logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   plus kontrole jednostek
   minus kontrole wewnętrzne
      minus W. Administarcyjno Gospodarczy
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Budżetu i Finansów
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Kultury Sportu i Turystyki
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Biuro Projektu Ispa
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Wydział Budżetu-Referat Wymiaru Podatków
      minus Biuro Rady Miasta
      minus Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Polityki Społecznej – Referat Świadczeń Rodzinnych
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Inżynierii Miejskiej
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych
      minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
      minus Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Komunikacji
      minus Miejska Informacja Turystyczna
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn.
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Wydział Finansowo-Księgowy
      minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Finansowo-Księgowy
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
      minus wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Kluby sportowe
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii, Lokalowy, Finansowo - Księgowy
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn. „Budowa obwodnicy północnej dla Miasta Opola nr SPOT/2.2/36/04”
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu ZPORR pn. „Budowa węzła komunikacyjnego – ulica Niemodlińska w Opolu”
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydział Gospodarki, Nieruchomości, Geodezji i Kartografii
      minus Biuro Spraw Międzynarodowych
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomosciami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus WGNGiK, WKSiT, WOŚiR, MZD
      minus Wydziały Urzędu Miasta Opola
      minus Urząd Stanu Cywilnego
      minus Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Kancelaria
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Wydział Świadczeń Socjalnych
      minus Wydział Budżetu
      minus wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Stowarzyszenie
      minus Stosowanie Kpa w zakresie doręczeń. Wydziały UM Opola
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Informatyki
      minus Wydział Komunikacji Referat Wydawania Praw Jazdy
      minus Wydziały Urzędu Miasta Opola - Czynności cywilnoprawne
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydziały Urzędu Miasta - Realizacja obowiązku wynikająca z art. 13 pkt 6 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
      minus Miejski Rzecznik Konsumentów
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Oświaty
      minus Kontrola umów pod kątem realizacji przepisów o gwarancji
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Budżetu, Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydziały UM- Celowość dokonywanych wydatków w § 4390
      minus Biuro Organizacji Transportu Zbiorowego
      minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Referat Nieruchomości Skarbu Państwa, Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Referat Lokalowy Urzędu Miasta Opola
      minus Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Finansowo - Księgowy
      minus Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Gospodarki Nieruchmosciami
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Oswiaty
      minus Biuro Nieruchomosci Skarbu Państwa
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Komunikacji i Transportu Zbiorowego
      minus Wydział Sportu
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Lokalowy
      minus Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomosciami - kontrola kompleksowa
      minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
      minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
      minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawnosci
      minus Wydział Sportu
      minus Biuro Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Biuro Obsługi Inwestorów
      minus Wydziały Urzędu Miasta
      minus Wydział Oświaty
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


KW.1712.00008.2014

                       Opole, 17września 2014 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI nr  30/14 (uproszczonej)

Jednostka kontrolowana

Referat Nieruchomości Skarbu Państwa Urzędu Miasta Opola

Nazwa organu sprawującego nadzór

Prezydent Miasta Opola

Termin przeprowadzenia kontroli

10.09.2014r. - 26.09.2014r.

Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko

Agnieszka Lisiecka inspektor w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu

Tadeusz Lech - główny specjalista w Wydziale Kontroli Wewnętrznej

Przedmiot kontroli

Sytuacja prawno – organizacyjna nieruchomości (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)

Okres objęty kontrolą

2008 - 2014 r.

Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe

Aleksander Rogowski – Kierownik Referatu

Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali

(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)– starszy specjalista

Podstawy prawne

 1. Ustawa  z dnia 23 kwietnia 1964r.  Kodeks cywilny.
 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o ustawa o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 1997r., nr 115, poz. 741).
 3. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Opola wprowadzony zarządzeniem Prezydenta Miasta Opola Nr OR.I-0152-94/06 z dnia 1 sierpnia 2006 r.

Cel kontroli

Celem kontroli było sprawdzenie w jaki sposób (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)wszedł w posiadanie obiektu i na jakich warunkach zbył go(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.), a ta następnie odsprzedała halę sportową firmie(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)., a także czy nie jest to próba przejęcia państwowych nieruchomości drogą naruszającą prawo.

Metodyka przeprowadzenia kontroli

Zapoznano się z obowiązującymi przepisami w zakresie objętym kontrolą. Zapoznano się z dokumentacją dotyczacą przekazania w bezpłatne użytkowanie nieruchomości(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.). Dokonano analizy dokumentacji tej sprawy.

Kryteria kontroli:

Ustawa o gospodarce nieruchomościami:

 1. Zgodnie z art. 21 ustawy o gospodarce nieruchomościami do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności Skarbu Państwa i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego Skarbu Państwa.
 2. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami do gminnego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy.
 3. Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami gminnym zasobem nieruchomości gospodaruje wójt, burmistrz albo prezydent miasta.

Prawo wieczystego użytkowania

1) Zgodnie z art. 232 kodeksu cywilnego grunty stanowiące własność Skarbu Państwa a położone w granicach administracyjnych miast oraz grunty Skarbu Państwa położone poza tymi granicami, lecz włączone do planu zagospodarowania przestrzennego miasta i przekazane do realizacji zadań jego gospodarki, a także grunty stanowiące własność jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków, mogą być oddawane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym, i osobom prawnym.

2) Zgodnie z art. 233 kodeksu cywilnego  w granicach, określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego oraz przez umowę o oddanie gruntu Skarbu Państwa lub gruntu należącego do jednostek samorządu terytorialnego bądź ich związków w użytkowanie wieczyste, użytkownik może korzystać z gruntu z wyłączeniem innych osób. W tych samych granicach użytkownik wieczysty może swoim prawem rozporządzać.

3) Zgodnie z art. 234 kodeksu cywilnego do oddania gruntu Skarbu Państwa lub gruntu należącego do jednostek samorządu terytorialnego bądź ich związków w użytkowanie wieczyste stosuje się odpowiednio przepisy o przeniesieniu własności nieruchomości.

4) Zgodnie z art. 235 kodeksu cywilnego budynki i inne urządzenia wzniesione na gruncie Skarbu Państwa lub gruncie należącym do jednostek samorządu terytorialnego bądź ich związków przez wieczystego użytkownika stanowią jego własność. To samo dotyczy budynków i innych urządzeń, które wieczysty użytkownik nabył zgodnie z właściwymi przepisami przy zawarciu umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste.

5) Zgodnie z art. 236 kodeksu cywilnego oddanie gruntu Skarbu Państwa lub gruntu należącego do jednostek samorządu terytorialnego bądź ich związków w użytkowanie wieczyste następuje na okres dziewięćdziesięciu dziewięciu lat. W wypadkach wyjątkowych, gdy cel gospodarczy użytkowania wieczystego nie wymaga oddania gruntu na dziewięćdziesiąt dziewięć lat, dopuszczalne jest oddanie gruntu na okres krótszy, co najmniej jednak na lat czterdzieści.

Użytkowanie –  kodeks cywilny, Tytuł III, Prawa rzeczowe ograniczone

1) Zgodnie z art. 245 § 1 kodeksu cywilnego z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, do ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego stosuje się odpowiednio przepisy o przeniesieniu własności.

2) Zgodnie z art. 158 kodeksu cywilnego umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.

3) Zgodnie z art. 252 kodeksu cywilnego rzecz można obciążyć prawem do jej używania i do pobierania jej pożytków (użytkowanie).

4) Zgodnie z art. 253 kodeksu cywilnego zakres użytkowania można ograniczyć przez wyłączenie oznaczonych pożytków rzeczy. Wykonywanie użytkowania nieruchomości można ograniczyć do jej oznaczonej części.

5) Zgodnie z art. 254 kodeksu cywilnego użytkowanie jest niezbywalne.

6) Zgodnie z art. 255 kodeksu cywilnego użytkowanie wygasa wskutek niewykonywania przez lat dziesięć.

7) Zgodnie z art. 256 kodeksu cywilnego użytkownik powinien wykonywać swoje prawo zgodnie z wymaganiami prawidłowej gospodarki.

Ustalenia szczegółowe kontroli

W zakresie spraw ogólnych

Kontrolę przeprowadzono w Referacie Nieruchomości Skarbu Państwa. Zgodnie z § 26 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Opola wynika, że do zakresu działania Referatu należy m.in.

 1. gospodarowanie zasobem nieruchomości Skarbu Państwa,
 2. prowadzenie spraw związanych z opłatami za użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, dzierżawę, najem oraz użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa,
 3. przekazywanie nieruchomości Skarbu Państwa na cele szczególne,
 4. przekształcanie prawa użytkowania wieczystego osób fizycznych, ustanowionego na gruntach Skarbu Państwa, w prawo własności.

W dniu 29.08.2014 r. Prezydent Miasta Opola pan Ryszard Zembaczyński otrzymał od właściciela firmy (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)pismo, które dotyczyło:

- sytuacji prawno – organizacyjnej nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa przy(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.), przekazanej nieodpłatnie na rzecz (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.).Ponadto z ww. pisma wynika, iż zawarł on umowę dzierżawy na całość nieruchomości przy(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.). Problemy zaczęły się pojawiać w 2013r. , gdy obiekt sąsiadującej z nim hali sportowej został sprzedany przez(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.). Od tego momentu nieruchomość przy (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)została odcięta od bezpośredniego zaopatrzenia w media, których dostawcą był(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.). Nowy właściciel zaproponował innego dostawcę, proponującego znacznie gorsze warunki, szantażując przy tym odcięciem od dostaw. W II kwartale br. ogłoszono, że (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.) sprzedała halę sportową firmie(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.).  Firma ta w miesiącu maju br. zawarła umowę w formie aktu notarialnego umowę nabycia praw nieodpłatnego użytkowania od (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)części nieruchomości przy (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)żądając przy tym zgody od właściciela firmy (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.) na rozwiązanie dotychczasowej umowy najmu i zawarcia nowej.

Zdaniem właściciela firmy (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.) umowa z (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)jest podpisana na czas oznaczony do 31.12.2017r. i nie zaszły żadne z przesłanek upoważniających (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)do wcześniejszego rozwiązania umowy, odmówił wyrażenia zgody.

Przy (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)działają: (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)Oddzielną kwestią, na którą chciał zwrócić uwagę to jest sprawa rejestracji wspomnianych podmiotów na terenie Warszawy, pod rejestrowanym adresem nie widnieje żadna działalność. Na pieczątkach (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)widnieje dopisek adres do korespondencji: (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.). Taka sama adnotacja widnieje na budynku w Warszawie, pod którym jest zarejestrowana firma (akta kontroli Nr 14/30/I/1-2).

W wyniku kontroli ustalono, że oryginał ww. pisma wpłynął do Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Opola w dniu 29.08.2014r. (rkp 97138/14). Ustalono, że pismo to zostało następnie przekazane do Referatu Nieruchomości Skarbu Państwa, które do tego Referatu wpłynęło w dniu 01.09.2014r. W związku z powyższym pismem  Kierownik Referatu Nieruchomości Skarbu Państwa pan Aleksander Rogowski z upoważnienia Prezydenta Miasta pismem nr NSP.680.32.2014.MK z dnia 09.09.2014r. zwrócił się do (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)o udzielenie odpowiedzi, czy zostały podjęte jakiekolwiek czynności zmierzające do przeniesienia prawa użytkowania na rzecz innego podmiotu. Jednocześnie zwrócono się z prośbą o przedstawienie, w jakim stopniu Klub rozporządza przysługującym udziałem w prawie użytkowania nieruchomości przy (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)oraz o przedstawienie ewentualnych  umów najmu pomieszczeń.

Ponadto Referat Nieruchomości Skarbu Państwa pismem nr NSP.680.32.2014.MK z dnia 11.09.2014r. poinformował firmę(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.), iż skierował już pismo do (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)w sprawie zajęcia stanowiska prób zbycia prawa użytkowania na rzecz innego podmiotu. Po uzyskaniu odpowiedzi od Klubu Referat zobowiązał się poinformować właściciela firmy odrębnym pismem.

(akta kontroli Nr 14/30/I/3-4)

Stan prawny działek (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)*:

 

Lp.

Nr działki

Właściciel

Użytkownik

Użytkownik wieczysty

1.

(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)

Skarb Państwa

(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)

2.

Skarb Państwa

3.

Skarb Państwa

4.

Gmina Opole

5.

Gmina Opole

 

* dane z wypisu rejestru gruntów o niepełnej treści, stan na dzień 10.09.2014r.

(akta kontroli Nr 14/30/I/21-24)

Po wnikliwej analizie sytuacji prawnej wszystkich ww działek szczegółową kontrolą objęto tylko działkę(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.). Pozostałe działki w tym i budynki zgodnie z art. 21 i 24 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami nie należą do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa ani gminy.

W zakresie działki(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.), właściciel – Skarb Państwa

Analiza dokumentacji znajdującej się w aktach sprawy przekazanych przez jednostkę kontrolowaną

 1. W dniu 13.02.2008r.  pomiędzy Aleksandrem Rogowskim, działającym w imieniu Skarbu Państwa i (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)podpisano Akt notarialny (Rep A nr 1349/2008). Z aktu notarialnego wynika, że Aleksander Rogowski, w imieniu Skarbu Państwa przekazuje na rzecz (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)w nieodpłatne użytkowanie na cele lecznicze, zabudowaną nieruchomość w udziale wynoszącym 52,39%. (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)wyrażają zgodę i wymienione prawa w imieniu reprezentowanego Zakładu w nieodpłatne użytkowanie przyjmują.
 2. Pismem z dnia 14.11.2008r. (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)zwrócili się do Prezydenta Miasta Opola z prośbą o przekazanie w bezpłatne użytkowanie(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.).
 3. W dniu 28.01.2009r.  pomiędzy Aleksandrem Rogowskim, działającym w imieniu Skarbu Państwa, a (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)podpisano Akt notarialny (Rep A nr 671/2009). Z aktu notarialnego wynika, że Aleksander Rogowski, w imieniu Skarbu Państwa przekazuje (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)w nieodpłatne użytkowanie na cele sportowe, zabudowaną nieruchomość w udziale wynoszącym 47,61%. (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.), w imieniu wspomnianego klubu wyrażają zgodę i wymienione prawa w imieniu reprezentowanego Klubu w nieodpłatne użytkowanie przyjmują.
 4. W badanej dokumentacji znajduje się również kserokopia umowy zawartej w dniu 17 listopada 2010r. pomiędzy (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.) w sprawie bezpłatnego użytkowania na cele sportowe na okres 38 lat pomieszczeń budynku(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.). Umowę zawarto na czas określony do dnia 17.11.2048r. W punkcie 3 umowy widnieje zapis, iż do dnia 30.10.2048r. najemca może oświadczyć wynajmującemu, że zamierza kontynuować najem. W przypadku takiego oświadczenia przez najemcę, niniejsza umowa przekształca się w umowę zawartą na czas nieokreślony. Najemca i wynajmujący ustalają, iż w momencie sprzedaży nieruchomości w której znajduje się dzierżawiona część, co do tej części najemca ma prawo nieodpłatnego przejęcia (akta kontroli Nr 14/30/I/44).

              Treść powyższej umowy zawiera sprzeczności. Mowa jest w niej zarówno o bezpłatnym użytkowaniu pomieszczeń w budynku jak i o ich najmie, wynajmującym i najemcy. Umowa nie została zawarta w formie aktu notarialnego i z jej treści nie wynika, aby był taki obowiązek. Z badanej dokumentacji nie wynika także, aby umowa ta wywołała jakiekolwiek skutki faktyczne lub prawne. Z treści umowy wynika, że  w pomieszczeniach tych miała być nadal prowadzona działalność sportowa. Zarówno w ewidencji gruntów jak i w księdze wieczystej fakt zawarcia umowy nie został odnotowany.

 1. W dniu 24.01.2011r., (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)złożyło wniosek na wydzielenie części nieruchomości, będącej w nieodpłatnym użytkowaniu(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.).
 2. W odpowiedzi na złożony wniosek z dnia 24.01.2011r. (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)w sprawie uregulowania problemów związanych z korzystaniem sali judo Referat Nieruchomości Skarbu Państwa zwrócił się w dniu 15.02.2011r. pismem do (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)z prośbą o udzielenie odpowiedzi czy zgadzają się na rozwiązanie za zgodą stron umowy nieodpłatnego użytkowania nieruchomości oznaczonej numerem działki (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)zawartej w dniu 28.01.2009r. Referat podkreślił, iż (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)zbył halę sportową wraz z prawem wieczystego użytkowania wieczystego działek o(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.), na których posadowione są budynki, które były zapleczem umożliwiającym prowadzenie działalności sportowej. Taki stan rzeczy uniemożliwia prowadzenie działalności statutowo – sportowej.
 3. W dniu 28.02.2011r. (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)na powyższe pismo udzielił odpowiedzi informując, iż nie wyrażają zgody na rozwiązanie umowy z dnia 28.01.2009r. W załączeniu przesłano kopię umowy najmu (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)oraz umowy bezpłatnego użytkowania(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.).
 4. W dniu 17.03.2011r. (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)złożyło ponowny wniosek o wydzielenie części nieruchomości przy(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.).
 5. W odpowiedzi na powyższy wniosek Referat Nieruchomości Skarbu Państwa pismem nr NSP.MK.72206-9/11 z dnia 05.04.2011r. poinformował(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.), iż nie ma podstaw do pozytywnego rozpatrzenia wniosku.

W dniu 08.09.2014r. kierownik Referatu Nieruchomości Skarbu Państwa pan Aleksander Rogowski złożył pisemne wyjaśnienia informując, że:

Przekazanie nieruchomości przy (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)w nieodpłatne użytkowanie na rzecz (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)w udziale 47,61 %, nastąpiło po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14.11.2008r. oraz zebraniu dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów budowy obiektu przez(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.). Oddanie przedmiotowej nieruchomości w nieodpłatne użytkowanie nastąpiło zgodnie z Kodeksem cywilnym, dział II użytkowanie. Z informacji uzyskanych od dzierżawcy obiektu tj(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.) wynika, że (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)w miesiącu maju bieżącego roku przekazał w formie aktu notarialnego część nieruchomości przy(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.), na rzecz (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)Zgodnie z art. 254 Kodeksu cywilnego użytkowanie jest prawem niezbywalnym, zatem zgodnie z przepisami prawa nie istnieją żadne prawne możliwości zbycia prawa użytkowania przez (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)na inny podmiot. Zakładając, że notariusz który wbrew obowiązującym przepisom zawarł akt przekazania prawa użytkowania ma obowiązek przekazać do tut. urzędu odpis aktu notarialnego, lecz taka sytuacja do dnia sporządzenia niniejszego pisma nie miała miejsca. Zgodnie z aktualnymi zapisami w rejestrze gruntów jak i również zapisami księgi wieczystej (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.) działka (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)nadal jest w użytkowaniu (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)w udziale 47,61 % oraz (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)w udziale 52,39 %. Wobec powziętych informacji tut. Referat wystąpi z pismem do (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)w sprawie udzielenia odpowiedzi na temat zakresu dysponowania posiadanego prawa użytkowania jak i również pobierania pożytków z dzierżawionego obiektu przy(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.). Jednocześnie informuję, że obiekt przy (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)jest położony na działce oznaczonej numerem(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.), stanowiącej własność Gminy Opole w użytkowania(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.).

Do powyższych wyjaśnień załączono także:

- wypis z rejestru gruntów działki z dnia 04.09.2014r. nr 56/3 przy(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.), z którego wynika, iż właścicielem działki jest Skarb Państwa, użytkownikiem (udział 47,61) jest (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)w Opolu oraz drugim użytkownikiem (udział 52,39) jest(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.),

- wypis z księgi wieczystej(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.), stan na dzień 08.09.2014r., z którego wynikają ww. informacje.

(akta kontroli Nr 14/30/I/7-19)

W związku z powyższym na podstawie elektronicznej księgi wieczystej kontrolujący ustalili, iż na dzień 12.09.2014r. właścicielem działki (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)jest Skarb Państwa, a nieodpłatnymi użytkownikami nadal są (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.) (udział 52,39%) oraz (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.) (udział 47,61%) (akta kontroli Nr 14/30/I/41-43).

Podsumowanie

Z pisma właściciela firmy (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.) wynika, iż w maju br. firma (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)zawarła w formie aktu notarialnego umowę nabycia praw nieodpłatnego użytkowania części nieruchomości przy(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.). Na tej podstawie zażądała od niego zgody na rozwiązania dotychczasowej umowy najmu i zawarcia nowej, mniej korzystnej dla niego umowy z nowym podmiotem.

W badanych aktach sprawy brak jest jakiejkolwiek dokumentacji potwierdzającej  ten fakt. Z ewidencji ksiąg wieczystych wynika, iż na dzień 12.09.2014r właścicielem działki (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)jest Skarb Państwa, a nieodpłatnymi użytkownikami nadal (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.) (udział 52,39%) i (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.) (udział 47,61%).

Kierownik Referatu Nieruchomości Skarbu Państwa pismem z dnia 09.09.2014r. zwrócił się do (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.) o udzielenie odpowiedzi, czy zostały podjęte jakiekolwiek czynności zmierzające do przeniesienia prawa użytkowania na rzecz innego podmiotu. Ponadto Referat Nieruchomości Skarbu Państwa pismem z dnia 11.09.2014r. poinformował firmę(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.), iż skierował już pismo do (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)w sprawie zajęcia stanowiska prób zbycia prawa użytkowania na rzecz innego podmiotu. Po uzyskaniu odpowiedzi od Klubu Referat zobowiązał się poinformować właściciela firmy odrębnym pismem.

Działki (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)zostały przekazane w użytkowanie wieczyste. Użytkownikami wieczystymi są różne podmioty, m.in. (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.). Działki te oraz znajdujace się na nich budynki nie mogą być przedmiotem kontroli, gdyż zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami po oddaniu w użytkowanie wieczyste nie należą one już do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa ani do gminnego zasobu nieruchomości.

W związku z tym, iż oryginał pisma właściciela firmy (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)został przekazany do Referatu Nieruchomości Skarbu Państwa ustalono, że Referat ten, w ramach zadań wynikających z Regulaminu Organizacyjnego, podjął czynności związane z wyjaśnieniem spraw merytorycznych poruszanych w w/w piśmie. O dokonanych ustaleniach wnoszący pismo zostanie poinformowany przez Referat merytoryczny.

 

Zgodnie z § 18 pkt.8 Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola - Odbiór protokołu przez kierownika jednostki kontrolowanej w uproszczonej kontroli oznacza zapoznanie się z jego treścią i jego przyjęcie.

Zgodnie z § 20 pkt.3 Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola - W uproszczonej kontroli kierownik jednostki kontrolowanej zgłasza zastrzeżenia do protokołu przed jego podpisaniem.   

 

Jednostka kontrolowana

W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu.

(podpisy)

Data: ........................

 Zespół kontrolny (podpisy)

 

 

Data: ……………………………….

          

Zatwierdził: (Naczelnik Wydziału)

Data:

Akceptuję: (Prezydent)

Data:

         

 

 

Ilość odwiedzin: 2639
Nazwa dokumentu: Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Lisiecka
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Lisiecka, Tadeusz Lech
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2015-01-30 13:53:02
Data udostępnienia informacji: 2015-01-30 13:53:02
Data ostatniej aktualizacji: 2015-01-30 14:11:22

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner