logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   plus kontrole jednostek
   minus kontrole wewnętrzne
      minus W. Administarcyjno Gospodarczy
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Budżetu i Finansów
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Kultury Sportu i Turystyki
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Biuro Projektu Ispa
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Wydział Budżetu-Referat Wymiaru Podatków
      minus Biuro Rady Miasta
      minus Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Polityki Społecznej – Referat Świadczeń Rodzinnych
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Inżynierii Miejskiej
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych
      minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
      minus Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Komunikacji
      minus Miejska Informacja Turystyczna
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn.
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Wydział Finansowo-Księgowy
      minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Finansowo-Księgowy
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
      minus wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Kluby sportowe
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii, Lokalowy, Finansowo - Księgowy
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn. „Budowa obwodnicy północnej dla Miasta Opola nr SPOT/2.2/36/04”
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu ZPORR pn. „Budowa węzła komunikacyjnego – ulica Niemodlińska w Opolu”
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydział Gospodarki, Nieruchomości, Geodezji i Kartografii
      minus Biuro Spraw Międzynarodowych
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomosciami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus WGNGiK, WKSiT, WOŚiR, MZD
      minus Wydziały Urzędu Miasta Opola
      minus Urząd Stanu Cywilnego
      minus Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Kancelaria
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Wydział Świadczeń Socjalnych
      minus Wydział Budżetu
      minus wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Stowarzyszenie
      minus Stosowanie Kpa w zakresie doręczeń. Wydziały UM Opola
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Informatyki
      minus Wydział Komunikacji Referat Wydawania Praw Jazdy
      minus Wydziały Urzędu Miasta Opola - Czynności cywilnoprawne
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydziały Urzędu Miasta - Realizacja obowiązku wynikająca z art. 13 pkt 6 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
      minus Miejski Rzecznik Konsumentów
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Oświaty
      minus Kontrola umów pod kątem realizacji przepisów o gwarancji
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Budżetu, Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydziały UM- Celowość dokonywanych wydatków w § 4390
      minus Biuro Organizacji Transportu Zbiorowego
      minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Referat Nieruchomości Skarbu Państwa, Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Referat Lokalowy Urzędu Miasta Opola
      minus Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Finansowo - Księgowy
      minus Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Gospodarki Nieruchmosciami
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Oswiaty
      minus Biuro Nieruchomosci Skarbu Państwa
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Komunikacji i Transportu Zbiorowego
      minus Wydział Sportu
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Lokalowy
      minus Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomosciami - kontrola kompleksowa
      minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
      minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
      minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawnosci
      minus Wydział Sportu
      minus Biuro Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Biuro Obsługi Inwestorów
      minus Wydziały Urzędu Miasta
      minus Wydział Oświaty
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


KW.1712.00004.2015

        Opole, 27 lipca 2015 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI nr  26/15

Jednostka kontrolowana

Biuro Nieruchomości Skarbu Państwa Urzędu Miasta Opola

Nazwa organu sprawującego nadzór

Prezydent Miasta Opola

Termin przeprowadzenia kontroli

od 09 do 27 lipca 2015 r.

Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko

Wiesław Pałczyńskiinspektor w Wydziale Kontroli Wewnętrznej

Tadeusz Lechgłówny specjalista w Wydziale Kontroli Wewnętrznej

Przedmiot kontroli

Sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej oraz zawieranie umów użyczenia

Okres objęty kontrolą

2014 r.

Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe

Aleksander RogowskiNaczelnik Biura

Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali

Aleksander RogowskiNaczelnik Biura

Pracownicy merytoryczni Biura

Podstawy prawne

  1. Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Opola.
  2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014, poz. 518 ze zmianami).
  3.  Kodeks cywilny.

Cel kontroli

 

Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości postępowania Biura w zakresie realizacji zadań dotyczących sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej oraz w zakresie  zawieranie umów użyczenia.

 Kryteria

1. Zgodnie z  § 26 Regulaminu organizacyjnego do zakresu działania Biura należy:

  1. gospodarowanie zasobem nieruchomości Skarbu Państwa,
  2. prowadzenie spraw związanych z opłatami za użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, dzierżawę, najem oraz użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa,
  3. przekazywanie nieruchomości Skarbu Państwa na cele szczególne,
  4. prowadzenie spraw związanych z wywłaszczaniem i ustalaniem odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości oraz zwrotem wywłaszczonych nieruchomości,
  5. regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa,
  6. przekształcanie prawa użytkowania wieczystego osób fizycznych, ustanowionego na gruntach Skarbu Państwa, w prawo własności,
  7. przejmowanie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa w zamian za zobowiązania podatkowe.

2. Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami - Z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z przepisów niniejszej ustawy oraz odrębnych ustaw, organem reprezentującym Skarb Państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami jest starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, a organami reprezentującymi jednostki samorządu terytorialnego są ich organy wykonawcze.

3. Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami - Organy, o których mowa w art. 11, działające za Skarb Państwa i jednostkę samorządu terytorialnego, są zobowiązane do gospodarowania nieruchomościami w sposób zgodny z zasadami prawidłowej gospodarki.

4. Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami - Zawarcie umów w sprawach, o których mowa w ust. 1-4, wymaga uprzedniej zgody wojewody w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, z wyłączeniem umów zawieranych przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa w odniesieniu do nieruchomości, o których mowa w art. 57 ust. 1, oraz nieruchomości ujętych w ewidencji, o której mowa w art. 60a ust. 2 pkt 1, albo zgody odpowiednio rady lub sejmiku w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego.

5. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami -  Zasobem nieruchomości Skarbu Państwa gospodarują, z zastrzeżeniem art. 43 ust. 2 i 4, art. 51, art. 57 ust. 1, art. 58–60 oraz art. 60a, starostowie, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, a w szczególności:

7) zbywają oraz nabywają, za zgodą wojewody, nieruchomości wchodzące w skład zasobu, z zastrzeżeniem art. 17;

7a) wydzierżawiają, wynajmują i użyczają nieruchomości wchodzące w skład zasobu, przy czym umowa zawierana na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony wymaga zgody wojewody; zgoda wojewody jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość;

6. Zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami - Protokół z przeprowadzonego przetargu oraz protokół z rokowań przy zbyciu w drodze bezprzetargowej stanowią podstawę do zawarcia umowy.

7. Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami - w przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

3) jest najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony.

8. Zgodnie z  art. 35 ust 1, 2, 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami - Właściwy organ sporządza i podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę. Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie właściwego urzędu, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, a także na stronach internetowych właściwego urzędu.

    3. Ustanawianie odrębnej własności lokali w domach wielolokalowych, wchodzących w skład nieruchomości, następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492).

9. Zgodnie z art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami:

    Nieruchomość jest zbywana w drodze bezprzetargowej, jeżeli:

   1) jest zbywana na rzecz osoby, której przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu, stosownie do art. 34;

    2) zbycie następuje między Skarbem Państwa a jednostką samorządu terytorialnego oraz między tymi jednostkami;

   3) jest zbywana na rzecz osób, o których mowa w art. 68 ust. 1 pkt 2;

   4) zbycie następuje w drodze zamiany lub darowizny;

  5) sprzedaż nieruchomości następuje na rzecz jej użytkownika wieczystego;

  6) przedmiotem zbycia jest nieruchomość lub jej części, jeśli mogą poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność lub oddanej w użytkowanie wieczyste osobie, która zamierza tę nieruchomość lub jej części nabyć, jeżeli nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości,

  7) ma stanowić wkład niepieniężny (aport) do spółki albo wyposażenie nowo tworzonej państwowej lub samorządowej osoby prawnej, lub majątek tworzonej fundacji;

  8) jest zbywana na rzecz zarządzającego specjalną strefą ekonomiczną, na której terenie jest położona;

   9) przedmiotem zbycia jest udział w nieruchomości, a zbycie następuje na rzecz innych współwłaścicieli nieruchomości;

  10) jest zbywana na rzecz kościołów i związków wyznaniowych, mających uregulowane stosunki z państwem, na cele działalności sakralnej;

  11) jest sprzedawana partnerowi prywatnemu lub spółce, o której mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, jeżeli sprzedaż stanowi wniesienie wkładu własnego podmiotu publicznego, a wybór partnera prywatnego nastąpił w trybie przewidzianym w art. 4 ust. 1 lub 2 powołanej ustawy;

 12) jest zbywana na rzecz podmiotów, o których mowa w art. 61 ust. 1;

 13) jest zbywana na rzecz spółki celowej utworzonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 (Dz. U. z 2010 r. Nr 26, poz. 133, z późn. zm.9) lub właściwych podmiotów wymienionych w art. 17 ust. 2 tej ustawy, realizujących przedsięwzięcia Euro 2012, w celu ich wykonania, w sytuacji gdy jej nabycie przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego nastąpiło w trybie przepisów ustawy z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012;

 14) jest zbywana na rzecz inwestora realizującego inwestycję w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. Nr 135, poz. 789, z 2012 r. poz. 951 oraz z 2014 r. poz. 40);

 15) jest zbywana na rzecz inwestora realizującego inwestycję w zakresie terminalu lub inwestycję towarzyszącą zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. Nr 84, poz. 700, z późn. zm.10).

10. Zgodnie z art. 710 Kodeksu cywilnego - Przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy.

11. Zgodnie z art. 716 Kodeksu cywilnego -Jeżeli biorący używa rzeczy w sposób sprzeczny z umową albo z właściwościami lub z przeznaczeniem rzeczy, jeżeli powierza rzecz innej osobie nie będąc do tego upoważniony przez umowę ani zmuszony przez okoliczności, albo jeżeli rzecz stanie się potrzebna użyczającemu z powodów nieprzewidzianych w chwili zawarcia umowy, użyczający może żądać zwrotu rzeczy, chociażby umowa była zawarta na czas oznaczony.

Metodyka przeprowadzenia kontroli

  W zakresie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej

W Referacie Księgowości Dochodów Budżetowych Wydziału Finansowo - Księgowego ustalono wpływy w 2014 z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa.

Na podstawie ewidencji prowadzonej przez jednostkę kontrolowaną ustalono ilość sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym. Szczegółową kontrolą objęto wszystkie postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej prowadzone w 2014 r. Dokonano szczegółowej analizy badanej dokumentacji pod kątem zgodności sprzedaży z ustawą o gospodarce nieruchomościami. Sprawdzono czy we wszystkich przypadkach warunki zbycia nieruchomości bez przetargu zostały ustalone zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności sprawdzono:

- czy w każdym przypadku zbycie nieruchomości nastąpiło za zgodą wojewody,

- czy w każdym przypadku cena sprzedaży została ustalona przez biegłego,

  - czy sporządzono wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i czy ujęto w nim wszystkie wymagane przepisami informacje,

  - czy w każdym przypadku sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej dokonano zgodnie z przepisami określonymi w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami,

  - czy w każdym przypadku sporządzono właściwą dokumentację ze sprzedaży w tym trybie a w szczególności czy postępowanie zakończyło się podpisaniem umowy notarialnej (po uprzednim podpisaniu przez strony protokołu z rokowań).

  W zakresie zawierania umowy użyczenia

    Na podstawie ewidencji prowadzonej przez jednostkę kontrolowaną ustalono ilość spraw zarejestrowanych w 2014 r. Dokonano analizy dokumentacji pod kątem zgodności podejmowanych czynności z przepisami Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami.

USTALENIA  KONTROLI

I. w zakresie spraw ogólnych

Pismem z dnia 13 września 2004 r. Prezydent Miasta Opola upoważnił Kierownika Referatu Nieruchomości Skarbu Państwa Pana Aleksandra Rogowskiego do załatwiania w jego imieniu spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa (akta kontroli Nr 15/26/I/6). Aktem notarialnym nr 7298/2008 z dnia 01.08.2008 r. Prezydent Miasta Opola ustanowił swoimi pełnomocnikami Kierownika Referatu Nieruchomości Skarbu Państwa Pana Aleksandra Rogowskiego, (Wyłączono na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2015r., poz.2135 ze zm.) (akta kontroli Nr 15/26/I/5). Aktem notarialnym nr 354/2015 z dnia 27.01.2015 r. Prezydent Miasta Opola udzielił pełnomocnictwa do działania w sprawach z zakresu realizacji ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Kierownikowi Referatu Nieruchomości Skarbu Państwa Panu Aleksandrowi Rogowskiemu, (Wyłączono na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2015r., poz.2135 ze zm.) (akta kontroli Nr 15/26/I/7-8). Dnia 21 kwietnia 2015 r. Prezydent Miasta Opola upoważnił Naczelnika Biura Nieruchomości Skarbu Państwa Pana Aleksandra Rogowskiego do załatwiania w jego imieniu spraw w zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa (akta kontroli Nr 15/26/I/9).

Nieruchomość Skarbu Państwa jest zbywana w trybie bezprzetargowym w przypadkach enumeratywnie wymienionych w art. 37 ust. 2 ustawy, w tym:

     - na rzecz osoby, której przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu (art. 34 ustawy),

    -  na rzecz osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność, o której mowa w art. 68 ust. 1 pkt 2 ustawy,

    -  sprzedaż nieruchomości następuje na rzecz jej użytkownika wieczystego,

    - jest zbywana w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,

    - przedmiotem zbycia jest udział w nieruchomości, a zbycie następuje na rzecz innych współwłaścicieli nieruchomości.

Postępowania w sprawach zbycia w drodze sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste mają charakter cywilnoprawny.

Z ewidencji prowadzonej przez Referat Księgowości Dochodów Budżetowych Wydziału Finansowo - Księgowego wynika, że w 2014r. wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości łącznie z wpłatami rat z lat ubiegłych wyniosły ogółem 1.210.801,08 zł (akta kontroli Nr 15/26/I/10).

            Ze spisu spraw nr 7125 – Wykup mieszkań i lokali przez najemców prowadzonego przez Biuro Nieruchomości Skarbu Państwa wynika, że w 2014 r. dokonano sprzedaży w drodze bezprzetargowej dwóch lokali mieszkalnych na rzecz najemców (akta kontroli Nr 15/26/I/13).

 Ponadto ze spisu spraw nr 6840 – sprzedaż nieruchomości  prowadzonego przez Biuro Nieruchomości Skarbu Państwa wynika, że w 2014 r. rozpoczęto procedurę sprzedaży w drodze bezprzetargowej dwóch nieruchomości gruntowych na poprawienie warunków gospodarowania (akta kontroli Nr 15/26/I/14-15).

Ogółem w 2014 r. w Biurze prowadzone były 4 postępowania w sprawach sprzedaży nieruchomości gruntowych w trybie bezprzetargowym na polepszenie nieruchomości przyległych. Jedno postępowanie zostało zakończone w 2014 r., dwa postępowania zakończono w 2015 r. a jedno postępowanie jest nadal w toku.

W dniu 27.04.2015 r. naczelnik Biura Nieruchomości Skarbu Państwa Urzędu Miasta Opola sporządził sprawozdanie nr BNSP.0643.1.2015.AR. dotyczące gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa za rok 2014. Ze sprawozdania wynika między innymi, że:

Nieruchomości Skarbu Państwa, które wchodziły w skład ewidencji zasobu nieruchomości prowadzonego przez Biuro Nieruchomości Skarbu Państwa Urzędu Miasta Opola w 2014 r. obejmowały 1661 działki o łącznej powierzchni 386,2647 ha, w tym:

- 1528 działek, o łącznej powierzchni 300,0026 ha , zapisanych w ewidencji gruntów jako Skarb Państwa - grupa 1.4, w skład której wchodzą również nieruchomości, które z mocy prawa stały się własnością Gminy Opole, Miasta Opola na prawach powiatu, Województwa Opolskiego, w stosunku do których nie zostały wydane decyzje deklaratoryjne przekazujące ich własność na rzecz ww. jednostek samorządowych (drogi, grunty rolne i inne),

- 112 działek o łącznej powierzchni 78,1080 ha, oddanych w trwały zarząd na rzecz państwowych jednostek administracyjnych wnoszących opłaty za trwały zarząd - grupa 1.3,

-  5 działek o łącznej powierzchni 2,1299 ha, oddanych w trwały zarząd na rzecz państwowych jednostek administracyjnych nie wnoszących opłaty za trwały zarząd - grupa 1.3,

- 16 działek o łącznej powierzchni 6,0242 ha oddanych w użytkowanie i zarząd (są to nieruchomości, które mają inne formy władania oraz są przedmiotem użytkowania) - grupa 1.7.

Ponadto Prezydent Miasta gospodarował na gruntach Skarbu Państwa oddanych w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym i prawnym poprzez naliczanie i aktualizację opłat rocznych z tego tytułu, sprzedaży prawa własności na rzecz użytkowników wieczystych lub przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności w drodze decyzji  administracyjnych.                                                                                                                                                                                                                                         Łączna powierzchnia nieruchomości Skarbu Państwa oddanych w użytkowanie wieczyste wynosiła  924,5925 ha i obejmowała 2076 działek.

Powierzchnia nieruchomości i ilość działek Skarbu Państwa w ciągu roku ulegała zmianie w wyniku sprzedaży, przekształceń, darowizn lub nabycia na własność Skarbu Państwa.

W ramach gospodarowania nieruchomościami z zasobu Skarbu Państwa, Prezydent Miasta podejmował w roku 2014 następujące działania:

    -  zawarł 1 umowę notarialną na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej   w trybie bezprzetargowym, obejmującą działkę nr 9/1 Nowa Wieś Królewska pow. 0,2483 ha za kwotę 360 474,00 zł,(brutto),

    - zawarł 2 umowy notarialne na sprzedaż dwóch lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu, usytuowanym w budynku przy ul. Sieradzkiej na działce Nr. 130/7, km 1 obręb Kolonia Gosławice  za cenę 63 972 zł (zastosowano 80% bonifikaty) oraz ułamkowa część gruntu oddana w użytkowanie wieczyste – pierwsza  opłat za kwotę 929,50 zł.

    - zawarł 4 umowy notarialne na dokonanie darowizny nieruchomości Skarbu Państwa  na  rzecz Gminy Opole o łącznej powierzchni 3,1907 ha o wartości 1 079 760,00 zł,

    - zawarł 2 umowy notarialne o ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach Skarbu   Państwa, wartości odpłatnej służebności wyniosła 7 216,41 zł.

    -   wydał 2 decyzje administracyjne ustanawiając prawo trwałego  zarządu na rzecz: 

  

Załączniki do pobrania: 2016-03-15 10:47:12 - Wystąpienie pokontrolne (29.50 kB)

Ilość odwiedzin: 2706
Nazwa dokumentu: Biuro Nieruchomosci Skarbu Państwa
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Lisiecka
Osoba, która odpowiada za treść: Wiesław Pałczyński, Tadeusz Lech
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2016-03-15 10:39:05
Data udostępnienia informacji: 2016-03-15 10:39:05
Data ostatniej aktualizacji: 2016-03-15 10:47:48

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner