logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   plus kontrole jednostek
   minus kontrole wewnętrzne
      minus W. Administarcyjno Gospodarczy
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Budżetu i Finansów
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Kultury Sportu i Turystyki
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Biuro Projektu Ispa
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Wydział Budżetu-Referat Wymiaru Podatków
      minus Biuro Rady Miasta
      minus Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Polityki Społecznej – Referat Świadczeń Rodzinnych
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Inżynierii Miejskiej
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych
      minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
      minus Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Komunikacji
      minus Miejska Informacja Turystyczna
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn.
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Wydział Finansowo-Księgowy
      minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Finansowo-Księgowy
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
      minus wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Kluby sportowe
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii, Lokalowy, Finansowo - Księgowy
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn. „Budowa obwodnicy północnej dla Miasta Opola nr SPOT/2.2/36/04”
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu ZPORR pn. „Budowa węzła komunikacyjnego – ulica Niemodlińska w Opolu”
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydział Gospodarki, Nieruchomości, Geodezji i Kartografii
      minus Biuro Spraw Międzynarodowych
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomosciami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus WGNGiK, WKSiT, WOŚiR, MZD
      minus Wydziały Urzędu Miasta Opola
      minus Urząd Stanu Cywilnego
      minus Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Kancelaria
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Wydział Świadczeń Socjalnych
      minus Wydział Budżetu
      minus wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Stowarzyszenie
      minus Stosowanie Kpa w zakresie doręczeń. Wydziały UM Opola
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Informatyki
      minus Wydział Komunikacji Referat Wydawania Praw Jazdy
      minus Wydziały Urzędu Miasta Opola - Czynności cywilnoprawne
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydziały Urzędu Miasta - Realizacja obowiązku wynikająca z art. 13 pkt 6 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
      minus Miejski Rzecznik Konsumentów
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Oświaty
      minus Kontrola umów pod kątem realizacji przepisów o gwarancji
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Budżetu, Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydziały UM- Celowość dokonywanych wydatków w § 4390
      minus Biuro Organizacji Transportu Zbiorowego
      minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Referat Nieruchomości Skarbu Państwa, Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Referat Lokalowy Urzędu Miasta Opola
      minus Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Finansowo - Księgowy
      minus Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Gospodarki Nieruchmosciami
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Oswiaty
      minus Biuro Nieruchomosci Skarbu Państwa
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Komunikacji i Transportu Zbiorowego
      minus Wydział Sportu
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Lokalowy
      minus Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomosciami - kontrola kompleksowa
      minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
      minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
      minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawnosci
      minus Wydział Sportu
      minus Biuro Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Biuro Obsługi Inwestorów
      minus Wydziały Urzędu Miasta
      minus Wydział Oświaty
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


KW.1712.00005.2014

                                Opole, 2 czerwca 2014 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI NR 16/2014

Jednostka kontrolowana

Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy,  Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami

Nazwa organu sprawującego nadzór

Prezydent Miasta Opola

Termin przeprowadzenia kontroli

od 23 kwietnia do 9 maja 2014 r.

Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko

Małgorzata Jóźwin-Mazurek – inspektor w  Wydziale Kontroli Wewnętrznej

Tadeusz Lech –główny specjalista w

Wydziale Kontroli Wewnętrznej

Przedmiot kontroli

Realizacja wykonania wniosków pokontrolnych  RIO Opole (pismo NKO.401-5/2013 – wnioski 6-8 i 11)

Okres objęty kontrolą

                   I kwartał 2014 r.

Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe

Danuta Juszczak-Puppel- Naczelnik Wydziału Administracyjno -Gospodarczego

Agnieszka Maślak – Naczelnik Wydziału Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej

Aleksander Cyganiuk – Naczelnik Wydziału Inwestycji Miejskich

Alicja Trychan – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali

Danuta Juszczak-Puppel– Naczelnik  WAG

(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)– gł. specjalista w WGN

(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)- kier Ref. Zam. Publicznych w  WIM.

(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)- kier Ref. Infrastruktury Komunalnej w WITiGK

 

1. Ustawa  z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t. j. Dz. U z 2012 r. poz. 113),

2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 223, poz. 1458 z późn. zm.),

3. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759. z późn. zm.),

4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz.1591 z późn. zm.),

5. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),

I. Cel kontroli

 Celem kontroli było:

- dokonanie oceny prawidłowości wykonania wniosków pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym RIO w Opolu z dnia 19.07.2013 r.,

- sprawdzenie rzetelności realizacji wniosków,

- sprawdzenie zgodności sporządzanych odpowiedzi z rzeczywista dokumentacją

II. Metodyka przeprowadzenia kontroli

- Zapoznanie się z treścią wystąpienia pokontrolnego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 19 lipca 2013 r. nr NKO.401-5/2013.

- Analiza treści odpowiedzi Urzędu nr FK-KWB.3251.90.2013 z dnia 23 sierpnia 2013r. do RIO w Opolu.

- Zapoznanie się z treścią pisma RIO w Opolu z dnia 17 września 2013 r., w którym to kwestionowana jest część realizowanych wniosków zaleceń pokontrolnych.

- Analiza treści odpowiedzi Urzędu Miasta Opola z dnia 1 października 2013 r. do RIO w Opolu,

- Analiza ustaleń kontroli nr 42/2013 przeprowadzonej przez Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu w dniach od 20 listopada do 06 grudnia 2013 r.,

- Szczegółową kontrolą objęto:

realizację wniosków nr 6,7,8,11. kwestionowanych przez RIO jako wykonane.

III. Ustalenia kontroli

W zakresie analizy wniosków pokontrolnych

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu przeprowadziła w dniach od 26 lutego 2013r. do 20 maja 2013 r. w Urzędzie Miasta Opola kontrolę kompleksowa gospodarki finansowej Miasta za 2012 rok oraz wybranych zagadnień za lata 2009 -2011 i 2013 .

Wyniku kontroli sformułowano 11 wniosków pokontrolnych zawartych w wystąpieniu nr NKO.401-5/2013 z dnia 19 lipca 2013 r.
1. Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu w wystąpieniu pokontrolnym NKO.401-5/2013 z dnia 19 lipca 2013 do przeprowadzonej kontroli w dniach 26.02.2013 r. do 20.05.2013 r. Urzędzie Miasta Opola dot. gospodarki finansowej za 2012 r. oraz wybranych zagadnień za lata 2009-2011 i 2013 określiła 11 wniosków pokontrolnych do realizacji.

2. W odpowiedzi z 23.08.2013 r. FK-KWB.3251.90.2013 Prezydent Miasta Opola informuje o sposobie realizacji wniosków pokontrolnych zawartych w wystąpieniu RIO w Opolu.

3. W dniu 17.09.2013 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu pismem NKO.401-5/2013 stwierdza, że przekazana informacja nie daje podstaw do uznania wszystkich wniosków za wykonane i tym samym nie spełnia wymogów określonych w art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 7 października 1992 r o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 113).

4. W dniu 1.10.2013 r. pismem FK.KWB.3251.90.2013 przekazuje do RIO uzupełniające informacje, jakie dodatkowe działania zostaną podjęte w celu osiągnięcia skuteczności realizacji wniosków. Ponadto w piśmie tym zawarta jest informacja, że w roku bieżącym zostanie przeprowadzona przez WKWiA doraźna kontrola w zakresie realizacji wykonania wniosków pokontrolnych. Wyniki kontroli doraźnych i planowanych będą przekazywane Prezydentowi Miasta. W przypadku pojawiania się notorycznie tych samych błędów wobec osób odpowiedzialnych będą wyciągane konsekwencje służbowe, z rozwiązaniem stosunku pracy włącznie.

W piśmie z 17.09.2013 r. Regionalna Izba Obrachunkowa kwestionuje realizację wniosków pokontrolnych nr 6,7,8 oraz 11, stwierdzając m.in.;

„W informacjach o wykonaniu wniosków 6 i 7 stwierdzono, iż pracownicy Wydziału Inwestycji Miejskich- Referatu Zamówień Publicznych oraz Wydziału Gospodarki Nieruchomościami zostali poinstruowani o ustaleniach kontroli i konieczności czuwania nad prawidłowym zastosowaniem przepisów prawa, bądź też pouczeni oraz, ze złożyli oświadczenia o przyjęciu do wiadomości konieczności przestrzegania i prawidłowego stosowania przepisów prawa.

Pouczenie lub poinformowanie pracowników w zakresie obowiązku przestrzegania prawa oraz odebranie od nich oświadczeń na tę okoliczność nie     może być uznane za wykonanie wniosków pokontrolnych w świetle przepisów ustawy o RIO, bowiem obowiązek postępowania zgodnie z przepisami winien wynikać wprost z zakresu czynności pracowników, a ponadto każdy pracownik z chwila podjęcia pracy w administracji samorządowej, zgodnie z art.24 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) został zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa, a pomimo to dopuszczono do ich naruszenia.” 

„Podobnie w zakresie wykonania wniosków nr 7i8, gdzie dodatkowo powołane zostały pisma Prezydenta Miasta Opola z dnia 23.08.2013 r, w których pracownicy i kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu Miasta zostali zobowiązani do ścisłego przestrzegania przepisów prawa, tak jakby dotychczas nie byli”

Po  informacji o sposobie ich realizacji, pismem z dnia 17 września  2013 Regionalna Izba Obrachunkowa kwestionuje w czterech przypadkach sposób ich realizacji – wnioski nr 6,7,8 i 11 (akta kontroli 13/42/I/). Wnioski nr 6 i 7 dotyczą WIM - Referatu Zamówień Publicznych oraz Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Geodezji i Kartografii. Wniosek nr 8 dotyczy również Wydziału Administracyjno-Gospodarczego. Natomiast wniosek nr 11 dotyczy Wydziału Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej.

W dniach od 20 listopada do 06 grudnia 2013 r. Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu przeprowadził postępowanie kontrolne nr 42/2013. Była to kontrola uproszczona, której przedmiotem była realizacja wykonania wniosków pokontrolnych  RIO Opole w I półroczu 2013 r.

Na podstawie analizy wyników poprzedniej kontroli zespół kontrolny ustalił, że wszystkie działania realizujące powyższe zalecenia RIO zostały ukończone, Skontrolowano realizację zaleceń w I kwartale 2014 r.

W zakresie realizacji wniosków pokontrolnych

Wydział Administracyjno-Gospodarczy

Treść zaleceń

Treść wniosku nr 8 dotyczyła nieterminowo sporządzanych dowodów OT, co w konsekwencji uniemożliwiało zaewidencjonowanie  środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w księgach rachunkowych w okresie sprawozdawczym, w którym nastąpił faktyczny ich zakup.

Zalecenia do wniosku brzmiało;

Wzmocnić nadzór nad pracownikami, aby zapewnić terminowe ewidencjonowanie operacji gospodarczych w zakresie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, stosownie do przepisu art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013 r. , poz. 330 z późn. zm.) oraz uregulowań wewnętrznych w tym zakresie (akta kontroli13/42/I/).

Treść odpowiedzi o realizacji zaleceń

Pracowników wydziałów Urzędu Miasta, w których stwierdzono opóźnienia w sporządzaniu dokumentów dotyczących przyjęcia na stan środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych poinformowano i przeszkolono w zakresie obowiązujących uregulowań wewnętrznych oraz terminów sporządzania tych dokumentów. Pracownicy ci oświadczyli, ze zapoznali się z zasadami i terminami sporządzania tych dokumentów – pismo FK-KWB.90.2013 z 23.08.2013 r.

Ponadto pismem z dnia 22.08.2013 r. Prezydent Miasta Opola zobowiązał wszystkich kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Opola do ścisłego przestrzegania przepisów i terminów wynikających z Instrukcji Obiegu i archiwizowania dowodów księgowych w urzędzie, w szczególności w zakresie rozliczania zakupionych środków trwałych.  

  Ustalenia kontroli

Stwierdzono, że w I kwartale 2014 r. dokonano 31 szt. zakupów, we wszystkich przypadkach zostały wystawione OT. W każdym przypadku na fakturach dokonano odpowiedniej adnotacji a zakupione środki ujęto w ewidencji.

Rodzaje zakupionego sprzętu oraz jego wartość przedstawiała się następująco:

1. Rodzaje zakupionego sprzętu:

                a) Sprzęt telekomunikacyjny: 2 szt.

                b) Urządzenia biurowe: 5 szt.

                c) Meble: 20 szt.

                d) Sprzęt elektro-agd: 2 szt.

                e) Modernizacja śr. trwałych: 2 szt.

2. Wartość brutto ogółem: 42.581,19 zł

                a) Sprzęt telekomunikacyjny: 1.027,13 zł

                b) Urządzenia biurowe: 27.659,57 zł

                c) Meble: 6.286,83 zł

                d) Sprzęt elektro-agd: 1 898,00 zł

                e) Modernizacja śr. trwałych: 5.709,66

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Treść zaleceń

We wniosku nr 7 stwierdzono że, doszło do naruszenia przepisów w zakresie sprzedaży nieruchomości komunalnych polegających na;

- nie ujęciu wszystkich wymaganych informacji w ogłoszeniach o przetargach

i rokowaniach na sprzedaż nieruchomości,

- nie sporządzaniu protokołów w przypadkach, gdy przetarg zakończył się wynikiem negatywnym,

- nie zachowaniu zasady jednolitości postępowania oraz zasady zachowania szczególnej staranności przy wykonywaniu zarządu mieniem komunalnym w odniesieniu do sprzedaży działek nr 13/30 i 13/31 położonych w centrum Opola, co mogło skutkować naruszeniem interesu Miasta (akta kontroli 13/42/I/6).

Zalecenia

Wzmocnić nadzór celem przestrzegania praz pracowników przepisów dotyczących treści ogłoszeń o przetargach i o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości jak również przepisów dotyczących sporządzania protokołów z przetargów, o których mowa w § 13 pkt. 2 i 3, §25 ust. 1 oraz § 10 ust. 1 rozporządzenia RM z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. nr 207, poz. 2108 z zm). Zapewnić przestrzeganie postanowień określonych w art. 50 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. z.) przy wykonywaniu zarządu mieniem komunalnym.

Treść odpowiedzi o realizacji

Zalecenie jest realizowane poprzez:

1. zamieszczanie w ogłoszeniach o przetargach na zbycie nieruchomości informacji o obciążeniach nieruchomości oraz zobowiązaniach zgodnie z § 13 pkt 2 i 3 oraz § 25 ust 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu prowadzenia przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości,

2. sporządzanie protokołów przetargów zakończonych wynikiem negatywnym zgodnie z § 10 ust. 1 wyżej cyt. Rozporządzenia.

Pracownik WGN odpowiedzialny za prowadzenie postępowań dotyczących zbycia nieruchomości został pouczony o konieczności przestrzegania przepisów ww Rozporządzenia.

W zakresie wniosku pokontrolnego, który odnosił się do sprzedaży nieruchomości gruntowej składającej się z działek o nr 13/30 i 13/31 km 53, obręb Opole przy ul. 1 Maja  w Opolu, pismem z 22 sierpnia 2013 r. Prezydenta Miasta Opola zobowiązano pracowników wydziału, którzy z prowadzą procedury związane m.in. ze zbywaniem nieruchomości, do:

- przestrzegania postanowień określonych w art. 50 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późń. zm.) przy wykonywaniu zarządu mieniem komunalnym;

- przestrzegania zasady jednolitości postępowania wynikającą z art. 35 ust. 2 oraz z art. 38 ust. 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2010 r. nr. 102, poz. 651 z póżń. zm).   

W odniesieniu do stwierdzenia naruszenia zasady szczególnej staranności przy wykonywaniu zarządu mieniem komunalnym przy sprzedaży działek o numerach 13/30 i 13/31 położonych w Opolu przy ul. 1 Maja nadmieniono, iż kontrolujący przyjęli przez komisję przetargową w przeprowadzonych w dniu 9.03.2010 r. rokowaniach cenę w wysokości 1.000.000,00 zł. za nabycie na własność przedmiotowej nieruchomości odnieśli się do ceny wylicytowanej w przeprowadzonym w dniu 9.09.2008 r. przetargu, tj. do ceny 2.500.000,00 zł.

Kontrolujący mylnie uznali cenę 2.500.000,00 zł. za cenę rynkową. Do transakcji nie doszło, zatem cena 2.500.000,00 zł. pozostała wyłącznie wartością hipotetyczną  możliwa do osiągnięcia w sytuacji, kiedy zawarto by odpowiednią umowę kupna-sprzedaży.

 

Ustalenia kontroli

Ustalono, że wnioski pokontrolne realizowane są  w następujący sposób:

- zamieszczane są  w ogłoszeniach o przetargach na zbycie nieruchomości  oraz w protokołach z przeprowadzonych przetargów informacje o obciążeniach nieruchomości oraz zobowiązaniach (zgodnie z § 13 pkt. 2 i 3 oraz   § 25 ust. 1 Rozporządzenia  Rady Ministrów   z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości),

- sporządzane są  protokoły z przetargów zakończonych wynikiem negatywnym    (zgodnie z § 10 ust. 1 wyżej cyt. Rozporządzenia).

 

W czasie kontroli stwierdzono, że w pierwszym kwartale 2014 r. wyznaczono terminy następujących przetargów na zbycie :

 

  1. Lokalu mieszkalnego  położonego w Opolu przy ul. Kominka 10/1.

Zamieszczono w ogłoszeniu informacje o obciążeniach nieruchomości i zobowiązaniach. Przetarg został zakończony wynikiem pozytywnym. Sporządzono protokół z przetargu, w którym zamieszczono informacje o obciążeniach nieruchomości i zobowiązaniach.

  1. Zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Opolu przy placu Daszyńskiego 3,3a.

Zamieszczono w ogłoszeniu informacje o obciążeniach nieruchomości i zobowiązaniach. Sporządzono protokół z przetargu zakończonego wynikiem negatywnym.

  1. Niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Opolu przy ul. Tęczowej dz. nr 69/4 o pow. 0,0965ha z km. 36, obręb Szczepanowie.

Zamieszczono w ogłoszeniu informacje o obciążeniach nieruchomości i zobowiązaniach. Przetarg został zakończony wynikiem pozytywnym. Sporządzono protokół z przetargu, w którym zamieszczono informacje o obciążeniach nieruchomości i zobowiązaniach.

  1. Niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Opolu przy ul. Oświęcimskiej 100A.

Zamieszczono w ogłoszeniu informacje o obciążeniach nieruchomości i zobowiązaniach. Przetarg został zakończony wynikiem negatywnym. Sporządzono protokół z przetargu zakończonego wynikiem negatywnym.

  1. Zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Opolu przy ul. Powolnego 8.

Zamieszczono w ogłoszeniu informacje o obciążeniach nieruchomości i zobowiązaniach. Przetarg został zakończony wynikiem negatywnym – sporządzono protokół z przetargu zakończonego wynikiem negatywnym.

  1. Lokalu mieszkalnego położonego w Opolu przy ul. Reymonta 12/6.

Zamieszczono w ogłoszeniu informacje o obciążeniach nieruchomości i zobowiązaniach. Przetarg został zakończony wynikiem negatywnym – sporządzono protokół z przetargu zakończonego wynikiem negatywnym.

  1. Niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Opolu przy ul. Cmentarnej – dz. nr 24/27, 24/30, 30/5, 29/13 i 29/15 z km 29, obręb Półwieś.

Zamieszczono w ogłoszeniu informacje o obciążeniach nieruchomości i zobowiązaniach. Przetarg został zakończony wynikiem negatywnym – sporządzono protokół z przetargu zakończonego wynikiem negatywnym.

7) Niezabudowanej nieruchomości  gruntowej  położonej w Opolu przy  ul.  Krzemienieckiej -   dz. nr: 1116/19 i 1120/10  z km. 18, obręb Gosławice.

Zamieszczono w ogłoszeniu informacje o obciążeniach nieruchomości i zobowiązaniach. Przetarg został zakończony wynikiem pozytywnym. Sporządzono protokół z przetargu, w którym zamieszczono informacje o obciążeniach nieruchomości i zobowiązaniach.

8) Niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Opolu przy ul. Tarnopolskiej – dz. nr: 1105/6, 1105/7, 1104/9, 1104/11, 1109/18, 1109/19, 1110/12, 1110/13  z km 17 i 18, obręb Gosławice.

Zamieszczono w ogłoszeniu informacje o obciążeniach nieruchomości i zobowiązaniach. Przetarg został zakończony wynikiem negatywnym – sporządzono protokół z przetargu zakończonego wynikiem negatywnym.

9)  Lokalu mieszkalnego położonego w Opolu przy ul. Krakowskiej 26/9.

Zamieszczono w ogłoszeniu informacje o obciążeniach nieruchomości i zobowiązaniach. Przetarg został zakończony wynikiem pozytywnym. Sporządzono protokół z przetargu, w którym zamieszczono informacje o obciążeniach nieruchomości i zobowiązaniach.

10) Niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Opolu przy: ul. Oświęcimskiej –dz. nr: 59/1, 60, obręb Grotowice, ul. Oświęcimskiej – dz.nr: 6/2, 7/2, 8/2, 9/2, obręb Grotowice.

Zamieszczono w ogłoszeniu informacje o obciążeniach nieruchomości i zobowiązaniach. Przetargi zostały odwołane.

11)  Lokalu mieszkalnego położonego w Opolu przy ul. Chabrów 185/21.

Zamieszczono w ogłoszeniu informacje o obciążeniach nieruchomości i zobowiązaniach. Przetarg został zakończony wynikiem pozytywnym. Sporządzono protokół z przetargu, w którym zamieszczono informacje o obciążeniach nieruchomości i zobowiązaniach.

12) Niesamodzielnego lokalu mieszkalnego położonego w Opolu przy ul. Plebiscytowej 38/7.

Zamieszczono w ogłoszeniu informacje o obciążeniach nieruchomości i zobowiązaniach. Przetarg został zakończony wynikiem negatywnym – sporządzono protokół z przetargu zakończonego wynikiem negatywnym.

13)  Zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Opolu przy ul. Ozimskiej 67a.

Zamieszczono w ogłoszeniu informacje o obciążeniach nieruchomości i zobowiązaniach. Przetarg został zakończony wynikiem pozytywnym. Sporządzono protokół z przetargu, w którym zamieszczono informacje o obciążeniach nieruchomości i zobowiązaniach.

14)  Niesamodzielnego lokalu mieszkalnego położonego w Opolu przy Małym Rynku 12/3.

Zamieszczono w ogłoszeniu informacje o obciążeniach nieruchomości i zobowiązaniach. Przetarg został zakończony wynikiem pozytywnym. Sporządzono protokół z przetargu, w którym zamieszczono informacje o obciążeniach nieruchomości i zobowiązaniach.

15) Lokalu mieszkalnego położonego w Opolu przy ul. Kośnego 38/10.

Zamieszczono w ogłoszeniu informacje o obciążeniach nieruchomości i zobowiązaniach. Przetarg został zakończony wynikiem negatywnym – sporządzono protokół z przetargu zakończonego wynikiem negatywnym.

16) Niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Opolu przy ul. Odrzańskiej – dz. nr 212/1, obręb Grotowice.

Zamieszczono w ogłoszeniu informacje o obciążeniach nieruchomości i zobowiązaniach. Przetarg został zakończony wynikiem pozytywnym. Sporządzono protokół z przetargu, w którym zamieszczono informacje o obciążeniach nieruchomości i zobowiązaniach.

17) Zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Opolu przy ul. Malczewskiego 2.

Zamieszczono w ogłoszeniu informacje o obciążeniach nieruchomości i zobowiązaniach. Przetarg został zakończony wynikiem negatywnym – sporządzono protokół z przetargu zakończonego wynikiem negatywnym.

 

 

Wydział Inwestycji Miejskich

 

Treść zaleceń

We wniosku nr 6 ustalono, że nastąpiło naruszenia przepisów w zakresie zamówień publicznych. Stwierdzono, że nastąpiło naruszenie polegające  m.in. na;

- ustaleniu kwoty wadium w wysokości wyższej niż 3% wartości zamówienia ,

- nieterminowym zwrocie wadium,

- nieterminowym zwrocie wykonawcom zabezpieczeń należytego wykonania umów.

Nieprawidłowość w zakresie nieterminowego zwrotu wykonawcom zabezpieczeń należytego wykonania umów została stwierdzona także podczas poprzedniej kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Miasta, co nie powinno mieć miejsca w świetle informacji  z dnia 26.02.2010 r. o sposobie realizacji wniosków pokontrolnych, której wynika m.in., iż w Wydziałach AG, Lokalowym oraz ITiGK wdrożono mechanizmy zapewniające bieżącą i systematyczna analizę przyjętych depozytów i ich terminowy zwrot, tj. założono rejestry wniesionych zabezpieczeń umów wraz z okresami gwarancji, co pozwala na sprawne kontrolowanie okresów wypłat zabezpieczeń i terminów ich zwrotu.

Ponowne stwierdzenie tych nieprawidłowości świadczy o braku skuteczności  działań podjętych w celu ich usunięcia.

- opisaniu przedmiotu zamówienia za pomocą parametrów technicznych oraz przy użyciu znaków towarowych i patentów zastrzeżonych dla produktów jednego producenta, co w konsekwencji doprowadziło do udzielenia zamówienia publicznego z naruszeniem zasad uczciwej konkurencji.

 

Zalecenie do wniosku;

Podjąć skuteczne działania celem niedopuszczenia do powstawania nieprawidłowości związanych z udzielaniem zamówień publicznych. Zapewnić prawidłowe ustalanie wysokości wadium i niezwłoczny ich zwrot , stosownie do przepisów art. 45 ust. 4 oraz art. 46 ust. 1 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.  Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz 759 z późn. zm.). Doprowadzić do przestrzegania terminów zwrotu zabezpieczeń należytego wykonania umów, określonych w art. 151 cyt. Ustawy. Dołożyć wszelkich starań, aby opis przedmiotu zamówienia każdorazowo był dokonywany z poszanowaniem zasady uczciwej konkurencji, adekwatnie do dyspozycji art.. 29 ust. 1,2 i 3 cyt. Ustawy (akta kontroli 13/42/I/5).

 

Treść odpowiedzi o realizacji

- Pracownicy Wydziału Inwestycji Miejskich – Referatu Zamówień Publicznych zostali zobowiązani o konieczności czuwania nad prawidłowym zastosowaniem art. 45 i 46 ustawy Prawo Zamówień Publicznych potwierdzając to odpowiednią notatką służbowa.

-  W Wydziale Zarządzania Zasobem Komunalnym utworzono elektroniczny wykaz zawartych umów w ramach, których funkcjonują zabezpieczenia należytego wykonania umów umożliwiający bieżącą i systematyczną analizę złożonych depozytów. Wykaz stanowi konsolidację danych dotyczących zdeponowanych zabezpieczeń co stanowi konsolidację danych dotyczących zdeponowanych zabezpieczeń co zapewnia dokonywanie terminowego ich zwrotu.

-  W nawiązaniu do zawartego w protokole stwierdzenia niewłaściwego opisu przedmiotu zamówienia nadmieniono, że najistotniejszym czynnikiem będącym podstawa do opisu przedmiotu zamówienia jest konieczność uwzględnienia już istniejących rozwiązań w zakresie elektronicznej wymiany danych i ich korelacja z parametrami przedmiotu zamówienia, tak aby przedmiot ten   spełniał kryteria określone dla istniejących rozwiązań i systemów wykorzystywanych przez Urząd.

Ustalenia kontroli

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

W I kwartale 2014 r. podpisano umowy w wyniku rozstrzygnięcia 29 postępowań, w tym 6 postępowań z wadiami. Kwoty  wadiów zostały ustalone w wysokości do 3% wartości zamówienia. W przypadku wykonawców biorących udział w postępowaniu niezwłocznie po wyborze korzystnej oferty zwrócono im wadia. Natomiast wykonawcom z którymi podpisano umowy zwrócono wadia po podpisaniu umów. Opisy przedmiotów zamówienia w ww. postępowaniach nie budziły wątpliwości oferentów i nie wniesiono żadnych odwołań.

 

Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej

 

Treść zaleceń do wniosku nr 11.

Ustalić podmioty odprowadzające ścieki do miejskiej kanalizacji deszczowej, które nie partycypują w kosztach ponoszonych przez miasto Opole w związku z opłatą za korzystanie ze środowiska z tytułu odprowadzania wód opadowych i roztopowych. Podjąć skuteczne działania zmierzające do uzyskania od tych podmiotów zwrotu odpowiadającej im części kosztów ponoszonych w związku z opłatą za korzystanie ze środowiska. Stosować w tym zakresie przepis art. 42 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późń. zm).

 

Treść odpowiedzi

Pod obrady Rady Miasta Opola na sesji planowanej na 29.08.2013 r. przedłożony zostanie projekt uchwały ustalającej obowiązek wnoszenia opłat za korzystanie z miejskiej kanalizacji deszczowej. W przypadku uchwalenia tej uchwały rozpocznie się zbieranie od wszystkich podmiotów przyłączonych do miejskiej kanalizacji deszczowej danych o wielkości i rodzaju powierzchni szczelnej, z której odprowadzane SA wody opadowe do miejskiej kanalizacji deszczowej.

W przypadku nie podjęcia przez Radę Miasta Opola powyższej uchwały Urząd Miasta zleci opracowanie szczegółowych operatów wodnoprawnych na odprowadzanie wód opadowych do środowiska. W operatach zostaną szczegółowo wyliczone powierzchnie szczelne dla każdego podmiotu znajdującego się na terenie zlewni (wszystkie drogi, dachy domów, powierzchnie utwardzone podwórek) z przypisaniem każdej powierzchni do adresu. Opracowanie tak szczegółowej dokumentacji jest niezbędne do wszczęcia procedury wydawania pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzenie do środowiska wód opadowych  wlotami kanalizacji deszczowej w oparciu o art. 130 ustawy Prawo wodne, żeby móc egzekwować zwrot kosztów ponoszonych na eksploatację kanalizacji  deszczowej proporcjonalnie do udziału powierzchni każdego podmiotu w ogólnej powierzchni, której wody opadowe są odprowadzane do kanalizacji deszczowej. 

 

Ustalenia kontroli

Z protokołu poprzedniej kontroli nr 42/13 wynika, że Wydział podejmował działania zmierzające do pokrycia kosztów ww. opłat za korzystanie ze środowiska przez podmioty korzystające z miejskiej kanalizacji deszczowej w większym zakresie niż to zostało ustalone w postępowaniu kontrolnym.

Takim działaniem była podejmowana około 8-9 lat temu próba uzyskania pozwolenia wodnoprawnego w trybie art. 130 prawa wodnego, jednak zakłady współkorzystające z wylotu wniosły odwołanie i pozwolenie nie zostało wydane.

Natomiast w październiku 2013 r. kolejny raz przedłożono do Biura Rady Miasta projekt uchwały Rady Miasta Opola w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z miejskiej kanalizacji deszczowej ustalający zasadę, że podmioty korzystające z miejskiej kanalizacji deszczowej będą ponosiły koszty utrzymania sieci, w tym opłat za korzystanie ze środowiska. Projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad sesji odbywającej się w dniu 24.10.br. Uchwała nie została podjęta.

Obecnie Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej przygotował umowy cywilnoprawne, w których są ustalone zasady wnoszenia należności do Urzędu Miasta Opola równoważących koszty opłat za korzystanie ze środowiska wnoszonych do Marszałka Województwa Opolskiego jakie ponosi Miasto Opole.

Miasto Opole nie ma możliwości prawnych przymuszenia podmiotów do podpisania tych umów. Do zawarcia umowy niezbędna jest wola dwóch stron.

Umowy będą systematycznie wysyłane do podmiotów podłączonych do miejskiej kanalizacji deszczowej, które odprowadzają ścieki opadowe z zanieczyszczonych powierzchni szczelnych razem. Do umów załączone zostaną ankiety, w których podmioty będą określały wielkość powierzchni szczelnych, z których odprowadzają ścieki opadowe do miejskiej kanalizacji deszczowej.

Ponadto w  trakcie kontroli nr 42/13 stwierdzono, że opracowany został z radcą prawnym nowy wzór umowy określający zasady i tryb wnoszenia opłat za korzystanie z miejskiej kanalizacji deszczowej. Ostateczna wersja po zaparafowaniu przez radcę prawnego stanie się obowiązująca. Na początku 2014 roku zostaną wysłane umowy do 2 firm: (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.).

W trakcie niniejszej kontroli ustalono, że w  I kwartale 2014 r. zostały wysłane 2 umowy do podmiotów podłączonych do miejskiej kanalizacji deszczowej, które odprowadzają ścieki opadowe z zanieczyszczonych powierzchni szczelnych razem. W dniu 7.01.2014 r. podpisano umowę z  (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)natomiast w dniu 20.01.2014 r. z  (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.).

Do umów zostały załączone ankiety, w których podmioty określiły wielkość powierzchni szczelnych, z których odprowadzają ścieki opadowe do miejskiej kanalizacji deszczowej.

Ponadto z wyjaśnień naczelnika wydziału wynika, że do przedsiębiorców (nowych) podłączających się do kanalizacji wysyłane są umowy z  prośbą o jej podpisanie. Metoda sprawnego wyszukiwania wszystkich osób podłączonych do kanalizacji deszczowej jest w trakcie opracowywania. W chwili obecnej nie ma bazy osób podłączonych, poza tymi, którzy mają podpisane mowy. Podejmowane są próby zaadoptowania do tego celu posiadanego przez wydział programu, i jeśli się to uda, to kompletna baza powstanie w stosunkowo nie długim czasie. Przewidywany czas do całościowego załatwienia sprawy to koniec bieżącego roku.

 

Niniejszy protokół sporządzono  w pięciu jednobrzmiących  egzemplarzach, z których  po jednym egzemplarzu obustronnie podpisanym doręczono naczelnikom  kontrolowanych wydziałów.

 

Zgodnie z § 20 ust.1-2  Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.I-0120.1.77.2012 z dnia 25 maja  2012 r. kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo przedstawić  umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia składane są w formie pisemnej w terminie 7 dni roboczych od dnia potwierdzenia odbioru protokołu.

 

Jednostka kontrolowana

W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu.

(podpisy)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data: ........................

Zespół kontrolny (podpisy)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data: ……………………………….

         

Ewentualne przyczyny odmowy podpisania protokołu:

............................................................................................................

............................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

 

 

Załączniki do pobrania: 2015-01-29 14:27:55 - wystąpienia pokontrolne (57.50 kB)

Ilość odwiedzin: 2708
Nazwa dokumentu: Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Lisiecka
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Jóźwin - Mazurek, Tadeusz Lech
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2015-01-29 14:20:14
Data udostępnienia informacji: 2015-01-29 14:20:14
Data ostatniej aktualizacji: 2015-01-29 14:28:51

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner