logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
minus Sprawy komórek organizacyjnych
   minus Urząd Stanu Cywilnego
   minus Miejski Rzecznik Konsumentów
   minus Wydział Spraw Obywatelskich
   plus Wydział Inwestycji Miejskich
   plus Wydział Sportu
   minus Wydział Komunikacji
   minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
      plus Ewidencja Stowarzyszeń zwykłych prowadzona przez Prezydenta Miasta Opola
      plus Nadzór Prezydenta nad organizacjiami pozarządowymi
      plus PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
      plus Sprawozdania
      plus Konkursy
      plus Tryb pozakonkursowy
      minus Nabór kandydatów do komisji konkursowych z pożytku publicznego
      minus Konsultacje społeczne
         plus Konsultacje - prawo miejscowe
         minus Konsultacje Społeczne 2016
            plus Zarządzenia Prezydenta
            plus Społeczna Rada Konsultacji
            plus Roczny Plan Konsultacji
            minus Realizacja Planu
               minus Akcja Informacyjna
                  minus Akcja informacyjna ws. konsultacji
               plus Raporty z konsultacji
         plus Konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi
         minus Konsultacje ws. inicjatywy lokalnej
         plus Konsultacje społeczne 2017
         plus Korekta Rocznego Planu Konsultacji na 2017 rok
         minus Prezydent Miasta Opola zaprasza na konsultacje z organizacjami pozarządowymi w sprawie inicjatywy lokalnej
         plus Zarządzenie w sprawie konsultacji z mieszkańcami Miasta Opola dot. Uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Opola
         plus Konsultacje społeczne 2018
         plus Konsultacje społeczne 2019
         plus Konsultacje Społeczne 2020
      plus Opolska Rada Działalności Pożytku Publicznego
      plus Konkurs im. Jana Całki za 2018 rok
      plus Budżet Obywatelski
      plus Inicjatywa Lokalna
      minus Rezerwacja sali
      plus Dzielnice Opola (Kadencje 2015-2019 / 2017-2019)
      plus Dzielnice Opola (Kadencja: 2019-2024)
      plus Konkurs im. Jana Całki
   plus Wydział Promocji
   plus Wydział Polityki Społecznej
   minus Biuro Nadzoru Odbioru Odpadów Komunalnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


W dniu 22 września 2016 r.  zgodnie z § 12 uchwały nr XXX/543/16 Rady Miasta Opola z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Opolską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Opol. z 2 września 2016 r., poz. 1804)

 

rozpoczyna się Akcja informacyjna do konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami oraz Opolską Radą Działalności Pożytku Publicznego nad projektami uchwał:

 

  1. Program współpracy Miasta Opola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2017

 

Zgodnie z art. 5a. ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016, poz. 239 z późn. zm.) przyjęcie przez Radę Miasta Opola rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017r. wymaga uprzednich konsultacji projektu uchwały z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami a następnie uzyskania opinii Opolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Przedmiot konsultacji Programu współpracy Miasta Opola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2017 dotyczyć będzie: celu głównego i celów szczegółowych programu; zasad współpracy; zakresu przedmiotowego; form współpracy, o których mowa w art. 5 ust. 2; priorytetów zadań publicznych; okresu realizacji programu; sposobu realizacji programu; wysokości środków planowanych na realizację programu; sposobów oceny realizacji programu; informacji o sposobie tworzenia programu oraz o  przebiegu konsultacji; trybie powoływania i zasad działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.

Program sporządzany jest w każdym roku budżetowym i musi być kompatybilny  z Wieloletnim programem współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na lata 2016 – 2018.

 

  1. Uchwała w sprawie trybu powoływania członków oraz  organizacji i trybu działania Opolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

 

Zgodnie z art. 41g  ww. Rada Miasta Opola ma obowiązek określić w drodze uchwały, tryb powoływania członków oraz organizację i tryb działania Opolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, biorąc pod uwagę potrzebę zapewnienia reprezentatywności organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3, terminy i sposób zgłaszania kandydatur na członków Rady   oraz potrzebę zapewnienia sprawnego funkcjonowania Rady.

Nowa uchwała uchylać będzie dotychczasową uchwałę, ponieważ  zaproponowane zmiany są istotne i dość znaczne. Uchwała podejmie także regulacje dotyczące obowiązku tworzenia wewnętrznego Regulaminu przez Radę, który z praktycznego punktu widzenia jest konieczny, a w chwili obecnej brak podstaw do jego przyjęcia przez Radę. Działalności Pożytku Publicznego jest bardzo ważnym organem doradczym Prezydenta Miasta Opola.  Nowa uchwała doprecyzuje kwestie, które w praktyce stosowania okazały się niejasne. Także liczebność i skład Rady powinny uwzględniać nowe granice Opola. W nowej uchwale przepisy zostaną odpowiednio pogrupowane w celu zachowania maksymalnej przejrzystości regulacji. Opolska Rada

 

ZACHĘCAMY DO WZIECIA UDZIAŁU W KONSULTACJACH,

które odbędą się niezwłocznie po zakończeniu Akcji informacyjnej.

 

Kontakt: ngo@um.opole.pl

Załącznik: Ogłoszenie Prezydenta Miasta Opola z dnia 22 września 2016 r.

 

 

Załączniki do pobrania: 2016-09-22 13:39:18 - Ogłoszenie Prezydenta Miasta Opole z dnia 22 września 2016r. (272.38 kB)

Ilość odwiedzin: 570
Nazwa dokumentu: Akcja informacyjna ws. konsultacji
Skrócony opis: dot. 1. Programu współpracy z organizacjami 2. Uchwały dot. Opolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
Podmiot udostępniający: Centrum Dialogu Obywatelskiego
Osoba, która wytworzyła informację: Adrianna Paroń
Osoba, która odpowiada za treść: Adrianna Paroń
Osoba, która wprowadzała dane: Adrianna Paroń
Data wytworzenia informacji: 2016-09-22 13:34:59
Data udostępnienia informacji: 2016-09-22 13:34:59
Data ostatniej aktualizacji: 2016-09-22 13:41:05

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner