logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   plus kontrole jednostek
   minus kontrole wewnętrzne
      minus W. Administarcyjno Gospodarczy
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Budżetu i Finansów
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Kultury Sportu i Turystyki
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Biuro Projektu Ispa
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Wydział Budżetu-Referat Wymiaru Podatków
      minus Biuro Rady Miasta
      minus Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Polityki Społecznej – Referat Świadczeń Rodzinnych
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Inżynierii Miejskiej
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych
      minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
      minus Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Komunikacji
      minus Miejska Informacja Turystyczna
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn.
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Wydział Finansowo-Księgowy
      minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Finansowo-Księgowy
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
      minus wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Kluby sportowe
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii, Lokalowy, Finansowo - Księgowy
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn. „Budowa obwodnicy północnej dla Miasta Opola nr SPOT/2.2/36/04”
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu ZPORR pn. „Budowa węzła komunikacyjnego – ulica Niemodlińska w Opolu”
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydział Gospodarki, Nieruchomości, Geodezji i Kartografii
      minus Biuro Spraw Międzynarodowych
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomosciami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus WGNGiK, WKSiT, WOŚiR, MZD
      minus Wydziały Urzędu Miasta Opola
      minus Urząd Stanu Cywilnego
      minus Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Kancelaria
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Wydział Świadczeń Socjalnych
      minus Wydział Budżetu
      minus wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Stowarzyszenie
      minus Stosowanie Kpa w zakresie doręczeń. Wydziały UM Opola
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Informatyki
      minus Wydział Komunikacji Referat Wydawania Praw Jazdy
      minus Wydziały Urzędu Miasta Opola - Czynności cywilnoprawne
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydziały Urzędu Miasta - Realizacja obowiązku wynikająca z art. 13 pkt 6 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
      minus Miejski Rzecznik Konsumentów
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Oświaty
      minus Kontrola umów pod kątem realizacji przepisów o gwarancji
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Budżetu, Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydziały UM- Celowość dokonywanych wydatków w § 4390
      minus Biuro Organizacji Transportu Zbiorowego
      minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Referat Nieruchomości Skarbu Państwa, Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Referat Lokalowy Urzędu Miasta Opola
      minus Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Finansowo - Księgowy
      minus Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Gospodarki Nieruchmosciami
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Oswiaty
      minus Biuro Nieruchomosci Skarbu Państwa
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Komunikacji i Transportu Zbiorowego
      minus Wydział Sportu
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Lokalowy
      minus Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomosciami - kontrola kompleksowa
      minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
      minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
      minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawnosci
      minus Wydział Sportu
      minus Biuro Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Biuro Obsługi Inwestorów
      minus Wydziały Urzędu Miasta
      minus Wydział Oświaty
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


KW-I-1711.00021/2014

Opole, 16 października 2014 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI nr 31/14 (uproszczonej)

Jednostka kontrolowana

Wydział Inwestycji Miejskich

Nazwa organu sprawującego nadzór

Prezydent Miasta Opola

Termin przeprowadzenia kontroli

10.09.2014 r.-25.09.2014 r.

Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko

Jacek Spadło inspektor w Wydziale Kontroli Wewnętrznej

Tadeusz Lech - główny specjalista w Wydziale Kontroli Wewnętrznej

Przedmiot kontroli

Realizacja umowy nr 10/272/IM/2014 z dnia 18.06.2014 r. na wykonanie zadania pn. „Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury dla Groszowic i Metalchemu w Opolu”

Okres objęty kontrolą

              2014 r.

Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe

Aleksander Cyganiuknaczelnik wydziału

Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali

(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)– Inspektor Nadzoru

(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)-  Kierownik Budowy                

Podstawy prawne

 1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013.907 – t. j. wraz z późniejszymi zmianami),

   2.   Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Opola.

Cel kontroli

Celem kontroli było zbadanie zgodności z zawartą umową oraz specyfikacjami i projektami realizacji zadania pn. „Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury dla Groszowic i Metalchemu w Opolu”, w szczególności w zakresie użycia właściwych materiałów.

Kryteria

1. Zgodnie z § 38 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Opola - do zakresu działania Wydziału Inwestycji Miejskich należy między innymi: pełna obsługa inwestorska zadań inwestycyjnych przydzielonych Wydziałowi w planie rzeczowo-finansowym na dany rok budżetowy.

USTALENIA KONTROLI

W zakresie wyłonienia wykonawcy i zawarcia umowy

W dniu 13.05.2014 r. Wydział Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Opola ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury dla Groszowic i Metalchemu w Opolu”.

Termin składania ofert ustalono na dzień 29.05.2014 r. Wartość zamówienia została ustalona w dniu 04.04.2014 r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego   na kwotę 1.735.356,38 zł, co stanowi 410.744,96 euro. Z Informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 09.06.2014 r. oraz z Protokołu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego wynika, że w postępowaniu zostały złożone trzy oferty. Wybrana została najkorzystniejsza oferta w cenie 1.806.041,95 zł brutto, która uzyskała maksymalną ilość punktów (100).

W dniu 26.05.2014 r. została wydana decyzja nr 263/14 Prezydenta Miasta Opola w sprawie „zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę sieci kanalizacji deszczowej dla ul. Oświęcimskiej w Opolu od ul. Ks. F. Rudzkiego do rozdzielni TAURON wraz z przepompownią wód deszczowych i przewodem tłocznym…”.

         W dniu 18.06.2014 r., w następstwie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, z wybranym wykonawcą została zawarta umowa nr 10/272/IM/2014 na wykonanie zadania pn. „Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury dla Groszowic i Metalchemu w Opolu” (akta kontroli Nr 14/31/I/3-5). Z Dziennika Budowy oraz z protokołu przekazania Placu Budowy wynika, że wykonawcy robót plac  przekazano w dniu 25.06.2014 r.

Z treści umowy wynika między innymi, że:

    - zadanie dotyczyło budowy kanalizacji deszczowej, zgodnie z udostępnioną przez Zamawiającego dokumentacją techniczną. Szczegółowy zakres budowy kanalizacji określa SIWZ,

   -  termin wykonania inwestycji ustala się na: do 5 miesięcy od daty przekazania placu budowy,

   -  wykonawca roboty objęte niniejszą umową wykona wg dostarczonej dokumentacji technicznej, z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami oraz przepisami prawa, zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami współczesnej wiedzy technicznej, zapewniającej bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz zastosuje wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane.

    - na każde żądanie inspektora nadzoru wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną,

    -  na każde żądanie inspektora nadzoru wykonawca obowiązany jest przedstawić wyniki badań laboratoryjnych stopnia zagęszczenia zasypów i nasypów oraz wytrzymałości odtwarzanej podbudowy i nawierzchni ulic, a o ile ww. pomiary nie były wykonywane w obecności inspektora nadzoru, ma on prawo zażądać wykonania takich badań we wskazanym przez niego miejscu i zakresie przez niego określonym,

    -  przedstawicielem zamawiającego będzie inspektor nadzoru,

    -  przedstawicielem wykonawcy na placu budowy będzie kierownik budowy,

   -  za wykonanie przedmiotu umowy wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie ze złożoną ofertą.

Zgodnie z § 7 umowy czynności związane z odbiorem przedmiotu umowy realizowane będą w następujący sposób:

  1. Wykonawca będzie informował Inspektora Nadzoru o terminie robót zanikających, które Inspektor Nadzoru odbierze w terminie 3 dni od daty zgłoszenia. Nieodebranie robót w tym terminie upoważnia Wykonawcę do odbioru jednostronnego i kontynuowania dalszych robót.
  2. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach Inspektora Nadzoru, zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego.
  3. Kierownik Budowy stwierdza wpisem do dziennika budowy zakończenie wszystkich robót i gotowość do odbioru końcowego oraz przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prób i sprawdzeń.
  4. Inspektor nadzoru w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru i przekazania niezbędnych dokumentów, sprawdza kompletność i prawidłowość dokumentów odbiorowych złożonych przez Wykonawcę i potwierdza zakończenie robót.
  5. Wpis Kierownika budowy o zakończeniu robót potwierdzony przez Inspektora Nadzoru jest faktycznym terminem zakończenia robót.
  6. Wykonawca zawiadamia pisemnie Zamawiającego o zakończeniu robót.
  7. Zamawiający powołuje Komisję odbiorową.
  8. Rozpoczęcie odbioru końcowego przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 10 dni, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i kompletności złożonych dokumentów, m. in. gwarancje, atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, instrukcje zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane; praca Komisji odbiorowej może trwać do 14 dni.

Zgodnie z § 9 umowy - rozliczenie za wykonane roboty odbywać się będzie fakturami częściowymi według procentowego zaawansowania za wykonane i odebrane roboty, wystawianymi nie częściej niż raz w miesiącu, oraz fakturą końcową po odbiorze końcowym robót. Podstawą do wystawienia faktury częściowej będzie protokół odbioru wykonanych robót potwierdzony przez inspektora/inspektorów nadzoru.

Zgodnie z § 10 umowy - roboty zamienne to roboty budowlane w efekcie zmian projektu wykonawczego, skutkujące zwiększeniem bezpieczeństwa realizacji robót lub usprawnieniem procesu budowy lub w efekcie rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie wykonawczym, a tak określone zmiany nie odstępują w sposób istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego.

Roboty zamienne wymagają zgłoszenia Inspektorowi nadzoru przez Kierownika budowy i wymagają wpisu do dziennika budowy, po uzyskaniu zgody Zamawiającego na ich wykonanie. Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie robót zamiennych po uzyskaniu zgody autora projektu.

Zgodnie ze Szczegółową Specyfikacją Techniczną Kanalizacji Deszczowej:

Kontrola związana z wykonaniem kanalizacji deszczowej powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735 [6]. Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: zgodność z Dokumentacją Projektową: wykopów otwartych, podłoża naturalnego, zasypu przewodu, podłoża wzmocnionego, materiałów, ułożenia przewodów na podłożu, szczelności przewodu na eksfiltrację i infiltrację, zabezpieczenia przewodu, studzienek, przed korozją, wykonania wylotów, osadników, separatorów i przepompowni ścieków.

Badanie materiałów użytych do budowy kanalizacji następuje przez porównanie ich cech z wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentów określających jakość wbudowania materiałów i porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami określonymi w ST oraz bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone między innymi następujące dokumenty: Dziennik Budowy; dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów;

Odbiór robót zanikających obejmuje między innymi sprawdzenie - jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodność z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową i ST, użycia właściwych materiałów, prawidłowości montażu, szczelności oraz zgodności z innymi wymaganiami określonymi w pkt 6.0. Długość odcinka podlegającego odbiorom częściowym nie powinna być mniejsza niż odległość między studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do Dziennika Budowy.

W zakresie realizacji umowy

Z ewidencji księgowej prowadzonej przez Referat Księgowości Wydatków Budżetowych Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Opola (konto 201-01) wynika, że do dnia rozpoczęcia kontroli wykonawcy zapłacono kwotę (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.) (akta kontroli Nr 14/31/I/9).  Zapłaty dokonano przelewem w dniu 21.08.2014 r. na podstawie faktury nr 12/14 z dnia 08.08.2014 r. (akta kontroli Nr 14/31/I/8).  Do faktury dołączono Protokół odbioru wykonanych robót z dnia 08.08.2014 r., z którego wynika, że odebrano wykonanie kanalizacji deszczowej zaawansowanie 9,50%, jakość wykonanych robót-dobra. Protokół został sporządzony przy udziale inspektora nadzoru oraz kierownika budowy (akta kontroli Nr 14/31/I/6).

Dokonano także analizy zapisów Dziennika Budowy  nr 297/14 wydanego w dniu 23.06.2014 r. przez Wydział Urbanistki, Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Opola (akta kontroli Nr 14/31/I/10-14). Poszczególne wpisy dotyczą przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w trakcie wykonywania robót w okresie od 25.06.2014 r. do 15.09.2014 r. Szczegółowej analizie poddano wpisy dotyczące robót wykazanych w protokole odbioru z dnia 08.08.2014 r., za które dokonano zapłaty. W okresie tym wpisów do dziennika budowy dokonywali inspektor nadzoru, kierownik budowy, kierownik robót oraz geodeta.  Z dokonanych wpisów wynika, że:

- w dniu 25.06.2014r. przekazano plac budowy pod zadanie inwestycyjne,

- w dniu 22.07.2014 r. rozpoczęto roboty ziemnie i montażowe na ulicy Brzegowej od studni D 1.1 do D1.2 oraz na ul. Grzesika od studni D2.5 do D2.6,

- w dniu 28.07.2014 r. zgłoszono do odbioru odcinek kanalizacji deszczowej na ul. Brzegowej od studni D1.1 do studni D1.2,

- w dniu 29.07.2014 r. inspektor nadzoru dokonał odbioru odcinka kanalizacji deszczowej na ul. Brzegowej od studni D1.1 do studni D1.2,

- w dniu 31.07.2014 r. zgłoszono do odbioru odcinek kanalizacji deszczowej na ul. Brzegowej od studni D1.2 do studni D1.3,

- w dniu 31.07.2014 r. inspektor nadzoru dokonał odbioru odcinka kanalizacji deszczowej na ul. Brzegowej od studni D1.2 do studni D1.3,

- w dniu 08.08.2014 r. zgłoszono do odbioru odcinek kanalizacji deszczowej o średnicy 800 mm od studni D1.1 do wylotu oraz kanał od studni D2.5 do D2.6

  - w dniu 08.08.2014 r. inspektor nadzoru dokonał częściowego odbioru w/w odcinków.

Z wyjaśnień inspektora nadzoru wynika, że:

Odebrane odcinki robót ujęte są w Dokumentacji Projektowej oraz w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Kanalizacji Deszczowej w pozycjach (akta kontroli Nr 14/31/I/15):

- kolektor 1: 1.3.6. Budowa kanałów PP kl. S Ø 800 mm - 81m,

- kolektor K-2: 1.3.11. Budowa kanałów z PVC kl. S Ø 500mm - 344m.

Odbiór poszczególnych odcinków robót w każdym przypadku polega na sprawdzeniu zgodności wykonanych robót z dokumentacją techniczną, specyfikacją oraz z obowiązującymi normami. Natomiast odbiór odcinka robót, za które dokonano zapłaty polegał między innymi na sprawdzeniu długości odcinka, głębokości ułożenia rurociągu w stosunku do istniejącego terenu, spadku rurociągu, prawidłowości montażu rur pozwalającym wykonawcy przystąpienie do zasypania rurociągu, sprawdzeniu użytych materiałów zgodnie z wnioskiem materiałowym nr 1 z dnia 01.07.2014 r. zaakceptowanym przez projektanta i inspektora nadzoru (akta kontroli Nr 14/31/I/16). W wyniku analizy przedłożonej dokumentacji ustalono, że do budowy kanalizacji deszczowej zastosowano materiały, w tym rury kanałowe zgodnie ze specyfikacją.

W Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Kanalizacji Deszczowej nie podano nazwy rur tylko parametry. Również kosztorys ofertowy dla inwestora, oraz projekt budowlany i wykonawczy w częściach odnoszących się do odebranych robót nie zawierają konkretnych nazw rur, a jedynie ich parametry (akta kontroli Nr 14/31/I/22-23). Natomiast w Przedmiarze robót jest podana nazwa rur PP typ X-STREAM (akta kontroli Nr 14/31/I/17-21). Z przedłożonego przez inspektora nadzoru dokumentu - (Karta załadunkowa nr 5060171369 z dnia 31.07.2014 r.) wynika, że na budowie zamontowano rury PP Pragma (akta kontroli Nr 14/31/I/24).

Z wyjaśnień inspektora nadzoru wynika, że zastosowano materiały o równoważnych parametrach. Ponadto zgodnie z pkt 5 (Opis Sposobu Obliczenia Ceny Oferty) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Załączone do SIZW przedmiary robót należy traktować jako elementy pomocnicze do wykorzystania według uznania wykonawcy (akta kontroli Nr 14/31/I/25).

            W dzienniku budowy jest także wpis inspektora nadzoru o zezwoleniu wykonawcy do przystąpienia do zasypania rurociągu. Z wyjaśnień inspektora nadzoru wynika, że wpisu takiego dokonano w związku z tym, iż podczas odbioru nie stwierdzono nieprawidłowości. Sprawdzenia wykonanych robót dokonano na podstawie wizji lokalnej przeprowadzonej przez inspektora nadzoru i kierownika budowy oraz szkicu geodezyjnego wykonanego przez uprawnionego geodetę. Ponadto w dniu 06.09.2014 r. kamerą TVC wykonano inspekcję ułożonych kanałów, z której sporządzono stosowny raport.

W dniu 24.09.2014 r. kontrolujący dokonali wizji lokalnej placu budowy. Obecni podczas wizji inspektor nadzoru i kierownik budowy wskazali kontrolującym odcinki robót za które dokonano zapłaty tj. odcinek przy ul. Brzegowej o długości 81 m. oraz odcinek w ulicy Grzesika o długości około 40m. Z ich wyjaśnień wynika, że prace na tych odcinkach polegały na wytyczeniu trasy przez uprawnionego geodetę, wykonaniu wykopów, ułożeniu rur PP i PVC z tworzyw sztucznych spełniających wymogi i posiadających deklaracje materiałowe, montażu studzienek rewizyjnych wykonanych z kręgów betonowych o odpowiedniej średnicy oraz zasypaniu rurociągów ułożonych na głębokości zgodnie z projektem tj. od 2,0 m do 3,5 m.

 Dodatkowo wskazano, iż do dnia przeprowadzenia wizji wykonano kanał deszczowy na odcinku od studzienki D1.1 do wylotu rzeki Odry, ponadto wykonano kanał deszczowy w ulicy Grzesika, kanał deszczowy (zbiornik) w ulicy Podwornej oraz zbiornik przepompowni ścieków deszczowych.

Podczas wizji stwierdzono, że wskazane kontrolującym rurociągi były zasypane i nie było możliwości sprawdzenia faktycznie wykonanych robót i użytych materiałów do budowy kanalizacji.

Podsumowanie

Z poczynionych ustaleń tj. dokonanej analizy dokumentacji, przeprowadzonej wizji lokalnej oraz z przyjętych wyjaśnień wynika, iż czynności inspektora nadzoru związane z odebraniem wykonanych odcinków kanalizacji deszczowej były przeprowadzone zgodnie ze Szczegółową Specyfikacją Techniczną Kanalizacji Deszczowej. W wyniku kontroli nie stwierdzono, aby podczas robót, za które dokonano zapłaty użyto niewłaściwych materiałów. Do budowy kanalizacji deszczowej zastosowano materiały, w tym rury kanałowe zgodnie ze specyfikacją, spełniających wymogi do wykonania kanalizacji deszczowej.

Użycie innego typu rur niż podanego w Przedmiarze robót było dopuszczalne i nie ma wpływu na wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, które jest ryczałtowe. Zastosowano rury o równoważnych parametrach. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia nie było obowiązku stosowania przedmiarów robót lecz należy z nich korzystać według uznania wykonawcy.

Zgodnie z § 18 pkt.8 Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola - Odbiór protokołu przez kierownika jednostki kontrolowanej w uproszczonej kontroli oznacza zapoznanie się z jego treścią i jego przyjęcie.

Zgodnie z § 20 pkt.3 Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola - W uproszczonej kontroli kierownik jednostki kontrolowanej zgłasza zastrzeżenia do protokołu przed jego podpisaniem.   

 

Jednostka kontrolowana

W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu.

(podpisy)

Data: ........................

 Zespół kontrolny (podpisy)

 

 

 

Data: ……………………………….

          

Zatwierdził: (Naczelnik Wydziału)

Data:

 

Akceptuję: (Prezydent)

Data:

         

 

 

 

 

 

 

Ilość odwiedzin: 2564
Nazwa dokumentu: Wydział Inwestycji Miejskich
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Lisiecka
Osoba, która odpowiada za treść: Jacek Spadło, Tadeusz Lech
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2015-01-30 14:11:57
Data udostępnienia informacji: 2015-01-30 14:11:57
Data ostatniej aktualizacji: 2015-01-30 14:17:05

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner