczna
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn.
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Wydział Finansowo-Księgowy
      minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Finansowo-Księgowy
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
      minus wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Kluby sportowe
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii, Lokalowy, Finansowo - Księgowy
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn. „Budowa obwodnicy północnej dla Miasta Opola nr SPOT/2.2/36/04”
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu ZPORR pn. „Budowa węzła komunikacyjnego – ulica Niemodlińska w Opolu”
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydział Gospodarki, Nieruchomości, Geodezji i Kartografii
      minus Biuro Spraw Międzynarodowych
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomosciami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus WGNGiK, WKSiT, WOŚiR, MZD
      minus Wydziały Urzędu Miasta Opola
      minus Urząd Stanu Cywilnego
      minus Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Kancelaria
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Wydział Świadczeń Socjalnych
      minus Wydział Budżetu
      minus wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Stowarzyszenie
      minus Stosowanie Kpa w zakresie doręczeń. Wydziały UM Opola
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Informatyki
      minus Wydział Komunikacji Referat Wydawania Praw Jazdy
      minus Wydziały Urzędu Miasta Opola - Czynności cywilnoprawne
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydziały Urzędu Miasta - Realizacja obowiązku wynikająca z art. 13 pkt 6 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
      minus Miejski Rzecznik Konsumentów
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Oświaty
      minus Kontrola umów pod kątem realizacji przepisów o gwarancji
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Budżetu, Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydziały UM- Celowość dokonywanych wydatków w § 4390
      minus Biuro Organizacji Transportu Zbiorowego
      minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Referat Nieruchomości Skarbu Państwa, Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Referat Lokalowy Urzędu Miasta Opola
      minus Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Finansowo - Księgowy
      minus Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Gospodarki Nieruchmosciami
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Oswiaty
      minus Biuro Nieruchomosci Skarbu Państwa
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Komunikacji i Transportu Zbiorowego
      minus Wydział Sportu
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Lokalowy
      minus Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomosciami - kontrola kompleksowa
      minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
      minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
      minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawnosci
      minus Wydział Sportu
      minus Biuro Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Biuro Obsługi Inwestorów
      minus Wydziały Urzędu Miasta
      minus Wydział Oświaty
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


KWiA-I.1712.0001.2014

KW.1712.00004.2014

                    Opole,  18 marca 2014 r.

 

PROTOKÓŁ KONTROLI NR   1/2014

 

Jednostka kontrolowana

Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Opola

Nazwa organu sprawującego nadzór

           Prezydent Miasta Opola

Termin przeprowadzenia kontroli

 od 15 stycznia do 06 marca 2014 r.

Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko

Wiesław Pałczyński – inspektor w  Wydziale

Kontroli Wewnętrznej

Tadeusz Lech –główny specjalista w

Wydziale Kontroli Wewnętrznej

Przedmiot kontroli

prawidłowości zlecania wykonywania usług

Okres objęty kontrolą

                   2013 r.

Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe

Agnieszka Maślak – Naczelnik Wydziału Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej

 

Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali

Agnieszka Maślak – naczelnik wydziału,

Pracownicy merytoryczni wydziału

 

I. Podstawy prawne

 

1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759. z późn. zm.).

 

2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

 

3. Zarządzenie Nr OR.I-0151-807/08 Prezydenta Miasta Opola z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie zasad udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej kwoty 14.000 EURO netto w Urzędzie Miasta Opola.

 

4. Zarządzenie Nr OR-I.120.1.109.2012 z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych w Urzędzie Miasta Opola (ze zmianami).

 

5. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Opola.

 

6. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38 poz. 207 z późniejszymi zmianami).

 

7. Kodeks cywilny.

 

II. Cel kontroli

 

Celem kontroli było zbadanie prawidłowości udzielania zamówień w ramach posiadanych środków finansowych zapisanych w budżecie.

 

III. Kryteria

 

1. Z upoważnienia Prezydenta Miasta Opola z dnia 05.03.2010 r. wynika, że naczelnik wydziału jest upoważniona do podejmowania decyzji finansowych do kwoty 3.000 EURO, przy realizacji zamówień w ramach posiadanych środków finansowych zapisanych w budżecie miasta Opola….  

 

2. Zgodnie z art. 2 pkt 13 ustawy Prawo zamówień publicznych - przez zamówienie publiczne należy rozumieć umowy odpłatne zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane.

 

3. Zgodnie z § 4 pkt 2 Zarządzenia Prezydenta Miasta Opola z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie zasad udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej kwoty 14.000 EURO netto- po zakończeniu procedury wyboru oferty kierownik komórki jednostki organizacyjnej przygotowuje projekt dokumentu (np.zlecenie, zamówienie, umowa) dotyczącego realizacji zadania.

 

4. Zgodnie z § 12 pkt 14 Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych w Urzędzie Miasta Opola – zlecenie wykonania prostych jednorazowych usług .., w przypadku gdy nie jest potrzebne doprecyzowanie lub ustalenie szczególnych warunków wykonania usługi, nie wymaga zawarcia umowy.

 

5. Zgodnie z pkt 45 załącznika nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Opola – Wydział Finansowo-Księgowy prowadzi rejestr umów zawartych z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą i innymi jednostkami organizacyjnymi.

  

IV. Metodyka przeprowadzenia kontroli

 

Zapoznano się z treścią pisma Skarbnika Miasta Opola nr FK-KWB.3251.00144.2013 z dnia 04.11.2013 r. W oparciu o rejestry prowadzone przez wydział kontrolowany oraz przez Wydział Finansowo-Księgowy  ustalono ilość zadań realizowanych w 2013 r. oddzielnie na podstawie umów i zleceń. Na podstawie wydruków z ewidencji księgowej ustalono kwoty i rodzaje wydatków w rozbiciu na poszczególne paragrafy oraz dokonano analizy tych wydatków. Spośród zleceń podpisanych przez naczelnika kontrolowanego wydziału do szczegółowej kontroli wytypowano wydatki zaewidencjonowane w paragrafie 4300 – pozostałe usługi, wydatki w 2013 r. dla trzech wytypowanych wykonawców oraz wydatki za grudzień 2013 r. w paragrafach 4270 – zakup usług remontowych  i 6050 – wydatki inwestycyjne. Dokonano analizy tych wydatków pod kątem:

-  czy nie zachodziła konieczność zawarcia umowy,

  - czy naczelnik wydziału udzielając poszczególnych zleceń  działała zgodnie z upoważnieniem tj. w ramach posiadanych środków,

  - czy kwoty poszczególnych wydatków były zgodne ze zleceniami,

  - czy postępowanie w sprawie udzielenia zleceń było zgodne z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Opola.

 

Ponadto sprawdzono czy i w jaki sposób realizowane są zalecenia Skarbnika Miasta Opola zawarte w piśmie z dnia 04.11.2013 r.

 

V. Ustalenia kontroli

 

         W piśmie nr FK-KWB.3251.00144.2013 z dnia 04.11.2013 r. Skarbnik Miasta Opola wydał naczelnikowi Wydziału Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej zalecenia sporządzania zamówień w formie umów cywilnoprawnych, przedkładanie umów do kontroli radcy prawnego, oraz do kontrasygnaty Skarbnika i rejestrowanie umów zgodnie z obowiązującą Instrukcją obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych w Urzędzie Miasta Opola. Z powyższego pisma wynika, że wydział stosuje zamówienia usług od kontrahentów w formie noszącej znamiona umów cywilnoprawnych (akta kontroli 14/1/I/ 4-6).

Z ewidencji księgowej prowadzonej przez Referat Księgowości Wydatków Budżetowych Wydziału Finansowo-Księgowego Urzędu Miasta Opola wynika, że w 2013 r. Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej zrealizował ogółem 37 zadań na łączną kwotę 20.709.331,24 zł. Wydatki na te zadania zaewidencjonowano w 16 różnych paragrafach. Zadania te były realizowane zarówno na podstawie zawieranych umów zarejestrowanych w w/w Referacie jak i na podstawie udzielanych zleceń (akta kontroli 14/1/I/6-8).

Stosownie do tematyki kontroli spośród tych wydatków do szczegółowej kontroli wytypowano wydatki zaewidencjonowane w paragrafie 4300, wydatki za grudzień 2013 r. w paragrafach 4270 i 6050 oraz wydatki w 2013 r. dla trzech wytypowanych wykonawców.

Ustalono, że na przestrzeni całego roku średni kurs euro wynosił 4,19 zł (4,19x3.000=12.570,00 zł).

 

Wydatki w 2013 r. w paragrafie 4300- zakup usług pozostałych

 

Z ewidencji księgowej wynika, że w paragrafie tym 99 operacji gospodarczych dotyczących wydatków zaewidencjonowano na innej podstawie niż zarejestrowane umowy  tj. zleceń i faktur. Wydatki w tym paragrafie dokonane na podstawie udzielanych zleceń realizowane były przez trzy Referaty tj. Referat Gospodarki Komunalnej, Referat Infrastruktury Komunalnej oraz Referat Dróg i Oświetlenia Miasta. Każdy referat prowadzi odrębny rejestr udzielonych zleceń (akta kontroli tom 14/1/I /80-82).

 W oparciu o prowadzone rejestry ustalono, że w poszczególnych referatach w rozbiciu na poszczególnych kontrahentów wydatki w tym paragrafie dokonane na podstawie udzielonych zleceń przedstawiają się następująco:

 

 

 

 

 

 

                    Referat Gospodarki Komunalnej

 

1. Kontrahent: (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)

 

Lp.

Data zlecenia

                Dotyczy

Kwota zł brutto

1.

04.03.2013r.

ustawienie i serwisowanie kabiny wolnostojącej WC na terenie Wyspy Pasieka

  8. 150,08

2.

31.05.2013r.

ustawienie i serwisowanie 2 kabin wolnostojących WC na terenie Wyspy Bolko

  8. 150,08

3.

30.09.2013r.

ustawienie i serwisowanie 2 kabin wolnostojących WC na terenie Wyspy Bolko

  2. 037,52

 

Razem:

 

18.337,68

 

2.Kontrahent: (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)

 

Lp.

Data zlecenia

                Dotyczy

Kwota zł brutto

1.`

11.07.2013r.

odkomarzanie metodą naziemną

    10.891,65

2.

24.07.2013r

oprysk w zakresie zwalczania krocionogów             I etap

         615,00

3.

24.07.2013r.

oprysk w zakresie zwalczania krocionogów                 II etap

         553,50

 

Razem:

 

12.060,15

 

3.Kontrahent: (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)

 

Lp.

Data zlecenia

                Dotyczy

Kwota zł brutto

1.`

26.07.2013r

26 kompletów po 500 szt. ulotek z harmonogramem wywozu odpadów z zabud. jednorodzinnej

    5.596,50

 

Razem

 

    5.596,50

 

4.Kontrahent: (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)

 

Lp.

Data zlecenia

                Dotyczy

Kwota zł brutto

1.`

03.07.2013r

Wymiana uszkodzonego odcinka rynny na pl. Daszyńskiego

    307,50

 

Razem

 

    307,50

 

Z powyższych danych wynika, że:

 

Razem 8 zleceń udzielono 4 kontrahentom na łączną kwotę 36.301,83 zł. W jednym przypadku w okresie od marca do września 2013 r. udzielono trzech zleceń jednemu kontrahentowi ((Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)) na łączną kwotę przekraczającą 3 tys. EURO na podobne zadania tj. ustawienie i serwisowanie kabiny wolnostojącej WC. Zlecenia dotyczyły zadań realizowanych w innych okresach czasu. Zdaniem kontrolujących w tych przypadkach nie wystąpiły przesłanki do zawarcia umowy, o których mowa w § 12 pkt 14 Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych w Urzędzie Miasta Opola. Po wydanych zaleceniach Skarbnika Miasta Opola tj. od 05.11.2013 r. nie udzielono żadnego zlecenia.

Ustalono, że zlecenie dla Kontrahenta (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)z  24.07.2013 r. obejmuje dwa etapy zwalczania krocionogów, na które wystawiono dwie oddzielne f-ry 57/08/13  z 1.08.2013r. na kwotę brutto 615,00 zł (500,00 zł netto) oraz 213/08/13 z dnia 26.08.2013 r. na kwotę 553,50 zł (450,00 zł netto).

                Referat Infrastruktury Komunalnej

 1.Kontrahent: (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)

 

Lp.

Data zlecenia

                Dotyczy

Kwota zł brutto

1.

20.05.2013r.

Usunięcie awarii na kanalizacji deszczowej przy ul. Obr.Stalingradu 5 w Opolu

    2.200,00

2.

10.06.2013r.

Unieszkodliwienie odpadów powstałych podczas wycieku substancji. ropopochodnych przy ul. Portowej.

         52,00

3.

21.06.2013r.

Zakup mat. Na przepompownię wód deszczowych m. Opola

        223,00

4.

01.07.2013r.

Zakup wyłącznika na przepompownie wód deszczowych przy ul. Torowej.

         61,00

5. 

09.08.2013r.

Zakup materiałów na przepompownie wód deszczowych Metalchem

         43,83

6.

08.11.2013r.

Usunięcie awarii na systemie automatycznego włączania pomp przy ul. Barlickiego

     5.137,71

7.

13.12.2013r.

Usunięcie awarii na przepompowni wód deszczowych przy ul. Nysy Łużyckiej poprzez remont pompy

     2.638,35

 

Razem

 

14.871,69

 

2.Kontrahent: (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.).

       

Lp.

Data zlecenia

                Dotyczy

Kwota zł brutto

 1.

24.04.2013r.

Naprawa ogrodzenia na ścieżce pieszo-rowerowej

     2.499,99

 2.

20.05.2013r.

Usunięcie awarii na kanalizacji deszczowej przy ul. Obr.Stalingradu 5 w Opolu

     2.200,00

 3.

17.06.2013r

Usunięcie awarii na kanalizacji deszczowej w ul. Andersa 4 w Opolu.

   21.029,69

 4.

25.06.2013r.

Naprawa klapy zwrotnej na przepuście wałowym rowu Szczepanowickiego

     6.150,00

 5.

05.07.2013r.

Usunięcie awarii na kanalizacji deszczowej ul. Bytnara Rudego 12-remont uszkodzonych przykanalików do wpustów ulicznych oraz studni na kanalizacji deszczowej.

   25.961,10

  6. 

06.08.2013r.

Usunięcie awarii na kanalizacji deszczowej przy ul. Niemodlińskiej 80 w Opolu

     8.483,71

  7.

08.08.2013r.

Usunięcie awarii na kanalizacji deszczowej przy ul. Armii Krajowej 16a w Opolu

     5.965,50

  8.

30.09.29013r.

Usunięcie awarii na kanalizacji deszczowej w ul. Chabrów w Opolu

     4.920,00

  9.

11.10.2013r.

Podłączenie wpustu ulicznego do kanału deszczowego fi300 w ul. Oleskiej 101 w Opolu

     6.150,00

 10.

21.10.2013r.

Wykonanie  uchwytu na flagi

        492,00

 11.

23.10.2013r.

Usunięcie awarii na kanale deszczowym w ul. Bolka II w Opolu

    16.363,15

 12.

04.11.2013r.

Ułożenie kabla zasilającego kamerę monitoringu zgodnie z projektem budowlanym "Miasteczka Ruchu Drogowego"

     3.690,00

 

Razem

 

103.905,14

 

3.Kontrahent: (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)

 

Lp.

Data zlecenia

                Dotyczy

Kwota zł brutto

1.

07.01.2013r.

Wymiana niesprawnych elementów instalacji oświetleniowej przepompowni Metalchem

         954,14

2.`

28.01.2013r.

Wykonanie czynności eksploatacyjnych na przepompowniach wód deszczowych na terenie miasta Opola: Wojska Polskiego, Torowa, Lipowa, Prószkowska, Nysy Łużyckiej, Metalchem

  

      9.700,00

3.

10.06.2013r

Rozpoznanie zalania przejazdu pod wiaduktem na ul. Prószkowskiej

        117,10

4.

02.09.2013r.

Badanie wody z fontanny przy ul. Daszyńskiego

        362,06

 

Razem:

 

   11.133,30

 

4.Kontrahent: (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)

 

Lp.

Data zlecenia

                Dotyczy

Kwota zł brutto

1.

09.09.2013r.

Dostawa wraz z montażem masztów flagowych oraz likwidacja istniejących

      9.766,20

2.

04.10.2013r.

Zakup i montaż mechanizmu korbowego do masztów flagowych

         615,00

 

Razem:

 

   10.381,20

5.Kontrahent: (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)

 

Lp.

Data zlecenia

                Dotyczy

Kwota zł brutto

1.

27.05.2013r

Wykonanie i montaż tablicy z regulaminem korzystania z fontanny przy ul. Barlickiego

        365,31

2.

30.07.2013r

Wykonanie oraz montaż tablicy informującej o terminach pokazów muzycznych fontanny przy ul. Barlickiego

        482,78

 

Razem:

 

        848,09

6.Kontrahent (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)

 

Lp.

Data zlecenia

                Dotyczy

Kwota zł brutto

1.`

20.05.2013r.

Wykonanie analizy wód deszczowych na wylotach kanalizacji deszczowej na terenie miasta Opola

     8.179,50

 

Razem

 

    8.179,50

 

7.Kontrahent: (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)

 

Lp.

Data zlecenia

                Dotyczy

Kwota zł brutto

1.

08.07.2013r.

Dostawa wraz z montażem oznakowania ścieżek pieszo-rowerowych zlokalizowanych poza pasem drogowym

    1.647,22

 

Razem

 

    1.647,22

 

8.Kontrahent: (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)

 

Lp.

Data zlecenia

                Dotyczy

Kwota zł brutto

1.

01.07.2013r

Wprowadzenie do harmonogramu pracy fontanny przy ul. Barlickiego dodatkowych terminów pokazów muzycznych

      3.997,50

 

Razem

 

      3.997,50

 

Z powyższych danych wynika, że:

 

Razem 8 kontrahentom udzielono 30 zleceń na łączną kwotę 144.963,64 zł. W jednym przypadku łączna kwota zleceń udzielonych temu samemu kontrahentowi przekroczyła 14 tysięcy Euro (Kontrahent: (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)), łączna kwota -103.905,14 zł. Zlecenia zostały udzielone w okresie od kwietnia do listopada na wykonanie różnych zadań. Zdaniem kontrolujących w tych przypadkach nie wystąpiły przesłanki wskazujące na możliwość dzielenia zamówień. W trzech przypadkach (Kontrahent -(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.).) kwota udzielonych pojedynczych zleceń przekroczyła 3 tys. EURO. Ustalono, że w każdym przypadku zlecenia podpisał Zastępca Prezydenta Miasta Opola Pan Arkadiusz Wiśniewski, zlecenia zostały udzielone w dniach 17.06.2013 r., 05.07.2013 r., 23.10.2013 r. i dotyczyły usunięcia awarii kanalizacji deszczowej na trzech różnych ulicach w terminach do 25.06.2013 r. do 02.08.2013 r. i do 30.11.2013 r. (akta kontroli 14/1/I/80-81). Po wydanych zaleceniach Skarbnika Miasta Opola tj. od 05.11.2013 r. udzielono dwóch zleceń na usunięcie dwóch różnych awarii, w listopadzie i grudniu, na kwoty 5.137,71 zł i 2.638,35 (Kontrahent: (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)).

 Zlecenie dla kontrahenta (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)zostało dołączone do pisma Skarbnika Miasta Opola i wykazane jako nieprawidłowe (akta kontroli 14/1/I/51-79).

Zdaniem kontrolujących w pozostałych przypadkach nie wystąpiły przesłanki do zawarcia umowy, o której mowa w § 12 pkt 14 Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych w Urzędzie Miasta Opola.

Z wyjaśnień pracowników referatu i dokumentacji wynika, że w pozostałych przypadkach wyboru kontrahenta dokonywano zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta – zapytanie o cenę kierowane do minimum 3 oferentów zakończone wypełnieniem formularza wyboru ofert dołączonym do każdego zlecenia (akta kontroli Nr 14/1/I/9-11). 

Ponadto w trakcie analizy dokonanych wydatków pod kątem prawidłowości ich klasyfikacji, kontrolujący zwrócili uwagę, ze w pięciu przypadkach w § 4300- zakup usług pozostałych klasyfikowane  były zakupy ((Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)

Z wyjaśnień pracownika merytorycznego wydziału pani (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)oraz z opisu faktur wynika, że wszystkie w/w zakupy materiałowe związane były bezpośrednio z ich montażem w ramach usług realizowanych przez firmy, z którymi Miasto zawarło umowy, w tym na bieżącą eksploatację kanalizacji deszczowej na terenie miasta.

 

                   Referat Dróg i Oświetlenia Miasta

 

1.Kontrahent : (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)

 

Lp.

Data zlecenia

                Dotyczy

Kwota zł brutto

1.

18.03.2013

Projekt stałej organizacji ruchu w zakresie wyznaczenia kontrpasa dla rowerów na ul. Wodociągowej w Opolu

     2.091,00

2.

02.10.2013

Korekta do projektu tymczasowej organizacji ruchu w rejonie Cmentarza Komunalnego w Opolu – Półwsi w okresie Wszystkich Świętych

        615,00

 

Razem:

 

     2.706,00

 

2.Kontrahent: (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)

 

Lp.

Data zlecenia

                Dotyczy

Kwota zł brutto

1.

05.07.2013

Projekt organizacji ruchu dla mini ronda na skrzyżowaniu ulic Spychalskiego - Krapkowickiej

     5.350,50

2.

09.10.2013

Analiza poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu al. Solidarności z ul. Koszalińską w Opolu

     5.043,00

3.

03.12.2013

Projekt stałej organizacji ruchu na skrzyżowaniu al. Solidarności z ul. Koszalińską w Opolu

       615,00

 

Razem:

 

 11.008,50

 

3.Kontrahent: (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)

 

Lp.

Data zlecenia

                Dotyczy

Kwota zł brutto

1.`

18.03.2013

Analiza skrzyżowania ulic Krapkowicka – Spychalskiego w Opolu pod kątem poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego

     5.535,00

 

Razem

 

     5.535,00

 

4.Kontrahent: (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)

 

Lp.

Data zlecenia

                Dotyczy

Kwota zł brutto

1.`

02.10.2013

Projekt organizacji ruchu w związku z zakazem ruchu na ul. Osmańczyka na odcinku od ul. Staromiejskiej do ul. Muzealnej i ul. Malczewskiego w Opolu

      615,00

 

Razem

 

      615,00

 

5.Kontrahent: (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)

 

Lp.

Data zlecenia

                Dotyczy

Kwota zł brutto

1.`

23.03.2013

Inwentaryzacja wydzielonego oświetlenia ulic  stanowiących własność TAURON

    15.010,66

2.

15.10.2013

Awaryjna naprawa kabla obwodowego przy ul. Pruszkowskiej

      1.083,16

 

Razem

 

   16.093,82     

 

 Z powyższych danych wynika, że:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Razem  9 zleceń udzielono 5 kontrahentom na łączna kwotę 35.958,32 zł. W żadnym przypadku kwota pojedynczego zlecenia udzielonego jednemu kontrahentowi nie przekroczyła 3 tys. EURO (wartość netto zamówienia w poz.1 wynosi 12.203,79 zł). Również w żadnym przypadku łączna kwota wszystkich zleceń udzielonych jednemu kontrahentowi nie przekroczyła 14 tys. EURO. Po wydanych zaleceniach Skarbnika Miasta Opola tj. od 05.11.2013 r. udzielono jednego zlecenia na kwotę 615,00 zł (Kontrahent(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)). Zdaniem kontrolujących zarówno w tym, jak i w pozostałych przypadkach nie wystąpiły przesłanki do zawarcia umowy, o których mowa w § 12 pkt 14 Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych w Urzędzie Miasta Opola.

 

Podsumowanie dot. wydatków w 2013 r. w paragrafie 4300- zakup usług pozostałych

 

Z dokonanych ustaleń wynika, że w 2013 r. w różnych sprawach kontrolowany wydział udzielił ogółem 47 zleceń 17 kontrahentom na łączną kwotę 217.223,79 zł zaewidencjonowaną jako wydatki w paragrafie 4300. Z analizy treści poszczególnych zleceń wynika, że:

 

- W jednym przypadku łączna kwota zleceń udzielonych jednemu kontrahentowi przekroczyła 14 tysięcy Euro, (Referat Infrastruktury Komunalnej, Kontrahent: (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)), łączna kwota -103.905,14 zł. Ustalono, że zlecenia zostały udzielone w okresie od kwietnia do listopada na wykonanie różnych zadań. Zdaniem kontrolujących w tych przypadkach nie wystąpiły przesłanki wskazujące na możliwość dzielenia zamówień.

 

- W trzech przypadkach (Referat Infrastruktury Komunalnej, Kontrahent -(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)) kwota udzielonych pojedynczych zleceń przekroczyła 3 tys. EURO. Ustalono, że w każdym przypadku zlecenia podpisał Zastępca Prezydenta Miasta Opola Pan Arkadiusz Wiśniewski, zlecenia zostały udzielone w dniach 17.06.2013 r., 05.07.2013 r., 23.10.2013 r. i dotyczyły usunięcia awarii kanalizacji deszczowej na trzech różnych ulicach w terminach do 25.06.2013 r. do 02.08.2013 r. i do 30.11.2013 r. Zdaniem kontrolujących w tych przypadkach nie wystąpiły przesłanki do zawarcia umowy, o których mowa w § 12 pkt 14 Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych w Urzędzie Miasta Opola.

- We wszystkich pozostałych przypadkach wyboru kontrahenta dokonywano w oparciu o zapytanie o cenę kierowane do minimum 3 oferentów. Zdaniem kontrolujących w tych przypadkach również nie wystąpiły przesłanki do zawarcia umowy, o których mowa w § 12 pkt 14 Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych w Urzędzie Miasta Opola.

 

- Po wydanych zaleceniach Skarbnika Miasta Opola tj. od 05.11.2013 r. udzielono trzech zleceń, w tym na usunięcie dwóch różnych awarii na kwoty 5.137,71 zł i 2.638,35 zł oraz na wykonanie projektu stałej organizacji ruchu na skrzyżowaniu na kwotę 615,00 zł. Zdaniem kontrolujących w tych przypadkach nie wystąpiły przesłanki do zawarcia umowy, o których mowa w § 12 pkt 14 Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych w Urzędzie Miasta Opola.

 

Wydatki w grudniu 2013 r. w paragrafach 4270- zakup usług remontowych i 6050- wydatki inwestycyjne

 

paragraf 4270- zakup usług remontowych

 

Z ewidencji księgowej wynika, że w grudniu 2013 r. zaewidencjonowano 12 operacji dotyczących wydatków w tym paragrafie dokonanych na innej podstawie niż zarejestrowanych umów (akta kontroli Nr 14/1/I/105-111).  Ustalono, że w 11 przypadkach wydatki realizowane były przez Referat Dróg i Oświetlenia a w 1 przypadku przez Referat Infrastruktury Komunalnej.

Wydatki realizowane w grudniu przez Referat Dróg i Oświetlenia dotyczyły 4 niżej wymienionych wykonawców:

 

1.Kontrahent: (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)

 

Lp.

Data zapłaty

                Dotyczy

Kwota zł brutto

1.

13.12.2013

Naprawa urządzeń oświetlenia drogowego za listopad 2013 r.

   53.117,39

2.

31.12.2013

Naprawa urządzeń oświetlenia drogowego za grudzień 2013 r.

   48.651,47

 

Razem:

 

 101.768,86

 

Z wyjaśnień pracownika merytorycznego wynika, że wydatki dotyczą zapłaty za naprawę urządzeń oświetleniowych stanowiących własność kontrahenta. Odpowiedzialnym za oświetlenie w mieście jest Miasto Opole. Podstawą podjęcia naprawy przez właściciela urządzeń jest pisemne zlecenie. W 2013 r. wydział wystawił 141 zleceń napraw urządzeń oświetlenia drogowego Miasta Opola. Zlecenia zawierają nazwę ulicy, rodzaj naprawy oraz ilość koniecznych napraw (wymiany). W listopadzie udzielono 16 zleceń na 77 wskazanych miejsc napraw. Natomiast w grudniu udzielono 11 zleceń na 140 wskazanych miejsc napraw.

 

2.Kontrahent: (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)

 

l.p.

Data zapłaty

                    Dotyczyły

Kwota zł brutto

1.

31.12. 2013

Naprawa latarni przy ul. Katedralnej

1.014,79

2.

31.12.2013

Naprawa latarni przy pl. Kopernika „Solaris”

   770,67

3.

31.12.2013

Naprawa latarni przy ul. Barlickiego

   770,67

4.

31.12.2013

Naprawa latarni  przy ul. Odrowążów-przystań

nad Odrą

   886,46

 

Razem

 

3.442,59

 

Ustalono, że na naprawę latarni na poszczególnych ulicach udzielono odrębnych zleceń. Wszystkie zlecenia udzielono po wydaniu zaleceń przez Skarbnika Miasta Opola. Zlecenia z poz.1-3 udzielono w dniu 27.12.2013 r. Natomiast zlecenia  z poz. 4 udzielono w dniu 30.12.2013 r. Terminy wykonania robót ustalono na dzień 31.12.2013 r. Wszystkie zlecenia podpisała naczelnik wydziału. Łączna wartość brutto zamówień udzielonych na naprawę latarni w poszczególnych dniach nie przekroczyła 3 tys. EURO. Zdaniem kontrolujących w tym przypadku nie wystąpiły przesłanki do zawarcia umowy, o której mowa w § 12 pkt 14 Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych w Urzędzie Miasta Opola.

 

3.Kontrahent: (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)

 

l.p.

Data zapłaty

                       Dotyczyły

Kwota zapłaty

1.

31.12.2013

Wykonanie awaryjne naprawy latarni ul. Strzelecka 3.

  5.576,33

2.

31.12.2013

Wykonanie awaryjne naprawy latarni ul. Katedralna

10.194,34

3.

31.12.2013

Wykonanie awaryjne szaf oświetlenia ulicznego przy skrzyżowaniu ul. Sienkiewicza i Dzierżonia

  1.584,03

4.

31.12.2013

Wykonanie awaryjnej naprawy latarni ul. Sienkiewicz (przy szkole podstawowej0

  6.240,33

 

Razem

 

23.595,03

 

Ustalono, że na usunięcie poszczególnych awarii udzielono odrębnych zleceń. Wszystkie zlecenia udzielono po wydaniu zaleceń przez Skarbnika Miasta Opola. Zlecenia z poz.1, 3 i 4 na łączną kwotę 13.400,69 zł brutto (10.94,87 zł netto) udzielono w dniu 27.12.2013 r. Natomiast zlecenia  z poz. 2 udzielono w dniu 30.12.2013 r. Terminy wykonania robót ustalono na dzień 31.12.2013 r. Wszystkie zlecenia podpisała naczelnik wydziału. Łączna wartość brutto zamówień udzielonych na usunięcie awarii w poszczególnych dniach nie przekroczyła 3 tys. EURO. Zdaniem kontrolujących w tym przypadku nie wystąpiły przesłanki do zawarcia umowy, o której mowa w § 12 pkt 14 Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych w Urzędzie Miasta Opola.

 

4.Kontrahent: (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)

 

Lp.

Data zapłaty

                Dotyczy

Kwota zł brutto

1.

31.12.2013

Awaryjna naprawa oświetlenia ulicznego

   6.301,81

 

Razem:

 

  6.301,81

 

Ustalono, że zlecenia udzielono firmie (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)w dniu 23.12.2013 r. tj. po wydaniu zaleceń przez Skarbnika Miasta Opola. Termin wykonania robót ustalono na dzień 30.12.2013 r. Zlecenie podpisała naczelnik wydziału. Wartość brutto zamówienia określona w zleceniu wyniosła 6.301,81 zł i nie przekroczyła 3 tys. EURO. Zdaniem kontrolujących w tym przypadku nie wystąpiły przesłanki do zawarcia umowy, o której mowa w § 12 pkt 14 Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych w Urzędzie Miasta Opola.

 

Wydatek realizowany przez Referat Infrastruktury Komunalnej był na kwotę 6.150,00 zł brutto i dotyczył usunięcia awarii kanalizacji deszczowej. Zapłaty faktury dokonano w dniu 18.12.2013 r. Zlecenia udzielono firmie (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.) w dniu 11.10.2013 r. tj. przed wydaniem zaleceń przez Skarbnika Miasta Opola. Zdaniem kontrolujących w tym przypadku nie wystąpiły przesłanki do zawarcia umowy, o której mowa w § 12 pkt 14 Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych w Urzędzie Miasta Opola.

 

paragraf 6050- wydatki inwestycyjne

 

Z ewidencji księgowej wynika, że w grudniu 2013 r. w paragrafie tym zaewidencjonowano 3 wydatki dokonane na innej podstawie niż zarejestrowana umowa (akta kontroli Nr 14/1/I/105).

Jeden wydatek realizowany był przez Referat Dróg i Oświetlenia na kwotę 68.273,75 zł brutto i dotyczył montażu 47 sztuk opraw oświetlenia ulicznego na słupach energetycznych. Ustalono, że zlecenia udzielono firmie (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.) w dniu 24.10.2013 r. tj. przed wydaniem zaleceń przez Skarbnika Miasta Opola (akta kontroli Nr 14/1/I/13). Termin wykonania robót ustalono na dzień 15.12.2013 r. Zapłaty faktury dokonano w dniu 31.12.2013 r. Wartość netto zamówienia wyniosła 55.507,11 zł i nie przekroczyła 14 tys. EURO. Kwota zlecenia przekroczyła 3 tys. EURO. Zlecenie podpisał Zastępca Prezydenta Miasta Opola Pan Arkadiusz Wiśniewski. Zdaniem kontrolujących w tym przypadku wystąpiły przesłanki do zawarcia umowy, o której mowa w § 12 pkt 14 Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych w Urzędzie Miasta Opola.

 

Dwa pozostałe wydatki realizowane były przez Referat Infrastruktury Komunalnej i dotyczyły (akta kontroli Nr 14/1/I/6):

- zlecenia z dnia 04.11.2013 r. firmie (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)na ułożenie kabla zasilającego kamerę, kwota brutto zlecenia- 3.690,00 zł, zapłaty faktury dokonano w dniu 10.12.2013 r.

- zlecenia z dnia 25.11.2013 r. firmie (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)na dostawę fotopułapek, akumulatorów, ładowarki procesorowej i karty pamięci. Kwota brutto zlecenia- 1.983,95 zł, zapłaty faktury dokonano w dniu 09.12.2013 r.

 

Zdaniem kontrolujących w tych dwóch przypadkach nie wystąpiły przesłanki do zawarcia umowy, o której mowa w § 12 pkt 14 Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych w Urzędzie Miasta Opola.

 

Wydatki w 2013 r. dla trzech wytypowanych wykonawców

 

1.Kontrahent: (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.), kwota wydatków ogółem wg ewidencji księgowej - 189.720,26 zł

 

Poniższa tabela zawiera wykaz wydatków dokonanych na podstawie udzielonych zleceń:

 

Lp.

Data zapłaty

Data zlecenia

Kwota zł brutto

                      Dotyczy

§

1.`

21.01.13

8.01.13

 6.017,76

Pomiar rezystancji izolacji kabli oświetleniowych ul. Niedziałkowskiego i Dobrego

4270

2.

15.04.13

8.02.13

 6.230,61

Osuszenie istniejącego kabla oświetleniowego – ul. Niedziałkowskiego

4270

3.

05.04.13

23.03.13

15.010,66

Inwentaryzacja wydzielonego oświetlenia ulic  stanowiących własność TAURON

4300

4

14.05.13

20.03.13

 1.300,64

Regulacja naświetlaczy Alei Gwiazd Polskiej Piosenki

4270

5.

08.08.13

12.06.13

 9.465,94

Przebudowa ul. Modrzejewskiej w zakresie dobudowy oświetlenia ulicznego

6050

6.

26.09.13

12.06.13

35.528,77

Przebudowa ul. Niedziałkowskiego w zakresie dobudowy oświetlenia ulicznego

6050

7.

12.07.13

02.07.13

 1.285,36

Montaż elektr. skrzynki gniazd ul. Barlickiego (Stawek)

4270

8.

15.07.13

02.07.13

 6.701,75

Montaż elektr. skrzynki gniazd wtykowych  pl. Wolności

4270

9.

26.09.13

30.07.13

12.486,81

Przebudowa ul Niedziałkowskiego w zakresie oświetlenia ulicznego

6050

10.

03.09.13

26.08.13

 1.274,74

Instalacja sterowania oświetlenia zewnętrznego pompowni-zasilanie kamery monitoringu

4270

11.

04.10.13

26.09.13

   102,62

Awaryjna naprawa zdewastowanego reflektora przy stawku – ul. Barlickiego

4270

12.

26.09.13

20.09.13

 1.045,50

Przebudowa ul. Niedziałkowskiego w zakresie oświetlenia ulicznego

6050

13.

04.10.13

26.09.13

 1.443,82

Awaryjna naprawa kabla obwodowego oświetlenia ulicznego przy ul. Hallera

4270

14.

23.12.13

24.10.13

68.273,75

Montaż 47 opraw świetlnych ulicznych na słupach energetycznych

6050

15.

18.10.13

15.10.13

 1.083,16

Awaryjna naprawa kabla obwodowego przy ul. Pruszkowskiej

4300

16.

05.11.13

17.10.13

 1.900,01

Oświetlenie uliczne skrzyżowania ul. Zbożowej i Sudeckiej

4270

17.

06.11.13

30.10.13

14.550,60

Oświetlenie ulic Spacerowej i Kochanowskiego

4270

18.

30.12.13

23.12.13

 6.301,81

Awaryjna naprawa oświetlenia na przejściach dla pieszych

4270

18

Razem:

---------

189.720,26

-------------------------------------------------------------

--------

 

Z powyższej tabeli wynika, że w/w kontrahentowi udzielono 18 zleceń na łączną kwotę 189.720,26 zł. Wszystkich wydatków na rzecz tego kontrahenta dokonano na podstawie zleceń. Jednego zlecenia udzielono po wydaniu zaleceń przez Skarbnika Miasta Opola (poz.18). Opisu tego zlecenia dokonano w części dotyczącej wydatków w grudniu w paragrafie 4270.  Opisu zleceń w  paragrafie 4300 (poz. 3,15) dokonano w części dotyczącej wydatków w tym paragrafie za 2013 r. Opisu zlecenia w poz. 14 na kwotę 68.273,75 zł brutto dokonano w części dotyczącej wydatków w grudniu w paragrafie 6050.

 

Ad. 5. Termin wykonania robót ustalono na dzień 15.09.2013 r. Zlecenie zawiera 18 paragrafów. Zdaniem kontrolujących w tym przypadku wystąpiły przesłanki do zawarcia umowy, o której mowa w § 12 pkt 14 Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych w Urzędzie Miasta Opola.

 

Ad. 6. Termin wykonania robót ustalono na dzień 15.11.2013 r. Kwota zlecenia przekroczyła 3 tys. EURO. Zlecenie podpisał Zastępca Prezydenta Miasta Opola Pan Arkadiusz Wiśniewski. Zlecenie zawiera 18 paragrafów. Zdaniem kontrolujących w tym przypadku wystąpiły przesłanki do zawarcia umowy, o której mowa w § 12 pkt 14 Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych w Urzędzie Miasta Opola.

 

Ad. 9. Termin wykonania robót ustalono na dzień 15.12.2013 r. Zlecenie zawiera 17 paragrafów. Powyższe zlecenie zostało dołączone do pisma Skarbnika Miasta Opola i wykazane jako nieprawidłowe (akta kontroli Nr 14/1/I/8-9).

 

2.Kontrahent: (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.), kwota wydatków ogółem wg ewidencji księgowej –  200.906,04 zł

 

Poniższa tabela zawiera wykaz wydatków dokonanych na podstawie udzielonych zleceń:

 

Lp

Data zapłaty

Data                zlecenia

Kwota zł brutto

                    Dotyczy

 §

1.

08.02.13

05.02.13

     868,16

Awaryjna naprawa kabla  oświetlenia ulicznego przy ul. Oleskiej

4270

2.

08.02.13

05.02.13

  1.839,16

Awaryjna naprawa kabla  oświetlenia ulicznego przy ul. Barlickiego

4270

3.`

08.02.13

06.02.13

  5.460,92

Awaryjna naprawa kabla  oświetlenia ulicznego przy ul. Obr. Stalingradu

4270

4.

30.04.13

19.04.13

   738,00

Obsługa i nadzór nad rozdzielnią elektryczną. w parku nadodrzańskim - Pasieka

4270

5.

10.07.13

02.07.13

   553,50

Zmiana systemów sterowania oświetlenia ul. Katedralna i Barlickiego

4270

6.

19.07.13

12.07.13

1.117,30

Demontaż i montaż 2 szt. opraw oświetleniowych ul. Kościuszki i Ozimska

4270

7.

23.08.13

31.07.13

  918,77

Wymiana czujnika zmierzchowego –Obwodnica Północna

4270

8.

16.09.13

11.09.13

  689,19

Awaryjna wymiana oprawy oświetleniowej przy kanale Młynówki

4270

9.

16.09.13

11.09.13

2.761,42

Awaryjna wymiana 2 szt. uszkodzonych opraw oświetleniowych ul. Oleska – Obwodnica Pn.

4270

10

16.09.13

12.09.13

1.748,06

Awaryjna naprawa oświetlenia ulicznego ul. Prószkowska

4270

11

25.09.13

20.09.13

1.457,33

Awaryjna naprawa oświetlenia ulicznego przy ul. Oświęcimskiej- Metalchem

4270

12

10.19.13

04.10.13

9.786,32

Awaryjna naprawa oświetlenia przy ul. Oświęcimskiej i wymiana zdewastowanych słupków oświetlenia

4270

13

10.10.13

04.10.13

1.961,53

Awaryjna naprawa oświetlenia przy ul. Strzeleckiej

4270

14

10.10.13

04.19.13

   957,38

Naprawa oświetlenia ulicznego ul. Odrowążów

4270

15

31.10.13

24.10.13

5.820,93

Awaryjna naprawa latarni ul. Północna Bis

4270

16

08.11.13

30.10.13

9.253,63

Awaryjna Naprawa oświetlenia ulicznego w Parku na wyspie Bolko

4270

17

31.10.13

24.10.13

1.264,62

Awaryjna naprawa kabla oświetlenia ulicznego ul. Samborska

4270

18

31.10.13

28.10.13

1.717,31

Awaryjna naprawa oświetlenia ulicznego ul. Krakowska 47

4270

19

31.10.13

28.10.13

1.072,92

Awaryjna naprawa oświetlenia ulicznego ul. Kominka 2

4270

20

30.12.13

27.12.13

1.014,79

Awaryjna naprawa latarni ul. Katedralna

4270

21

30.12.13

27.12.13

   770,67

Awaryjna naprawa latarni przy ul. Barlickiego

4270

22

30.12.13

27.12.13

   770,67

Awaryjna naprawa latarni pl. Kopernika - Solaris

4270

23

30.12.13

30.12.13

   886,46

Awaryjna naprawa ul. Odrowążów-przystań nad Odrą

4270

23

Razem:

----------

53.429,04

-------------------------------------------------------------

------

 

Z powyższej tabeli wynika, że zlecenia dotyczyły głównie usunięcia awarii. W 2013 r. w/w kontrahentowi udzielono 23 zlecenia na łączną kwotę 53.429,04 zł,  w tym 4 zlecenia udzielono po wydaniu zaleceń przez Skarbnika Miasta Opola (poz.20-23). Opisu tych zleceń dokonano w części dotyczącej wydatków w grudniu w paragrafie 4270.

 

3.Kontrahent: (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.), kwota wydatków ogółem wg ewidencji księgowej - 513.623,26 zł

 

Poniższa tabela zawiera wykaz wydatków dokonanych na podstawie udzielonych zleceń:

 

Lp.

Data zapłaty

 Data               zlecenia

Kwota zł brutto

                  Dotyczy

  §

1.

28.01.13

25.01.13

  3.886,07

Awaryjna naprawa latarni nr 125/6  ul. Północna Bis

4270

2.

28.01.13

25.01.13

  3.886,07

Awaryjna naprawa latarni nr 118/PO160 ul. Północna bis

4270

3.

28.01.13

25.01.13

  6.551,13

Awaryjna naprawa latarni ul. Strzelecka - Rondo

4270

4.

28.01.13

25.01.13

  6.551,13

Awaryjna naprawa latarni nr 502 ul. Strzelecka

4270

5.

28.01.13

25.01.13

  5.772,32

Awaryjne wykonanie latarni oświetlenia ul. Strzelecka

4270

6.

28.01.13

25.01.13

  1.028,10

Awaryjne wykonanie latarni oświetlenia ul. Strzelecka – zjazd kierunek obwodnica (zdarzenie drogowe)

4270

7.

08.02.13

05.02.13

  5.162,90

Awaryjna naprawa latarni ul. Obwodnicy Pn. – zjazd do Kępy

4270

8.

08.02.13

05.02.13

  5.290,78

Awaryjna naprawa latarni ul. Ozimska (pl. Teatralny)

4270

9.

26.04.13

23.04.13

     983,68

Awaryjne wykonanie naprawy oświetlenia ulicznego ul. Św. Jacka

4270

10.

15.05.13

13.05.13

  7.872,00

Przestawienie 4 latarni ulicznych – ul. Ostrówek

4270

11.

05.06.13

31.05.13

  1.555,27

Przestawienie latarni ul. Minorytów

4270

12.

05.06.13

31.05.13

  2.108,58

Awaryjna naprawa latarni przy Ol. Kopernika

4270

13.

29.07.13

12.06.13

29.397,00

Przebudowa ulic w zakresie budowy oświetlenia ul. Jeżynowa I-II etap

4270

14.

28.08.13

21.08.13

  2.351,61

Awaryjna zmiana usadowienia latarni nr 2/4 ul. Jeżynowa

4270

15.

11.07.13

09.07.13

 

     881,10

Awaryjna naprawa oświetlenia ulicznego ul. Niemodlińska /montaż zegara astronomicznego/

4270

16.

12.07.13

11.07.13

     973,90

Awaryjna naprawa oświetlenia ulicznego przy drodze wewnętrznej w Parku na Wyspie Bolko

4270

17.

12.07.13

11.07.13

  3.046,51

Awaryjne wykonanie szafki oświetlenia ulicznego nr PO 110 z wyposażeniem ul. Partyzancka

4270

18.

31.07.13

30.07.13

    674,44

Awaryjna naprawa szafki oświetlenia ulicznego nr SR2 w Parku na Wyspie Bolko

4270

19.

31.07.13

30.07.13

 7.642,47

Awaryjny montaż szafek gniazdowych jako dobudowa do szafek oświetleniowych SR1, SR2, SR3 Parku Miejskim na Wyspie Bolko

4270

20.

23.08.13

20.08.13

 5.179,84

Awaryjna naprawa latarni nr 502 oświetlenia ulicznego

4270

21.

23.08.13

20.08.13

 5.179,84

Awaryjna naprawa latarni oświetlenia ulicznego ul Strzelecka –rondo/zniszczonego przez zdarzenie drogowe/

4270

22.

20.09.13

19.09.13

 9.053,49

Naprawa awaryjna latarni nr 107 ul. Barlickiego

4270

23.

30.12.13

27.12.13

 5.576,33

Awaryjna naprawa latarni oświetlenia ulicznego ul. Strzelecka 3.

4270

24.

30.12.13

27.12.13

 6.240,33

Awaryjna naprawa latarni oświetlenia ulicznego ul. Sienkiewicza- szkoła podstawowa. /zdarzenie  drogowe/

4270

25.

30.12.13

27.12.13

 1.584,03

Awaryjna wymiana szafki oświetlenia ulicznego ul. Sienkiewicza i Dzierżonia /wandalizm/

4270

26.

30.12.13

30.12.13

10.194,34

Awaryjna naprawa latarni oświetlenia ulicznego ul. Katedralna i  Koraszewskiego  / zdarzenie drogowe/.

4270

26

Razem:

--------

138.623,26

--------------------------------------------------------------

------

 

 

Z powyższej tabeli wynika, że zlecenia dotyczyły głównie usunięcia awarii. W 2013 r. w/w kontrahentowi udzielono 26 zleceń na łączna kwotę 138.623,26 zł, w tym 4 zlecenia udzielono po wydaniu zaleceń przez Skarbnika Miasta Opola (poz. 23-26). Opisu tych zleceń dokonano w części dotyczącej wydatków w grudniu w paragrafie 4270. W 1 przypadku kwota zlecenia przekroczyła 3 tys. EURO (poz.13). Zlecenie podpisał Zastępca Prezydenta Miasta Opola Pan Arkadiusz Wiśniewski. Zlecenie zawiera 18 paragrafów. Termin wykonania robót ustalono na dzień 15.12.2013 r. Powyższe zlecenie zostało dołączone do pisma Skarbnika Miasta Opola i wykazane jako nieprawidłowe (akta kontroli Nr 14/1/I/10-13).

 

 

Ponadto stwierdzono, że kwoty operacji z poszczególnymi kontrahentami wg danych księgowości w latach 2011 – 2013 przedstawiały się następująco;

 

              Kontrahent

Wartość ogółem

2011 rok

Wartość ogółem

2012 rok

Wartość ogółem

2013 rok

(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)

    37.797,02

 135.177,00

  200.906,04

   263.688,36

 631.414,37

  513.623,26

   169.918,23

  72.385,14

  189.720,26

 

Stwierdzono, że w dniu 30.12. 2011 r. Miasto Opole zawarło umowę z (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)na okres od 01.01.2012 r. do 31.12. 2013 r. dotyczącą  „wykonywania czynności eksploatacyjnych, konserwacyjnych, prac pomiarowych oraz usuwania niesprawności urządzeń, sieci i instalacji oświetlenia ulicznego składających się na 3.429 punktów świetlnych  stanowiących majątek Miasta Opola w celu utrzymania ich w pełnej gotowości i sprawności technicznej” (akta kontroli 14/1/I/112-114).

Z wyjaśnień Naczelnika Wydziału wynika, że w/w umowa nie zawiera w swym zakresie usuwania niesprawności oświetlenia powstałych na skutek nagłych zdarzeń losowych takich jak kolizje drogowe czy akty wandalizmu.  Tego rodzaju przypadki i związane z nimi prace usuwania awarii wymagają dodatkowego zlecenia Miasta  na podstawie odrębnej umowy (akta kontroli 14/1/I/115).

  Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz obustronnie podpisany doręczono naczelnikowi kontrolowanej jednostki.

 

 

 

 

 

Zgodnie z § 20 ust.1-2  Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.I-0120.1.77.2012 z dnia 25 maja  2012 r. kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo przedstawić  umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia składane są w formie pisemnej w terminie 7 dni roboczych od dnia potwierdzenia odbioru protokołu.

 

 

 

Jednostka kontrolowana

W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu (podpisy)

 

 

 

Data: ........................

 

Zespół kontrolny  (podpisy)

 

 

 

 

 

Data: ……………………………….

 

 

 

 

Załączniki do pobrania: 2015-01-28 09:13:15 - wystąpienie pokontrolne (31.50 kB)

Ilość odwiedzin: 2641
Nazwa dokumentu: Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Lisiecka
Osoba, która odpowiada za treść: Tadeusz Lech, Wiesław Pałczyński
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2015-01-28 09:08:31
Data udostępnienia informacji: 2015-01-28 09:08:31
Data ostatniej aktualizacji: 2015-01-28 09:15:23

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner