logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   plus kontrole jednostek
   minus kontrole wewnętrzne
      minus W. Administarcyjno Gospodarczy
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Budżetu i Finansów
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Kultury Sportu i Turystyki
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Biuro Projektu Ispa
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Wydział Budżetu-Referat Wymiaru Podatków
      minus Biuro Rady Miasta
      minus Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Polityki Społecznej – Referat Świadczeń Rodzinnych
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Inżynierii Miejskiej
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych
      minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
      minus Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Komunikacji
      minus Miejska Informacja Turystyczna
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn.
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Wydział Finansowo-Księgowy
      minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Finansowo-Księgowy
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
      minus wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Kluby sportowe
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii, Lokalowy, Finansowo - Księgowy
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn. „Budowa obwodnicy północnej dla Miasta Opola nr SPOT/2.2/36/04”
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu ZPORR pn. „Budowa węzła komunikacyjnego – ulica Niemodlińska w Opolu”
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydział Gospodarki, Nieruchomości, Geodezji i Kartografii
      minus Biuro Spraw Międzynarodowych
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomosciami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus WGNGiK, WKSiT, WOŚiR, MZD
      minus Wydziały Urzędu Miasta Opola
      minus Urząd Stanu Cywilnego
      minus Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Kancelaria
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Wydział Świadczeń Socjalnych
      minus Wydział Budżetu
      minus wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Stowarzyszenie
      minus Stosowanie Kpa w zakresie doręczeń. Wydziały UM Opola
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Informatyki
      minus Wydział Komunikacji Referat Wydawania Praw Jazdy
      minus Wydziały Urzędu Miasta Opola - Czynności cywilnoprawne
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydziały Urzędu Miasta - Realizacja obowiązku wynikająca z art. 13 pkt 6 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
      minus Miejski Rzecznik Konsumentów
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Oświaty
      minus Kontrola umów pod kątem realizacji przepisów o gwarancji
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Budżetu, Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydziały UM- Celowość dokonywanych wydatków w § 4390
      minus Biuro Organizacji Transportu Zbiorowego
      minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Referat Nieruchomości Skarbu Państwa, Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Referat Lokalowy Urzędu Miasta Opola
      minus Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Finansowo - Księgowy
      minus Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Gospodarki Nieruchmosciami
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Oswiaty
      minus Biuro Nieruchomosci Skarbu Państwa
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Komunikacji i Transportu Zbiorowego
      minus Wydział Sportu
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Lokalowy
      minus Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomosciami - kontrola kompleksowa
      minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
      minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
      minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawnosci
      minus Wydział Sportu
      minus Biuro Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

 

 

 

Pieczęć Nagłówkowa

 

 

 

 

 


 

KW.I.1712.00003.2014

Opole, 24.04.2014 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI nr 10/2014

Jednostka kontrolowana

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola

Nazwa organu sprawującego nadzór

Prezydent Miasta Opola

Termin przeprowadzenia kontroli

27.02.– 21.03.2014 r.

Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko

Małgorzata Jóźwin-Mazurekinspektor w Wydziale Kontroli Wewnętrznej

Tadeusz Lechgłówny specjalista w Wydziale Kontroli Wewnętrzne

Przedmiot kontroli

Wydawanie decyzji administracyjnych

Okres objęty kontrolą

2013 r.

Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe

Małgorzata Rabiega - Naczelnik Wydział

Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali

Małgorzata Rabiega - Naczelnik Wydziału

Violetta Ciesielczuk – Z-ca Naczelnika

(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)– inspektor

(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)– specjalista

(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)– samodzielny referent

(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)- inspek

                                            Akty prawne

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.),
 2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.),
 3. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.),
 4. Ustawa  z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne  (tekst jednolity Dz. U.
  z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.),
 5. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.),
 6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.),
 7. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981 z późn. zm.),
 8. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Opola.

Cel kontroli

Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości działań wydziału w zakresie wydawania decyzji pod kątem zgodności postępowań z przepisami prawa.

Kryteria

Zgodnie z art. 35. § 1–5 Kodeksu Postępowania Administracyjnego:

- organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki,  

- niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ,  

- załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania,  

- przepisy szczególne mogą określać inne terminy niż określone w § 3, 

- do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Zgodnie z art. 36 Kpa:

- o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 lub w przepisach szczególnych organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

- ten sam obowiązek ciąży na organie administracji publicznej również w przypadku zwłoki w załatwieniu sprawy z przyczyn niezależnych od organu.

Zgodnie z art. 104 Kpa:

organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej. Decyzje rozstrzygają sprawę co do jej istoty w całości lub w części albo w inny sposób kończą sprawę w danej instancji.

Zgodnie z art. 107 Kpa decyzja powinna zawierać:

- oznaczenie organu administracji publicznej, datę wydania, oznaczenie strony lub stron, powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, uzasadnienie faktyczne i prawne, pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie, podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji lub, jeżeli decyzja wydana została w formie dokumentu elektronicznego, powinna być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Decyzja, w stosunku do której może być wniesione powództwo do sądu powszechnego lub skarga do sądu administracyjnego, powinna zawierać ponadto pouczenie o dopuszczalności wniesienia powództwa lub skargi. 

- można odstąpić od uzasadnienia decyzji, gdy uwzględnia ona w całości żądanie strony; nie dotyczy to jednak decyzji rozstrzygających sporne interesy stron oraz decyzji wydanych na skutek odwołania,

- organ może odstąpić od uzasadnienia decyzji również w przypadkach, w których z dotychczasowych przepisów ustawowych wynikała możliwość zaniechania lub ograniczenia uzasadnienia ze względu na interes bezpieczeństwa Państwa lub porządek publiczny.

Zgodnie z art. 133 Kpa:

- organ administracji publicznej, który wydał decyzję, obowiązany jest przesłać odwołanie wraz z aktami sprawy organowi odwoławczemu w terminie siedmiu dni od dnia, w którym otrzymał odwołanie, jeżeli w tym terminie nie wydał nowej decyzji w myśl art. 132.  

Metodyka kontroli

Zapoznano się ze stosowaną procedurą i sposobem postępowania od momentu wpłynięcia i zarejestrowania wniosku do podjęcia decyzji. Zwrócono szczególną uwagę na terminowość załatwiania spraw oraz kompletność zebranej dokumentacji stanowiącej podstawę wydania decyzji. Prawidłowość postępowania we wszystkich badanych sprawach ustalono poprzez porównanie badanej dokumentacji z przepisami prawa w tym zakresie.

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE KONTROLI

Zgodnie z § 29 ust.1 Regulaminu Organizacyjnego Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa dzieli się na referaty:

 1. Kształtowania i Finansowania Ochrony Środowiska,
 2. Ochrony Zasobów Naturalnych i Edukacji Ekologicznej.

Zgodnie z § 29 ust.2 Regulaminu Organizacyjnego do zakresu działania Wydziału należy:

 1. wykonywanie zadań i prowadzenie spraw wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska i aktów wykonawczych,
 2. wykonywanie zadań i prowadzenie spraw związanych z ochroną wód na podstawie ustawy Prawo wodne i przepisów wykonawczych,
 3. wydawanie pozwoleń, zezwoleń i decyzji administracyjnych, prowadzenie rejestrów oraz prowadzenie innych spraw wynikających z zakresu ustawy o odpadach i aktów wykonawczych,
 4. sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska i ochronie przyrody w zakresie dotyczącym właściwości Prezydenta Miasta Opola,
 5. prowadzenie spraw regulowanych przepisami o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
 6. opracowywanie i aktualizacja map akustycznych oraz programów ochrony środowiska przed hałasem, w tym koordynacja ich realizacji,
 7. opracowywanie, aktualizowanie i koordynacja realizacji programów ochrony środowiska, programów ograniczenia niskiej emisji, planów usuwania wyrobów zawierających azbest oraz opiniowanie wojewódzkich planów i programów z zakresu ochrony środowiska,
 8. wykonywanie zadań związanych z finansowaniem ochrony środowiska, w zakresie wspierania inwestycji służących ochronie środowiska realizowanych na terenie Miasta Opola,
 9. realizacja zadań wynikających z aktów prawnych dotyczących ochrony przyrody,
 10. wykonywanie zadań i prowadzenie spraw należących do właściwości powiatowej administracji geologicznej, wynikających z ustawy prawo geologiczne i górnicze,
 11. wykonywanie zadań związanych z ochroną zwierząt, w tym opracowywanie
  i koordynacja realizacji programów ochrony zwierząt i przeciwdziałania bezdomności,
 12. wykonywanie zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
  w gminach dotyczących postępowania ze zwierzętami żywymi i padłymi,
 13. realizacja zadań w zakresie rekultywacji terenów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 14. prowadzenie spraw i wykonywanie zadań związanych z rybactwem śródlądowym, w tym wydawanie kart wędkarskich,
 15. realizacja zadań z zakresu ochrony zieleni i przyrody w tym nadzór nad bieżącym utrzymaniem terenów zieleni, z wyłączeniem fontann, opracowywanie koncepcji przebudowy, rozwoju i rewitalizacji terenów zieleni miejskiej, nadzór nad realizacją przedsięwzięć na terenach zieleni miejskiej, w tym uzgadnianie realizacji projektów inwestycji kolidujących z zielenią miejską,
 16. prowadzenie spraw z zakresu rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa, ochrony zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt i ochrony roślin,
 17. popularyzacja ochrony środowiska i przyrody oraz prowadzenie spraw z zakresu edukacji ekologicznej mieszkańców miasta,
 18. sprawowanie nadzoru merytorycznego nad działalnością Ogrodu Zoologicznego w Opolu,
 19. nadzór nad Miejską Spółką Wodną w Opolu, w tym utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych w granicach Miasta Opola,

realizacja programu współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami w zakresie ujętych w nim zadań Wydziału.

Ustalono, że Wydział nie posiada pisemnych procedur w zakresie wydawania decyzji. Poszczególne czynności wykonywane są na podstawie wypracowanej dotychczas praktyki oraz w oparciu o przepisy prawa z zakresu o ochrony środowiska i ochrony przyrody. Zgodnie z Zarządzeniem Wewnętrznym naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w sprawie organizacji pracy Wydziału - zadania w zakresie objętym kontrolą realizują obydwa Referaty.

W SOD sprawy z tego zakresu ewidencjonowane są pod nr JRWA 6131,6220,6221,6225,6233,6341,6528,6531,6541. Decyzje wydawane są na wniosek i z urzędu. W 2013 r. wydano 606 decyzji, wniesiono 7 odwołań od decyzji. Do każdej decyzji prowadzona jest odrębna dokumentacja.

          Szczegółową kontrolą objęto wszystkie postępowania wszczęte z urzędu – łącznie 16 postępowań: jedno w sprawie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia – OŚR-II.6131.49132012.AS, piętnaście dot. stwierdzenia zachowania żywotności nasadzeń zastępczych po 3 latach oraz 24 na wniosek (po 2 z każdego miesiąca - pierwszą i ostatnią) w 2013 r.

         Zapoznano się ze stosowaną procedurą i sposobem postępowania od momentu wpłynięcia i zarejestrowania wniosku do podjęcia decyzji. Zwrócono szczególną uwagę na terminowość załatwiania spraw oraz kompletność zebranej dokumentacji stanowiącej podstawę wydania decyzji.

Szczegółową kontrolą objęto 40 decyzji wydanych w 2013 r.: wszystkie postępowania wszczęte z urzędu oraz po 2 z każdego miesiąca - pierwszą i ostatnią, w tym: 12 decyzji wydanych w Referacie Kształtowania i Finansowania Ochrony Środowiska i 28 decyzji wydanych w Referacie Ochrony Zasobów Naturalnych i Edukacji Ekologicznej.

W zakresie decyzji wydanych przez Referat Kształtowania i Finansowania Ochrony Środowiska

Poniższa tabela przedstawia wykaz badanych 12  decyzji wydanych w referacie w 2013 r.

Tabela nr 1

Lp.

Nr sprawy/decyzji

dotyczy

Data wpływu wniosku

Data

wydania decyzji

1

OŚR.6220.00003.2013.MK

Wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

08.01.2013 r.

15.02.2013 r.

odmowa

 

2

OŚR.6341.00007.2013.MB

Wydania pozwolenia wodnoprawnego

22.01.2013 r.

postanowienie/wniosek 

22.03.2013 r.

3

OŚR.6220.00011.2013.BS

DŚ przeniesienie-rozbudowy zakładu mechanicznego przetwarzania odpadów o obiekt kompostowni tunelowej w Opolu

24.01.2013 r.

28.01.2013 r.

4

OŚR.6341.00029.2013.MB

Pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych

03.04.2013 r. wniosek o uchylenie decyzji

29.04.2013 r.

uchylenie decyzji

5

OŚR.6341.00036.2013.KWS

Wydania pozwolenia wodnoprawnego

30.04.2013 r.

23.05.2013 r.

6

OŚR.6220.00039.2013.MCH

Wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

15.04.2013 r.

22.07.2013 r.

zawieszenie postępowania

11.09.2013 r.

podjęcie z urzędu

23.09.2013 r.

7

 

 

OŚR.6220.00040.2013.IZ

Wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

06.05.2013 r.

 

22.08.2013 r.

umorzenie

  8

OŚR.6233.00054.2013.IZ

Wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbiórki odpadów

15.07.2013 r.

29.07.2013 r.

9

OŚR.6220.00074.2013.MK

Przeniesienia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przeds.

26.06.2013 r.

27.06.2013 r.

10

OŚR.6341.00086.2013.

Udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego

22.11.2013 r.

23.12.2013 r.

11

OŚR.6220.00099.2013.MK

Wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

23.09.2013 r.

18.11.2013 r.

odmowa

12

OŚR.6220.00101.2013.MCH

Wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

23.09.2013 r.

25.10.2013 r.

 

 

         W wyniku szczegółowej analizy postępowań uwidocznionych w tabeli powyżej zespół kontrolny ustalił co następuje:

Ad.poz.6.

OŚR.6220.00039.2013.MCH

15.04.2013 r. wpływ wniosku o wydanie decyzji środowiskowej

29.04.2013 r. wezwanie do uzupełnień do wniosku

09.05.2013 r. wpływ uzupełnienia, wniosek kompletny, rozpoczęcie trwania terminu administracyjnego

10.05.2013 r. zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego, przekazanie wniosku do zaopiniowania do dwóch organów: RDOŚ oraz Sanepid Powiatowy

04.06.2013 r. wpływ opinii PPIS

06.06.2013 r. sprzeciw stron postępowania

07.06.2013 r. wpływ opinii RDOŚ, postanowienie z koniecznością dostarczenia raportu z oceną oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu

19.06.2013 r. pismo informujące o przedłużeniu terminu postępowania do 19.07.2013 r.

09.07.2013 r. postanowienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu, przesłanie informacji do wszystkich stron postępowania dot. opinii wydanych przez RDOŚ i PPIS

22.07.2013 r. postanowienie o zawieszeniu postępowania na czas sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

11.09.2013 r. postanowienie o podjęciu postępowania z urzędu w związku ze zmianą przepisów dot. przedsięwzięć

23.09.2013 r. decyzja o umorzeniu postępowania jako bezprzedmiotowego

Decyzję wydano po upływie 5 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Ad.poz.7.

OŚR.6220.00040.2013.IZ

15.04.2013 r. wpływ wniosku o wydanie decyzji środowiskowej

19.04.2013 r. wezwanie do uzupełnienia wniosku

06.05.2013 r. uzupełnienie wniosku

09.05.2013 r. drugie uzupełnienie wniosku

14.05.2013 r. kolejne wezwanie do uzupełnienia wniosku

21.05.2013 r. wpływ kompletnego wniosku

23.05.2013 r. zawiadomienie o wszczęciu postępowania, przekazanie do RDOŚ i PPIS do zaopiniowania

05.06.2013 r. wpływ opinii PPIS

31.07.2013 r. wpływ opinii RDOŚ o braku potrzeby przeprowadzenia oceny o oddziaływaniu na środowisko

22.08.2013 r. decyzja o umorzeniu postępowania jako bezprzedmiotowego w związku ze zmianą przepisów dot. przedsięwzięć

Decyzję wydano po upływie 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

W obydwu przypadkach zgodnie z art. 35 §2 Kpa termin załatwienia sprawy wynosił do 2 miesięcy od dnia złożenia kompletnego wniosku o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach. Przy czym, zgodnie z art. 35 §5 Kpa - do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

W zakresie decyzji wydanych przez Referat Ochrony Zasobów Naturalnych i Edukacji Ekologicznej

Poniższa tabela przedstawia wykaz badanych 28  decyzji wydanych w referacie w 2013 r.

Tabela nr 2

Lp.

Nr sprawy/decyzji

dotyczy

Data wpływu wniosku

Data

wydania decyzji

1

OŚR-II.6131.491.2012.AS

Wszczęcia postępowania w sprawie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej za usuniecie drzewa bez wymaganego zezwolenia w Opolu

07.01.2013 r.

zawiadomienie o wszczęciu postępowania

01.02.2013 r. zawiadomienie o przedłużeniu terminu

21.03.2013 r.

decyzja – kara pieniężna

2

OŚR.6131.00671.2012.EM

Wydania zezwolenia na usunięcie drzew w Opolu

10.12.2012 r.

 

07.01.2013 r.

decyzja zezwalająca

3

OŚR.6131.00006.2013.EM

Odbioru nasadzeń zmiennych w celu sprawdzenia ich żywotności

14.01.2013 r.

zawiadomienie o wszczęciu postępowania

01.02.2013 r.

decyzja-umorzenie

4

OŚR.6131.00007.2013.EM

Odbioru nasadzeń zmiennych w celu sprawdzenia ich żywotności

14.01.2013 r.

zawiadomienie o wszczęciu postępowania

14.02.2013 r.

zawiadomienie o przedłużeniu terminu

14.03.2013 r.

zawiadomienie o przedłużeniu terminu

12.04.2013 r.

zawiadomienie o przedłużeniu terminu

 14.05.2013 r.

decyzja-umorzenie

5

OŚR.6131.00023.2013.EM

Wydania zezwolenia na usunięcie drzewa w Opolu

31.01.2013 r.

28.02.2013 r.

zawiadomienie o przedłużeniu terminu

04.03.2013 r.

decyzja zezwalająca

6

OŚR.6131.00025.2013.AP

Wydania zezwolenia na usunięcie krzewów w Opolu

05.02.2013 r.

05.02.2013 r.

decyzja zezwalająca

 7

OŚR.6131.00071.2013.EM

Wydania zezwolenia na usunięcie drzewa w Opolu

08.03.2013 r.

02.04.2013 r.

decyzja zezwalająca

8

OŚR.6131.00083.2013.AS

Odbioru nasadzeń zamiennych po upływie 3 lat

15.03.2013 r.

zawiadomienie o wszczęciu postępowania

15.04.2013 r.

umorzenie

 

 9

OŚR.6131.00084.2013.AS

Odbioru nasadzeń zamiennych po upływie 3 lat

15.03.2013 r.

zawiadomienie o wszczęciu postępowania

30.04.2013 r.

zawiadomienie o nowym terminie załatwienia sprawy

10.05.2013 r.

umorzenie

10

OŚR.6131.00085.2013.AS

Odbioru nasadzeń zamiennych po upływie 3 lat

15.03.2013 r. Wniosek

 

15.04.2013 r.

umorzenie

11

OŚR.6131.00086.2013.AS

Odbioru nasadzeń zamiennych po upływie 3 lat

15.03.2013 r. zawiadomienie o wszczęciu postępowania

15.05.2013 r. zawiadomienie o nowym terminie załatwienia sprawy

06.06.2013 r.

zawiadomienie o nowym terminie załatwienia sprawy

01.07.2013 r.

zawiadomienie o nowym terminie załatwienia sprawy

31.07.2013 r. decyzja o umorzeniu

 

12

OŚR.6131.00118.2013.PM

Stwierdzenia żywotności nasadzeń zastępczych po 3 latach, dokonanych w zamian za usuniecie krzewów, rosnących na terenie nieruchomości

03.04.2013 r. zawiadomienie o wszczęciu postępowania

08.05.2013 r.

umorzenie

13

OŚR.6131.00119.2013.PM

Stwierdzenia żywotności nasadzeń zastępczych po 3 latach, dokonanych w zamian za usuniecie drzew, rosnących na terenie nieruchomości

03.04.2013 r.

zawiadomienie o wszczęciu postępowania

postępowania z urzędu

02.05.2013 r.

umorzenie

14

OŚR.6131.00120.2013.EM

Wydania zezwolenia na usunięcie drzewa w Opolu

03.04.2013 r.

02.05.2013 r.

odmowa

15

OŚR.6131.00146.2013.MP

Wydania zezwolenia na usunięcie drzewa w Opolu

25.04.2013 r.

10.06.2013 r.

decyzja częściowo zezwalająca

częściowo odmawiająca

16

OŚR.6131.00163.2013.PM

Stwierdzenia żywotności nasadzeń zastępczych po 3 latach, dokonanych w zamian za usuniecie drzew, rosnących z terenu pasa drogowego

11.06.2013 r.

zawiadomienie o wszczęciu postępowania

17.07.2013 r.

zawiadomienie o nowym terminie załatwienia sprawy

12.08.2013 r.

zawiadomienie o nowym terminie załatwienia sprawy

10.09.2013 r.

umorzenie

17

OŚR.6131.00179.2013.MKA

Oceny zachowania żywotności i umorzenia opłaty odroczonej za nasadzenie zamienne

28.06.2011 r.

zawiadomienie o wszczęciu postępowania

 

30.04.2012 r.

zawiadomienie o nowym terminie załatwienia sprawy

30.04.2013 r.

zawiadomienie o nowym terminie załatwienia sprawy

umorzenie

10.07.2013 r.

umorzenie

18

OŚR.6131.00194.2013.EM

Wydania zezwolenia na usunięcie drzewa w Opolu

22.05.2013 r.

01.07.2013 r.

odmowa

19

OŚR.6131.00198.2013.AP

Umorzenia opłaty naliczonej za usunięcie krzewów pod warunkiem przesadzenia w obrębie nieruchomości

28.05.2013 r.

zawiadomienie o wszczęciu postępowania

27.06.2013 r.

umorzenie

20

OŚR.6131.00209.2013.MKA

Oceny zachowania żywotności i umorzenia opłaty odroczonej za nasadzenie zamienne

03.06.2013 r.

zawiadomienie o wszczęciu postępowania

25.06.2013 r.

umorzenie

21

OŚR.6131.00230.2013.PM

Stwierdzenia żywotności nasadzeń zastępczych po 3 latach, dokonanych w zamian za usuniecie drzew, rosnących z terenu pasa drogowego

21.06.2013 r.

zawiadomienie o wszczęciu postępowania

09.07.2013 r.

umorzenie

22

OŚR.6131.00243.2013.MKA

Oceny zachowania żywotności i umorzenia opłaty odroczonej za nasadzenie zamienne

20.06.2013 r.

zawiadomienie o wszczęciu postępowania

08.07.2013 r.

umorzenie

23

OŚR.6131.00280.2013.MKA

Wydania zezwolenia na usunięcie drzewa w Opolu

28.06.2013 r.

01.08.2013 r.

decyzja zezwalająca

24

OŚR.6131.00347.2013.EM

Wydania zezwolenia na usunięcie drzewa w Opolu

26.07.2013 r.

02.09.2013 r.

decyzja zezwalająca

25

OŚR.6131.000443.2013.MP

Wydania zezwolenia na usunięcie drzewa w Opolu

21.08.2013 r.

01.10.2013 r.

decyzja zezwalająca

26

 

 

OŚR.6131.00508.2013.MKA

Wydania zezwolenia na usunięcie drzew w Opolu

03.10.2013 r.

02.12.2013 r.

decyzja zezwalająca

27

OŚR.6131.00526.2013.PM

Wydania zezwolenia na usunięcie drzew w Opolu

26.09.2013 r.

05.11.2013 r.

decyzja zezwalająca

28

OŚR.6131.00539.2013.MKA

Oceny zachowania żywotności i umorzenia opłaty odroczonej za nasadzenie zamienne

23.10.2013 r.

zawiadomienie o wszczęciu postępowania

22.11.2013 r.

umorzenie

Ad.poz.1.

OŚR-II.6131.491.2012.AS

07.01.2013 r. zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wymierzenia kary pieniężnej za usuniecie drzewa bez wymaganego zezwolenia

21.01.2013 r. protokół z oględzin drzewa

22.01.2013 r. przesłanie stronie ustaleń z przeprowadzonych oględzin w celu zajęcia stanowiska w terminie 7 dni od daty doręczenia czyli od dnia 29.01.2013r.

01.02.2013 r. zawiadomienie o braku możliwości załatwienia sprawy w terminie w zw. z oczekiwaniem na zajęcie stanowiska jw., nowy termin wyznaczony na 30.04.2013 r.

21.03.2013 r. decyzja wymierzająca administracyjną karę pieniężną za usunięcie drzewa bez wymaganego zezwolenia

Decyzję wydano po upływie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku. W aktach jest powiadomienie stron o niezałatwieniu sprawy w terminie i wyznaczenie nowego terminu zgodnie z art. 36 Kpa.

Ad.poz.4.

OŚR.6131.00007.2013.EM

14.01.2013 r. zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia żywotności posadzonych zamiennie drzew, oględziny ustalone na dzień 28.01.2013 r.

28.01.2013 r. protokół z oględzin nasadzeń zamiennych drzew

04.02.2013 r. przesłanie stronie ustaleń z przeprowadzonych oględzin w celu zajęcia stanowiska w terminie 7 dni od daty doręczenia czyli od dnia 12.02.2013r.

14.02.2013 r. zawiadomienie o braku możliwości załatwienia sprawy w terminie w zw. z oczekiwaniem na zajęcie stanowiska jw., nowy termin wyznaczony na 14.05.2013 r.

14.03.2013 r. notatka służbowa dot. braku nasadzeń zastępczych

14.03.2013 r. zawiadomienie o braku możliwości załatwienia sprawy w terminie w zw. ze skomplikowanym charakterem sprawy

21.03.2013 r. poświadczenie zawiadomienia o przestępstwie zgłoszonym przez stronę przesłane przez II Komisariat policji w Opolu

21.03.2013 r. poświadczenie dokonania zniszczenia czterech drzew wydane przez firmę VIP-GUARD

26.03.2013 r. wniosek wydziału o sporządzenie opinii prawnej w sprawie

09.04.2013 r. opinia prawna

10.04.2013 r. drugi wniosek o sporządzenie opinii prawnej

12.04.2013 r. zawiadomienie o braku możliwości załatwienia sprawy w terminie w zw. ze skomplikowanym charakterem sprawy oraz koniecznością uzyskania opinii prawnej w przedmiotowej sprawie, wyznaczenie nowego terminu załatwienia sprawy na 14.05.2013 r.

23.04.2013 r. opinia prawna

14.05.2013 r. decyzja umarzająca należność z tyt. opłaty za usuniecie drzew

Decyzję wydano po upływie 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku. W aktach jest powiadomienie stron o niezałatwieniu sprawy w terminie i wyznaczenie nowego terminu zgodnie z art. 36 Kpa.

Ad.poz.11.

OŚR.6131.00086.2013.AS

15.03.2013 r. zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia żywotności posadzonych zamiennie drzew, oględziny ustalone na dzień 25.03.2013 r.

25.03.2013 r. protokół z oględzin nasadzeń zamiennych drzew i krzewów

10.04.2013 r. przesłanie stronie ustaleń z przeprowadzonych oględzin w celu zajęcia stanowiska w terminie 7 dni od daty doręczenia czyli od dnia 12.04.2013r., zawiadomienie o braku możliwości załatwienia sprawy w terminie w zw. z oczekiwaniem na zajęcie stanowiska jw., nowy termin wyznaczony na 15.05.2013 r.

15.04.2013 r. zajęcie stanowiska w sprawie przez stronę

08.05.2013 r. odniesienie się do uwag strony przesłanie ponownych ustaleń dotyczących sprawy, oraz prośba o zajęcie stanowiska w terminie 7 dni od daty doręczenia czyli od dnia 09.05.2013 r.

15.05.2013 r. zawiadomienie o braku możliwości załatwienia sprawy w terminie w zw. z oczekiwaniem na zajęcie stanowiska jw., nowy termin wyznaczony na 15.06.2013 r.

16.05.2013 r. zajęcie stanowiska przez stronę i przekazanie pisma skierowanego do Komendy Miejskiej Policji w Opolu dot. zgłoszenia usunięcia drzew przez nieznanych sprawców

17.05.2013 r. przekazanie przez stronę dokumentów dotyczących sprawy

06.06.2013 r. zajęcie stanowiska przez organ oraz wyznaczenie nowego terminu załatwienia sprawy na dzień 15.07.2013 r.

01.07.2013 r. zawiadomienie o braku możliwości załatwienia sprawy w terminie w zw. z koniecznością uzyskania opinii prawnej w sprawie, nowy termin wyznaczony na 31.07.2013 r.

04.07.2013 r. prośba o interpretację przepisów wysłana do Ministerstwa Ochrony Środowiska

29.07.2013 r. odpowiedź Ministerstwa w sprawie interpretacji przepisów

31.07.2013 r. decyzja częściowo umarzająca i częściowo odmawiająca umorzenia należności z tytułu opłaty za usunięcie drzew i krzewów

Decyzję wydano po upływie 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku. W aktach jest powiadomienie stron o niezałatwieniu sprawy w terminie i wyznaczenie nowego terminu zgodnie z art. 36 Kpa.

Ad.poz.16.

OŚR.6131.00163.2013.PM

11.06.2013 r. zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia żywotności posadzonych zamiennie krzewów, oględziny ustalone na dzień 24.06.2013 r.

11.06.2013 r. prośba strony o przeprowadzenie oględzin po dniu 26.06.2013 r.

17.06.2013 r. zgoda na przesuniecie terminu oględzin

21.06.2013 r. zawiadomienie o nowym terminie przeprowadzenia oględzin wyznaczonym na dzień 05.07.2013 r.

05.07.2013 r. protokół z oględzin nasadzeń zamiennych krzewów

17.07.2013 r. przesłanie stronie ustaleń z przeprowadzonych oględzin i zawiadomienie o braku możliwości załatwienia sprawy w terminie w zw. z koniecznością przeprowadzenie ponownych oględzin krzewów, nowy termin wyznaczony na 11.08.2013 r.

23.07.2013 r. zawiadomienie o nowym terminie przeprowadzenia oględzin wyznaczonym na dzień 05.08.2013 r.

05.08.2013 r. protokół z oględzin zamiennych krzewów

12.08.2013 r. zawiadomienie o braku możliwości załatwienia sprawy w terminie ze względu na skomplikowany charakter sprawy oraz konieczności dokonania złożonej analizy zebranego materiału dowodowego

16.08.2013 r. przesłanie stronie ustaleń z przeprowadzonych oględzin w celu zajęcia stanowiska w terminie 7 dni od daty doręczenia czyli od dnia 23.08.2013r.

10.09.2013 r. decyzja częściowo umarzająca i częściowo odmawiająca umorzenia należności z tytułu opłaty za usunięcie krzewów

Decyzję wydano po upływie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku. W aktach jest powiadomienie stron o niezałatwieniu sprawy w terminie i wyznaczenie nowego terminu zgodnie z art. 36 Kpa.

Ad.poz.17.

OŚR.6131.00179.2013.MKA

28.06.2011 r. zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia żywotności posadzonych zamiennie drzew, oględziny ustalone na dzień 18.06.2011 r., co do niespójnych informacji dot. daty zawiadomienia oraz daty oględzin pracownik zajmujący się sprawą złożył następujące wyjaśnienie: po dokonaniu przeglądu w komputerze innych zawiadomień o wszczęciu postępowań dotyczących umorzeń opłat, których termin uiszczenia został odroczony, sporządzonych w dniu 28.06.2011 r.,  stwierdzam, że oględziny w sprawach oceny zachowania żywotności nasadzeń zamiennych zostały zaplanowane na dzień 18.07.2011 r. (na dowód przedkładam wydruki kilku dokumentów Word dotyczących spraw prowadzonych w danym okresie).  W badanym dokumencie nastąpiła pomyłka w zapisie o terminie oględzin (miała być data 18 lipca 2011r.), a następnie  błąd ten został powielony na protokole z oględzin. Przy zapisie daty oględzin na protokole zasugerowano się zapisami z zawiadomienia.

18.06.2011 r. protokół z oględzin posadzonych drzew

25.07.2011 r. zawiadomienie o terminie załatwienia sprawy z powodu długotrwałej nieobecności osoby nadzorującej prace wyznaczonym na dzień 31.12.2011 r.

02.01.2012 r. zawiadomienie o nowym terminie załatwienia sprawy z powodu wpływu dużej ilości wniosków oraz konieczności przeprowadzenia ponownych oględzin drzew po rozpoczęciu okresu wegetacji wyznaczonym na dzień 30.04.2012r.

14.03.2012 r. zawiadomienie o terminie przeprowadzenia oględzin wyznaczonym na dzień 14.03.2013 r.

26.03.2012 r. protokół z oględzin posadzonych drzew

30.04.2012 r. zawiadomienie o nowym terminie załatwienia sprawy z powodu wpływu dużej ilości wniosków oraz choroby pracownika prowadzącego sprawę   wyznaczonym na dzień 31.04.2013r.

30.04.2013 r. zawiadomienie o nowym terminie załatwienia sprawy z powodu dużej ilości wniosków oraz trudności w ustaleniu adresu strony wyznaczonym na dzień 31.07.2013 r.

29.05.2013 r. przesłanie stronie ustaleń z przeprowadzonych oględzin w celu zajęcia stanowiska w terminie 7 dni od daty doręczenia czyli od dnia 07.06.2013r.

10.07.2013 r. decyzja umarzająca należność z tyt. opłaty za usuniecie drzew

Decyzję wydano po upływie 24 miesięcy od dnia złożenia wniosku. W aktach jest powiadomienie stron o niezałatwieniu sprawy w terminie i wyznaczenie nowego terminu zgodnie z art. 36 Kpa.

PODSUMOWANIE

W 2013 r. wydział wydał z urzędu 21 decyzji administracyjnych w tym: 19 umarzających opłatę za usunięcie drzew i krzewów, odroczoną na okres 3 lat, w zamian za dokonanie nasadzeń zastępczych oraz 2 w sprawie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia.

W tabeli nr 1 i 2 uwzględniono 15 decyzji umarzających z urzędu oraz 1 w sprawie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej. Pozostałe 4 decyzje umarzające opłatę oraz 1 decyzja wymierzająca karę administracyjną przekazane zostały do organu wyższej instancji na skutek odwołań stron.

Wszystkie badane decyzje zostały wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami w powyższym zakresie. W przypadku 7 decyzji termin postępowania wyniósł powyżej 2 miesięcy, w 5 przypadkach zostało wysłane zawiadomienie o przedłużeniu terminu, w trybie art. 36 par. 1 Kpa. Natomiast w przypadku 2 decyzji wydanych w sprawie środowiskowych uwarunkowań termin załatwienia sprawy przypadł zgodnie z art. 35 paragraf 2 Kpa, tj. do 2 miesięcy od dnia złożenia kompletnego wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, przy czym zgodnie z art. 35 paragraf 5 Kpa do terminów załatwienia sprawy nie wliczono terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

 

Zgodnie z § 20 ust.1-2  Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.I-0120.1.77.2012 z dnia 25 maja  2012 r. kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo przedstawić  umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia składane są w formie pisemnej w terminie 7 dni roboczych od dnia potwierdzenia odbioru protokołu.

 

Jednostka kontrolowana

W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu. 

(podpisy)

 

Data: ..........................................

                   Zespół kontrolny

 

 

(podpisy)

 

Data: …………………………………………………

 

       

Ewentualne przyczyny odmowy podpisania protokołu:

.....................................................................................................

.....................................................................................................

 

 

 

Załączniki do pobrania: 2015-01-29 13:18:31 - wystąpienie pokontrolne (25.50 kB)

Ilość odwiedzin: 3910
Nazwa dokumentu: Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Lisiecka
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Jóźwin - Mazurek, Tadeusz Lech
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2015-01-29 13:08:53
Data udostępnienia informacji: 2015-01-29 13:08:53
Data ostatniej aktualizacji: 2015-01-29 13:19:45

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner