logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   plus kontrole jednostek
   minus kontrole wewnętrzne
      minus W. Administarcyjno Gospodarczy
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Budżetu i Finansów
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Kultury Sportu i Turystyki
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Biuro Projektu Ispa
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Wydział Budżetu-Referat Wymiaru Podatków
      minus Biuro Rady Miasta
      minus Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Polityki Społecznej – Referat Świadczeń Rodzinnych
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Inżynierii Miejskiej
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych
      minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
      minus Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Komunikacji
      minus Miejska Informacja Turystyczna
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn.
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Wydział Finansowo-Księgowy
      minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Finansowo-Księgowy
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
      minus wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Kluby sportowe
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii, Lokalowy, Finansowo - Księgowy
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn. „Budowa obwodnicy północnej dla Miasta Opola nr SPOT/2.2/36/04”
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu ZPORR pn. „Budowa węzła komunikacyjnego – ulica Niemodlińska w Opolu”
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydział Gospodarki, Nieruchomości, Geodezji i Kartografii
      minus Biuro Spraw Międzynarodowych
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomosciami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus WGNGiK, WKSiT, WOŚiR, MZD
      minus Wydziały Urzędu Miasta Opola
      minus Urząd Stanu Cywilnego
      minus Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Kancelaria
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Wydział Świadczeń Socjalnych
      minus Wydział Budżetu
      minus wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Stowarzyszenie
      minus Stosowanie Kpa w zakresie doręczeń. Wydziały UM Opola
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Informatyki
      minus Wydział Komunikacji Referat Wydawania Praw Jazdy
      minus Wydziały Urzędu Miasta Opola - Czynności cywilnoprawne
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydziały Urzędu Miasta - Realizacja obowiązku wynikająca z art. 13 pkt 6 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
      minus Miejski Rzecznik Konsumentów
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Oświaty
      minus Kontrola umów pod kątem realizacji przepisów o gwarancji
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Budżetu, Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydziały UM- Celowość dokonywanych wydatków w § 4390
      minus Biuro Organizacji Transportu Zbiorowego
      minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Referat Nieruchomości Skarbu Państwa, Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Referat Lokalowy Urzędu Miasta Opola
      minus Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Finansowo - Księgowy
      minus Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Gospodarki Nieruchmosciami
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Oswiaty
      minus Biuro Nieruchomosci Skarbu Państwa
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Komunikacji i Transportu Zbiorowego
      minus Wydział Sportu
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Lokalowy
      minus Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomosciami - kontrola kompleksowa
      minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
      minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
      minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawnosci
      minus Wydział Sportu
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


KW.1712.00002.15                 

                   Opole, 6 lipca 2015  r.

PROTOKÓŁ KONTROLI  NR 12/15 (uproszczona)

Jednostka kontrolowana

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Opola 

Nazwa organu sprawującego nadzór

Prezydent Miasta Opola

Termin przeprowadzenia kontroli

od 08 czerwca do 20 lipca 2015 r.

Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko

Mateusz Wołk – specjalista w Wydziale Kontroli Wewnętrznej

Tadeusz Lech - główny specjalista w Wydziale Kontroli Wewnętrznej

Przedmiot kontroli

Prawidłowość naliczania podatku od nieruchomości znajdującej (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm. oraz na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997r. ordynacja podatkowa, tekst jednolity Dz.U. z 2015, poz. 613)

Okres objęty kontrolą

2014 - 2015 r.

Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe

Tomasz Filipkowski – Naczelnik Wydziału

Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali:

(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm. oraz na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997r. ordynacja podatkowa, tekst jednolity Dz.U. z 2015, poz. 613)– Podinspektor w Referacie Wymiaru Podatków,

(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm. oraz na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997r. ordynacja podatkowa, tekst jednolity Dz.U. z 2015, poz. 613)– Samodzielny Referent w Referacie Wymiaru Podatków

       Podstawy prawne

 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. 2014r., poz. 849).
 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity. Dz. U. 2013r., poz. 594).
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2013r., poz. 267).
 4. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. ordynacja podatkowa (Dz. U. 2015r., poz. 613).
 5. Uchwała nr XVLIII/736/2013 Rady Miasta Opola z roku 2013 w sprawie podatków i opłat lokalnych na terenie miasta Opola.
 6. Uchwała nr LVII/863/2014 Rady Miasta Opola z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie przyjęcia Opolskiego Programu Pomocy Przedsiębiorcom na lata 2014-2020.

 

 Cel kontroli

         Kontrolę przeprowadzono w związku z pismem nr KW.ZD-00030/15  z dnia 20.02.2015r. do (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm. oraz na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997r. ordynacja podatkowa, tekst jednolity Dz.U. z 2015, poz. 613) (akta kontroli Nr15/12/I/1) w którym poinformowano o planowanej kontroli w zakresie m.in. prawidłowości naliczania podatku od nieruchomości położonej w Opolu przy ul. (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm. oraz na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997r. ordynacja podatkowa, tekst jednolity Dz.U. z 2015, poz. 613)oraz przyjęciem wniosku wniesionego ustnie przez (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm. oraz na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997r. ordynacja podatkowa, tekst jednolity Dz.U. z 2015, poz. 613)w dniu 08.05.2015r. na spotkaniu z Zastępcą Prezydenta Miasta Opola Panem Maciejem Wujec dot. ponownego przeliczenia powierzchni użytkowej budynku położonego w Opolu przy ul(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm. oraz na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997r. ordynacja podatkowa, tekst jednolity Dz.U. z 2015, poz. 613) (akta kontroli Nr15/12/I/2).

         Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości naliczania podatku od nieruchomości dla właścicieli nieruchomości położonej w Opolu przy (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm. oraz na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997r. ordynacja podatkowa, tekst jednolity Dz.U. z 2015, poz. 613)

Kryteria

 1. Zgodnie z  § 41a Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Opole do zakresu działania Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych należy między innymi:

- prowadzenie spraw związanych z podatkami i opłatami lokalnymi, w tym sporządzanie sprawozdań finansowych.

 1. Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym:

Do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat lokalnych w granicach określonych w odrębnych ustawach.

 1. Zgodnie z art. 1a. ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych:

Powierzchnia użytkowa budynku lub jego części – powierzchnię mierzoną po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych; za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe.

 1. Zgodnie z art. 1c. ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych:

Organem podatkowym właściwym w sprawach podatków i opłat unormowanych w niniejszej ustawie jest wójt (burmistrz, prezydent miasta).

 1. Zgodnie z art. 6 ust. 7. ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych:

Podatek od nieruchomości na rok podatkowy od osób fizycznych, z zastrzeżeniem ust. 11, ustala w drodze decyzji organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania. Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

 1. Zgodnie z art. 6 ust. 9. ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych:

Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane:

1) składać, w terminie do dnia 31 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;

2) odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 3, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia;

3) wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości – bez wezwania – na rachunek właściwej gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15. każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.

 1. Zgodnie z § 1 uchwały z dnia 24 października 2013r. Rady Miasta Opola w sprawie podatku od nieruchomości:

Na terenie miasta Opola wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości wynosi:

1. Od gruntów:

1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,84 zł od 1 m2 powierzchni;

3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,27 zł od 1 m2 powierzchni.

2. Od budynków lub ich części mieszkalnych – 0,61 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

3. Od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 22,66 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

5. Od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,68 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

6. Od budynków pozostałych lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

 1. Zgodnie z § 7 uchwały z dnia 24 kwietnia 2014r. Rady Miasta Opola w sprawie przyjęcia Opolskiego Programu Pomocy Przedsiębiorcom:

1. Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na terenie Miasta Opola, w tym najemca lub dzierżawca, który utworzy nowe miejsce pracy w pełnym wymiarze czasu pracy, zostanie zwolniony z podatku od nieruchomości za każdy miesiąc w wysokości połowy minimalnego wynagrodzenia, określonego rozporządzeniem Rady Ministrów, za każde utworzone miejsce pracy netto.

2. Zwolnień, o których mowa w ust. 1, dokonuje się na wniosek przedsiębiorcy, w tym najemcy lub dzierżawcy.

3. Nieruchomość może korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 po upływie 12 miesięcy od momentu wystąpienia okoliczności stanowiącej przesłankę uzyskania zwolnienia.

4. Wysokość zwolnienia za każdy miesiąc nie może przekroczyć miesięcznej wartości podatku od nieruchomości.

5. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje w okresie 36 miesięcy pod warunkiem utrzymania miejsc pracy przez okres co najmniej 36 miesięcy.

6. Zatrudnienie pracownika na umowę zlecenie lub umowę o dzieło nie jest utworzeniem nowego miejsca pracy. Za utworzenie nowego miejsca pracy nie uznaje się zamiany dotychczasowej umowy zlecenia lub umowy o dzieło na umowę o pracę, jak również zawarcie umowy o pracę z osobą prowadzącą działalność gospodarczą, przed zawarciem umowy, na rzecz przedsiębiorcy ubiegającego się o zwolnienie.

 1. Zgodnie z art. 63 § 1 ordynacji podatkowej z dnia 29 sierpnia 1997r.:

Podstawy opodatkowania, kwoty podatków, odsetki za zwłokę, opłaty prolongacyjne, oprocentowanie nadpłat oraz wynagrodzenia przysługujące płatnikom i inkasentom zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych

Metodyka  

Zapoznano się z przepisami dotyczącymi naliczania podatku od nieruchomości. Dokonano analizy deklaracji DN-1 i informacji IN-1 składanych przez podatników. Przyjęto wyjaśnienia od pracowników merytorycznych Referatu Wymiaru Podatków. Dokonano porównania danych zawartych w deklaracjach, informacjach, wydrukach potwierdzających dokonywanie wpłat z tyt. podatku od nieruchomości, księgach wieczystych i ewidencji  prowadzonej przez Wydział Geodezji i Kartografii.

Ustalenia kontroli

Z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wynika, że podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy jest ustalany w zależności od tego kto jest zobowiązany do opłacenia podatku, osoba fizyczna czy osoba prawna.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych ustala się w drodze decyzji wydanej poprzez organ podatkowy właściwy ze względu na położenie przedmiotu opodatkowania. Organ podatkowy ustala wysokości podatku na podstawie informacji o nieruchomości złożonej przez podatnika w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego. Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września, i 15 listopada roku podatkowego.

Osoby prawne są zobowiązane do składania w terminie do 31 stycznia do organu podatkowego deklaracji na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy. W przypadku powstania obowiązku podatkowe po tym terminie podatnik jest zobowiązany do złożenia deklaracji w terminie 14 dniu od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniający powstanie obowiązku podatkowego. Osoby prawne nie otrzymują decyzji podatkowej tak jak jest to w przypadku osób fizycznych. Osoby prawne są zobowiązane do wpłacania obliczonego w deklaracji podatku od nieruchomości na rachunek właściwej gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie do 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.

Z wykazu otrzymanego od (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm. oraz na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997r. ordynacja podatkowa, tekst jednolity Dz.U. z 2015, poz. 613) (akta kontroli Nr15/12/I/3) wynika że, w budynku położonym w Opolu przy ul. (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm. oraz na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997r. ordynacja podatkowa, tekst jednolity Dz.U. z 2015, poz. 613), zobowiązanych do opłacania podatku od nieruchomości jest łącznie 14 podmiotów. W sześciu przypadkach są to osoby fizyczne, zaś osiem podmiotów opłaca podatek od nieruchomości na zasadach określonych dla osób prawnych.

         Na podstawie wydruku z rejestru publicznego ewidencji gruntów i budynków Miasta Opola prowadzonego przez Wydział Geodezji i Kartografii (akta kontroli Nr15/12/I/4-9) ustalono, że teren na którym jest usytuowany budynek przy ul. (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm. oraz na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997r. ordynacja podatkowa, tekst jednolity Dz.U. z 2015, poz. 613)

Poniższa tabela zawiera szczegółowe dane dotyczące powierzchni użytkowej wykazanej w deklaracjach i informacjach, księgach wieczystych oraz decyzjach podatkowych (akta kontroli Nr15/12/I/10-166) w rozbiciu na podatników mających udziały w tym budynku:

 

Nr podatnika

Powierzchnia użytkowa budynku w m wg

Różnica pomiędzy DN-1/IN-1 a KW

Powierzchnia gruntu w m wg

DN-1/ IN-1

Księga Wieczysta

Decyzja podatkowa

IN-1

Decyzja podatkowa

1.

(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm. oraz na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997r. ordynacja podatkowa, tekst jednolity Dz.U. z 2015, poz. 613)

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Razem

(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm. oraz na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997r. ordynacja podatkowa, tekst jednolity Dz.U. z 2015, poz. 613)

             

 

Sześciu podatników wykazanych w powyższej tabeli podatek od nieruchomości opłaca zgodnie z przepisami dot. osób fizycznych, tj. składa informację IN-1 jedynie w sytuacjach powstania lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego (poz. 2, 3, 4, 11, 12 i 13).  Natomiast ośmiu pozostałych podatników wykazanych w powyższej tabeli opłaca podatek od nieruchomości zgodnie z przepisami dot. osób prawnych, tj. zgodnie z deklaracją DN-1 składaną corocznie. Czterech podatników reprezentuje łącznie udziały Skarby Państwa (poz. 5, 6, 7 i 8).

Z danych zawartych w powyższej tabeli wynika, że:

- dane dotyczące powierzchni użytkowej budynku wykazane w decyzjach podatkowych dla osób fizycznych wydanych przez organ podatkowy są zgodne ze złożonymi przez podatników informacjami o nieruchomościach IN-1 (poz. 2, 3, 4, 11, 12 i 13),

- w pięciu przypadkach powierzchnia użytkowa budynków lub ich części wynikająca z deklaracji lub informacji złożonych przez podatników jest wyższa od powierzchni budynków lub ich części wynikającej z zapisów w księdze wieczystej (poz. 2, 3, 4, 5-8 i 12),

- w czterech przypadkach powierzchnia użytkowa budynków lub ich części wynikająca z deklaracji lub informacji złożonych przez podatników jest równa z powierzchnią budynków lub ich części wynikającej z zapisów w księdze wieczystej (poz. 1, 9, 10 i 11),

- w dwóch przypadkach powierzchnia użytkowa budynków lub ich części wynikająca z deklaracji lub informacji złożonych przez podatników jest niższa od powierzchni budynków lub ich części wynikającej z zapisów w księdze wieczystej (poz. 13 i 14),

- łączna powierzchnia użytkowa budynków lub ich części wynikająca z deklaracji i informacji złożonych przez podatników jest niższa od łącznej powierzchni budynków lub ich części wynikającej z zapisów w księgach wieczystych  o 133,91 m,

- w pięciu przypadkach powierzchnia gruntów określona w decyzjach podatkowych jest równa z powierzchnią gruntów wykazana przez podatnika w złożonej informacji o nieruchomościach IN-1 (poz. 2, 3, 4, 12 i 13),

- w jednym przypadku powierzchnia gruntów określona w decyzji podatkowej jest wyższa od powierzchni gruntów wykazanej przez podatnika w złożonej informacji o nieruchomościach IN-1 (poz. 11).

         Z wyjaśnień pracownika merytorycznego jednostki kontrolowanej wynika, że w przypadku podatnika nr 14 wykazywana w deklaracjach DN-1 powierzchnia użytkowa jest zgodna z projektem przebudowy i nadbudowy obiektu (akta kontroli Nr15/12/I/167-170). Z analizy ww. projektu wynika, że został sporządzony w 2010r. i faktycznie łączna powierzchnia użytkowa budynku wykazana w projekcie (4 części rysunkowe) jest zgodna ze składanymi przez podatnika deklaracjami. Odnośnie różnicy 0,17 m pomiędzy powierzchnią gruntu wykazaną w informacji IN-1 a decyzją podatkową, (podatnik z poz. 11) pracownik merytoryczny wyjaśnił, że różnica ta wynika z pomyłki pracownika i nie ma ona jednak wpływu na wysokość podatku, gdyż zgodnie z art. 63 ordynacji podatkowej kwoty podatków zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych. W tym przypadku końcówka kwoty podatku była niższa niż 50 groszy.

Ustalono, że w pozostałych przypadkach różnice były pomiędzy danymi będącymi w posiadaniu kontrolowanego wydziału oraz danymi wynikającymi z dokumentacji Wydziału Geodezji i Kartografii.

         Ponadto w wyniku analizy wydruków potwierdzających dokonywanie wpłat z tytułu podatku od nieruchomości przez osoby prawne za lata 2014-2015 udostępnionych przez Referat Księgowości Podatkowej Wydziału Finansowo-Księgowego (akta kontroli Nr15/12/I/171-188) ustalono, że:

- w roku 2014 w siedmiu przypadkach łączna kwota wpłat z tytułu podatku od nieruchomości była równa lub wyższa od kwoty wykazanej przez podatnika w deklaracji DN-1 (poz. 1, 6, 7, 8, 9, 10 i 14),

- w roku 2014 w jednym przypadku nie było wpłat z tytułu podatku od nieruchomości, z wyjaśnień pracownika merytorycznego ww. Referatu wynika, iż  w latach 2009-2011 powstała nadpłata, która została zarachowana na poczet podatku za rok 2014 (poz. 5),

- w roku 2015 w jednym przypadku podatek od nieruchomości podatnik opłacił jednorazowo w całości, a nie w ratach miesięcznych (poz. 8),

- w roku 2015 w siedmiu przypadkach kwota wpłat z tytułu podatku od nieruchomości jest równa lub wyższa od kwoty należności przypadającej w danym okresie (poz. 1, 5, 6, 7, 9 i 10),

- w roku 2015 w jednym przypadku podatnik opłacił dwie pierwsze raty podatku od nieruchomości, następnie na podstawie §7 Uchwały Rady Miasta Opola nr LVII/863/14 w sprawie przyjęcia Opolskiego Programu Pomocy Przedsiębiorcom w okresie 28.02.2015 - 31.12.2015 został zwolniony z obowiązku płacenia podatku od nieruchomości (poz. 14).

Podsumowanie

W zakresie podatku od nieruchomości dla osób fizycznych

Podatek naliczany jest na podstawie powierzchni gruntów oraz powierzchni użytkowej budynków wykazanych przez podatnika w informacji IN-1. W przypadku podatku od nieruchomości za powierzchnie użytkowe nie stwierdzono rozbieżności pomiędzy danymi zawartymi w informacjach a podstawą opodatkowania w decyzji podatkowej. Odnośnie podatku od nieruchomości za powierzchnie gruntów w jednym przypadku wystąpiła różnica pomiędzy danymi z informacji a danymi w decyzji podatkowej, jednak różnica ta była nieistotna dla wysokości podatku do zapłaty przez podatnika.

W zakresie podatku od nieruchomości dla osób prawnych

Nie stwierdzono nieuzasadnionych różnic pomiędzy kwotami podatków zawartych w deklaracjach DN-1, a kwotami figurującymi na wydrukach potwierdzających wpłaty podatku.

Stwierdzono natomiast różnice pomiędzy danymi będącymi w posiadaniu kontrolowanego wydziału oraz danymi wynikającymi z dokumentacji Wydziału Geodezji i Kartografii dotyczącymi powierzchni użytkowej budynków w Opolu przy(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm. oraz na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997r. ordynacja podatkowa, tekst jednolity Dz.U. z 2015, poz. 613).

Z uwagi na powyższe ustalenia, proponuje się naczelnikowi Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych wydać następujące zalecenie pokontrolne:

1. Podjąć działania mające na celu ustalenie faktycznej wielkość powierzchni użytkowej budynków w Opolu przy (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm. oraz na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997r. ordynacja podatkowa, tekst jednolity Dz.U. z 2015, poz. 613)stanowiącej podstawę opodatkowania podatkiem od nieruchomości zgodnie z art. 1a. ust.1 pkt 5 oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych.

 

Sprawozdanie z realizacji zaleceń proszę przekazać do Wydziału Kontroli Wewnętrznej do dnia 30.09.2015 r.

 

Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz obustronnie podpisany doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej.

 

Zgodnie z § 18 pkt.8 Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola - Odbiór protokołu przez kierownika jednostki kontrolowanej w uproszczonej kontroli oznacza zapoznanie się z jego treścią i jego przyjęcie.

Zgodnie z § 20 pkt.3 Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola - W uproszczonej kontroli kierownik jednostki kontrolowanej zgłasza zastrzeżenia do protokołu przed jego podpisaniem.   

 

Jednostka kontrolowana

W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu.

(podpisy)

Data: ........................

 Zespół kontrolny (podpisy)

 

 

Data: ……………………………….

         

Zatwierdził: (Naczelnik Wydziału)

Data:

 

Akceptuję: (Prezydent)

Data:

 

 

Załączniki do pobrania: 2015-08-04 10:42:57 - Wystąpienie pokontrolne (27.00 kB)

Ilość odwiedzin: 2325
Nazwa dokumentu: Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Opola
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Lisiecka
Osoba, która odpowiada za treść: Mateusz Wołk, Tadeusz Lech
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2015-08-04 10:29:52
Data udostępnienia informacji: 2015-08-04 10:29:52
Data ostatniej aktualizacji: 2015-08-04 10:44:16

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner