logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   plus kontrole jednostek
   minus kontrole wewnętrzne
      minus W. Administarcyjno Gospodarczy
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Budżetu i Finansów
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Kultury Sportu i Turystyki
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Biuro Projektu Ispa
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Wydział Budżetu-Referat Wymiaru Podatków
      minus Biuro Rady Miasta
      minus Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Polityki Społecznej – Referat Świadczeń Rodzinnych
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Inżynierii Miejskiej
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych
      minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
      minus Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Komunikacji
      minus Miejska Informacja Turystyczna
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn.
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Wydział Finansowo-Księgowy
      minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Finansowo-Księgowy
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
      minus wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Kluby sportowe
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii, Lokalowy, Finansowo - Księgowy
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn. „Budowa obwodnicy północnej dla Miasta Opola nr SPOT/2.2/36/04”
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu ZPORR pn. „Budowa węzła komunikacyjnego – ulica Niemodlińska w Opolu”
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydział Gospodarki, Nieruchomości, Geodezji i Kartografii
      minus Biuro Spraw Międzynarodowych
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomosciami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus WGNGiK, WKSiT, WOŚiR, MZD
      minus Wydziały Urzędu Miasta Opola
      minus Urząd Stanu Cywilnego
      minus Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Kancelaria
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Wydział Świadczeń Socjalnych
      minus Wydział Budżetu
      minus wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Stowarzyszenie
      minus Stosowanie Kpa w zakresie doręczeń. Wydziały UM Opola
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Informatyki
      minus Wydział Komunikacji Referat Wydawania Praw Jazdy
      minus Wydziały Urzędu Miasta Opola - Czynności cywilnoprawne
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydziały Urzędu Miasta - Realizacja obowiązku wynikająca z art. 13 pkt 6 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
      minus Miejski Rzecznik Konsumentów
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Oświaty
      minus Kontrola umów pod kątem realizacji przepisów o gwarancji
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Budżetu, Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydziały UM- Celowość dokonywanych wydatków w § 4390
      minus Biuro Organizacji Transportu Zbiorowego
      minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Referat Nieruchomości Skarbu Państwa, Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Referat Lokalowy Urzędu Miasta Opola
      minus Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Finansowo - Księgowy
      minus Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Gospodarki Nieruchmosciami
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Oswiaty
      minus Biuro Nieruchomosci Skarbu Państwa
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Komunikacji i Transportu Zbiorowego
      minus Wydział Sportu
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Lokalowy
      minus Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomosciami - kontrola kompleksowa
      minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
      minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
      minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawnosci
      minus Wydział Sportu
      minus Biuro Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Biuro Obsługi Inwestorów
      minus Wydziały Urzędu Miasta
      minus Wydział Oświaty
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


KW.1712.00003.2015

                       Opole,  16 czerwca 2015 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI nr  13/15

Jednostka kontrolowana

Wydział Komunikacji Urzędu Miasta Opola

Nazwa organu sprawującego nadzór

Prezydent Miasta Opola

Termin przeprowadzenia kontroli

01.04.2015r. - 29.05.2015r.

Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko

Agnieszka Lisiecka główny specjalista w Wydziale Kontroli Wewnętrznej

Tadeusz Lech - główny specjalista w Wydziale Kontroli Wewnętrznej

Przedmiot kontroli

Prawidłowość postępowania z pojazdami usuniętymi z drogi i przejętymi na własność Miasta Opola

Okres objęty kontrolą

2013 - 2014 r.

Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe

Gerard Żakowski – Naczelnik Wydziału

Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali

Gerard Żakowski – Naczelnik Wydziału

(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)– główny specjalista

(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.) - podinspektor

 

Podstawy prawne

 

 1. Ustawa  z dnia 20 czerwca 1997r.  Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012r. poz.1137).
 2. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2005r., Nr 229, poz. 1954 z późn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2013r., poz.392).
 4. Ustawa z 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U.  z 2013r., poz. 1162 z późn. zm.). 
 5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej (Dz.U z 2011r., nr 143, poz. 846).
 6. Uchwała nr XIX/275/11 Rady Miasta Opola z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów.
 7. Uchwała nr XXXII/498/12 Rady Miasta Opola z dnia 25 października 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów.
 8. Uchwała nr XLVIII/738/13 Rady Miasta Opola z dnia 24 października 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów.
 9. Uchwała nr LXV/976/14 Rady Miasta Opola z dnia 23 października 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów.
 10. Zarządzenie nr OR-I.120.1.46.2011 Prezydenta Miasta Opola z dnia 20 października 2011r. w sprawie określenia procedury rozliczeń z wykonawcą usług usuwania pojazdów z dróg oraz prowadzącym parking strzeżony.
 11. Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Opola.

 

Cel kontroli

 

Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości postępowania z pojazdami usuniętymi z drogi i przejętymi na własność Miasta Opola.

 

Metodyka przeprowadzenia kontroli

 

Zapoznano się z treścią uchwał Rady Miasta Opola, zarządzeń Prezydenta Miasta Opola oraz umowami zawartymi z właścicielem firmy na usuwanie pojazdów z drogi w granicach administracyjnych miasta Opola, prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych i przekazywanie na wniosek Miasta do złomowania usuniętych pojazdów. Uzyskano wydruki komputerowe z ewidencji księgowej prowadzonej przez Referat Księgowości Wydatków Budżetowych Wydziału Finansowo-Księgowego Urzędu Miasta Opola. Dokonano analizy sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2013 i 2014r. sporządzonego przez naczelnika Wydziału Komunikacji. Dokonano porównania danych wykazanych w sprawozdaniu z ewidencją księgową oraz dokumentacją źródłową. Procedurę postępowania przedstawiono w formie graficznej.

W dniu 11.05.2015r. w Wydziale Kontroli Wewnętrznej odbyło się spotkanie z właścicielem (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.), w którym udział wzięli prowadzący kontrolę oraz naczelnik Wydziału Kontroli.

W dniu 22.05.2015r. mailem zwrócono się do Naczelnika Wydziału Komunikacji z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

 1. W dniach 03 i 04.06.2013r. stacja demontażu (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.) dokonała zezłomowania 25 pojazdów, w dniu 22.12.2014r. jednego pojazdu. W przypadku zezłomowania tego jednego pojazdu w dniu 22.12.2014r. firma wystawiła dokument PZ- Przyjęcie materiałów z zewnątrz, z którego wynika, że auto Ford Fiesta o wadze 897 kg zezłomowano na kwotę 511,29 zł. Następnie Urząd Miasta Opola wystawił na tę firmę fakturę w ww. kwocie. Jaki jest powód nie wystawiania faktur w przypadku wcześniejszego zezłomowania 25 pojazdów?
 2. Jakie zostały podjęte czynności zmierzające do ustalenia kwoty należności dla właściciela parkingu za usuwanie i przechowywanie pojazdów nieodebranych przez właścicieli w ustawowym terminie (dotyczy 28 pojazdów zezłomowanych w 2013 i 2014r.)?
 3. W jaki sposób, w ramach umowy aktualnie obowiązującej (umowa nr 1/2013 z dnia 06.02.2013r.) Miasto winno rozliczać się z panem (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.) w przypadku pojazdów nieodebranych przez właścicieli w ustawowym terminie, a których właścicielem stało się Miasto, jeżeli egzekucja byłaby skuteczna?

 

W dniu 27.05.2015r. Naczelnik Wydziału zwrócił się z prośbą o przesunięcie terminu odpowiedzi do dnia 01.06.2015r. Na powyższe zespół kontrolny wyraził zgodę. W dniu 01.06.2015r. Naczelnik Wydziału Komunikacji przekazał do Wydziału Kontroli Wewnętrznej wyjaśnienia.

Kryteria

Ustawa prawo o ruchu drogowym

Zgodnie z art. 130a. ustawy prawo o ruchu drogowym:

Ust. 1. Pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela w przypadku:

1) pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu;

2) nieokazania przez kierującego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie, jeżeli pojazd ten jest zarejestrowany w kraju, o którym mowa w art. 129 ust. 2 pkt 8 lit. c;

3) przekroczenia wymiarów, dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi określonych w przepisach ruchu drogowego, chyba że istnieje możliwość skierowania pojazdu na pobliską drogę, na której dopuszczalny jest ruch takiego pojazdu;

4) pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową, w miejscu przeznaczonym dla pojazdu kierowanego przez osoby wymienione w art. 8 ust. 1 i 2;

5) pozostawienia pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela.

1a. Pojazd jest usuwany z drogi na koszt wykonującego przejazd drogowy w przypadku, o którym mowa w art. 140ad ust. 2 pkt 2.

2. Pojazd może być usunięty z drogi na koszt właściciela, jeżeli nie ma możliwości zabezpieczenia go w inny sposób, w przypadku gdy:

1) kierowała nim osoba:

a) znajdująca się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu,

b) nieposiadająca przy sobie dokumentów uprawniających do kierowania lub używania pojazdu;

2) jego stan techniczny zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje uszkodzenie drogi albo narusza wymagania ochrony środowiska.

3. Pojazd może być przemieszczony lub usunięty z drogi, jeżeli utrudnia prowadzenie akcji ratowniczej.

4. Dyspozycję przemieszczenia lub usunięcia pojazdu z drogi wydaje:

1) policjant – w sytuacjach, o których mowa w ust. 1–3;

2) strażnik gminny (miejski) – w sytuacjach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 4 i 5;

3) osoba dowodząca akcją ratowniczą – w sytuacji, o której mowa w ust. 3.

5c. Pojazd usunięty z drogi, w przypadkach określonych w ust. 1–2, umieszcza się na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym do czasu uiszczenia opłaty za jego usunięcie i parkowanie.

5f. Usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych w przypadkach, o których mowa w ust. 1–2, należy do zadań własnych powiatu. Starosta realizuje te zadania przy pomocy powiatowych jednostek organizacyjnych lub powierza ich wykonywanie zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych.

6. Rada powiatu, biorąc pod uwagę konieczność sprawnej realizacji zadań, o których mowa w ust. 1–2, oraz koszty usuwania i przechowywania pojazdów na obszarze danego powiatu, ustala corocznie, w drodze uchwały, wysokość opłat, o których mowa w ust. 5c, oraz wysokość kosztów, o których mowa w ust. 2a. Wysokość kosztów, o których mowa w ust. 2a, nie może być wyższa niż maksymalna kwota opłat za usunięcie pojazdu, o których mowa w ust. 6a.

6e. Opłaty, o których mowa w ust. 6, stanowią dochód własny powiatu.

7. Wydanie pojazdu następuje po okazaniu dowodu uiszczenia opłaty, o której mowa w ust. 5c, a w przypadku, o którym mowa w ust. 1a, również dowodu uiszczenia kaucji.

10. Starosta w stosunku do pojazdu usuniętego z drogi, w przypadkach określonych w ust. 1 lub 2, występuje do sądu z wnioskiem o orzeczenie jego przepadku na rzecz powiatu, jeżeli prawidłowo powiadomiony właściciel lub osoba uprawniona nie odebrała pojazdu w terminie 3 miesięcy od dnia jego usunięcia. Powiadomienie zawiera pouczenie o skutkach nieodebrania pojazdu.

10a. Starosta występuje z wnioskiem, o którym mowa w ust. 10, nie wcześniej niż przed upływem 30 dni od dnia powiadomienia.

10e. W sprawach o przepadek pojazdu sąd stwierdza, czy zostały spełnione wszystkie przesłanki niezbędne do orzeczenia przepadku, w szczególności, czy usunięcie pojazdu było zasadne i czy w poszukiwaniu osoby uprawnionej do jego odbioru, dołożono należytej staranności oraz czy orzeczenie przepadku nie będzie sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

10f. Do wykonania orzeczenia sądu o przepadku pojazdu jest obowiązany starosta. Wykonanie orzeczenia następuje w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, z uwzględnieniem przepisów niniejszej ustawy.

10g. Jednostka prowadząca parking strzeżony, w przypadku nieodebrania pojazdu z parkingu w terminie określonym w ust. 10, powiadamia o tym fakcie właściwego miejscowo starostę oraz podmiot, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu nie później niż trzeciego dnia od dnia upływu tego terminu.

10h. Koszty związane z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu powstałe od momentu wydania dyspozycji jego usunięcia do zakończenia postępowania ponosi osoba będąca właścicielem tego pojazdu w dniu wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, z zastrzeżeniem ust. 10d i 10i. Decyzję o zapłacie tych kosztów wydaje starosta.

10j. Termin płatności należności ustalonych decyzją, o której mowa w ust. 10h wynosi 30 dni od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna. Odsetki ustawowe nalicza się od dnia następującego po upływie terminu płatności. Należności te wraz z odsetkami podlegają egzekucji w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

10k. Decyzji, o której mowa w ust. 10h, nie wydaje się, jeżeli od uprawomocnienia się orzeczenia sądu o przepadku pojazdu upłynęło 5 lat.

10l. Egzekucji, o której mowa w ust. 10j, nie wszczyna się, a wszczętą umarza, jeżeli od dnia doręczenia ostatecznej decyzji, o której mowa w ust. 10h, upłynęło 5 lat.

Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – Egzekucja z ruchomości

Art. 99 § 3. Zajęte wyroby użytkowe ze złota, platyny i srebra nie mogą być oszacowane poniżej wartości kruszcu, z którego zostały wytworzone. Oszacowanie wartości takich ruchomości następuje przez biegłego skarbowego. Dotyczy to również oszacowania wartości zajętych innych kosztowności, a także maszyn i innych urządzeń produkcyjnych oraz środków transportu.

Art. 101. § 1. Zobowiązanemu albo domownikowi razem z nim mieszkającemu służy prawo zwykłego używania zajętej ruchomości, pozostawionej pod ich dozorem, byleby przez to ruchomość nie straciła na wartości. To samo stosuje się, gdy ruchomość zobowiązanego zajęto u innej osoby i pozostawiono pod jej dozorem, jeżeli osoba ta była uprawniona do używania tej ruchomości.

Art. 102. § 1. Dozorca obowiązany jest przechowywać zajętą ruchomość z taką starannością, aby nie straciła na wartości, oraz wydać ją na wezwanie organu egzekucyjnego lub poborcy skarbowego. Dozorca obowiązany jest zawiadomić organ egzekucyjny o zamierzonej zmianie miejsca przechowania ruchomości.

§ 2. Organ egzekucyjny przyzna, na żądanie dozorcy, zwrot koniecznych wydatków związanych z wykonywaniem dozoru oraz wynagrodzenie za dozór, chyba że dozorcą jest jedna z osób wymienionych w art. 101 § 1.

§ 3. Organ egzekucyjny określa też wydatki i wynagrodzenie za dozór w razie przechowywania zajętych ruchomości w pomieszczeniach przez ten organ utrzymywanych.

§ 4. Na postanowienie organu egzekucyjnego w sprawie zwrotu wydatków związanych z wykonywaniem dozoru oraz wynagrodzenia za dozór służy wierzycielowi, zobowiązanemu oraz dozorcy zażalenie.

Sprzedaż

Art. 105. § 1. Zajęte ruchomości, z zastrzeżeniem § 2 i 3, organ egzekucyjny:

1) sprzedaje w drodze licytacji publicznej;

2) sprzedaje po cenie oszacowania podmiotom prowadzącym działalność handlową,

3) przekazuje do sprzedaży podmiotom prowadzącym sprzedaż komisową tego rodzaju ruchomości;

4) sprzedaje w drodze przetargu ofert;

5) sprzedaje z wolnej ręki.

Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

Art. 24. 1. Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu, przyjmując pojazd wycofany z eksploatacji, który jest kompletny, jest obowiązany do:

1) unieważnienia dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, jeżeli była wydana, oraz tablic rejestracyjnych;

2) wydania zaświadczenia o demontażu pojazdu.

Art. 42. 1. Marszałek województwa zamieszcza na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu marszałkowskiego wykaz przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu oraz punkty zbierania pojazdów, wpisanych do rejestru, o którym mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

Art. 4. pkt 1

Ubezpieczeniami obowiązkowymi jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów, zwane dalej „ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych”;

Art. 23. ust. 1

Posiadacz pojazdu mechanicznego jest obowiązany zawrzeć umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem posiadanego przez niego pojazdu.

Art. 31 ust. 3

W razie przejścia lub przeniesienia prawa własności pojazdu mechanicznego zarejestrowanego, którego posiadacz wbrew obowiązkowi nie zawarł umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, posiadacz, na którego przeszło lub zostało przeniesione prawo własności jest obowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w dniu przejścia lub przeniesienia prawa własności pojazdu mechanicznego, ale nie później niż z chwilą wprowadzenia pojazdu mechanicznego do ruchu. Jeżeli nastąpiło przeniesienie posiadania pojazdu mechanicznego zarejestrowanego bez przejścia lub przeniesienia prawa własności tego pojazdu, a dotychczasowy posiadacz pojazdu wbrew obowiązkowi nie zawarł umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, kolejny posiadacz pojazdu jest obowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w dniu wejścia w posiadanie tego pojazdu, ale nie później niż z chwilą wprowadzenia pojazdu mechanicznego do ruchu.

Art. 33. pkt 1 i 2

Umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych ulega rozwiązaniu:

1) z upływem okresu, na który została zawarta;

2) z chwilą wyrejestrowania pojazdu mechanicznego;

 

Procedura rozliczeń z wykonawcą usług usuwania pojazdów z dróg oraz prowadzącym parking strzeżony

Zgodnie z § 2 ust. 1 Procedury rozliczeń z wykonawcą usług usuwania pojazdów z dróg oraz prowadzącym parking strzeżony:

Usługodawca świadczy na rzecz Miasta Opola usługi, polegające na:

 1. usuwaniu (odholowaniu) pojazdów na prowadzony przez siebie parking z dróg w trybie art. 130a ustawy prawo o ruchu drogowym, na zlecenie uprawnionych do tego organów,
 2. przechowywaniu usuniętych pojazdów w trybie art. 130a ustawy prawo o ruchu drogowym pojazdów do chwili ich odbioru przez właścicieli, lub do chwili przewłaszczenia pojazdów na Miasto Opole w trybie ustawy prawo o ruchu drogowym.

Zgodnie z § 3 ust. 1 Procedury rozliczeń z wykonawcą usług usuwania pojazdów z dróg oraz prowadzącym parking strzeżony:

Za usługi określone w § 2 Usługodawcy przysługuje wynagrodzenie, które ustala się jako procent wartości stawek określonych za każdą dokonaną przez Usługodawcę czynność określoną w Uchwale:

 1. 65 % stawki za usunięcie z drogi pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t,
 2. 65 % stawki za jedną dobę przechowywania pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t,
 3. 65 % stawki za koszty powstałe w związku z wydaniem dyspozycji usunięcia z drogi pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t, w przypadku jej odwołania,
 4. 80% stawki opłat i kosztów określonych dla pozostałych czynności wymienionych w Uchwale, innych niż wymienione w lit a-c.

Zgodnie z § 5 ust. 1 Procedury rozliczeń z wykonawcą usług usuwania pojazdów z dróg oraz prowadzącym parking strzeżony- Postępowanie w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu:

W przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu, jeżeli dyspozycja usunięcia pojazdu spowodowała powstanie kosztów Wydział Komunikacji po otrzymaniu informacji, że wydanie dyspozycji spowodowało powstanie kosztów i ustalono, że koszty nie zostały uiszczone, wydaje decyzję określającą wysokość kosztów spowodowanych wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu.

Poniżej znajduje się schemat obrazujący poszczególne etapy postępowania w przypadku usuwania i przechowywania pojazdów w trybie art. 130a ustawy prawo o ruchu drogowym (po nowelizacji).

Ustalenia kontroli

I. W zakresie spraw ogólno-organizacyjnych oraz wydatków

     Zgodnie z § 30 ust. 2 pkt 8 Regulaminu organizacyjnego Miasta Opola wynika, że do zakresu działania Wydziału Komunikacji należy, m.in. realizacja zadań związanych z usuwaniem z drogi pojazdów na koszt właściciela za wyjątkiem pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych lub pojazdów, których stan wskazuje na to, że nie są używane.

     Od 01 marca 2006r. naczelnik Wydziału Komunikacji  Pan Gerard Żakowski jest upoważniony przez Prezydenta Miasta Opola między innymi do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu działania Wydziału (akta kontroli 15/13/I/9-10).

     Również główny specjalista wydziału Pani (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)jest upoważniona przez Prezydenta Miasta Opola między innymi do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu działania Wydziału (akta kontroli 15/13/I/6-8).

Ponadto ustalono, iż realizacją zadań wynikających z art. 130a ustawy prawo o ruchu drogowym, związanych z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów zajmuje się(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.). Opis stanowiska pracy z tymi zadaniami pracownik otrzymał dniu 25.07.2013r. Z opisu tego wynika, iż do zadań z tego zakresu do pracownika należy m.in. weryfikacja dokumentacji otrzymanej z Urzędu Skarbowego, Policji czy Straży Miejskiej, występowanie do sądu z wnioskiem o orzeczenie przepadku nieodebranego pojazdu, wykonywanie orzeczenia sądu, zlecanie wyceny i demontażu pojazdu, prowadzenie postępowań administracyjnych o zapłatę kosztów.  We wcześniejszym opisie stanowiska pracy z dnia 27.02.2009r. w zakresie ww. spraw, jest zapis, że do zadań tego pracownika należy: przygotowywanie projektu uchwały Rady Miasta Opola w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i parkowanie pojazdów oraz nadzór nad podmiotami gospodarczymi wskazanymi przez Prezydenta Miasta do usuwania pojazdów z drogi i przechowujących je na parkingach strzeżonych w zakresie wysokości opłat  ustalonych przez Radę Miasta Opola za te usługi (akta kontroli 15/13/I/199-210).

Natomiast z opisu stanowiska pracy z dnia 01.03.2010r. (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)wynika, iż do jego zadań należało: przygotowywanie projektu uchwały Rady Miasta Opola w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i parkowanie pojazdów oraz nadzór nad podmiotami gospodarczymi wskazanymi przez Prezydenta Miasta do usuwania pojazdów z drogi i przechowujących je na parkingach strzeżonych w zakresie wysokości opłat  ustalonych przez Radę Miasta Opola za te usługi. Z obecnego opisu stanowiska pracy tego pracownika otrzymanego w dniu 10.10.2013r. wynika, że nie przypisano mu żadnych zadań wynikających z art. 130a ustawy prawo o ruchu drogowym związanych z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów (akta kontroli 15/13/I/211-218).

     Realizacją zadań określonych w art. 50a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym w kwestii usuwania pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych lub których stan wskazuje na to, że są nieużywane zajmuje się Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej.

     Ze sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2013r. oraz z ewidencji księgowej uzyskanej z Referatu Księgowości Wydatków Budżetowych Wydziału Finansowo-Księgowego Urzędu Miasta Opola wynika, że jednostka uzyskała dochody w dwóch paragrafach na łączną kwotę 2.790.834,95 zł, w tym:

- w dziale 756 rozdział 75618 § 420 wpływy z opłaty komunikacyjnej – 2.671.357,45 zł,

- w dziale 756 rozdział 75618 § 490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 119.477,50 zł. Ze sprawozdania wynika, że wpływy w tym paragrafie pochodziły z usuwania pojazdów z drogi i przechowywania ich na parkingu strzeżonym. W/w zadania wykonywał przedsiębiorca wyłoniony w przetargu, z którym została podpisana umowa nr 1/2013, RB/142/2013 (akta kontroli 15/13/I/4).

Natomiast wykazane w sprawozdaniu wydatki w 2013 r. wyniosły ogółem 87.161,81 zł i dotyczyły zadania nr KM/2013/01 – Usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym. Zostały one wykazane w trzech poniższych paragrafach:

- dział 900 rozdział 90095 § 4300 – zakup usług pozostałych na kwotę 83.693,31 zł. Wykonanie tego zadania było wynikiem przebiegu zdarzeń – odholowań pojazdów na parking strzeżony w związku z art. 130 a Prawo o ruchu drogowym.

- dział 900 rozdział 90095 § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii na kwotę 3.154,95 zł. Przedmiotem zadania było świadczenie usług przez rzeczoznawcę pojazdów, który szacuje wartość pojazdów po wydaniu przez sąd orzeczenia o przejęciu pojazdu na rzecz Miasta.

- dział 900 rozdział 90095 § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego na kwotę 313,55 zł (akta kontroli 15/13/I/99).

     Ze sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2014r. oraz z ewidencji księgowej uzyskanej z Referatu Księgowości Wydatków Budżetowych Wydziału Finansowo-Księgowego Urzędu Miasta Opola wynika, że jednostka uzyskała dochody w dwóch następujących paragrafach na łączną kwotę 2.930.441,75 zł:

- w dziale 756 rozdział 75618 § 420 wpływy z opłaty komunikacyjnej – 2.816.449,75 zł,

- w dziale 756 rozdział 75618 § 490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 113.992,00 zł. Wpływy te pochodziły z usuwania pojazdów z drogi, przechowywania ich na parkingu strzeżonym. Zadania te wykonywał przedsiębiorca wyłoniony w przetargu, z którym została podpisana umowa nr 1/2013. Wysokość stawek opłat na dany rok określa Rada Miasta w uchwale.

Natomiast wykazane w sprawozdaniu wydatki wyniosły ogółem 97.034,82 zł. Dotyczyły one zadania nr KM/2014/01 – Usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym. Zostały one wykazane w czterech poniższych paragrafach:

- dział 900 rozdział 90095 § 4300 – zakup usług pozostałych na kwotę 85.663,25 zł. Wykonanie tego zadania było wynikiem przebiegu zdarzeń – odholowań pojazdów na parking strzeżony w związku z art. 130 a Prawo o ruchu drogowym.

- dział 900 rozdział 90095 § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii na kwotę 121,77 zł. Przedmiotem zadania było świadczenie usług przez rzeczoznawcę pojazdów, który szacuje wartość pojazdów po wydaniu przez sąd orzeczenia o przejęciu pojazdu na rzecz Miasta.

- dział 900 rozdział 90095 § 4600 – kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych  na kwotę 9.600,00 zł. Wydatki te wynikały z braku OC pojazdów przejętych na rzecz miasta Opola po uzyskaniu orzeczenia sądu, które nie są w ruchu, a miasto  przechowuje te pojazdy na parkingu strzeżonym w celu dokonania ich likwidacji.

- dział 900 rozdział 90095 § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego na kwotę 1.649,80 zł (akta kontroli 15/13/I/96-98).

            Szczegółową kontrolą objęto wydatki w 2014 r. wykazane w dwóch paragrafach tj. 4300 i 4600.

§ 4300 – zakup usług pozostałych w 2014 r. na kwotę 85.663,25 zł.

Wykonanie tego zadania było wynikiem przebiegu zdarzeń – odholowań pojazdów na parking strzeżony w związku z art. 130 a Prawo o ruchu drogowym.

Skontrolowano dokumenty źródłowe dotyczące tych wydatków, które zostały poniesione w miesiącu grudniu 2014r. Z ewidencji księgowej wynika, iż w tym paragrafie zaewidencjonowano 24 wydatki na kwotę 7.068,75 zł (akta kontroli 15/13/I/91-92).

Dane z badania przedstawiono w tabeli poniżej:

Lp.

Marka pojazdu

Data zapłaty przez Urząd Miasta

Kwota zapłaty

1.

Audi A4

01.12.2014

406,90

2.

Tata

01.12.2014

334,75

3.

Opel Vectra

02.12.2014

406,90

4.

Renault Thalia

12.12.2014

334,75

5.

Skoda

12.12.2014

406,90

6.

Skoda

30.12.2014

334,75

7.

Toyota

30.12.2014

503,10

8.

Volkswagen LT

30.12.2014

382,85

9.

Ford Mondeo

30.12.2014

334,75

10.

Honda Accord

30.12.2014

334,75

11.

KIA Pregio

30.12.2014

382,85

12.

Skoda Felicia

31.12.2014

406,90

13.

Ford Tourneo

31.12.2014

334,75

14.

Honda

31.12.2014

406,90

15.

Volkswagen Passat

31.12.2014

358,80

 

W wyniku analizy dokumentacji stanowiącej podstawę do zapłaty ustalono, że w każdym przypadku dokumentacja zawiera następujące dokumenty:

- dyspozycję na usunięcie pojazdu wystawiona przez Policję, Straż Miejską,

- zezwolenie na odbiór z parkingu wystawione przez Policję, Straż Miejską,

- potwierdzenie zapłaty za holowanie i parking przez właściciela pojazdu,

- pismo Straży Miejskiej do Wydziału Komunikacji przekazujące komplet ww. dokumentacji,

- faktura wystawiona przez właściciela parkingu na Miasto Opole za holowanie i parking samochodu.

W wyniku analizy dokumentacji ustalono, że w każdym przypadku usuwanie pojazdów odbywało się na zlecenie uprawnionych do tego organów, a postępowanie dotyczące usuniętych pojazdów było zgodne z zarządzeniem nr OR-I.120.1.46.2011 Prezydenta Miasta Opola z dnia 20 października 2011r. Zapłaty właścicielowi parkingu dokonywano po uprzedniej zapłacie przez właściciela pojazdu za holowanie i parking. Kwoty zapłat dokonanych przez właściciela były zgodne ze stawkami ustalonymi uchwałą nr LXV/976/14 Rady Miasta Opola z dnia 23 października 2014r. Natomiast kwoty widniejące na fakturach wystawionych na Urząd Miasta przez właściciela parkingu były zgodne ze stawkami określonymi w umowie nr 1/2013 z dnia 06.02.2013r. oraz procedurą rozliczeń z wykonawcą usług usuwania pojazdów z dróg oraz prowadzącym parking strzeżony. 

     Na podstawie analizy ewidencji księgowej ustalono, że w paragrafie tym w 9 przypadkach zaewidencjonowano także wydatki w kwotach po 155,35 zł, które dotyczyły odstąpienia od holowania samochodu.

Na podstawie dokumentacji udostępnionej w Wydziale Komunikacji ustalono, że wydatki te dotyczyły odstąpienia od usunięcia ww. pojazdów. Zapłaty dokonywano na podstawie faktur wystawionych przez właściciela parkingu oraz pism Straży Miejskiej w Opolu informujących o odstąpieniu od usunięcia pojazdu.

§ 4600 – kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych  w 2014 r. na kwotę 9.600,00 zł.

Ze sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2014r. wynika, że wydatki te dotyczyły braku OC pojazdów przejętych na rzecz Miasta Opola po uzyskaniu orzeczenia sądu rejonowego, które nie są w ruchu a Miasto je przechowuje na parkingu strzeżonym w celu dokonania ich likwidacji.

Skontrolowano wszystkie dokumenty źródłowe dotyczące tych wydatków, które zostały poniesione w tym paragrafie. Z ewidencji księgowej wynika, iż w tym paragrafie w tym okresie zaewidencjonowano 3 wydatki w kwotach po 3.200,00 zł (akta kontroli 15/13/I/94).

1. Pojazd (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.).

- postanowienie z Sądu Rejonowego I Wydział Cywilny w Opolu z dnia 23.04.2012r. o przepadku na rzecz Miasta Opole pojazdu marki Ford (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)

- decyzja nr KM 5410.2.521.2013.DF z dnia 30.07.2013r. Starosty Opolskiego wyrejestrowująca z urzędu pojazd marki Ford Eskort(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.),

- zaświadczenie o demontażu pojazdu marki Ford Eskort (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)z dnia 04.06.2013r.

- pismo Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 30.08.2013r. wzywające Urząd Miasta Opola do uiszczenia opłaty w kwocie 3.200,00 zł za niespełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC przez posiadacza pojazdu Ford Eskort(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.),

- opinia prawna z dnia 19.09.2013r. radcy prawnego(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.), z której wynika, iż skoro pojazd Ford Eskort nie istnieje od czerwca 2013r. i nigdy nie został wprowadzony do ruchu przez Miasto Opole, nie zaistniały przesłanki do zawarcia umowy ubezpieczenia tego pojazdu przez Miasto. Zatem, nie jest ono zobowiązane do uiszczenia opłaty, o której mowa w art. 88 o ubezpieczeniach obowiązkowych.

- pismo Urzędu Miasta Opola nr KMI.7335.186.2013 z dnia 24.09.2013r. do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w sprawie uznania, iż Miasto Opole nie miało obowiązku zawarcia umowy ubezpieczeniowej, a tym samym nie było zobowiązane do zapłaty kwoty wskazanej w wezwaniu.

- pismo Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 15.01.2014r. informujące Urząd Miasta Opola, iż przedmiotowa opłata pozostaje zasadna i aktualna.

- Kwotę 3.200,00 zł zapłacono przelewem w dniu 22.04.2014r.

2. Pojazd (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.).

- postanowienie z Sądu Rejonowego I Wydział Cywilny w Opolu z dnia 04.11.2011r. o przepadku na rzecz Miasta Opole pojazdu marki Fiat(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.),

- decyzja nr KM 5410.2.519.2013.DF z dnia 30.07.2013r. Starosty Opolskiego wyrejestrowująca z urzędu pojazd marki Fiat 126P(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.),

-  zaświadczenie o demontażu pojazdu marki Fiat (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.) z dnia 03.06.2013r.

- pismo Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 29.08.2013r. wzywające Urząd Miasta Opola do uiszczenia opłaty w kwocie 3.200,00 zł za niespełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC przez posiadacza pojazdu Fiat 126 (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.),

- pismo Urzędu Miasta Opola nr KMI.7235.185.2013 z dnia 24.09.2013r. do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w sprawie uznania, iż Miasto Opole nie miało obowiązku zawarcia umowy ubezpieczeniowej, a tym samym nie było zobowiązane do zapłaty kwoty wskazanej w wezwaniu.

- Kwotę 3.200,00 zł zapłacono przelewem w dniu 22.04.2014r.

3. Pojazd (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.).

- postanowienie z Sądu Rejonowego I Wydział Cywilny w Opolu z dnia 17.05.2012r. o przepadku na rzecz Miasta Opole pojazdu marki Ford (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.),

- decyzja nr KM 5410.2.520.2013.DF z dnia 30.07.2013r. Starosty Opolskiego wyrejestrowująca z urzędu pojazd marki Ford Escort (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.),

-  zaświadczenie o demontażu pojazdu marki Ford (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.) z dnia 03.06.2013r.

- pismo Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 14.04.2014r. wzywające Urząd Miasta Opola do uiszczenia opłaty w kwocie 3.200,00 zł za niespełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC przez posiadacza pojazdu Ford Escort (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.),

- Kwotę 3.200,00 zł zapłacono przelewem w dniu 23.05.2014r.

W pozostałych przypadkach nie zawarto umów ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej OC pojazdów, których Miasto stało się właścicielem, stosownie do wymogów art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Z wyjaśnienia ustnego naczelnika Wydziału Komunikacji wynika, iż pojazdy te nigdy nie zostały wprowadzone do ruchu przez Miasto Opole i nie zaistniały przesłanki do zawarcia umowy ubezpieczenia tego pojazdu przez Miasto.

Z wyjaśnienia pracownika merytorycznego Wydziału Komunikacji wynika, że aktualnie do Wydziału Administracyjno-Gospodarczego zgłosiła 11 pojazdów, których właścicielem stało się Miasto w celu objęcia ich ubezpieczeniem w ramach ubezpieczenia ogólnego Gminy.

II. W zakresie realizacji zadań

 1. Na podstawie umowy z dnia 30.12.2002r. zawartej z (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.), która obowiązywała do dnia 30.09.2006r.  (akta kontroli 15/13/I/35-41)

Zobowiązania jednostki

Zgodnie z § 1 umowy niniejsza umowa dotyczyła wykonywania czynności:

 1. usuwania z drogi i przemieszczania pojazdów w przypadkach art. 50a ust. 1 i 130a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym,
 2. parkowania na parkingach strzeżonych pojazdów usuniętych z drogi w przypadkach określonych w art. 50a ust. 1 i 130a ust. 1 i 2 ustawy.

Wynagrodzenie i płatności

Zgodnie z § 6 niniejszej umowy w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1 i 2 ustawy Zleceniobiorca we własnym imieniu będzie wystawiać rachunek obciążający właściciela pojazdu oraz dochodzić zapłaty za usunięcie, przemieszczenie i umieszczenie pojazdu na parkingu strzeżonym.

Umowa niniejsza nie stanowi podstaw do żądania od Gminy Opole zapłaty za czynności będące przedmiotem umowy jeżeli dochodzenie i egzekucja należności od właścicieli pojazdów okaże się bezskuteczna.

Zgodnie z § 7 niniejszej umowy Zleceniobiorca zobowiązany jest pobierać opłaty za czynności związane z usunięciem pojazdu z drogi oraz za parkowanie (garażowanie) pojazdu w wysokości nie większej niż ustalone uchwałą Rady Miasta Opola.

Z rozmowy przeprowadzonej z panem (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)w dniu 11.05.2015r. w Wydziale Kontroli Wewnętrznej wynika, że kwestie płatności za pojazdy nieodebrane przez właścicieli w okresie obowiązywania niniejszej umowy były regulowane bezpośrednio z Urzędem Skarbowym, który wydawał w każdej sprawie postanowienie przyznające panu (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)wynagrodzenie za dozór danego pojazdu. Postanowienia takie były wydawane do 03.09.2010r., czyli nowelizacji przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym.

 1. Realizacja zadań w okresie od 30.09.2006r. do 15.11.2011r.

W okresie tym nie obowiązywała żadna umowa cywilna  w tym zakresie. 

Ustalono, że w tym okresie obowiązywały następujące zarządzenia:

- Zarządzenie nr OR.I-0151-98/07 Prezydenta Miasta Opola z dnia 7 lutego 2007r. w sprawie wyznaczenia jednostki do usuwania pojazdów z dróg oraz jednostki prowadzącej parking strzeżony. Wyznaczono(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.). Jednostkę wyznaczono na okres 3 lat (akta kontroli 15/13/I/13).

- Zarządzenie nr OR.I-0151-1760/2010 Prezydenta Miasta Opola z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie wyznaczenia jednostki do usuwania pojazdów z dróg oraz jednostki prowadzącej parking strzeżony. Wyznaczono(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.). Jednostkę wyznaczono na okres 3 lat (akta kontroli 15/13/I/14).

Z ustnych wyjaśnień naczelnika Wydziału Komunikacji udzielonych w trakcie spotkania w Wydziale Kontroli Wewnętrznej w dniu 21.05.2015r. wynika, iż art. 130a ust. 5f wskazujący, iż usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych należy do zadań własnych powiatu. Starosta realizuje te zadania przy pomocy powiatowych jednostek organizacyjnych lub powierza ich wykonywanie zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych wszedł w życie 21.08.2011r.

 1. na podstawie umowy Nr 1/11 z dnia 15.11.2011r. zawartej z panem(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.), obowiązującej do dnia 08.02.2013r.

(akta kontroli 15/13/I/47-52).

Przedmiotem umowy było usuwanie pojazdów z dróg oraz przechowywanie pojazdów usuniętych na prowadzonym przez Jednostkę całodobowym parkingu strzeżonym – do chwili ich odbioru  przez uprawnione osoby lub zadysponowania pojazdami przez Miasto Opole po orzeczeniu jego przepadku.

Umowa została zawarta na podstawie art. 9 ust. 1[1] ustawy z dnia 22 lipca 2010r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw oraz zarządzenia Prezydenta Miasta Opola z dnia 26.01.2010r. w sprawie wyznaczenia jednostki do usuwania pojazdów z dróg oraz jednostki prowadzącej parking strzeżony.

Zobowiązania jednostki

Zgodnie z § 5 ust. 1 umowy Jednostka prowadząca parking strzeżony, w przypadku nieodebrania pojazdu z parkingu w terminie 3 miesięcy od dnia jego usunięcia, powiadamia o tym fakcie Prezydenta Miasta Opola oraz podmiot, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu, nie później niż trzeciego dnia od dnia upływu tego terminu.

Wynagrodzenie i płatności

W § 6 określono Jednostce przysługujące wynagrodzenie, które ustalono jako procent wartości stawek określonych w obowiązującej uchwale Rady Miasta.

Zgodnie z § 7 ust. 4 Jednostka za wykonanie usług wystawi Miastu Opole fakturę VAT za czynność usunięcia pojazdu oraz fakturę za okres świadczenia usługi przechowywania pojazdów na parkingu w rozliczeniu miesięcznym.

Do wystawionej faktury każdorazowo dołączane będą dokumenty dotyczące usuwania i przechowywania pojazdu, w szczególności:

-kopia dyspozycji usunięcia pojazdu,

- kopia zezwolenia na odbiór pojazdu,

- kopia decyzji o odstąpieniu od usunięcia pojazdu,

- informacje o dacie i godzinie usunięcia pojazdu, miejscu, z którego pojazd został usunięty, numerze VIN, dacie i godzinie odebrania pojazdu – jeżeli te informacje nie zostały przekazane wcześniej.

W § 5 ust. Umowy Jednostka zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zlecającego o tym, że przestała spełniać warunki techniczne, których spełnienie było podstawą wyznaczenia Jednostki do wykonywania zadań określonych w § 1 pkt 1-2, oraz poddania się kontroli w tym zakresie przez osobę upoważnioną przez Zlecającego.

Wydział Komunikacji nie przeprowadził żadnej kontroli parkingu (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)w okresie obowiązywania niniejszej umowy.

Pismem  z dnia 31.12.2011r. naczelnik Wydziału Komunikacji pan Gerard Żakowski z upoważnienia Prezydenta zwrócił się do pana(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.), przywołując § 1 ust. 2 umowy nr 1/11, aby:

1. Pojazdy wobec, których orzeczono przez Sąd przepadek na rzecz Miasta Opola przemieścić na wskazane miejsce położone na terenie MZK w Opolu, przy ul. Luboszyckiej.

2. W przypadku odstąpienia od realizacji punktu 1, za wyraźną zgodą Wykonawcy pojazdy te pozostaną nieodpłatnie pod zarządem Wykonawcy do czasu zakończenia postępowania egzekucyjnego w administracji, bądź też innego nimi zadysponowania przez Zlecającego.

Pan (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)odręcznie na piśmie wyraził zgodę na realizację punktu 2.

Z wyjaśnień pracownika merytorycznego Wydziału Komunikacji wynika, że w okresie obowiązywania ww. umowy właściciel parkingu nie wystawił żadnej faktury za usunięty pojazd, który nie został odebrany przez właściciela w ustawowym terminie i został przejęty wyrokiem sądu na własność Miasta Opole.

W okresie obowiązywania umowy wykonawca otrzymywał wynagrodzenie jedynie w sytuacji, gdy właściciel odebrał pojazd w ustawowym terminie.

    W umowie brak zapisów dotyczących płatności Gminy Opole za pojazdy nieodebrane przez właścicieli w ustawowym terminie z parkingu pana(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.).

4)  na podstawie umowy z  dnia 06.02.2013 r. obowiązującej do 08.02.2016r.  (akta kontroli 15/13/I/53-60)
             W dniu 6.02.2013 r. pomiędzy Miastem Opole a (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)została zawarta umowa w zakresie: usuwania pojazdów z drogi w granicach administracyjnych miasta Opola, prowadzenia parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych oraz przekazywanie na wniosek Miasta Opole do utylizacji/złomowania usuniętych pojazdów. Umowa została zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

 Zgodnie z § 6 - umowa została zawarta na czas oznaczony od dnia 9 lutego 2013 r. do dnia 8 lutego 2016 r.

         Zgodnie z treścią § 4 umowy przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi w przypadkach określonych w art. 130 a ust. 1, 1a, 2 i 3 ustawy prawo o ruchu drogowym Wykonawca będzie realizował na parkingu strzeżonym, usytuowanym: (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.).

Wynagrodzenie i płatności

W umowie zostały ustalone stawki za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu.

Została również ustalona stawka ryczałtowa w wysokości (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)za cały okres parkowania usuniętego pojazdu, który nie został odebrany przez właściciela w ustawowym terminie i został przejęty wyrokiem sądu na własność Miasta Opole, a egzekucja należności okazała się bezskuteczna.

Zgodnie § 1ust. 2 pkt o - umowy do zadań Wykonawcy należy m.in. wykonywanie decyzji Zamawiającego o demontażu (utylizacji/złomowaniu) pojazdu, który przeszedł na własność Zamawiającego na podstawie orzeczenia sądu, poprzez usunięcie pojazdu z parkingu i przekazanie go do punktu zbierania pojazdów lub do stacji demontażu oraz przekazywanie stosownego zaświadczenia jego utylizacji/ złomowania Zamawiającemu.

Zgodnie z § 11 ust. 1 i 2 umowy wynika, że za pojazdy nieodebrane w ustawowym terminie przez właścicieli, opłaty za parkowanie pojazdu zostaną uregulowane przez Miasto Opole po wyegzekwowaniu zapłaty.

Za pojazdy nieodebrane w ustawowym terminie przez właścicieli, które zostały przejęte na własność Miasta Opole a egzekucja należności okazała się bezskuteczna, Miasto zapłaci Wykonawcy ryczałt za cały okres parkowania usuniętego pojazdu w wysokości(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.).

Z wyjaśnień pracownika merytorycznego Wydziału Komunikacji wynika, że w okresie obowiązywania ww. umowy właściciel parkingu nie wystawił żadnej faktury na kwotę (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)odpowiadającej ryczałtowi za cały okres parkowania usuniętego pojazdu, który nie został odebrany przez właściciela w ustawowym terminie i został przejęty wyrokiem sądu na własność Miasta Opole, a egzekucja należności okazała się bezskuteczna. Nie zachodziły ku temu przesłanki, gdyż nie było przypadku, w którym egzekucja była bezskuteczna.

Zgodnie z § 12 ust. 1 umowy:

Na wniosek Miasta, Wykonawca przemieści pojazdy usunięte do dnia 08.02.2013r. z dróg miasta Opola, w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym i nieodebrane przez ich właścicieli z miejsca ich aktualnego przechowywania –(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)na parking wskazany przez Miasto Opole.

Zgodnie z § 12 ust. 2 umowy:

Po upływie terminu określonego w ust. 1 , Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi parkowania pojazdów, które zostały usunięte w czasie trwania umowy, do czasu ich odbioru przez właścicieli bądź w przypadku nieodebrania pojazdów przez właścicieli w ustawowym terminie, wykonania decyzji Zamawiającego o przetransportowaniu pojazdów na wskazane miejsce w Opolu, bez obciążania Miasta Opole dodatkowymi kosztami tej operacji.

Z ustnych wyjaśnień naczelnika Wydziału udzielonych w Wydziale Kontroli Wewnętrznej w dniu 21.05.2015r. wynika, iż paragraf ten dotychczas nie był realizowany.

W § 15 umowy Zamawiający zastrzegł sobie prawo do bieżącej kontroli wykonywania usług w trakcie trwania niniejszej umowy, a także prawo do przeprowadzenia kontroli parkingu ze szczególnym uwzględnieniem stanu technicznego oraz zabezpieczenia przechowywanych pojazdów.

Wydział Komunikacji przeprowadził jedną kontrolę, która odbyła się w trakcie trwania niniejszej kontroli, tj. w dniu 14.04.2015r. Do dnia zakończenia kontroli przez Wydział Kontroli Wewnętrznej Wydział Komunikacji nie sporządził sprawozdania z kontroli parkingu.

III. W zakresie przechowywania pojazdów niezezłomowanych

W dniu 16.10.2014r. do Urzędu Miasta Opola wpłynęło zestawienie z (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.), z którego wynika, że w Zakładzie znajduje się 101 pojazdów nieodebranych przez właścicieli w ustawowym terminie. Pojazdy te nie zostały jeszcze przekazane do demontażu. Są one tam przechowywane w okresie od 01.01.2002r. do 30.06.2014r. (akta kontroli 15/13/I/169-172).

W trakcie kontroli ustalono, iż spośród 101 samochodów nieodebranych przez właścicieli pojazdów:

- złożono 51 wniosków do Sądu o orzeczenie przepadku pojazdu,

- nie złożono 50 wniosków do Sądu o orzeczenie przepadku pojazdu.

Z wyjaśnień pracownika merytorycznego Wydziału Komunikacji wynika, że przyczyną niezłożenia wniosków był brak dokumentacji w archiwach Policji z lat 2002 i 2003, brak adresów właścicieli pojazdów, brak spadkobierców byłych właścicieli, brak prawidłowych powiadomień właścicieli przez funkcjonariuszy Policji).

- Sąd wydał łącznie 11 postanowień o przepadku na rzecz Miasta,

- w 23 przypadkach skierowano się pisemnie do Sądu o wydanie postanowień wraz z klauzulą o prawomocności i wykonalności z lat 2012, 2013 i 2014 w związku z odległymi okresami zawiadomień sądu o terminach rozpraw. Otrzymano 11 postanowień na złożone wnioski, nie otrzymano 12 postanowień.

Z wyjaśnień pracownika merytorycznego Wydziału Komunikacji wynika, że od 2012r. postanowienia z Sądu nie są przekazywane do Urzędu Miasta Opola. Z informacji uzyskanej z Sądu wynika, że zależy to od sędziego prowadzącego sprawę. Obecnie procedura jest taka, że Prezydent występuje z wnioskiem do Sądu o wydanie odpisu postanowienia o orzeczeniu przepadku.

Odnośnie pojazdów, których właścicielem stało się Miasto w wyniku postanowienia Sądu, Wydział Komunikacji w dniu 04.05.2015r. wysłał zapytania do biegłych skarbowych o dokonanie wyceny pojazdów, określenie, czy pojazdy nadają się do sprzedaży lub czy należy je przekazać do demontażu. Po wybraniu najkorzystniejszej oferty, zostanie zlecona wycena 11 pojazdów.

Do sprzedaży w trybie art. 105 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji nie przekazano żadnego pojazdu.

Właściciel parkingu nie wystawił żadnej faktury za usunięcie i przechowywanie tych pojazdów.

Poniższa tabela przedstawia dane dotyczące ilości pojazdów usuniętych w poszczególnych latach:

Lp.

Rok usunięcia

pojazdów

Liczba pojazdów

1.

2002

5

2.

2003

1

3.

2004

1

4.

2007

3

5.

2008

4

6.

2009

20

7.

2010

11

8.

2011

14

9.

2012

18

10.

2013

18

11.

2014

  6

Razem

 

101

 

Z wyjaśnień pracownika merytorycznego wydziału oraz wykonawcy wynika, że za przechowywanie w/w pojazdów wykonawca dotychczas nie otrzymał żadnego wynagrodzenia.

Z analizy uchwał Rady Miasta Opola, zarządzeń Prezydenta Miasta Opola oraz umów zawartych z właścicielem firmy wynika, że:

7 pojazdów zostało usuniętych w latach 2002-2004, w tym 2 pojazdy usunięto w okresie obowiązywania umowy z dnia 30.12.2002r., obowiązującej do 30.09.2006r. Zgodnie z ww. umową Zleceniobiorca we własnym imieniu będzie wystawiać rachunek obciążający właściciela pojazdu oraz dochodzić zapłaty za usunięcie, przemieszczenie i umieszczenie pojazdu na parkingu strzeżonym.

Umowa niniejsza nie stanowi podstaw do żądania od Gminy Opole zapłaty za czynności będące przedmiotem umowy jeżeli dochodzenie i egzekucja należności od właścicieli pojazdów okaże się bezskuteczna. Zleceniobiorca zobowiązany jest pobierać opłaty za czynności związane z usunięciem pojazdu z drogi oraz za parkowanie (garażowanie) pojazdu w wysokości nie większej niż ustalone uchwałą Rady Miasta Opola.

Do 04.09.2010r. (dzień wejścia w życie nowej ustawy z dnia 22.07.2010r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym) pan (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)za auta nieodebrane przez właścicieli rozliczał się Urzędem Skarbowym.

- 57 pojazdów zostało usuniętych w latach 2007-2011, tj. w okresie obowiązywania uchwał Rady Miasta Opola z dnia 28.11.2002r., 22.03.2007r., 25.08.2011r., 24.11.2011r. oraz zarządzeń Prezydenta Miasta Opola z dnia 07.02.2007r. i 26.01.2010r.

     W tym okresie nie obowiązywała żadna umowa. Z pisemnych wyjaśnień naczelnika Wydziału Komunikacji pana Gerarda Żakowskiego udzielonych w dniu 10.02.2015r. panu Zastępcy Prezydenta panu Mirosławowi Pietrucha wynika, że przez cały ten okres wyznaczenia firmy do powyższych zadań obowiązywała ogólna zasada wynikająca z art. 130 a ustawy Prawo o ruchu drogowym, że w przypadku nieodebrania takiego pojazdu przez właściciela w okresie 6 miesięcy, następował jego przepadek na rzecz Skarbu Państwa z mocy ustawy. Prezydent w żadnym z ustawowych zapisów nie był zobligowany do ponoszenia jakichkolwiek kosztów wynikających ze stosunku władczego działania organu jakim było wyznaczenie jednostki do usuwania pojazdu i przechowywania go na parkingu strzeżonym. Koszt ponoszony był przez Skarb Państwa. Można z dużą dozą prawdopodobieństwa stwierdzić, iż w tych przypadkach wyznaczeń jednostki(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.), gdzie nie zawarto z firma umowy cywilnej określającej zasady płatności miasta Opola, za pojazdy nieodebrane przez właścicieli w ustawowym terminie które nie przeszły na rzecz Skarbu Państwa, przyjdzie organowi zmierzyć się z nieuzasadnionymi żądaniami przechowawcy, co do próby obciążania kosztami ich dozoru budżetu miasta Opola (akta kontroli 15/13/I/125-145).

     Do 04.09.2010r. (dzień wejścia w życie nowej ustawy z dnia 22.07.2010r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym) pan (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)za auta nieodebrane przez właścicieli rozliczał się Urzędem Skarbowym.

     Z dniem 21.08.2011r. na skutek zmiany ustawy Prawo o ruchu drogowym (art. 130 a ust. 5f) kwestie usuwania i przechowywania pojazdów stały się zadaniem własnym powiatu.

15 pojazdów zostało usuniętych w 2012 r. tj. w okresie obowiązywania  umowy z dnia 15.11.2011r., obowiązującej od 20.10.2011r. do 08.02.2013r., Zgodnie z w/w umową - Jednostce przysługuje wynagrodzenie, które ustalono jako procent wartości stawek określonych w obowiązującej uchwale Rady Miasta. Jednostka za wykonanie usług wystawi Miastu Opole fakturę VAT za czynność usunięcia pojazdu oraz fakturę za okres świadczenia usługi przechowywania pojazdów na parkingu w rozliczeniu miesięcznym.

    W umowie brak zapisów dotyczących płatności Gminy Opole za pojazdy nieodebrane przez właścicieli w ustawowym terminie z parkingu pana(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.). Z pisemnych wyjaśnień naczelnika Wydziału Komunikacji pana Gerarda Żakowskiego udzielonych w dniu 10.02.2015r. panu Zastępcy Prezydenta panu Mirosławowi Pietrucha wynika, że próba ochrony miasta przed żądaniami przechowawcy, obejmująca okres pozostawania nieodebranego pojazdu od orzeczenia jego przepadku na rzecz miasta Opola do zakończenia postępowania egzekucyjnego w administracji została podjęta 21.12.2011r. Strona podpisała w tym dniu pismo odwołujące się do wykonywania przedmiotu (tj. parkowania pojazdów) umowy nr 1/11, w którym wyraził zgodę na nieodpłatne pozostawanie pojazdów pod jego zarządem na parkingu do czasu zakończenia postępowania egzekucyjnego w administracji, bądź też innego nimi zadysponowania przez zamawiającego. Niedoskonałość zawartej umowy polega na braku wprost zapisu zabezpieczającego interesy miasta Opola przed roszczeniami cywilnoprawnymi przechowawcy, chociażby w formie zapisu wcześniejszej umowy z dnia 30.12.2002r. zawartej z ta firmą. Wskazana słabość umowy może rodzić po stronie miasta Opola dodatkowe koszty za pojazdy nieodebrane przez właścicieli w okresie jej obowiązywania (akta kontroli 15/13/I/125-145).

22 pojazdy zostały usunięte w latach 20013-2014 tj. w okresie obowiązywania umowy z dnia 06.02.2013 r., obowiązującej do 08.02.2016r. Zgodnie z w/w umową - za pojazdy nieodebrane w ustawowym terminie przez właścicieli, opłaty za parkowanie pojazdu zostaną uregulowane przez Miasto Opole po wyegzekwowaniu zapłaty. Z zapisów umowy nie wynika wprost w jaki sposób miasto rozliczy się z wykonawcą po wyegzekwowaniu zapłaty. Z pisemnych wyjaśnień naczelnika wynika, że do tej pory takiego przypadku nie było i jeżeli wystąpi taka sytuacja, to zobliguje ona organ do skierowania zapytania do prawnika i opinia prawna będzie istotnym elementem w odpowiedzi na zadane pytanie. Roszczenia z tego tytułu mogą być dochodzone na drodze cywilnoprawnej (akta kontroli 15/13/I/192).

     Natomiast za pojazdy nieodebrane w ustawowym terminie przez właścicieli, które zostały przejęte na własność Miasta Opole a egzekucja należności okazała się bezskuteczna, Miasto zapłaci Wykonawcy ryczałt za cały okres parkowania usuniętego pojazdu w wysokości(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.).

Szczegółową kontrolą objęto działania podejmowane przez wydział odnośnie samochodów usuniętych z dróg w latach 2012-2014. Dane przedstawiono w poniższych tabelach:

ROK 2014

Lp.

Marka pojazdu

Data usunięcia pojazdu

Data przesłania dokumentacji z Policji do Urzędu Miasta Opola dot. usunięcia pojazdu

Data złożenia wniosku do Sądu o orzeczenie przepadku

Ilość miesięcy od daty otrzymania dokumentacji, po upływie których złożono wniosek do Sądu

Data postanowienia Sądu

1.

(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)

23.04.2014

19.05.2014

09.12.2014

6 miesięcy

brak

2.

07.03.2014

04.08.2014

09.12.2014

4 miesiące

brak

3.

03.01.2014

17.04.2014

18.07.2014

3 miesiące

brak

4.

03.01.2014

24.03.2014

10.04.2014

½ miesiąca

brak

5.

19.06.2014

12.11.2014

brak

------------------

brak

6.

11.04.2014

18.09.2014

brak

------------------

brak

 

Z powyższej tabeli wynika, że w 1 przypadku (poz.1) wniosek do Sądu złożono po upływie 6 miesięcy od otrzymanej dokumentacji. Z wyjaśnień pracownika merytorycznego Wydziału Komunikacji wynika, że pismo z (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)powiadamiające o nieodebraniu pojazdu przez właściciela wpłynęło do Wydziału Komunikacji w dniu 25.08.2014r. Ponadto w tym czasie musiała zastępować osobę pracującą w Referacie Praw Jazdy, która przebywała na urlopie.

W dwóch przypadkach (poz. 5 i 6) dotychczas nie złożono wniosków do Sądu. Z wyjaśnień pracownika merytorycznego Wydziału Komunikacji wynika, że powodem niezłożenia wniosków był brak kompletnej dokumentacji z Policji. Po dokumentacje zwrócono się pismami w dniach 01.12.2014r. , 26.01.2015r. i 01.04.2015r., ale dotychczas jej nie otrzymano.

We wszystkich przypadkach brak jest postanowień Sądu o przepadku pojazdu.

Ponadto ustalono, że we wszystkich przypadkach zgodnie z art. 130a ust. 10g ustawy Prawo o ruchu drogowym właściciel Salonu przekazał prawidłowo do Urzędu Miasta Opola zawiadomienie, iż usunął z drogi poszczególne pojazdy i po upływie 3 miesięcznego terminu, pojazdy nie zostały odebrane przez właścicieli. Powyższe zawiadomienia zostały przesłane po 3 miesiącach od usunięcia pojazdu.

 

ROK 2013

Lp.

Marka pojazdu

Data usunięcia pojazdu

Data przesłania dokumentacji z Policji do Urzędu Miasta Opola dot. usunięcia pojazdu

Data złożenia wniosku do Sądu o orzeczenie przepadku

Ilość miesięcy od daty otrzymania dokumentacji, po upływie których złożono wniosek do Sądu

Data postanowienia Sądu

1.

(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)

26.12.2013

17.04.2014

13.06.2014

2 miesiące

brak

2.

09.07.2013

13.11.2013

03.03.2014

3 miesiące

brak

3.

24.11.2013

24.03.2014

10.04.2014

½ miesiąca

brak

4.

17.11.2013

10.10.2014

27.11.2014

1 miesiąc

brak

5.

02.02.2013

10.05.2013

06.03.2014

10 miesięcy

brak

6.

18.02.2013

21.11.2013

06.03.2014

3 miesiące

31.03.2014

7.

31.03.2013

19.08.2013

02.09.2013

½ miesiąca

26.06.2014

8.

06.04.2013

09.09.2013

10.03.2014

5 miesięcy

05.08.2014

9.

22.04.2013

09.09.2013

10.03.2014

5 miesięcy

31.03.2014

10.

03.05.2013

10.09.2013

10.03.2014

5 miesięcy

brak

11.

07.05.2013

09.09.2013

10.03.2014

5 miesięcy

brak

12.

10.05.2013

07.10.2013

03.03.2014

4 miesiące

brak

13.

05.06.2013

28.11.2013

brak

----------------

brak

14.

06.07.2013

13.11.2013

03.03.2014

3 miesiące

brak

15.

14.05.2013

09.09.2013

10.03.2014

5 miesięcy

brak

16.

03.02.2013

10.05.2013

06.03.2014

9 miesięcy

brak

17.

29.10.2013

24.03.2014

10.04.2014

½ miesiąca

18.04.2014

18.

10.07.2013

30.10.2013

brak

-----------------

brak

Z powyższej tabeli wynika, że w 2 przypadkach (poz.13 i 18,) nie złożono wniosku do Sądu. Z wyjaśnień pracownika merytorycznego Wydziału Komunikacji wynika, że w jednym przypadku powodem był brak adresu właściciela, a w drugim zgon właściciela i zachodziła konieczność ustalenia spadkobierców.

W wyniku kontroli ustalono:

Poz. 13 – zawiadomienie pana (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)wpłynęło w dniu 24.09.2013r. W dniu 26.09.2013r. przesłano do Komendy Miejskiej Policji w Opolu wniosek o udostępnienie dokumentacji. Policja przesłała dokumentację w dniu 28.11.2013r. W dniu 21.02.2014r. Wydział Komunikacji zwrócił się pisemnie do policji z prośbą o przesłanie powiadomienia właściciela o usunięciu pojazdu. W dniu 14.03.2014r. policja poinformowała Miasto, iż właściciel nie posiada stałego miejsca zameldowania. Ponadto poinformowano, iż komisariat prowadzi czynności zmierzające do ustalenia miejsca pobytu właściciela. W dniu 29.04.2015r., tj. po 12 miesiącach od otrzymanej informacji z policji, Wydział Komunikacji zwrócił się pisemnie do Komendy Miejskiej Policji z prośbą o informacje czy ustalono miejsce pobytu właściciela pojazdu. Z wyjaśnień udzielonych przez pracownika merytorycznego Wydziału Komunikacji wynika, iż powodem podjęcia kolejnych działań dopiero po 12 miesiącach, był fakt przejęcia dużej ilości spraw przekazanych do załatwienia w związku z nowym zakresem czynności.   

Poz.18 – zawiadomienie pana (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.) wpłynęło w dniu 07.10.2013r. W dniu 31.10.2013r. otrzymano dokumentację z policji. W aktach brak dokumentacji dotyczącej dalszych czynności. Z wyjaśnień udzielonych przez pracownika merytorycznego Wydziału Komunikacji wynika, iż w tym przypadku należy zwrócić się do Sądu Rejonowego z zapytaniem o procedurę związaną z ustaleniem kuratora w sprawie nabycia spadku po zmarłym właścicielu. Dotychczas nie zwrócono się z powodu dużej ilości spraw przekazanych do załatwienia w związku z nowym zakresem czynności.   

W wyniku kontroli ustalono, iż w 2 przypadkach (poz. 5, 16) wnioski do Sądu złożono po upływie 10 i 9 miesięcy od daty otrzymania pełnej dokumentacji z policji.

W 5 przypadkach Sąd wydał postanowienia orzekające przepadek pojazdów na rzecz Miasta Opole. Po otrzymaniu niniejszych postanowień Wydział w dniu 04.05.2015r. wystąpił do trzech biegłych skarbowych z zapytaniem o ewentualną wycenę pojazdów.

Ponadto ustalono, że we wszystkich przypadkach zgodnie z art. 130a ust. 10g ustawy Prawo o ruchu drogowym właściciel Salonu przekazał prawidłowo do Urzędu Miasta Opola zawiadomienie, iż usunął z drogi poszczególne pojazdy i po upływie 3 miesięcznego terminu, pojazdy nie zostały odebrane przez właścicieli. Powyższe zawiadomienia zostały przesłane po 3 miesiącach od usunięcia pojazdu.

ROK 2012

Lp.

Marka pojazdu

Data usunięcia pojazdu

Data przesłania dokumentacji z Policji do Urzędu Miasta Opola dot. usunięcia pojazdu

Data złożenia wniosku do Sądu o orzeczenie przepadku

Ilość miesięcy od daty otrzymania dokumentacji, po upływie których złożono wniosek do Sądu

Data postanowienia Sądu

1.

(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)

09.02.2012

27.06.2012

29.07.2014

13 miesięcy

brak

2.

13.02.2012

06.06.2012

28.11.2012

6 miesięcy

brak

3.

17.05.2012

brak

brak

-----------------

brak

4.

23.05.2012

04.10.2012

brak

-----------------

brak

5.

02.06.2012

29.10.2012

08.04.2014

17 miesięcy

brak

6.

26.08.2012

05.12.2012

08.04.2014

16 miesięcy

brak

7.

26.08.2012

14.01.2013

25.03.2014

15 miesięcy

brak

8.

27.10.2012

18.02.2013

29.04.2014

brak

----------------

brak

9.

30.11.2012

16.04.2013

24.03.2014

11 miesięcy

brak

10.

30.12.2012

13.05.2013

24.03.2014

10 miesięcy

brak

11.

17.12.2012

11.04.2013

07.06.2013

24.03.2014

10 miesięcy

11.04.2014

12.

20.09.2012

12.02.2013

22.03.2013

25.03.2014

12 miesięcy

28.05.2014

13.

03.09.2012

27.12.2012

02.09.2013

9 miesięcy

20.03.2014

14.

30.07.2012

01.02.2013

08.04.2014

14 miesięcy

28.05.2014

15.

25.07.2012

14.11.2012

08.04.2014

16 miesięcy

brak

16.

29.04.2012

18.09.2012

18.07.2014

21 miesięcy

21.11.2014

17.

15.03.2012

16.07.2012

29.07.2014

24 miesiące

24.10.2014

18.

04.11.2012

12.02.2013

24.03.2014

12 miesięcy

brak

 

Z powyższej tabeli wynika, że w 13 przypadkach (poz.1, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17 i 18) wniosek do Sądu złożono po upływie 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 21 i 24 miesięcy od otrzymanej dokumentacji. Z wyjaśnień pracownika merytorycznego Wydziału Komunikacji wynika, że składano m.in. pisma do Policji o braku powiadomienia właściciela.

W wyniku kontroli ustalono:

Poz. 1 – zawiadomienie pana (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.) wpłynęło w dniu 27.06.2012r., wniosek do Sądu złożono po upływie 13 miesięcy od dnia otrzymania pełnej dokumentacji z policji, tj. w dniu 29.07.2014r.

Poz. 5 – zawiadomienie pana (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.) wpłynęło w dniu 18.09.2012r., dokumentację z policji otrzymano w dniu 29.10.2012r. Ponadto w dniu 17.12.2012r. zwrócono się do policji z prośbą o powiadomienie właściciela. Odpowiedź z policji otrzymano w dniu 21.01.2013r. Wniosek do Sądu złożono po upływie 14 miesięcy od dnia otrzymania odpowiedzi z policji, tj. w dniu 08.04.2014r.

Poz. 6 – zawiadomienie pana (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.) wpłynęło w dniu 27.11.2012r., wniosek do Sądu złożono po upływie 16 miesięcy od dnia otrzymania pełnej dokumentacji z policji, tj. w dniu 08.04.2014r.

Poz. 7 – zawiadomienie pana (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.) wpłynęło w dniu 27.11.2012r., wniosek do Sądu złożono po upływie 15 miesięcy od dnia otrzymania pełnej dokumentacji z policji, tj. w dniu 25.03.2014r. Ponadto dokumentację ze Starostwa otrzymano w dniu 17.12.2012r.

Poz. 9 – zawiadomienie pana (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.) wpłynęło w dniu 04.03.2013r., wniosek do Sądu złożono po upływie 11 miesięcy od dnia otrzymania pełnej dokumentacji z policji, tj. w dniu 24.03.2014r.

Poz. 10 – zawiadomienie pana (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.) wpłynęło w dniu 03.04.2013r., wniosek do Sądu złożono po upływie 10 miesięcy od dnia otrzymania pełnej dokumentacji z policji, tj. w dniu 24.03.2014r.

Poz. 11 – zawiadomienie pana (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.) wpłynęło w dniu 20.03.2013r., wniosek do Sądu złożono po upływie 10 miesięcy od dnia otrzymania pełnej dokumentacji z policji, tj. w dniu 24.03.2014r.

Poz. 12 – zawiadomienie pana (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.) wpłynęło w dniu 21.12.2012r., wniosek do Sądu złożono po upływie 12 miesięcy od dnia otrzymania pełnej dokumentacji z policji, tj. w dniu 25.03.2014r.

Poz. 14 – zawiadomienie pana (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.) wpłynęło w dniu 25.10.2012r., wniosek do Sądu złożono po upływie 14 miesięcy od dnia otrzymania pełnej dokumentacji z policji, tj. w dniu 08.04.2014r.

Poz. 15 – zawiadomienie pana (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.) wpłynęło w dniu 25.10.2012r., wniosek do Sądu złożono po upływie 16 miesięcy od dnia otrzymania pełnej dokumentacji z policji, tj. w dniu 08.04.2014r. Ponadto dokumentację ze Starostwa otrzymano w dniu 29.11.2012r.

Poz. 16 – zawiadomienie pana (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.) wpłynęło w dniu 29.07.2012r., wniosek do Sądu złożono po upływie 21 miesięcy od dnia otrzymania pełnej dokumentacji z policji, tj. w dniu 18.07.2014r.

Poz. 17 – zawiadomienie pana (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.) wpłynęło w dniu 22.06.2012r., wniosek do Sądu złożono po upływie 24 miesięcy od dnia otrzymania pełnej dokumentacji z policji, tj. w dniu 29.07.2014r.

Poz. 18 – zawiadomienie pana (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.) wpłynęło w dniu 01.02.2013r., wniosek do Sądu złożono po upływie 12 miesięcy od dnia otrzymania pełnej dokumentacji z policji, tj. w dniu 24.03.2014r.

W trzech przypadkach (poz. 3, 4 i 8) dotychczas nie złożono wniosków do Sądu. Z wyjaśnień pracownika merytorycznego Wydziału Komunikacji wynika, że powodem niezłożenia wniosków było to, iż składano m.in. pisma do Policji o braku powiadomienia właściciela, a także ze względu na niemożność ustalenia adresu właściciela pojazdu wystąpiono do Sądu o kuratora dla osoby nieznanej z miejsca zamieszkania.

W wyniku kontroli ustalono:

Poz. 3 – zawiadomienie pana (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.) wpłynęło w dniu 18.09.2012r., wniosek o udostępnienie dokumentów wysłano w dniu 19.09.2012r., dokumentację otrzymano w dniu 21.11.2012r., w dniu 02.02.2015r., tj. po upływie 26 miesięcy Wydział Komunikacji zwrócił się pismem do Komendy Miejskiej Policji z prośbą o ponowne powiadomienie właściciela, gdyż jest to niezbędne do złożenia wniosku do sądu o przepadek. W dniu 01.04.2015r. z Komendy Miejskiej Policji otrzymano przedmiotowe powiadomienie. Wniosek do sądu nie został jeszcze złożony.

Poz. 4 – zawiadomienie pana (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.) wpłynęło w dniu 18.09.2012r., wniosek o udostępnienie dokumentów do policji wysłano w dniu 19.09.2012r., dokumentację otrzymano w dniu 15.10.2012r., w dniu 02.02.2015r., tj. po upływie 27 miesięcy Wydział Komunikacji zwrócił się pismem do Komendy Miejskiej Policji z prośbą o ponowne powiadomienie właściciela, gdyż jest to niezbędne do złożenia wniosku do sądu o przepadek. W dniu 01.04.2015r. z Komendy Miejskiej Policji otrzymano przedmiotowe powiadomienie. Wniosek do sądu nie został jeszcze złożony.

Poz. 8 – zawiadomienie pana (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.) wpłynęło w dniu 28.01.2013r., wniosek o udostępnienie dokumentów wysłano w dniu 05.02.2013r., dokumentację otrzymano w dniu 19.02.2013r. W dniu 21.03.2014r., tj. po upływie 12 miesięcy Wydział Komunikacji zwrócił się pismem do Komendy Miejskiej Policji z informacją dotyczącą braku dokumentów pojazdu. W dniu 29.04.2014r. z Komendy Miejskiej Policji otrzymano żądaną dokumentację. Wniosek do sądu nie został jeszcze złożony. Z wyjaśnień pracownika merytorycznego wynika, że w tym przypadku należy najpierw złożyć wniosek do sądu o ustanowienie kuratora w celu ustalenie miejsca zamieszkania właściciela pojazdu. Taki wniosek również nie został złożony.

Z ustnych wyjaśnień pana (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)wynika, że dokumenty w tych sprawach otrzymał do załatwienia od naczelnika Wydziału Komunikacji mniej więcej w grudniu 2010r. W trakcie przekazywania naczelnik oświadczył, żeby na razie tym się nie zajmować, ponieważ trwają uzgodnienia z kierownictwem Urzędu Miasta odnośnie tego, który konkretnie wydział ma się zajmować tymi sprawami. Przejąłem dokumentację około 70 pojazdów. Zadania te wykonywałem dodatkowo oprócz zadań bieżących wynikających z zakresu obowiązków. Prosiłem naczelnika o przydział dodatkowej osoby, jednak bez skutku. Zadań tych nie miałem ujętych w opisie stanowiska, zarówno w poprzednim, jak i obecnym.

W 6 przypadkach Sąd wydał postanowienia orzekające przepadek pojazdów na rzecz Miasta Opole. Po otrzymaniu niniejszych postanowień Wydział podjął następujące działania: w 6 przypadkach złożono wnioski do Sądu Rejonowego o wydanie odpisu postanowienia z klauzulą prawomocności i klauzulą wykonalności. W 5 przypadkach otrzymano takie odpisy.

Ponadto z wyjaśnień pracownika merytorycznego Wydziału Komunikacji wynika, że pojazdy, które mają już odpisy postanowień, będą wycenione przez biegłego rzeczoznawcę skarbowego. W dniu 04.05.2015r. zwrócono się z zapytaniem do trzech osób.

Ponadto ustalono, że we wszystkich przypadkach zgodnie z art. 130a ust. 10g ustawy Prawo o ruchu drogowym właściciel Salonu przekazał prawidłowo do Urzędu Miasta Opola zawiadomienie, iż usunął z drogi poszczególne pojazdy i po upływie 3 miesięcznego terminu, pojazdy nie zostały odebrane przez właścicieli. Powyższe zawiadomienia zostały przesłane po 3 miesiącach od usunięcia pojazdu.

IV. W zakresie przechowywania pojazdów na parkingu strzeżonym po orzeczeniu o przewłaszczeniu pojazdów na Miasto Opole i ich zezłomowaniu

W dniu 27.02.2015r. pan (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)przesłał maila do Zastępcy Prezydenta Miasta Opola pana Mirosława Pietruchy – zestawienie kosztów parkowania 28 samochodów, które zezłomowano w 2013r. i do dnia przesłania maila nie rozpatrzono wniosków o płatność. Za wykonaną pracę nie otrzymał wynagrodzenia pomimo złożonych wniosków o płatność. Wartość wykonanej pracy wycenił na łaczną kwotę 596.382,28 zł. (akta kontroli 15/13/I/165).

         Analizie poddano wszystkie pojazdy wykazane w powyższym Zestawieniu. Ustalono, że pojazdy te zostały usunięte w okresie, w którym nie obowiązywała żadna umowa cywilno-prawna. Według właściciela salonu pojazdy te zostały zezłomowane w dniach 3 i 4.06.2013r. oraz 22.12.2014r.

Lp.

Marka i nr pojazdu

Data usunięcia pojazdu z drogi

Data postanowienia Sądu o przepadku na rzecz Miasta Opole

Data demontażu

Okres parkowania pojazdu

Data decyzji

dla właściciela pojazdu w zakresie kosztów

1.

(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)

31.03.2010r.

04.11.2011r.

03.06.2013r.

38 miesięcy

brak

2.

17.02.2009r.

23.04.2012r.

04.06.2013r.

51 miesięcy

brak

3.

10.11.2008r.

04.01.2012r.

03.06.2013r.

54 miesiące

brak

4.

08.11.2008r.

31.05.2011r.

03.06.2013r.

54 miesiące

brak

5.

16.09.2008r.

08.11.2011r.

03.06.2013r.

56 miesięcy

brak

6.

09.09.2010r.

23.04.2012r.

04.06.2013r.

32 miesiące

brak

7.

26.11.2010r.

04.11.2011r.

04.06.2013r.

30 miesięcy

27.03.2015

8.

19.12.2010r.

08.11.2011r.

04.06.2013r.

27 miesięcy

30.04.2014

9.

13.12.2010r.

18.10.2012r.

04.06.2013r.

29 miesięcy

30.04.2014

10.

18.04.2010r.

23.04.2012r.

03.06.2013r.

37 miesięcy

brak

11.

01.01.2009r.

15.05.2012r.

04.06.2013r.

53 miesiące

brak

12.

15.12.2009r.

14.11.2012r.

04.06.2013r.

41 miesięcy

brak

13.

08.04.2010r.

19.07.2012r.

03.06.2013r.

37 miesięcy

brak

14.

29.08.2009r.

24.05.2012r.

04.06.2013r.

45 miesięcy

brak

15.

28.03.2009r.

14.11.2012r.

04.06.2013r.

50 miesięcy

brak

16.

29.08.2011r.

19.07.2012r.

04.06.2013r.

21 miesięcy

27.03.2015

17.

05.07.2010r.

17.05.2012r.

03.06.2013r.

34 miesiące

brak

18.

13.10.2007r.

08.11.2011r.

03.06.2013r.

67 miesięcy

brak

19.

03.02.2011r.

03.11.2011r.

04.06.2013r.

27 miesięcy

27.03.2015

20.

27.10.2008r.

01.06.2012r.

03.06.2013r.

55 miesięcy

brak

21.

22.07.2011r.

19.07.2012r.

04.06.2013r.

22 miesiące

27.03.2015

22.

04.03.2009r.

23.04.2012r.

04.06.2013r.

51 miesięcy

brak

23.

29.11.2009r.

03.11.2011r.

03.06.2013r.

42 miesiące

brak

24.

13.08.2011r.

15.05.2012r.

04.06.2013r.

21 miesięcy

27.03.2015

25.

30.11.2008r.

31.05.2011r.

03.06.2013r.

54 miesiące

brak

26.

19.09.2011r.

19.07.2012r.

04.06.2013r.

20 miesięcy

27.03.2015

27.

12.01.2011r.

03.11.2011r.

04.06.2013r.

28 miesięcy

27.03.2015

28.

17.01.2009r.

14.11.2012r.

22.12.2014r.

71 miesięcy

brak

 

         W badanej dokumentacji nie stwierdzono żadnych faktur wystawionych przez (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)dotyczących płatności za parkowanie, holowanie i złomowanie ww. samochodów. Znajdują się natomiast pisma właściciela salonu będące zestawieniami kosztów poniesionych na te auta.

Stwierdzono, że na 28 przypadków nie wydano 19 decyzji, których obowiązek wydania wynika z art. 130a ust. 10h ustawy Prawo o ruchu drogowym. (Przepis ten wszedł w życie 04.09.2010r.). Z wyjaśnień pracownika merytorycznego Wydziału Komunikacji wynika, że w sprawach tych nie podejmowano działań ze względu na to, iż naczelnik Wydziału czynił starania o przekazanie zadań w tym zakresie do innego wydziału lub jednostki. Z 9 wydanych decyzji, 7 wydano po 22 miesiącach od demontażu pojazdu, 2 po 11 miesiącach. W 9 przypadkach w dniu 01.04.2015r. (tj. w dniu rozpoczęcia niniejszej kontroli) (poz. 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 22, 23) Wydział wszczął postępowania mające na celu wydanie decyzji i przesłał zawiadomienia o wszczęciu do właścicieli. Z wyjaśnień pracownika merytorycznego Wydziału Komunikacji wynika, że wydawanie decyzji w tych przypadkach na razie zostało wstrzymane do czasu skonsultowania z się prawnikiem, co do terminu usunięcia pojazdu i konieczności wydania decyzji.

Ponadto ustalono, że demontażu w 27 przypadkach dokonano w dniach 03 i 04.06.2013r. po uprzednim wystawieniu upoważnienia panu (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)w dniu 23.05.2013r. W jednym przypadku (poz.28) demontażu dokonano w dniu 22.12.2014r., a upoważnienie (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)wystawiono w dniu 28.11.2014r. Wszystkie te pojazdy zostały przez biegłego skarbowego wycenione jako wartość handlowa ,,0”. Ponadto z wyjaśnienia pracownika merytorycznego Wydziału Komunikacji wynika, że do złomowania przekazano te pojazdy zholowane w latach 2008-2011, a nie w latach wcześniejszych, gdyż taka dokumentacja została przekazana do Urzędu Miasta Opola w pierwszej kolejności. 

 

Z wyjaśnień pracownika merytorycznego wydziału wynika, że Urząd Miasta Opola w ramach postępowania z ww. pojazdami poniósł następujące koszty:

- w zakresie zlecania rzeczoznawcom wyceny tych samochodów 28 szt. – 3.276,72 zł,

- złożenia wniosków do Sądu (40 zł od jednej sprawy) 28 szt. – 1.120,00 zł,

- dot. klauzuli prawomocności i wykonalności (12 zł od sprawy) 28 szt. – 336,00 zł.

Łączna kwota poniesionych kosztów – 4.732,72 zł.

Z pisemnych wyjaśnień naczelnika Wydziału Komunikacji wynika, że wobec braku aktów wykonawczych i jednoznacznych wykładni co do sposobu naliczania i dokonywania płatności za przechowywanie pojazdów w poszczególnych okresach bezumownego czy umownego przechowywania pojazdów w sytaucji nieodebrania ich przez właściciela podjęto czynności związane z analizą prawa dotyczącego tej problematyki, ponadto powołano biegłego celem określenia zakresu zmierzającego do ustalenia kwoty należnej jednostce (akta kontroli 15/13/I/174-190).

Postepowanie z pojazdami zezłomowanymi

Demontażu ww. 28 pojazdów dokonała jedna firma(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.). Firma ta zezłomowała 27 samochodów w dniach 03 i 04.06.2013r.  oraz jeden pojazd w dniu 22.12.2014r. Dwa pojazdy sposród 27 zdemontowanych w dniu 03.06.2013r. były pojazdami niekompletnymi. Był to skuter (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.) oraz motorower (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.). Informacje o niekompletnosci ww. pojazdów wynikają z wydanych zaświadczeń o demontażu przez stację (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)akta kontroli 15/13/I/194-195). Firma dokonujacą demontażu znajduje się na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w wykazie przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu pojazdów.

W przypadku zezłomowania pojazdu w dniu 22.12.2014r. firma wystawiła dokument PZ- Przyjęcie materiałów z zewnątrz, z którego wynika, że auto Ford Fiesta o wadze 897 kg zezłomowano na kwotę 511,29 zł. Z wyjaśnień pracownika merytorycznego Wydziału Komunikacji wynika, że w tym przypadku Urząd Miasta Opola wystawił na tę firmę fakturę w kwocie 511,29 zł za przekazanie pojazdu do demontażu. Pracownik merytoryczny nie potrafił wyjaśnić, dlaczego w poprzednich 27 przypadkach Urząd Miasta Opola nie wystawiał takich faktur i nie otrzymywał pieniędzy za złomowane pojazdy.

 

Z pisemnych wyjaśnień naczelnika wynika, że przedsiębiorcy prowadzący stacje demontażu są obowiązani przyjąć zarejestrowany na terytorium kraju pojazd, bez pobierania opłat od ostatniego posiadacza, pod warunkiem, że pojazd jest kompletny. W przypadku, gdy pojazd jest niekompletny, prowadzący stację demonatażu mogą pobrać opłatę w wyskości nieprzekraczajacej 10 zł za każdy kilogram brakującej masy pojazdu. W tym przypadku w mojej ocenie Miasto Opole jest traktowane w sposób liberalny przez stację demontażu, w której zezłomowano pojazdy, a których stan techniczny można określić jako wraki nienadające się do wprowadzenia na drogi, jest faktem. Przecież przy mniej liberalnym podejściu, mogło się i zdarzyć, by przy założeniu przyjęcia niekompletnego pojazdu, przedsiębiorca to Miastu mógł wystawić fakturę za brakujące kilogramy masy pojazdu. Demontaż owych pojazdów z oczywistych względów, co wynika, jak sądzę z nikłej bądź żadnej wartości dla stacji zapewne skutkował brakiem propozycji finansowych dla Miasta (akta kontroli 15/13/I/173-174).

Z ustaleń kontroli wynika, że tylko dwa pojazdy (motorower i skuter) spośród 27 przyjętych do demontażu były pojazdami niekompletnymi. 

W zakresie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Art. 130a ust. 10h Prawa o ruchu drogowym, określa podmiot obowiązany do ponoszenia kosztów postępowania z pojazdami usuniętymi z drogi, wymienia koszty związane z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem oraz sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu. Możliwe jest alternatywne stosowanie trybu sprzedaży pojazdu (do którego mają zastosowanie przepisy ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, regulujące egzekucję należności pieniężnych z ruchomości, a dotyczące trybu sprzedaży zajętych już ruchomości) oraz trybu zniszczenia pojazdu. O tym, który ze wskazanych trybów należy zastosować, decyduje starosta, biorąc pod uwagę okoliczności konkretnego przypadku. Decydujące znaczenie w tym zakresie ma, dokonywane na podstawie art. 99 § 3 niniejszej ustawy, oszacowanie wartości pojazdu, w którym biegły skarbowy dokonuje m.in. oceny, czy pojazd nadaje się do eksploatacji. W przypadku zakwalifikowania pojazdu przez biegłego skarbowego jako nienadającego się do eksploatacji pojazd przekazuje się do stacji demontażu. Zgodnie z art. 401c ust. 9 Prawa ochrony środowiska środki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości nie mniejszej niż kwota przychodów funduszu wymienionych w art. 401 ust. 7 pkt 8-13 Prawa ochrony środowiska, po pomniejszeniu o koszty obsługi tych przychodów, przeznacza się na cele wymienione w tym przepisie w pkt 1-8. Od dnia 4 września 2010 r. do celów tych należy również dofinansowywanie powiatów w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji, nabytych przez powiat w drodze przepadku w trybie art. 130a ust. 10 Prawa o ruchu drogowym.

W odniesieniu do 27 pojazdów poddanych w 2013 r. demontażowi Wydział Komunikacji przekazał do Wydziału Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Opola dokumenty (wniosek z dnia 12.02.2014r.) 25 samochodów w celu wnioskowania o dofinansowanie Gminy w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji, które stały się własnością Miasta na podstawie orzeczenia sądu o ich przepadku na podstawie art. 130 a Prawa o ruchu drogowym.

W dniu 19.12.2014 r. Urząd Miasta Opola otrzymał z NFOŚiGW należność za 25 pojazdów w wysokości 100.000,00 zł.

Dopłata z funduszu do jednego przekazanego do recyklingu przez Gminę pojazdu wynosi 4.000,00 zł.

Natomiast w 2014 r. wycofano z eksploatacji 1 szt. pojazdu/samochodu, który wykazano we wniosku Prezydenta Miasta Opola o dofinansowanie z NFOŚiGW w Warszawie (wniosek z dnia 02.03.2015 r.).

V. W zakresie wydawania decyzji administracyjnych dotyczących kosztów związanych z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem i zniszczeniem pojazdu powstałych od jego usunięcia do zakończenia postępowania

Kwestie wydawania decyzji dotyczących kosztów związanych z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem i zniszczeniem pojazdu powstałych od jego usunięcia do zakończenia postępowania regulują poniższe przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Art. 130 ust. 10h. Koszty związane z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu powstałe od momentu wydania dyspozycji jego usunięcia do zakończenia postępowania ponosi osoba będąca właścicielem tego pojazdu w dniu wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, z zastrzeżeniem ust. 10d i 10i. Decyzję o zapłacie tych kosztów wydaje starosta.

Przepis ten obowiązuje od dnia 04.09.2010r. Z analizy art. 13 ustawy wynika, że stosuje się go do pojazdów usuniętych po 05.03.2010r.

10j. Termin płatności należności ustalonych decyzją, o której mowa w ust. 10h wynosi 30 dni od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna. Odsetki ustawowe nalicza się od dnia następującego po upływie terminu płatności. Należności te wraz z odsetkami podlegają egzekucji w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

10k. Decyzji, o której mowa w ust. 10h, nie wydaje się, jeżeli od uprawomocnienia się orzeczenia sądu o przepadku pojazdu upłynęło 5 lat.

10l. Egzekucji, o której mowa w ust. 10j, nie wszczyna się, a wszczętą umarza, jeżeli od dnia doręczenia ostatecznej decyzji, o której mowa w ust. 10h, upłynęło 5 lat.

Ustawa z dnia 22 lipca 2010r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (ustawa nowelizująca)

Art. 10:

W przypadku pojazdów, które zostały usunięte przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy i do tego dnia nie zostały odebrane z parkingu strzeżonego przez uprawnioną osobę, termin określony w art. 130a ust. 10 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym, po którego upływie starosta występuje do sądu z wnioskiem o orzeczenie przepadku pojazdu, biegnie w dalszym ciągu od dnia usunięcia pojazdu.

Art.11 ust. 1:

W przypadkach, w których bieg terminu określonego w art. 130 a ust. 10 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym, rozpoczął się i nie zakończył przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, przepadek pojazdów orzeka się na rzecz powiatu.

Art. 12 ust. 1 i 2:

Ust. 1 Postępowania w sprawach przejęcia na rzecz Skarbu Państwa własności pojazdów nieodebranych przez uprawnione osoby w terminie określonym w art. 130a ust. 10 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym, niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy umarza się, a sprawy przekazuje starostom. Przepis art. 10 stosuje się odpowiednio.

Ust. 2 W przypadkach, w których termin określony w art. 130a ust. 10 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym, upłynął przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy i nie zostało wszczęte postępowanie w sprawie przejęcia własności pojazdu na rzecz Skarbu Państwa, przepis art. 10 stosuje się odpowiednio.

Art. 13:

Skarb Państwa ponosi koszty przechowywania pojazdów, które powstały po upływie terminu, o którym mowa w art. 130a ust. 10 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym, do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, wobec pojazdów, których 6 miesięczny termin od dnia ich usunięcia upłynął w okresie od dnia 11.06.2009r. do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (04.09.2010r.).

Wobec pojazdów usuniętych w tym okresie, decyzji, o których mowa w art. 130a ust.10h nie wydaje się, ponieważ zgodnie z ww. art. 13  koszty przechowywania tych pojazdów ponosi Skarb Państwa. Z powyższego przepisu wynika, że chodzi o pojazdy usunięte w okresie od 11.12.2008r. do 05.03.2010r.

Z przepisu tego nie wynika jednoznacznie, kto w imieniu Skarbu Państwa pokryje wydatki na pokrycie kosztów i wynagrodzenia w tym okresie, gdy nie było to zadaniem własnym powiatu.

Przedmiotem analizy w tym zakresie było 129 pojazdów usuniętych w latach 2002-2014.  Na podstawie analizy przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym zespół kontrolny dokonał pogrupowania usuniętych pojazdów stosownie do przepisów dotyczących wydawania decyzji w zakresie ustalania kosztów za usuwanie i przechowywanie pojazdów nieodebranych z parkingu. Szczegółowe dane w tym zakresie przedstawia poniższa tabela: 

Lp.

Okres usunięcia

pojazdów

Liczba usuniętych pojazdów stojących na parkingu

Liczba usuniętych pojazdów (zdemontowanych)

Liczba usuniętych pojazdów ogółem

Decyzje w zakresie kosztów

1.

Przed 11.12.2008r.

  13

6

19

0

2.

11.12.2008-05.03.2010

  23

8

31

0

3.

Po 05.03.2010

  65

14

79

9

 

Razem    

101

28

129

9

 

W zakresie wydawania decyzji pojazdów usuniętych przed 11.12.2008r.

Z uwagi na brak precyzyjnych przepisów w tym zakresie zwrócono się do radcy prawnego o wydanie opini w tej sprawie. Z opinii prawnej nr OR-ZRP.074.00056.2015 z dnia 11.06.2015r. wynika, że brak jest podstaw prawnych do wydawania przez starostę decyzji o zapłacie kosztów związanych z usunięciem  i przechowywaniem  pojazdów przed wejściem / datą 04.10.2010r./ ustawy   z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw /Dz.U.2010.152.1018 /, które weszły w życie 04.09.2010r.

Ani powyższy przepis, ani żaden inny przepis ustawy nowelizującej nie przyznaje staroście prawa do wydawania takich decyzji w stosunku do zdarzeń prawnych wynikłych przed wejściem w życie ustawy nowelizującej czyli przed - 04.09.2010r. (akta kontroli 15/13/I/197).

W zakresie wydawania decyzji pojazdów usunietych w okresie 11.12.2008r. – 05.03.2010r.

Z art. 13 ustawy z dnia 22 lipca 2010r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw wynika, że Skarb Państwa ponosi koszty przechowywania pojazdów usuniętych w tym okresie.

W okresie tym usunięto ogółem 31 pojazdów, w tym:

- w 2008r. - 1, w 2009r. - 28, w 2010r. - 2.

Z wyjasnień pracownika merytorycznego wynika, że Wydział Komunikacji nie wydał żadnej decyzji dotyczącej pojazdów usuniętych w tym okresie. W 6 przypadkach odnośnie pojazdów usuniętych w tym okresie Wydział w dniu 01.04.2015r. wszczął postępowania mające na celu wydanie decyzji z art. 130a ust. 10h ustawy Prawo o ruchu drogowym i przesłał zawiadomienia o wszczęciu do właścicieli. Z wyjaśnień pracownika merytorycznego Wydziału wynika, że wydawanie decyzji w tych przypadkach zostało wstrzymane do czasu skonsultowania się z prawnikiem, co do terminu usunięcia pojazdu i konieczności wydania decyzji.

W jednym przypadku Prezydent Miasta Opola w dniu 17.12.2013r. wydał decyzję nr KM.I.7235.127.2013 w związku z art. 130 ust. 10h i 10j ustawy prawo o ruchu drogowym ustalającą wysokość kosztów za usunięcie i przechowywanie pojazdu marki Opole Ascona (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)w okresie 13.10.2007r. do 03.09.2010r. i zobowiązującą Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu do zapłaty kwoty 8.672,98 zł na rzecz(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.)

W dniu 10.01.2014r. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu złożył do Samorządowego Kolegium Odwoławczego odwołanie od ww. decyzji. W opinii Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego zaskarżona decyzja narusza prawo i powinna zostać wyeliminowana z obrotu prawnego. Stwierdzono, iż w przepisach prawa brak jest materialnoprawnej podstawy uprawniającej starostę (Prezydenta) do nakładania na naczelnika urzędu skarbowego obowiązków w przedmiocie zwrotu kosztów za holowanie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi.

W dniu 30.04.2014r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzja nr SKO.I/40/325/2014/dr postanowiło uchylić zaskarżoną decyzję w całości i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

W zakresie wydawania decyzji dotyczących pojazdów usuniętych po 05.03.2010r.

Ustalono, iż spośród 79 samochodów, w tym 65 nieodebranych przez właścicieli pojazdów i 14 zdemontowanych:

- wydano 9 decyzji, które dotyczyły pojazdów zdemontowanych, w tym 7 decyzji wydano po 22 miesiącach od daty demontażu, a 2 decyzje wydano po 11 miesiącach od daty demontażu. W 3 przypadkach w dniu 01.04.2015r. wszczęto postępowania mające na celu wydanie przedmiotowej decyzji.

W dwóch przypadkach Wydział Komunikacji rozpoczął procedurę ściągania kosztów (decyzji wydanych w dniu 30.04.2014r. KM.I.7235.125.2013.2014 na kwotę 23.250,43 zł i KM.I.7235.118.2013.2014 na kwotę 23.310,43 zł), kwoty te zostały umieszczone w dniu 16.04.2015r. przez pracownika Wydziału Komunikacji w systemie komputerowym KSAT jako należność do zapłaty. W związku z brakiem wpłaty w dniu 05.05.2015r. Wydział Finansowo – Księgowy wysłał do właścicieli tych pojazdów upomnienia. Żadna decyzja nie została jeszcze przekazana do windykacji. W żadnym też przypadku nie zostały naliczone odsetki, o których mowa w art. 130 a ust. 10j Prawo o ruchu drogowym.

W pozostałych 7 przypadkach, tj. decyzjach wydanych w dniu 27.03.2015r. Wydział nie rozpoczął procedury ściągania kosztów. Obecnie pracownik jest na etapie sprawdzania w księgowości, czy właściciel uiścił opłatę.

W przypadku pozostałych 70 pojazdów usuniętych w tym okresie decyzji nie wydano. Z pisemnych wyjaśnień naczelnika Wydziału z dnia 10.02.2015r.  wynika, iż Wydział nie posiadał zdolności organizacyjnych i kadrowych do właściwej realizacji tak skomplikowanego zagadnienia i były podejmowane próby przekazania tego zadania do innych wydziałów (akta kontroli 15/13/I/125-145).

 

Ustalono, że odnośnie pozostałych 70 pojazdów usuniętych w okresie po 05.03.2010r.:

- złożono 63 wnioski do Sądu o orzeczenie przepadku pojazdu,

- Sąd wydał 30 postanowień o przepadku pojazdów.

Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz obustronnie podpisany doręczono kierownikowi kontrolowanej jednostki.

godnie z § 20 ust.1-2  Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.I-0120.1.77.2012 z dnia 25 maja  2012 r. kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo przedstawić  umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia składane są w formie pisemnej w terminie 7 dni roboczych od dnia potwierdzenia odbioru protokołu.

 

 

 

 

[1] Art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 22 lipca 2010r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw:

Jednostki usuwające pojazdy oraz jednostki prowadzące parkingi strzeżone wyznaczone na podstawie obowiązujących przepisów przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy realizują swoje zadania przez okres, na jaki zostały do tego wyznaczone.

Załączniki do pobrania: 2016-03-11 11:00:31 - wystąpienie pokontrolne (54.00 kB)

Ilość odwiedzin: 3092
Nazwa dokumentu: Wydział Komunikacji
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Lisiecka
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Lisiecka, Tadeusz Lech
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2016-03-11 10:51:19
Data udostępnienia informacji: 2016-03-11 10:51:19
Data ostatniej aktualizacji: 2016-03-11 11:01:01

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner