logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   plus kontrole jednostek
   minus kontrole wewnętrzne
      minus W. Administarcyjno Gospodarczy
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Budżetu i Finansów
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Kultury Sportu i Turystyki
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Biuro Projektu Ispa
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Wydział Budżetu-Referat Wymiaru Podatków
      minus Biuro Rady Miasta
      minus Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Polityki Społecznej – Referat Świadczeń Rodzinnych
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Inżynierii Miejskiej
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych
      minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
      minus Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Komunikacji
      minus Miejska Informacja Turystyczna
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn.
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Wydział Finansowo-Księgowy
      minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Finansowo-Księgowy
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
      minus wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Kluby sportowe
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii, Lokalowy, Finansowo - Księgowy
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn. „Budowa obwodnicy północnej dla Miasta Opola nr SPOT/2.2/36/04”
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu ZPORR pn. „Budowa węzła komunikacyjnego – ulica Niemodlińska w Opolu”
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydział Gospodarki, Nieruchomości, Geodezji i Kartografii
      minus Biuro Spraw Międzynarodowych
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomosciami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus WGNGiK, WKSiT, WOŚiR, MZD
      minus Wydziały Urzędu Miasta Opola
      minus Urząd Stanu Cywilnego
      minus Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Kancelaria
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Wydział Świadczeń Socjalnych
      minus Wydział Budżetu
      minus wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Stowarzyszenie
      minus Stosowanie Kpa w zakresie doręczeń. Wydziały UM Opola
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Informatyki
      minus Wydział Komunikacji Referat Wydawania Praw Jazdy
      minus Wydziały Urzędu Miasta Opola - Czynności cywilnoprawne
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydziały Urzędu Miasta - Realizacja obowiązku wynikająca z art. 13 pkt 6 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
      minus Miejski Rzecznik Konsumentów
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Oświaty
      minus Kontrola umów pod kątem realizacji przepisów o gwarancji
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Budżetu, Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydziały UM- Celowość dokonywanych wydatków w § 4390
      minus Biuro Organizacji Transportu Zbiorowego
      minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Referat Nieruchomości Skarbu Państwa, Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Referat Lokalowy Urzędu Miasta Opola
      minus Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Finansowo - Księgowy
      minus Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Gospodarki Nieruchmosciami
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Oswiaty
      minus Biuro Nieruchomosci Skarbu Państwa
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Komunikacji i Transportu Zbiorowego
      minus Wydział Sportu
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Lokalowy
      minus Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomosciami - kontrola kompleksowa
      minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
      minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
      minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawnosci
      minus Wydział Sportu
      minus Biuro Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


KW-I.1712.00002.2014                

        Opole, 28 maja 2014  r.

PROTOKÓŁ KONTROLI  NR 12 /14

Jednostka kontrolowana

Referat Lokalowy

Nazwa organu sprawującego nadzór

Prezydent Miasta Opola

Termin przeprowadzenia kontroli

od 20.03.2014 r. do 18.04.2014 r.

Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko

Jacek Spadło – inspektor w Wydziale Kontroli Wewnętrznej

Tadeusz Lech - główny specjalista w Wydziale Kontroli Wewnętrznej

Przedmiot kontroli

Prawidłowość przyznawania mieszkań komunalnych przez ówczesny Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym

Okres objęty kontrolą

2013 r.

Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe

Izabela Baryłowicz-  kierownik referatu

Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali:

Izabela Baryłowicz-  kierownik referatu, pracownicy merytoryczni referatu

(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)– inspektor

(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)- inspektor

       Podstawy prawne

 

1. Uchwała nr XLVII/608/01 Rady Miasta Opole z roku 2001 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

    Cel kontroli

Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości przyznawania mieszkań komunalnych w tym w szczególności w zakresie zgodności z kryteriami zawartymi w uchwale Rady Miasta Opola.

Kryteria

    1. Zgodnie z § 1 w/w uchwały  - Uchwała reguluje zasady gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz zaspokajania mieszkaniowych potrzeb członków wspólnoty samorządowej miasta Opola, spełniających warunki zawarte w przepisach ustawy oraz ustala zasady i kryteria wyboru osób, z którymi będą zawierane umowy najmu.

    2. Zgodnie z §  2 w/w uchwały -  Przez osoby, które nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych, rozumie się osoby nie posiadające samodzielnego tytułu prawnego do lokalu, jeżeli:

    - zamieszkują w lokalu, w którym na jedną osobę uprawnioną przypada mniej niż 5 m2 powierzchni mieszkalnej lub w lokalu nie nadającym się na stały pobyt ludzi,

      - opuszczają dom dziecka po osiągnięciu pełnoletności i nie mają możliwości zamieszkania w innym lokalu,

      -  pozbawione zostały mieszkania wskutek klęski żywiołowej, katastrofy, pożaru lub innych zdarzeń losowych.

    3. Zgodnie z § 3 w/w uchwały -  Umowa najmu lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy może być zawarta z osobą:

      -  która nie ma zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych, jeżeli średni miesięczny dochód brutto na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przydział lokalu nie przekracza 200 % najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników - w gospodarstwie jednoosobowym, 100 % - w gospodarstwie wieloosobowym i została zakwalifikowana do dokonania na własny koszt remontu lokalu. Zawarcie umowy najmu lokalu poprzedza się sprawdzeniem danych o wielkości dochodów podanych we wniosku.

      -  zajmującą dotychczas część lokalu wspólnego, jeżeli zostanie opróżniona inna część tego lokalu, objęta  dotychczas odrębną umową najmu,

      -  która przekaże lokal dotychczas zajmowany do dyspozycji gminy w zamian za  lokal dostarczony przez gminę,

      - która po rozwiązaniu umowy najmu z powodu zadłużenia z tytułu czynszu nadal używa lokal mieszkalny, jeżeli zostanie uregulowane zadłużenie wraz z należnymi odsetkami,

      - która nie posiada tytułu prawnego do lokalu umożliwiającego prowadzenie w nim działalności twórczej w dziedzinie kultury i sztuki, nie ma pracowni do prowadzenia takiej działalności i dokona na własny koszt remontu lokalu.

4. Zgodnie z § 4 w/w uchwały -  Spośród uprawnionych do zawarcia umowy najmu pierwszeństwo przysługuje osobom wymienionym w § 3 pkt 3 i pkt 4.

5. Zgodnie z § 5 w/w uchwały:

      - Umowa najmu lokalu socjalnego, wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy, może być zawarta z osobą, która nie posiada tytułu prawnego do lokalu, nie ma zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i znalazła się w niedostatku.

      -  Przez osobę, która znalazła się w niedostatku, rozumie się osobę, której średni miesięczny dochód brutto na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie lokalu nie przekracza 150 % najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 100 % - w gospodarstwie wieloosobowym.

      - Dane zawarte we wniosku podlegają sprawdzeniu przed zawarciem umowy najmu.

     - Umowę najmu lokalu socjalnego zawiera się na czas oznaczony 1 roku z możliwością przedłużenia na dalszy czas oznaczony, jeżeli w dniu złożenia wniosku o przedłużenie umowy dochody najemcy wymienione w ust. 2 nie zostały przekroczone o więcej niż 15 %.

 6. Zgodnie z § 7 w/w uchwały -  Kontrola społeczna realizowana jest przez Społeczną Komisję Mieszkaniową opiniującą wnioski o najem lokali i lokali socjalnych z wyłączeniem spraw określonych w § 3 pkt 5, § 6 i § 10.

 7.Zgodnie z § 8 w/w uchwały: 

   Umowa najmu lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy może być zawarta z osobą, która pozostała w lokalu opuszczonym przez dotychczasowego najemcę, jeżeli jest jego pełnoletnim zstępnym, wstępnym lub osobą, wobec której dotychczasowy najemca ma obowiązek alimentacyjny stwierdzony prawomocnym wyrokiem sądowym i nie ma warunków do zamieszkania w lokalu lub budynku, stanowiącym nowe miejsce zamieszkania najemcy.

8. Zgodnie z § 9 w/w uchwały:

- Za zgodą Rady Miasta Opola dopuszcza się możliwość wynajmu lokalu mieszkalnego z zasobów gminy bez względu na warunki materialne i mieszkaniowe osobie niezbędnej dla miasta Opola z uwagi na rodzaj,

-     Przepis ust. 1 dotyczy osoby zamieszkałej poza terenem miasta Opola i nie posiadającej samodzielnego mieszkania bądź pozostawiającej zajmowany lokal w dyspozycji wynajmującego.

9.  Zgodnie z §11 w/w uchwały:

       - Zarząd Miasta Opola zatwierdza corocznie listy osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu i lokalu socjalnego.

       - Oprócz list wymienionych w ust. 1, w razie konieczności, mogą być    sporządzane listy dodatkowe.

       - Osoby wymienione w ust. 1, którym nie wskazano lokalu w danym roku, uwzględnia się w listach zatwierdzonych do realizacji na kolejny rok.

10. Zgodnie z §17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Opola:

   Naczelnicy ponoszą odpowiedzialność za sprawne i zgodne z prawem   wykonywanie zadań przypisanych wydziałom.

  Do zadań naczelników należy w szczególności:

  - określanie w drodze zarządzeń wewnętrznych zatwierdzanych przez  Prezydenta:

  1. organizacji pracy wydziału,
  2. zasad kontroli wewnętrznej w wydziale,

      - dokonywanie podziału czynności, uprawnień i odpowiedzialności między pracowników wydziału.

Metodyka przeprowadzenia kontroli

Zapoznano się z procedurami postępowania oraz z zasadami przydziału mieszkań określonych w uchwale Rady Miasta. Dokonano analizy wszystkich lokali socjalnych i do remontu oraz realizowanych na podstawie wyroków eksmisyjnych wskazanych do przydziału w 2013 r. pod kątem zgodności z zasadami określonymi w uchwale, ustalenia czy zachodziły przesłanki co do zasadności przydziału w trybie przyspieszonym, ustalenia przypadków nie przydzielania mieszkań osobom spełniającym warunki oraz ustalenia przyczyn i zasadności ich odmowy. Ustalono okresy oczekiwania na przydział mieszkań (w tym najdłuższy i najkrótszy).

Ponadto dokonano analizy dokumentacji organizacyjnej wydzielonego z Wydziału Zarządzania Zasobem Komunalnym Referatu Lokalowego.

USTALENIA KONTROLI

W zakresie spraw organizacyjnych

Zgodnie z Zarządzeniem Nr OR-I.120.1.125.2013 Prezydenta Miasta Opola zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Opola z dnia 29.11.2013 r.  Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym uległ likwidacji z dniem 01.12.2013 r. (akta kontroli tom I s. 1-6) Dokumentację dotyczącą przedmiotu kontroli wraz z zadaniami po zlikwidowanym Wydziale Zarządzania Zasobem Komunalnym. przejął Referat Lokalowy. Ustalono, że Wydział nie posiadał opracowanych na piśmie procedur postępowania w tym zakresie.  Z ustnych wyjaśnień pracowników merytorycznych Referatu Lokalowego, wynika, że do zadań ówczesnego Wydziału, a obecnie Referatu Lokalowego należy przyjmowanie i rejestracja wniosków, ich opracowywanie i przedkładanie na posiedzenia Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

Ustalono ponadto, iż od chwili powstania Referatu Lokalowego tj. od 1grudnia 2013 r. do dnia zakończenia czynności kontrolnych w referacie brak jest zarządzenia wewnętrznego Kierownika dotyczącego organizacji pracy, o którym mowa w §17 Regulaminu Organizacyjnego.  Ponadto Referat nie posiada opisów stanowisk pracy,  zapisów dotyczących prowadzonych pisemnych rejestrów (akta kontroli tom I s. 45-50) oraz pisemnych procedur postępowania dla zadań prowadzonych przez kontrolowany Referat. Opracowanie i wprowadzenie wymienionych zarządzeń w tym zarządzenia dotyczącego stosowania procedur postępowania dla zadań prowadzonych przez kontrolowaną jednostkę ma na celu ich ujednolicenie w sprawach prowadzonych przez ówczesny Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym oraz w związku z wprowadzeniem na terenie Urzędu Miasta Opola certyfikatu jakości ISO – 9001 z dniem 31 grudnia 2007 r.

Z wyjaśnień kierownika Referatu wynika, iż przyjęty sposób postępowania w tym zakresie jest kontynuacją zasad wypracowanych w ówczesnym Wydziale Zarządzania Zasobem Komunalnym.

W zakresie przydziału lokali socjalnych z listy oczekujących

Na podstawie listy rodzin oczekujących na przydział lokalu socjalnego ustalono, że na dzień 01.01.2013 r. na liście oczekujących było 85 rodzin. W 2013 r. wpłynęło 126 wniosków o przydział lokali socjalnych z czego 29 zaopiniowano pozytywnie. Raz w miesiącu na posiedzeniu Społecznej Komisji Mieszkaniowej opiniowane są wnioski rodzin ubiegających się o przydział lokalu socjalnego.

W 2013 r. wskazano 16 skierowań do najmu na lokale socjalne ( w tym 8 skierowań na ten sam lokal socjalny w którym rodzina już zamieszkiwała ale nie posiadała ważnej umowy najmu z powodu zadłużenia lub nie przedłużenia z innych powodów ).

Na dzień 31.12.2013 r. (uwzględniając dodatkowe listy na których dopisano 15 rodzin) na liście oczekujących na lokal socjalny pozostawało 84 rodzin. Szczegółowe dane  w zakresie 16 skierowań do najmu lokali w 2013 r. przedstawia poniższa tabela:

 

Lp

 

Adres    wskazanego lokalu

 

 

Data złożenia wniosku

 

       Data

wskazania

lokalu do do zasiedlenia

 

         Uwagi

Okres oczekiwania na

przydział lokalu

 

1

(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)

 

 04.04.2008

 

 

 

 

   28.02.2013

Nie przedłużona umowa

 skierowanie na ten sam lokal

socjalny

 

4 lata

i 10 miesięcy

 

2

 

 30.10.2007

 

   

  12.03.2013

Zamiana lokalu na większy – powiększająca się rodzina

 

5 lat i 4 miesiące

 

3

  

 20.01.2012

 

  

   30.04.2013

Zamieszkiwali w garażu, Przyznano ze Względu na Warunki Mieszkaniowe

 

1 rok i 4 miesiące

 

4

 

 13.01.2012

 

      

   14.06.2013

Budynek przy ul. Gminnej Przeznaczony do Wyburzenia. Przyznano Niezwłocznie

 

 

1 rok i 5 miesięcy

 

5

 

 10.05.2013

 

 

   07.06.2013

 

W związku z chorobą nie przedłużyła umowy. Komisja pozytywnie zaopiniowała

  ponowny wniosek Na ten sam lokal socjalny.

27 dni

(krótki okres

Oczekiwania)

 

6

 

 29.06.2012

 

   07.06.2013

Brak przedłużenia umowy. Złożyła ponowny wniosek. Komisja rozpatrzyła pozytywnie

 

11 miesięcy i 9 dni

 

7

 

 31.07.2012

 

   07.06.2013

 

  Brak przedłużenia umowy. Złożony ponowny wniosek

komisja rozpatrzyła pozytywnie.

 

10 miesięcy i 7 dni

 

8

 

06.06.2013

 

  20.06.2013

Przyznanie lokalu w związku  z pożarem

 

15 dni

(krótki okres

oczekiwania)

 

9

 

 06.06.2013

 

  20.06.2013

Przyznanie lokalu w związku z pożarem

 

15 dni (krótki okres

oczekiwania)

 

10

 

06.05.1999

 

  27.09.2013

Przyznano z listy oczekujących

 

14 lat i 4 miesiące

 

11

 

 13.06.2012

  

  27.06.2013

Budynek przy ul. Gminnej

  przeznaczony do wyburzenia. Przyznano niezwłocznie

 

1 rok

 

12

 

 07.05.2013

 

   23.09.2013

Nie przedłużona umowa. Skierowanie na ten sam lokal socjalny

 

4 miesiące i 16 dni

 

13

 

 22.02.2013

 

 23.09.2013

Nie przedłużona umowa. Skierowanie na ten sam lokal socjalny

7 miesięcy i 2 dni

 

14

 

 22.03.2013

 

 22.09.2013

Nie przedłużona umowa Skierowanie na ten sam lokal socjalny

 

5 miesięcy 16 dni

 

15

 

 20.01.2011

 

  24.10.2013

Przyznano z listy Oczekujących

 

2 lata i 9 miesięcy

 

16

 

 

 29.06.2012

 

   26.11.2013

Po spłacie zadłużenia przyznano ten sam lokal.

 

1 rok i 5 mcy

Z powyższej tabeli wynika, że najdłuższy okres oczekiwania na przydział lokalu socjalnego z listy osób oczekujących wynosił 14 lat i 4 miesiące (poz. 10), a najkrótszy 15 dni (poz.8).

Do szczegółowej analizy wytypowano po trzy postępowania o najdłuższym okresie oczekiwania poz. 1, 2 i 10 z tabeli oraz o najkrótszym okresie poz. 5, 8 i 9. (akta kontroli tom I s. 7-8)

Długi okres oczekiwania

Poz. 1 z tabeli - (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)- wniosek złożono 11.02.2008 r. a wskazanie do najmu nastąpiło 28.02.2013 r. Wnioskodawca zamieszkuje w lokalu socjalnym. Z uwagi na zadłużenie nie przedłużono ww. umowy najmu na lokal socjalny. Po spłacie zadłużenia wnioskodawca nie zwracał się do Wydziału o ponowne zawarcie umowy najmu z uwagi na jego stan zdrowia ( sprawy związane z lokalem socjalnym załatwiała jego siostra, która dnia 21.01.2013 r. złożyła prośbę o ponowne zawarcie umowy najmu przy(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)).

(akta kontroli tom I s. 9-16).

Poz. 2 z tabeli -(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)– wniosek złożono w 28.08.2007 r. a wskazanie do najmu nastąpiło 12.03.2013 r. Lokal przy (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)a w którym zamieszkiwała rodzina był lokalem socjalnym. Z uwagi na powiększenie się rodziny wnioskodawczyni złożyła w dniu 28.08.2007 r., wniosek większy lokal socjalny. Okres oczekiwania pięcioletni był spowodowany tym, że rodzina wnioskodawczyni sukcesywnie się powiększała a gmina nie posiadała lokalu socjalnego o odpowiednim metrażu ( 5 m2 na 1 osobę). Obecnie ośmioosobowa rodzina ponownie oczekuje na przydział lokalu socjalnego o większym metrażu.

(akta kontroli tom I s. 17-22).

 

Poz. 10 z tabeli -(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)– wniosek złożono dnia 07.04.1999 r. a propozycja lokalu socjalnego do najmu nastąpiła 20.06.2013 r.  Powodem tak długiego oczekiwania był fakt, iż pomimo wymeldowania wnioskodawcy z meldunku stałego przy (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)w Opolu, ww. pomieszkiwał u swojej matki a lokale socjalne były wskazywane przede wszystkim rodzinom wielodzietnym i matkom samotnie wychowującym dzieci. (akta kontroli tom I s. 23-28).

Krótki okres oczekiwania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

Poz. 5 z tabeli -(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)– wniosek złożono 06.05.2013 r. a wskazanie do najmu nastąpiło 07.06.2013 r. Wnioskodawczyni zamieszkiwała w lokalu socjalnym lecz z powodu choroby nie przedłużyła umowy najmu. Z uwagi na stan zdrowia wnioskodawczyni wskazane było pilne rozpatrzenie ponownie wniosku o lokal socjalny i skierowanie na ten sam lokal.     Wnioskodawczyni zmarła  24.10.2013 r.

(akta kontroli tom I s. 29-33).

 

Poz. 8 z tabeli -(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)– wniosek złożono 06.06.2013 r. a wskazanie do najmu nastąpiło 20.06.2014 r. zgodnie z uchwałą Rady Miasta Opola nr XLVII/608/01 z dnia 18 października 2001r, w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy (z późn. zm.), umowy najmu lokalu socjalnego stanowiącego własność gminy mogą być zawierane z osobami, które pozbawione zostały mieszkania wskutek klęski żywiołowej, katastrofy, pożaru lub innych zdarzeń losowych.

W maju 2013 r. spłonął budynek przy (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)w Opolu, w którym zamieszkiwali wnioskodawcy. (akta kontroli tom I s. 34-38).

Poz. 9 z tabeli -(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)– wniosek złożono 06.06.2013 r. a wskazanie do najmu nastąpiło 20.06.2014 r. zgodnie z uchwałą Rady Miasta Opola nr XLVII/608/01 z dnia 18 października 2001r, w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy (z późn. zm.), umowy najmu lokalu socjalnego stanowiącego własność gminy mogą być zawierane z osobami, które pozbawione zostały mieszkania wskutek klęski żywiołowej, katastrofy, pożaru lub innych zdarzeń losowych. W maju 2013 r. spłonął budynek przy (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)w Opolu, w którym zamieszkiwali wnioskodawcy.

(akta kontroli tom I s. 39-44).

W zakresie przydziału lokali socjalnych w związku z realizacją wyroków

W wyniku analizy dokumentacji w ww. zakresie zespół kontroli ustalił, że w 2013 r. zrealizowano 17 spraw dotyczących realizacji wyroków eksmisyjnych na lokale socjalne.

Natomiast 12 spraw znajduje się w trakcie realizacji ponieważ nie zostały w nich zakończone postępowania eksmisyjne. Z chwilą ich zakończenia przez komornika zostaną podpisane odpowiednie umowy najmu lokali socjalnych.

W poniższej tabeli przedstawiono dane dotyczące poszczególnych lokali wskazanych w związku z realizacją wyroków:

 

 

Lp

 

   Wyrok sądu z dnia

 

Skierowanie do lokalu socjalnego z dnia

 

      Data

    umowy

 

 

  Uwagi

 

Okres oczekiwania na

przydział lokalu

 

1

(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)

02.01.2013

01.02.2013

 

1 miesiąc

 

2

07.01.2013

21.02.2013

 

1 miesiąc

i 14 dn

 

3

 

     07.01.2013

 

   06.02.2013

 

 

1 miesiąc

 

4

 

     21.01.2013

 

   25.01.2013

 

 

1 miesiąc

 

5

21.01.2013

25.04.2013

 

3 miesiące

i 14 dni

 

6

 

     22.02.2013

 

   08.03.2013

 

 

16 dni

 

7

28.02.2013

26.03.2013

 

1 miesiąc

 

8

 

     28.02.2013

 

  15.03.2013

 

 

15 dni

 

9

 

    11.03.2013

 

  07.06.2013

 

2 miesiące

i 26 dni

 

10

 

    11.03.2013

 

  26.04.2013

 

1 miesiąc

i 15 dni

 

11

18.04.2013

25.04.2013

 

7 dni

 

12

13.06.2013

 10.07.2013

 

27 dni

 

13

28.08.2013

01.09.2013

 

3 dni

 

14

18.09.2013

01.10.2013

 

13 dni

 

15

03.10.2013

09.10.2013

 

7 dni

 

16

 

 

    13.11.2013

 

   09.01.2014

 

 

1 miesiąc

i 26 dni

 

17

 

    06.12.2013

 

 

   11.12.2014

 

 

1 rok

 

Szczegółowemu badaniu poddano realizację wyroku z pozycji nr 16 powyższej tabeli w związku z najdłuższym okresem oczekiwania (1 rok) spośród pozostałych 15, w których najdłuższy okres oczekiwania nie przekroczył 3 miesięcy i 14 dni. W trakcie analizy dokumentacji źródłowej zespół kontrolny ustalił, że realizacja eksmisji dotyczyła rodziny państwa (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)z lokalu mieszkalnego przy (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)w Opolu. Nastąpiła ona po roku z uwagi na to iż Gmina Opole nie posiadała odpowiedniego lokalu socjalnego dla trzyosobowej rodziny. W trakcie prowadzonego postępowania ustalono ponadto, iż w zakresie realizacji eksmisji nie ma konkretnych zasad kolejności wyroków, gdyż  w praktyce należy kierować się niżej wymienionymi względami.

- sytuacją rodzinną eksmitowanych (kobiety w ciąży, niepełnosprawni, przewlekle chorzy ),

- wielkością uzyskanego lokalu socjalnego (5 m2 na jedną osobę ),

- wielkością odszkodowania jakie gmina musi płacić innym podmiotom z tytułu 

  niedostarczenia lokalu socjalnego,

- stanem technicznym lokalu mieszkalnego z jakiego jest realizowana eksmisja.

W oparciu o udostępnioną dokumentację ustalono, że Ogółem na realizację wyroków eksmisyjnych oczekuje około 380 rodzin (w tym 332 wyroki gminne, 22 wyroki prywatne, 9 wyroków Spółdzielni Mieszkaniowej, 6 wyroków PKP, 7 wyroków OSM,  5 wyroków pozostałych podmiotów).

 Z wyjaśnień pracownika merytorycznego wynika, że w Referacie nie prowadzi się rejestru w sprawach eksmisyjnych a dokumenty związane z realizacją wyroków wpinane są bezpośrednio do segregatora. (akta kontroli tom I s. 8-9)

W zakresie przydziału lokali do remontu

Na podstawie podręcznego rejestru ustalono, że w 2013 r. wpłynęło 211 wniosków rodzin ubiegających się o najem mieszkania do remontu we własnym zakresie i na własny koszt, z tego 47 rodziny zostało wpisanych na listę osób oczekujących.

Wnioski osób ubiegających się o najem lokalu z zasobu Gminy Opole opiniowane są przez Społeczną Komisję Mieszkaniową. Posiedzenia Społecznej Komisji Mieszkaniowej odbywają się raz w miesiącu, na których  rozpatrywane są wnioski. Zgodnie z zatwierdzoną przez Prezydenta Miasta Opola listą osób oczekujących na lokal do remontu we własnym zakresie i na własny koszy,  na dzień 01.01.1013 r. było 181 rodzin. Są to rodziny oczekujące nawet od 2007 r.

Prowadzone czynności kontrolne ujawniły brak pisemnych procedur w tym zakresie.

Z wyjaśnień pracownika merytorycznego Referatu wynika, że  przy wskazywaniu mieszkania do remontu brane są pod uwagę niżej wymienione zasady:

  1. kolejność złożenia wniosku i daty pozytywnej kwalifikacji wniosku przez Społeczną Komisję Mieszkaniową,
  2. wielkość lokalu mieszkalnego jakim w danej chwili dysponuje gmina (powierzchnia mieszkalna nie może być mniejsza niż 5 m2 na 1 osobę),
  3.  ilość osób w rodzinie.

Rodziny którym nie wskazano w danym roku lokalu uwzględnia się w listach zatwierdzanych do realizacji na kolejny rok.

W 2013 r. do remontu wskazano 46 lokali dla rodzin z listy oczekujących na mieszkanie do remontu we własnym zakresie i na własny koszt.

W poniższej tabeli przedstawiono dane dotyczące poszczególnych lokali wskazanych do remontu z którymi zostały zawarte umowy najmu w 2013 r.

(akta kontroli tom I s. 51).

 

Lp

 

Adres    wskazanego lokalu

 

 

Data złożenia wniosku

 

  Data

  wskazania 

 

 

Czas

oczekiwania

 

Data

zawarcia umowy

 

1

(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)

 

08.06.2011 r.

 

20.03.2013 r.

 

1 rok i 9 m-cy

 

18.10.2013 r.

 

2

 

28.05.2009 r.

 

 

25.03.2013 r.

 

3 lata i 10 m-cy

 

30.10.2013 r.

 

3

 

24.02.2010 r.

 

11.04.2013 r.

 

3 lata i 6 m-cy

 

28.10.2013 r.

 

 

 

 

 

4

 

05.08.2011 r.

 

24.04.2013 r.

 

2 lata i 8 m-cy

 

12.11.2013 r.

 

5

 

14.11.2011 r.

 

28.01.2013 r.

 

1 rok i 2 m-ce

 

02.12.2013 r.

 

6

 

28.01.2011 r.

 

07.06.2013 r.

 

1 rok i 6 m-cy

 

02.12.2013 r.

 

7

 

22.11.2010 r.

 

06.06.2013 r.

 

2 lata i 6 m-cy

 

16.12.2013 r.

 

8

 

19.10.2007 r.

 

23.04.2013 r.

 

5 lat i 6 m-cy

 

13.12.2013 r.

 

9

 

09.03.2011 r.

 

08.03.2013 r.

 

2 lata

 

11.04.2013 r.

 

10

 

27.08.2009 r.

 

13.03.2013 r.

 

3 lata i 6 m-cy

 

20.06.2013 r.

 

11

 

15.04.2011 r.

 

18.03.2013 r.

 

1 rok i 11 m-cy

 

08.08.2013 r.

 

 

 

12

 

21.02.2007 r.

 

13.03.2013 r.

 

6 lat i 1 miesiąc

 

06.09.2013 r.

 

13

 

30.10.2009 r.

 

02.04.2013 r.

 

3 lata i 5 m-cy

 

07.09.2013 r.

 

 

 

14

 

10.07.2007 r.

 

09.04.2013 r.

 

5 lat i 9 m-cy

 

26.09.2013 r.

 

15

 

28.02.2011 r.

 

06.05.2013 r.

 

2 lata i 2 m-ce

 

08.01.2014 r.

 

16

 

 

25.11.2010 r.

 

04.03.2013 r.

 

2 lata i 3 m-ce

 

14.04.2014 r.

 

17

 

11.06.2010 r.

 

09.09.2013 r.

 

3 lata i 3 m-ce

 

21.03.2014 r.

 

 

 

 

18

 

13.04.2010 r.

 

28.08.2013

 

3 lata i 4 m-ce

 

28.02.2014 r.

 

19

 

14.10.2009 r.

 

11.04.2013

 

3 lata i 6 m-cy

 

14.01.2014 r.

 

20

 

31.07.2009 r.

 

10.04.2013

 

3 lata i 8 m-cy

 

13.01.2014 r.

 

21

30.12.2008 r.

11.04.2013

4 lata i 3 m-ce

04.02.2014

 

 

22

 

17.12.2008 r.

 

30.01.2013

 

4 lata i 1 m-c

 

24.02.2014 r.

 

23

 

19.12.2011 r.

 

03.09.2013

 

1 rok i 8 m-cy

 

21.02.2014 r.

 

24

 

12.09.2011 r.

 

24.06.2013

 

1 rok i 9 m-cy

 

24.02.2014 r.

 

25

 

24.11.2009 r.

 

22.03.2013

 

3 lata i 4 m-ce

 

10.03.2014 r.

 

26

 

21.03.2012 r.

 

12.11.2013

 

1 rok i 8 m-cy

 

09.04.2014 r.

Z przeprowadzonych badań dokumentacji źródłowej  ustalono, że czas oczekiwania na mieszkanie do remontu to średnio okres ok. 4 lat. Zbyt mała ilość odzyskiwanych lokali (lokale odzyskiwane są jedynie z tzw. ruchu ludności) co zdecydowanie wydłuża okres oczekiwania na wskazanie mieszkania. W związku z tym propozycja lokalu dla danej rodziny uzależniona jest od metrażu mieszkania jakim w danej chwili dysponuje gmina oraz  ilości osób w rodzinie. (akta kontroli tom I s. 51).

Szczegółowemu badaniu poddano indywidualną dokumentację wnioskodawców w  których, czas oczekiwania pomiędzy złożeniem wniosku jego kwalifikacją przez Społeczną Komisję Lokalową a zawarciem umowy o najem lokalu wynosił powyżej 3 lat. Wyniki przeprowadzonej analizy przedstawiono poniżej:

Ad. 2. czas oczekiwania - 3 lata i 10 miesięcy.

Wniosek o najem mieszkania do remontu złożony w dniu 28.05.2009 r. i po uzupełnieniu wszystkich dokumentów na posiedzeniu w dniu 10.09.2009 r. Społeczna Komisja Mieszkaniowa zaopiniowała sprawę pozytywnie. Wnioskodawczynią była wychowanka Domu Dziecka.

W dniu 3.10.2011r., i 19.03.2012 r. wysłano propozycje mieszkania do remontu. Pisma, które były wysyłane wnioskodawczyni nie odbierała, ponieważ w tym czasie przebywała poza granicami kraju. We wrześniu 2012 r. powróciła do kraju i po przedłożeniu formularza i wyjaśnieniu nieobecności, dalej oczekiwała.

W dniu 15.3.2013 r. otrzymała propozycję mieszkania do remontu(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.), którą przyjęła i w dniu 25.3.2013r. otrzymała skierowanie do zawarcia umowy o remont. W dniu 30.10.2013r. zakończyła remont i została zawarta umowa najmu  na wyremontowany lokal.

Ad.3. czas oczekiwania - 3 lata i 6 miesięcy.

Wniosek o najem mieszkania do remontu złożony w dniu 24.02.2010 r., który  na posiedzeniu w dniu 04.03.2010 r. Społeczna Komisja Mieszkaniowa zaopiniowała pozytywnie. Rodzina 3 osobowa. Realizacja wniosków następuje zgodnie z data kwalifikacji przez Społeczną Komisję Mieszkaniowa.  W dniu 4.04.2013 r. zaproponowano mieszkanie przy (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)w Opolu, które zostało przyjęte. W dniu 11.4.2013 r. wnioskodawca otrzymał skierowanie do zawarcia umowy o remont, a w dniu  28.10.2013 r. zakończył remont i została zawarta umowa najmu na wyremontowany lokal.

Ad. 8. czas oczekiwania – 5 lat i 6 miesięcy.

Wniosek o najem mieszkania do remontu został złożony w dniu 19.10.2007 r. W dniu 29.10.2007r. Społeczna Komisja Mieszkaniowa zaopiniowała wniosek pozytywnie. Rodzina 1 osobowa. Brak kontaktu z wnioskodawcą (nie odbiera korespondencji) oraz zbyt mała liczba pozyskiwanych lokali z tzw. ruchu ludności zdecydowanie ogranicza realizację listy osób oczekujących na wskazanie mieszkania.

W dniu 14.09.2010r, 03,02,2011r, 03.01.2012r. zaproponowano wnioskodawcy mieszkania do remontu. Propozycje nie zostały przyjęte.  W dniu  15.04.2013r. zaproponowano kolejny lokal (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.) w Opolu, który został przyjęty i w dniu 23.04.2013r. skierowano wnioskodawcę do zawarta umowa o remont. W dniu 13.12.2013r. remont zakończony i podpisana umowa najmu  na wyremontowany lokal.

Ad. 10. czas oczekiwania 3 lata i 6 miesięcy.

Wniosek o najem mieszkania do remontu został złożony w dniu 27.08.2009r. W dniu 1.10.2009r. Społeczna Komisja Mieszkaniowa zaopiniowała wniosek pozytywnie. Rodzina 3 osobowa. W dniu 02.08.2012r. otrzymali 1 propozycję z której zrezygnowali. W dniu 5.03.2013r. otrzymali 2 propozycję przy  (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.), która została przyjęta    i w dniu 13.03.2013r. otrzymali skierowanie do zawarcia umowy o remont. Remont został zakończony i w dniu 20.06.2013r. zawarta umowa najmu na wyremontowany lokal.

Ad. 12. czas oczekiwania - 6 lat i 1 miesiąc.

Wniosek o najem lokalu socjalnego został złożony w dniu 21.02.2007r. i pozytywnie zakwalifikowany. Na prośbę wnioskodawcy w dniu 09.01.2009r. Społeczna Komisja Mieszkaniowa zaopiniowała pozytywnie o przeniesienie z listy osób oczekujących na lokal socjalny na listę osób oczekujących na mieszkanie do remontu. Rodzina 2 osobowa. W dniu 15.06.2011r., 19.09.2011r., 07.02.2012r. zaproponowane wnioskodawcy lokale, które nie zostały przyjęte (trudna sytuacja finansowa wnioskodawcy). Następnie w dniu 5.03.2013r. zaproponowano lokal(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.), który został przyjęty i w dniu 13.03.2013r. wnioskodawca otrzymał skierowanie do zawarcia umowy o remont. W dniu 6.09.2013r. remont zakończono i została zawarta umowa najmu na wyremontowany lokal.

Ad.13. czas oczekiwania - 3 lata i 5 miesięcy.

Wniosek o najem mieszkania do remontu został złożony w dniu 30.10.2009r. Po skompletowaniu dokumentów w dniu 02.12.2009r. Społeczna Komisja Mieszkaniowa zaopiniowała wniosek pozytywnie. Rodzina 3 osobowa – samotna matka z 2 dzieci. W dniu 14.02.2012r. zaproponowano lokal do remontu z którego wnioskodawczyni zrezygnowała. Drugi lokal zaproponowano w dniu 20.03.2013r. Mieszkanie(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.), które zostało przyjęte i w dniu 2.04.2013r skierowano do zawarcia umowy o remont. Natomiast  w dniu 7.10.2013r. po zakończonym remoncie została zawarto umowę najmu  na wyremontowany lokal.

Ad.14. czas oczekiwania – 3 lata i 5 miesięcy.

Wniosek o najem mieszkania do remontu został złożony  w dniu 10.07.2007r., który na posiedzeniu w dniu 13.09.2007r. Społeczna Komisja Mieszkaniowa pozytywnie zaopiniowała wniosek pozytywnie. Rodzina 1 osobowa. W dniu 19.09.2011r. zaproponowano lokal do remontu, który nie został przyjęty. Z uwagi na brak mieszkań 1 pokojowych nie realizowano wniosków osób 1 i 2 osobowych. W dniu 04.04.2013r. zaproponowano lokal przy(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.), który został przyjęty i w dniu 09.04.2013r. skierowano do zawarcia umowy o remont. W dniu 25.09.2013r. remont zakończono i została zawarta umowa najmu  na wyremontowany lokal.

Ad.17. czas oczekiwania - 3 lata I 3 miesiące

Formularz uaktualniający dane zawarte we wniosku o najem mieszkania do remontu został złożony w dniu 11.06.2010r. Na posiedzeniu w dniu 01.07.2010r. Społeczna Komisja Mieszkaniowa zaopiniowała sprawę pozytywnie. Rodzina 1 osobowa. Brak kontaktu (częsta zmiana adresu). W dniu 23.08.2013r. zaproponowano lokal(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.), który został przyjęty i w dniu 9.09.2013r. skierowano do zawarcia umowy o remont. W dniu 17.03.2014r. remont został zakończony i została zawarta umowa najmu                     na wyremontowany lokal.

Ad.18. czas oczekiwania – 3 lata i 4 miesiące.

Wniosek o najem mieszkania do remontu został złożony w dniu 15.04.2010r., który na posiedzeniu w dniu 11.05.2010r Społeczna Komisja Mieszkaniowa zaopiniowała  pozytywnie. Rodzina 3 osobowa (konkubinat).  W dniu 9.08.2013r. zaproponowano lokal(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.), który został przyjęty i w dniu 28.08.2013r. wydano skierowanie do zawarcia umowy o remont. W dniu 31.01.2014r. remont został zakończony i została zawarta umowa najmu na wyremontowany lokal.

Ad.19. czas oczekiwanie – 3 lata i 6 miesięcy.

Wniosek o najem mieszkania do remontu został złożony w dniu 14.10.2009r. i na posiedzeniu w dniu 20.01.2010r. Społecznej Komisji Mieszkaniowej pozytywnie zaopiniowany. Rodzina 3 osobowa. W dniu 20.03.2013r. wnioskodawca otrzymał 1 propozycje, z której zrezygnował. Następna propozycja w dniu 5.04.2013r. lokalu (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.) została przyjęta i w dniu 11.04.2013r. wydano skierowanie  do zawarcia umowy o remont. W dniu 14.01.2014r. remont został zakończony i została zawarta umowa najmu po wykonanym remoncie.

Ad.20.czas oczekiwania – 3 lata i 8 miesięcy.

Wniosek o najem mieszkania do remontu został złożony w dniu 31.07.2009r. i po uzupełnieniu dokumentów (brak sentencji wyroku o rozwodzie z poprzedniego związku), na posiedzeniu w dniu 4.03.2010 r. pozytywnie zaopiniowany przez Społeczną Komisję Mieszkaniową. Rodzina 3 osobowa. W dniu 14.03.2013r. wnioskodawca otrzymał 1 propozycję z której zrezygnował. Następna propozycja to lokal(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.), który został przyjęty i w dniu 10.04.2013r. wydano skierowanie do zawarcia umowy o remont. W dniu 13.01.2014r. remont zakończono i podpisano umowę najmu na wyremontowany lokal.

Ad.21. czas oczekiwania – 4 lata i 3 miesiące.

Wniosek o najem lokalu do remontu został złożony w dniu 30.12.2008r. i negatywnie zaopiniowany prze Społeczną Komisję Mieszkaniową z uwagi na nie spełnione kryterium uchwały Rady Miasta Opola. Kilkakrotne odwołania od negatywnej opinii Komisji Mieszkaniowej oraz po przeprowadzonym wywiadzie przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w dniu 12.06.2019r. i  po uzupełnieniu dokumentów - dla zaktualizowania danych we wniosku - w dniu 1.04.2010r. Społeczna Komisja Mieszkaniowa pozytywnie zaopiniowała wniosek. Rodzina - 3 osobowa. W dniu 5.04.2013r. wnioskodawca otrzymał propozycję mieszkania przy(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.). Propozycja została przyjęta i w dniu 11.04.2013r. wydano skierowanie do zawarcia umowy o remont. Remont został zakończony w dniu 4.02.2014r. i  zawarta umowa najmu na wyremontowany lokal.

Ad.22. czas oczekiwania – 4 lata i 1 miesiąc.

Wniosek o najem lokalu do remontu złożony w dniu 17.12.2008r. został pozytywnie zaopiniowany przez Społeczną Komisję Mieszkaniową na posiedzeniu w dniu 9.01.2009r. Rodzina - 3 osobowa.  W dniu 5.05.2009r. i 22.03.2012r. zaproponowano lokale z których wnioskodawca zrezygnował. W dniu 22.01.2013r. zaproponowano lokal(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.), propozycja została przyjęta i w dniu 30.01.2013r. wydano skierowanie do zawarcia umowy o remont. Remont został zakończony w dniu 4.02.2014r. i podpisana umowa najmu na przedmiotowy lokal.

Ad.25. czas oczekiwanie – 3 lata i 4 miesiące.

Wniosek o najem mieszkania do remontu został złożony w dniu 24.11.2009r., który na posiedzeniu w dniu 17.12.2009r. Społeczna Komisja Mieszkaniowa pozytywnie zaopiniowała wniosek. Wnioskodawczynią była wychowanka Domu Dziecka. Z uwagi na trudną sytuację finansowa wychowanków Domu Dziecka – brak pomocy rodziny – lokale które są proponowane wychowankom Domu Dziecka powinny być w lepszym stanie technicznym.  W dniu 11.03.2013r. zaproponowano lokal(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.), który został przyjęty i w dniu 22.03.2013r. skierowano do zawarcia umowy o remont. W dniu 10.03.2014r. remont został zakończony i zawarta umowa najmu na  ww lokal.

(akta kontroli tom I s. 51-123).

Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz obustronnie podpisany doręczono kierownikowi kontrolowanej jednostki.

 

Zgodnie z § 20 ust.1-2  Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.I-0120.1.77.2012 z dnia 25 maja  2012 r. kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo przedstawić  umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia składane są w formie pisemnej w terminie 7 dni roboczych od dnia potwierdzenia odbioru protokołu.

 

Jednostka kontrolowana

W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu.

(podpisy)Data: ........................

 

 Zespół kontrolny (podpisy)

 

Data: ……………………………….

         

Ewentualne przyczyny odmowy podpisania protokołu:

............................................................................................................

............................................................................................................

                                 

 

Załączniki do pobrania: 2015-01-29 14:18:17 - wystąpienie pokontrolne (26.50 kB)

Ilość odwiedzin: 4900
Nazwa dokumentu: Referat Lokalowy Urzędu Miasta Opola
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Lisiecka
Osoba, która odpowiada za treść: Jacek Spadło, Tadeusz Lech
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2015-01-29 13:53:25
Data udostępnienia informacji: 2015-01-29 13:53:25
Data ostatniej aktualizacji: 2015-01-29 14:19:49

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner