logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   plus kontrole jednostek
   minus kontrole wewnętrzne
      minus W. Administarcyjno Gospodarczy
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Budżetu i Finansów
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Kultury Sportu i Turystyki
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Biuro Projektu Ispa
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Wydział Budżetu-Referat Wymiaru Podatków
      minus Biuro Rady Miasta
      minus Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Polityki Społecznej – Referat Świadczeń Rodzinnych
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Inżynierii Miejskiej
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych
      minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
      minus Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Komunikacji
      minus Miejska Informacja Turystyczna
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn.
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Wydział Finansowo-Księgowy
      minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Finansowo-Księgowy
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
      minus wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Kluby sportowe
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii, Lokalowy, Finansowo - Księgowy
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn. „Budowa obwodnicy północnej dla Miasta Opola nr SPOT/2.2/36/04”
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu ZPORR pn. „Budowa węzła komunikacyjnego – ulica Niemodlińska w Opolu”
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydział Gospodarki, Nieruchomości, Geodezji i Kartografii
      minus Biuro Spraw Międzynarodowych
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomosciami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus WGNGiK, WKSiT, WOŚiR, MZD
      minus Wydziały Urzędu Miasta Opola
      minus Urząd Stanu Cywilnego
      minus Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Kancelaria
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Wydział Świadczeń Socjalnych
      minus Wydział Budżetu
      minus wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Stowarzyszenie
      minus Stosowanie Kpa w zakresie doręczeń. Wydziały UM Opola
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Informatyki
      minus Wydział Komunikacji Referat Wydawania Praw Jazdy
      minus Wydziały Urzędu Miasta Opola - Czynności cywilnoprawne
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydziały Urzędu Miasta - Realizacja obowiązku wynikająca z art. 13 pkt 6 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
      minus Miejski Rzecznik Konsumentów
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Oświaty
      minus Kontrola umów pod kątem realizacji przepisów o gwarancji
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Budżetu, Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydziały UM- Celowość dokonywanych wydatków w § 4390
      minus Biuro Organizacji Transportu Zbiorowego
      minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Referat Nieruchomości Skarbu Państwa, Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Referat Lokalowy Urzędu Miasta Opola
      minus Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Finansowo - Księgowy
      minus Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Gospodarki Nieruchmosciami
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Oswiaty
      minus Biuro Nieruchomosci Skarbu Państwa
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Komunikacji i Transportu Zbiorowego
      minus Wydział Sportu
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Lokalowy
      minus Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomosciami - kontrola kompleksowa
      minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
      minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
      minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawnosci
      minus Wydział Sportu
      minus Biuro Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


KW.1712.00008.2015

                       Opole, 24 lutego 2016r.

PROTOKÓŁ KONTROLI (uproszczonej) nr  46/15

Jednostka kontrolowana

Wydział Komunikacji i Transportu Zbiorowego Urzędu Miasta Opola

Nazwa organu sprawującego nadzór

Prezydent Miasta Opola

Termin przeprowadzenia kontroli

12.11.2015r. - 31.01.2016r.

Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko

Łukasz Drożdżyński specjalista w Wydziale Kontroli Wewnętrznej

Mateusz Wołk - specjalista w Wydziale Kontroli Wewnętrznej

Przedmiot kontroli

Prawidłowość postępowania przy sporządzaniu dokumentów przekazanych do sądu oraz prokuratury w sprawie samochodu marki Mercedes (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2016 r. poz.922) oraz prawidłowość dokonania wpisu do dowodu rejestracyjnego właścicieli pojazdu

Okres objęty kontrolą

2003 - 2015r.

Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe

Tomasz Zawadzki – Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu Zbiorowego

Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali

Tomasz Zawadzki – Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu Zbiorowego(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2016 r. poz.922) – Kierownik Referatu Komunikacji w Wydziale Komunikacji i Transportu Zbiorowego

(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2016 r. poz.922) – Inspektor w Referacie Komunikacji w Wydziale Komunikacji i Transportu Zbiorowego

Podstawy prawne

 1. Ustawa  z dnia 20 czerwca 1997r.  Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2003r. nr 58  poz. 515).
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz.U. z 2002 r. nr 133 poz. 1123).
 3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. - Prawo bankowe (Dz.U. nr 140 poz. 93.     
 4. Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Opola.
 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U. nr 192 poz.1878).
 6. Rozporządzenie Ministra Transportu I Gospodarki Morskiej z dnia 14 grudnia 2000r. w sprawie szczegółowych czynności organów związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 37).
 7. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego
  (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 98 poz.1071).
 8. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. 2014 r. poz.1502).

Cel kontroli

Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości postępowania przy sporządzaniu dokumentów przekazanych do sądu oraz prokuratury w sprawie samochodu marki Mercedes (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2016 r. poz.922) oraz prawidłowości dokonania wpisu do dowodu rejestracyjnego właścicieli pojazdu.

Metodyka przeprowadzenia kontroli

Zapoznano się z przepisami dot. rejestracji pojazdów. Przeanalizowano dokumentację dot. rejestracji pojazdu (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2016 r. poz.922) znajdującą się w Wydziale Komunikacji i Transportu Zbiorowego Urzędu Miasta Opola. W dniu 11.01.2016r. w Wydziale Kontroli Wewnętrznej odbyło się spotkanie z panią (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2016 r. poz.922) kierownikiem Referatu Komunikacji Urzędu Miasta Opola, w którym udział wzięli prowadzący kontrolę oraz naczelnik Wydziału Kontroli.

W dniu 29.01.2016 r. w Wydziale Kontroli Wewnętrznej odbyło się spotkanie z Naczelnikiem Wydziału Komunikacji i Transportu Zbiorowego Urzędu Miasta Opola.

Kryteria

 1. Zgodnie z § 30 ust. 2 pkt 2 i 3 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Opola do zakresu działania Wydziału Komunikacji i Transportu Zbiorowego należy:
 1. rejestracja i wyrejestrowywanie pojazdów oraz przyjmowanie zawiadomień o zbyciu, nabyciu pojazdu,
 2. dokonywanie zmian i adnotacji w dowodach rejestracyjnych i kartach pojazdów oraz wydawanie skierowań na dodatkowe badania techniczne pojazdów.
 3. Zgodnie z art. 72 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym:

Rejestracji dokonuje się na podstawie:

  1)   dowodu własności pojazdu lub dokumentu potwierdzającego powierzenie pojazdu, o którym mowa w art. 73 ust. 5;

  2)   karty pojazdu, jeżeli była wydana;

  3)   wyciągu ze świadectwa homologacji albo odpisu decyzji zwalniającej pojazd z homologacji, jeżeli są wymagane;

  4)   zaświadczenia o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, jeżeli jest wymagane;

  5)   dowodu rejestracyjnego, jeżeli pojazd był zarejestrowany;

  6)   dowodu odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z zagranicy i jest rejestrowany po raz pierwszy;

 1. Zgodnie z art. 80a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym:

1. Tworzy się centralną ewidencję pojazdów, zwaną dalej "ewidencją".

2. W ewidencji gromadzi się dane i informacje o pojazdach zarejestrowanych oraz o ich właścicielach lub niektórych posiadaczach.

 1. Zgodnie z § 14 ust. 1 pkt. 13 Instrukcji w sprawie rejestracji pojazdów z  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach.
  Dowód rejestracyjny, pozwolenie czasowe, w tym pozwolenie czasowe badawcze, z zastrzeżeniem ust. 2-6, wystawia się zgodnie z następującymi zasadami:

"Adnotacje urzędowe" - wpisuje się następujące skróty odpowiadające treści adnotacji:

a) "Współwłaściciel ..." - podając dane współwłaściciela zgodnie z zakresem danych określonym w § 3 rozporządzenia - dotyczy pojazdów stanowiących współwłasność dwóch osób,

b) "Współwłasność" - jeżeli pojazd stanowi współwłasność większej niż określona w lit. a) liczby osób,

 1. Zgodnie z § 1 ust. 1 załącznika do rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 grudnia 2000r. (poz. 37).

Rejestrując pojazd, z zastrzeżeniem ust. 2—10 oraz § 3, organ rejestrujący:

1) przyjmuje wniosek o rejestracji  pojazdu z dołączonymi

dokumentami określonymi w rozporządzeniu

o rejestracji pojazdów, sprawdzając zgodność zawartych

w nich danych dotyczących:

a) właściciela pojazdu,

b) pojazdu — danych identyfikacyjnych i technicznych,                    

 1. Zgodnie z § 6. 1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach  (Dz. U. z dnia 14 listopada 2003r.):     
  Ustala się wzór karty informacyjnej pojazdu, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia. 2. Kartę informacyjną pojazdu sporządza organ rejestrujący w czasie rejestracji pojazdu. Karta informacyjna pojazdu zawiera dane i informacje zamieszczone w bazie danych.
 2. Zgodnie z § 2. 1 załącznika nr 1 do Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z  dnia 27 września 2003r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z dnia 14 listopada 2003r.):

 Rejestrując czasowo pojazd, z zastrzeżeniem ust. 2-6, organ rejestrujący:

  1)   zamieszcza na dowodzie własności adnotację o treści: "Pojazd zarejestrowany, Nr rej. ..., data ...", wpisując numer rejestracyjny pojazdu i datę rejestracji, oraz przystawia pieczątkę organu rejestrującego, wykonuje kserokopię tego dokumentu, dowód własności zwraca właścicielowi pojazdu;

  2)   nadaje pojazdowi numer rejestracyjny i na podstawie przedstawionych dokumentów zamieszcza w bazie danych dane i informacje zgodnie z zakresem określonym w § 3 rozporządzenia;

  3)   sporządza kartę informacyjną pojazdu, którą okazuje właścicielowi pojazdu do sprawdzenia zgodności zamieszczonych danych i informacji oraz podpisu;

 1. Zgodnie z art. 101 ustawy z dnia 9 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (Dz. U. z dnia 21 listopada 1997r.)

 1. Zabezpieczenie wierzytelności banku może być dokonane w drodze przeniesienia na bank przez dłużnika, do czasu spłaty zadłużenia wraz z należnymi odsetkami i prowizją, prawa własności rzeczy ruchomej lub papierów wartościowych.

 1. Zgodnie z art. 217 § 1 i 2  Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U z 2000r. nr 98 poz.1071):         
  Organ administracji publicznej wydaje zaświadczenie na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie.       
  § 2. Zaświadczenie wydaje się, jeżeli:
  1) urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa,     
  2)  osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.  

   
 2. Zgodnie z art. 218. § 1 i Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j Dz. U z 2000r. nr 98 poz.1071):  
  § 1. W przypadkach, o których mowa w art. 217 § 2 pkt 2, organ administracji  publicznej obowiązany jest wydać zaświadczenie, gdy chodzi o potwierdzenie faktów albo stanu prawnego, wynikających z prowadzonej przez ten organ ewidencji, rejestrów bądź z innych danych znajdujących się w jego posiadaniu.

§ 2. Organ administracji publicznej, przed wydaniem zaświadczenia, może przeprowadzić w koniecznym zakresie postępowanie wyjaśniające.

 1. Zgodnie z art. 108 § 1 Kodeksu Pracy (t.j Dz.U 2014 r. poz.1502) za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy, pracodawca może stosować:

1)   karę upomnienia;

2)   karę nagany.

 1. Zgodnie z art. 109 § 1 Kodeksu pracy (t.j Dz.U 2014 r. poz.1502) kara nie może być zastosowana po upływie 2 tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia.

Ustalenia kontroli

I. W zakresie wydania pozwolenia czasowego pojazdu Mercedes Benz 303

Ustalenia

W dniu 10.12.2003r. Pan (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2016 r. poz.922) złożył w Wydziale Komunikacji Urzędu Miasta Opola wniosek o dokonanie czasowej rejestracji pojazdu marki Mercedes - Benz 303(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2016 r. poz.922). Do wniosku załączono następujące dokumenty:

 • dotychczasowy dowód rejestracyjny pojazdu,
 • tablice rejestracyjne,
 • pismo z dnia 17.11.2003r. Górnośląskiego Banku Gospodarczego SA oddział Bytom informujące o spłacie kredytu,
 • zwrotną umowę przewłaszczenia rzeczy ruchomej (akta kontroli Nr15/46/I/1-6).

Z dołączonego do wniosku dowodu rejestracyjnego pojazdu wydanego przez Prezydenta Miasta Bytomia wynika, że właścicielem pojazdu jest Górnośląski Bank Gospodarczy SA oddział Bytom, natomiast użytkownikami pojazdu są(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2016 r. poz.922)

W piśmie Górnośląskiego Banku Gospodarczego SA oddział Bytom z dnia 17.11.2003r. adresowanym do Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Opola widnieje zapis o spłacie kredytu przez(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2016 r. poz.922). Zabezpieczeniem spłaty kredytu było przewłaszczenie przez GBG SA Odział w Bytomiu Samochodu Mercedes Benz 0303 (…) będącego(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2016 r. poz.922). W związku z tym Górnośląski Bank Gospodarczy SA oddział w Bytomiu poprosił o zmianę zapisu dotyczącego właściciela w dowodzie rejestracyjnym na(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2016 r. poz.922).    
W zwrotnej umowie przewłaszczeniowej osobą wskazaną jako właściciel jest również(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2016 r. poz.922). Decyzją z dnia 10.12.2003r. pojazd marki Mercedes-Benz został czasowo zarejestrowany. Wydano pozwolenie czasowe seria (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2016 r. poz.922) oraz nalepkę kontrolną. W pozwoleniu tym jako właściciel figuruje pan (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2016 r. poz.922) adnotacjach widnieje jedynie wpis o terminie badań technicznych.

Wnioski

Pozwolenie zostało wydane wnioskodawcy zgodnie z obwiązującymi wówczas przepisami prawa oraz na podstawie właściwych dokumentów. Pan (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2016 r. poz.922) został wpisany jako właściciel pojazdu na podstawie dołączonych do wniosku dokumentów, z których wynikało, że jest jedynym właścicielem pojazdu. W wydanej decyzji figuruje tylko pan(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2016 r. poz.922).

II. W zakresie rejestracji pojazdu

Ustalenia

     Dnia 04.01.2004r. do Urzędu Miasta Opola wpłynęło potwierdzenie z Urzędu Miasta Bytomia z dnia 17.12.2003r. Z pisma tego wynika, że właścicielem pojazdu Mercedes Benz 303 zarejestrowanego w Urzędzie Miasta Bytom był Górnośląski Bank Gospodarczy SA O/Bytom. Ponadto w piśmie tym Urząd Miasta Bytomia potwierdził, że pojazd ten został zarejestrowany w Urzędzie Miasta Opola na(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2016 r. poz.922). Do przesłanego potwierdzenia został dołączony rachunek  uproszczony nr 10/98/KOMIS z dnia 17.03.1998r., z którego wynika, iż nabywcą pojazdu jest firma(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2016 r. poz.922). Rachunek został potwierdzony za zgodność z oryginałem przez Urząd Miejski w Bytomiu.
Dnia 09.01.2004r. pan (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2016 r. poz.922) złożył w Wydziale Komunikacji Urzędu Miasta Opola wniosek o dokonanie rejestracji pojazdu marki Mercedes - Benz 303, dołączając do wniosku pozwolenie tymczasowe, w którym widnieje jako jedyny właściciel pojazdu (akta kontroli Nr15/46/I/7-10). Tego samego dnia otrzymał decyzję o rejestracji pojazdu wraz z dowodem rejestracyjnym seria DR/ABB 4359075. W decyzji nie ma informacji o współwłasności pojazdu, zaś w  dowodzie  w rubryce adnotacje wpisana jest jako współwłaściciel pojazdu (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2016 r. poz.922) od dnia 10.12.2003r. Decyzja zawiera pouczenie o przysługującym stronie prawie do wniesienia odwołania. Z badanej dokumentacji wynika, że Pan (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2016 r. poz.922) nie odwołał się od tej decyzji. Z wyjaśnień kierownika wynika, że wpis o współwłasności mógł zostać dokonany po wydaniu decyzji.

Należy zaznaczyć, ze w aktach pojazdu nie znajduję się pisemny wniosek o dopisanie pani (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2016 r. poz.922) jako współwłaściciela pojazdu.

     W dokumentacji rejestracji pojazdu (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2016 r. poz.922) znajduję się Karta informacyjna pojazdu z której wynika, że właścicielem pojazdu jest(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2016 r. poz.922). Nie występuje w niej zapis o współwłasności pojazdu (akta kontroli Nr15/46/I/15-16). Z wyjaśnień obecnego kierownika referatu komunikacji Wydziału Komunikacji i Transportu Zbiorowego Urzędu Miasta Opola wynika, że karta ta została wygenerowana podczas rejestracji pojazdu w dniu 09.01.2004r. zgodnie z treścią wydanej decyzji o rejestracji pojazdu.      

Wnioski

Rejestracji dokonano na podstawie właściwych dokumentów tj.: pozwolenia czasowego oraz potwierdzenia Prezydenta Miasta Bytomia o wyrejestrowaniu pojazdu. W dokumentach tych jako właściciel figuruje jedynie(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2016 r. poz.922). W wydanej decyzji figuruje tylko pan(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2016 r. poz.922).

Po dokonaniu rejestracji pojazdu w wydanym dowodzie rejestracyjnym wpisano(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2016 r. poz.922)jako współwłaściciela pojazdu od dnia 10.12.2003r. co nie wynika z powyższych dokumentów. Z tego też względu Pani (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2016 r. poz.922) nie powinna  zostać wpisana jako współwłaściciel pojazdu do dowodu rejestracyjnego wydanego przez Urząd Miasta Opola. Jedynym dokumentem na jakim figuruje (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2016 r. poz.922) jest rachunek uproszczony. Nie mógł on stanowić podstawy do dokonania wpisu o współwłasności  z datą 10.12.2003r. ponieważ wpłynął do Urzędu Miasta Opola w dniu 04.01.2004r. Fakt, iż (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2016 r. poz.922) figurowała w dowodzie rejestracyjnym wydanym przez Prezydenta Miasta Bytomia jako użytkownik także nie mógł stanowić podstawy do wpisania jej jako współwłaściciela pojazdu. Pojęcia użytkownika i współwłaściciela nie są tożsame. W Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach - prawodawca wyraźnie rozróżnił te pojęcia.

III. W zakresie dopisania Banku Spółdzielczego w Łubnianach do dowodu rejestracyjnego

Ustalenia

W dniu 29.04.2004r. pani (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2016 r. poz.922) jako współwłaściciel pojazdu złożyła w Wydziale Komunikacji wniosek o dokonanie zmiany w dowodzie rejestracyjnym pojazdu marki Mercedes – Benz 0303 nr rejestracyjny (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2016 r. poz.922) przez dopisanie jako współwłaściciela Banku Spółdzielczego w Łubnianach. Do wniosku dołączono umowę przewłaszczenia rzeczy na zabezpieczenie zobowiązania zawartą między Bankiem Spółdzielczym w Łubnianach a (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2016 r. poz.922) oraz pismo z banku do Wydziału Komunikacji z prośbą o dopisanie banku jako współwłaściciela pojazdu. Należy zauważyć iż w §3 umowy przewłaszczenia, Bank upoważnia przewłaszczającego, którym jest również Pani(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2016 r. poz.922), do dopisania Banku Spółdzielczego w Łubnianach do dowodu rejestracyjnego, jako współwłaściciela pojazdu.

Bank Spółdzielczy w Łubnianach w adnotacjach dowodu rejestracyjnego pojazdu figuruje jako współwłaściciel od dnia 29.04.2004r. (akta kontroli Nr15/46/I/11-14).

Wnioski

Dopisania w dowodzie rejestracyjnym banku jako trzeciego współwłaściciela pojazdu dokonano zgodnie z obowiązującymi wówczas procedurami. Wniosek został złożony przez panią (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2016 r. poz.922) która figurowała w dowodzie rejestracyjnym jako współwłaściciel pojazdu oraz zgodnie z §3 umowy przewłaszczenia posiadała upoważnienie do dopisania Banku Spółdzielczego w Łubnianach do dowodu rejestracyjnego. Dopisania banku do dowodu rejestracyjnego dokonano na podstawie dołączonych do wniosku właściwych dokumentów.

W wydziale Komunikacji Urzędu Miasta Opola znajdowało się pełnomocnictwo udzielone w dniu 28.10.2003r. pani (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2016 r. poz.922) do reprezentowania jego osoby jako pełnomocnika w tut. wydziale Komunikacji. Należy jednak zauważyć, że w/w pełnomocnictwo nie znajdowało się w aktach pojazdu lecz zostało ujawnione kontrolującym w trakcie udzielania wyjaśnień. Nie można rozstrzygnąć czy (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2016 r. poz.922) posługiwała się tym pełnomocnictwem w sprawach związanych z przedmiotowym pojazdem (akta kontroli Nr15/46/I/36). Z wyjaśnień kierownika referatu komunikacji wynika, że do roku 2006 upoważnienia były przedstawiane każdorazowo przy załatwianiu poszczególnych spraw i pracownik odpowiedzialny za załatwienie sprawy nie zawsze je kserował i dołączał do akt.

IV. W zakresie wydania zaświadczenia (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2016 r. poz.922)

Ustalenia

     Pani (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2016 r. poz.922) w dniu 09.09.2009r. wystąpiła do Wydziału Komunikacji z prośbą o wydanie zaświadczenia od kiedy figuruje jako współwłaściciel pojazdu marki Mercedes – Benz (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2016 r. poz.922) celem przedłożenia informacji do sądu. Dnia 11.09.2009r. działając na mocy upoważnienia kierownik referatu komunikacji (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2016 r. poz.922) wydała zaświadczenie informujące, że (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2016 r. poz.922) figuruje  jako współwłaściciel pojazdu marki Mercedes – Benz (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2016 r. poz.922) od dnia 10.12.2003r. (akta kontroli Nr15/46/I/17-20). Z wyjaśnień udzielonych przez w/w pracownika wynika, że w wydziale nie było procedury dot. wydawania zaświadczeń. Zaświadczenie w tej sprawie wydane było na podstawie dowodu rejestracyjnego (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2016 r. poz.922) oraz ewidencji w systemie komputerowym (akta kontroli Nr15/46/I/21). W pozwoleniu czasowym wydanym w dniu 10.12.2003r. jako właściciel wpisany jest(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2016 r. poz.922), w adnotacjach widnieje jedynie zapis o terminie badań technicznych.

Wnioski

Zaświadczenie to zostało wydane na podstawie danych zawartych w ewidencji oraz w dowodzie rejestracyjnym znajdującym się w aktach pojazdu. Wnioskodawca jako swój interes prawny wykazał potrzebę przedstawienia zaświadczenia przed sądem.

V. W zakresie udzielanych odpowiedzi do sądu

Ustalenia

     Sąd Rejonowy VII Wydział Karny w Opolu pismem nr VII K 1490/09 z dnia 02.09.2010r. kierowanym do Prezydenta Miasta Opola zwrócił się o udzielenie informacji w jakim okresie ewentualnie w jakich okresach (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2016 r. poz.922) figurowała w rejestrze jako współwłaściciel pojazdu marki Mercedes Benz (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2016 r. poz.922) oraz na jakiej podstawie (akta kontroli Nr15/46/I/22). W odpowiedzi na w/w pismo ówczesny Naczelnik Wydziału Komunikacji Gerard Żakowski działając z upoważnienia Prezydenta Miasta pismem z dnia 09.09.2010r. przekazał informacje, iż Pani (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2016 r. poz.922) figuruje w ewidencji pojazdów jako współwłaściciel autobusu (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2016 r. poz.922) od dnia 10.12.2003r.  Podając, że podstawą wpisu o współwłasności były następujące dokumenty:

 • dowód rejestracyjny Serii DR/AAA nr 4236408 wydany w dniu 08.12.2000r. przez Prezydenta Miasta Bytomia, w którym jako użytkownicy figurują(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2016 r. poz.922),
 • umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie nr 421/700575/K/3/98 z dnia 19.03.1998r.,
 • umowa przeniesienia własności rzeczy ruchomej – zwrotna z dnia 17.11.2003r.,
 • uwierzytelniona kserokopia rachunku uproszczonego nr 10/98/KOMIS z dnia 17.03.1998r. dołączona do potwierdzenia danych w/w pojazdu z Urzędu Miasta Bytomia (akta kontroli Nr15/46/I/23-28).

Sąd Rejonowy w Opolu I Wydział Cywilny  w sprawie wniosku (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2016 r. poz.922) z udziałem (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2016 r. poz.922) o zniesienie współwłasności pismem Sygn. Akt I Ns 1427/09 z dnia 23.09.2013r. zwrócił się w sprawie Mercedesa Benz 0303 (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2016 r. poz.922), (…) o przesłanie kserokopii umowy kupna sprzedaży tegoż pojazdu oraz innych wniosków złożonych w sprawie pojazdu, w tym wniosku o wpisanie w dowodzie rejestracyjnym (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2016 r. poz.922) jako współwłaścicielki pojazdu (akta kontroli Nr15/46/I/29).

W odpowiedzi na ww. pismo ówczesny Naczelnik Wydziału Komunikacji pismem nr KM.III.5411.269.2013 z dnia 30.09.2013r. przesłał żądane kserokopie dokumentów dot. pojazdu Mercedes-Benz (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2016 r. poz.922)  (akta kontroli Nr15/46/I/30). Należy  również zauważyć, że  w okresie objętym kontrolą w wydziale Komunikacji obowiązywały druki wniosków w sprawie zmiany wpisu o własności pojazdu w dowodzie rejestracyjnym. Zespół kontrolny stwierdził, że w aktach pojazdu brak jest pisemnego wniosku o dopisanie(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2016 r. poz.922)jako współwłaściciela przedmiotowego pojazdu.

Wnioski

W zakresie wskazania, że podstawą dokonania wpisu o współwłasności pojazdu były:

- dowód rejestracyjny, w którym jako użytkownicy figurują(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2016 r. poz.922). Zdaniem kontrolujących udzielona odpowiedź była zgodna ze stanem faktycznym, przy czym należy odróżnić pojęcie użytkownika od współwłaściciela,

- umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie, której stroną jest(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2016 r. poz.922). Udzielona odpowiedź była zgodna ze stanem faktycznym, jednak dokument nie potwierdza aby pani (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2016 r. poz.922) była współwłaścicielem  pojazdu,

- umowa przeniesienia rzeczy ruchomej-zwrotna, której stroną jest(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2016 r. poz.922). Udzielona odpowiedź była zgodna ze stanem faktycznym jednak dokument  ten również nie świadczy o prawie współwłasności pojazdu pani(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2016 r. poz.922),

- uwierzytelniona kserokopia rachunku uproszczonego z dnia 17.03.1998r., w której jako nabywca pojazdu figuruje firma(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2016 r. poz.922).  Dokument ten znajdował się w aktach pojazdu, jednak nie mógł być on podstawą dokonania wpisu o współwłasności pojazdu od dnia 10.12.2003r, ponieważ wpłynął do Urzędu Miasta Opola w dniu 04.01.2004r.
VI. W zakresie udzielanych odpowiedzi do prokuratury z dnia 7.11.2012r.

Ustalenia

     W związku z toczącym się postępowaniem prowadzonym o czyn z art. 270 § 1 k.k i art.233 § 1 k.k Prokuratura Rejonowa w Opolu pismem Sygn. akt. 3 Ds.307/12 z dnia 24.10.2012r. zwróciła się do Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Opola o przesłanie informacji na jakiej podstawie – z czyjego wniosku został dokonany wpis w dowodzie rejestracyjnym  pojazdu Mercedes (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2016 r. poz.922)   z dnia 10.12.2003r. o ustanowieniu współwłasności w/w pojazdu na rzecz (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2016 r. poz.922)  (akta kontroli Nr15/46/I/31).

W odpowiedzi na w/w pismo w dniu 07.11.2012r. pismem nr KMIII.5411.259.2012 ówczesny Naczelnik Wydziału Komunikacji poinformował, że wpis o współwłasności pojazdu marki Mercedes – Benz (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2016 r. poz.922) z dnia 10.12.2003r. został dokonany na podstawie następujących dokumentów załączonych do wniosku z dnia 10.12.2003r. przez (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2016 r. poz.922) tj.:

 1. umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie nr 421/700575/K/3/98 z dnia 19.03.1998r. wraz z wekslem z dnia 20.03.1998r.,
 2. umowa przeniesienia własności rzeczy ruchomej – zwrotna z dnia 17.11.2003r.,
 3. dowód rejestracyjny Seria DR/AAA nr 4236408 wydanego przez Prezydenta Miasta Bytomia, na  którym jako właściciel pojazdu figuruje(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2016 r. poz.922), jako użytkownicy pojazdu(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2016 r. poz.922),

oraz przesłany przez Urząd Miejski w Bytomiu:

 1. potwierdzenia danych pojazdu nr 5091/5/03 z dnia 17.12.2003r. Prezydenta Miasta Bytomia,
 2. uwierzytelnionej kserokopii rachunku uproszczonego nr 10/98/KOMIS z dnia 17.03.1998r. wystawionego przez (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2016 r. poz.922)  (akta kontroli Nr15/46/I/32-33).

Wnioski

W zakresie poinformowania że wpis o współwłasności pojazdu został dokonany na podstawie następujących dokumentów załączonych do wniosku z dnia 10.12.2003r. przez pana (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2016 r. poz.922) tj.:

-umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie - której stroną jest(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2016 r. poz.922). Udzielona odpowiedź była zgodna ze stanem faktycznym, jednak dokument nie potwierdza aby pani (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2016 r. poz.922) była współwłaścicielem  pojazdu,

- umowa przeniesienia własności rzeczy ruchomej – zwrotna - której stroną jest(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2016 r. poz.922). Udzielona odpowiedź była zgodna ze stanem faktycznym jednak dokument  ten również nie świadczy o prawie współwłasności pojazdu pani(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2016 r. poz.922),

- dowód rejestracyjny na  którym jako właściciel pojazdu figuruje(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2016 r. poz.922), jako użytkownicy pojazdu: (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2016 r. poz.922) - Zdaniem kontrolujących udzielona odpowiedź była zgodna ze stanem faktycznym, przy czym należy odróżnić pojęcie użytkownika od współwłaściciela,

- potwierdzenie danych pojazdu Prezydenta Miasta Bytomia,

- uwierzytelniona kserokopia rachunku uproszczonego w której jako nabywca pojazdu figuruje(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2016 r. poz.922). Dokument ten znajdował się w aktach pojazdu, jednak nie mógł być on podstawą dokonania wpisu o współwłasności pojazdu od dnia 10.12.2003r, ponieważ wpłynął do Urzędu Miasta Opola w dniu 04.01.2004r.

VII. W zakresie udzielonej odpowiedzi do prokuratury pismem z dnia 20.11.2012r.

Ustalenia

W nawiązaniu do odpowiedzi Wydziału Komunikacji z dnia 07.11.2012r. Prokuratura Rejonowa w Opolu pismem z dnia 09.11.2012r. zwróciła się o udzielenie odpowiedzi na 4 pytania:

 1. Na jakiej podstawie (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2016 r. poz.922) została wpisana do dowodu rejestracyjnego pojazdu marki Mercedes – Benz jako użytkownik, skoro kredyt na w/w pojazd udzielony przez Górnośląski Bank Gospodarczy został jedynie(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2016 r. poz.922)?
 2. Z jaką datą (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2016 r. poz.922) została wpisana jako użytkownik w/w pojazdu?
 3. Czy w przypadku spłaty kredytu udzielonego przez Bank i dostarczeniu odpowiednich dokumentów do Wydziału Komunikacji użytkownicy wpisani na ostatniej stronie dowodu rejestracyjnego automatycznie stają się właścicielami pojazdu i zostają wpisani jako właściciele na pierwszej stronie dowodu?
 4. W jaki sposób (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2016 r. poz.922) została wpisana jako właściciel pojazdu Mercedes – Benz (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2016 r. poz.922) skoro z wniosku z dnia 10.12.2003r. (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2016 r. poz.922) nie wynika by o to wnosił? (akta kontroli Nr15/46/I/34).

W odpowiedzi na w/w pismo działając z upoważnienia Prezydenta Miasta Opola naczelnik Wydziału Komunikacji udzielił następujących odpowiedzi pismem z dnia 20.11.2012r:

 1. Pani (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2016 r. poz.922) została wpisana jako użytkownik pojazdu marki Mercedes – Benz o nr rej. (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2016 r. poz.922) w dowodzie rejestracyjnym seria DR/AAA nr 4236408 w Urzędzie Miejskim w Bytomiu, w związku z tym tut. Urząd nie zna podstaw do dokonania tego wpisu, chociaż z dokumentów – teczki pojazdu wynika, iż podstawą tego wpisu mógł być rachunek nr 10/98/KOMIS z dnia 17.03.1998r. (…),
 2. tut. Urząd nie posiada informacji o dacie dokonania powyższego wpisu (…),
 3. umowa przeniesienia własności całego pojazdu na bank w celu zabezpieczenia spłaty kredytu musi być zawarta z właścicielem (właścicielami) pojazdu w wyniku zawarcia takiej umowy jako właściciel pojazdu zostaje wpisany bank natomiast przewłaszczającego pojazd – poprzedniego właściciela bądź właścicieli wpisano do dowodu rejestracyjnego jako użytkowników ww. pojazdu po spłacie kredytu użytkownicy pojazdu, po przedłożeniu dokumentu potwierdzającego zwrotne przeniesienie prawa własności (np. umowy przewłaszczenia, umowy przeniesienia rzeczy ruchomej – zwrotnej, oświadczenia banku o zwrotnym przeniesieniu prawa własności) dokonuje rejestracji pojazdu (powtórnie) na siebie i zostają wpisani jako właściciele pojazdu,
 4. W dniu 10.12.2003r. Pani (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2016 r. poz.922) została wpisana w tut. Urzędzie jako współwłaściciel ww. pojazdu na podstawie: dowodu rejestracyjnego serii DR/AAA nr 4236408 wydanego Prezydenta Miasta Bytomia na którym jako właściciel (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2016 r. poz.922) jako użytkownicy pojazdu (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2016 r. poz.922) oraz uwierzytelnionej kserokopii rachunku uproszczonego nr 10/98/KOMIS z dnia 17.03.1998r. wystawionego (…) na nabywcę: (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2016 r. poz.922). (akta kontroli Nr15/46/I/35).

Wnioski

Pytania i odpowiedzi w punkcie 1 i 2 dotyczą czynności wykonywanych przez Urząd Miasta Bytom.

W punkcie 3 wydział udzielił poprawnej odpowiedzi opisując hipotetyczną sytuację zabezpieczenia spłaty kredytu w formie przewłaszczenia własności rzeczy ruchomej, oraz czynności podejmowanych po spłacie kredytu.

Odnośnie odpowiedzi w punkcie 4 stwierdzić należy, że:

- w dowodzie rejestracyjnym, faktycznie jako użytkownicy figurują(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2016 r. poz.922). Zdaniem kontrolujących udzielona odpowiedź była zgodna ze stanem faktycznym, przy czym należy odróżnić pojęcie użytkownika od współwłaściciela.

- z uwierzytelnionej kserokopii rachunku uproszczonego z dnia 17.03.1998r., faktycznie wynika, że jako nabywca pojazdu figuruje firma(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2016 r. poz.922). Dokument ten znajdował się w aktach pojazdu, jednak nie mógł być on podstawą dokonania wpisu o współwłasności pojazdu od dnia 10.12.2003r, ponieważ wpłynął do Urzędu Miasta Opola w dniu 04.01.2004r.

Podsumowanie

     W zakresie rejestracji pojazdu należy stwierdzić, że decyzja o wydaniu pozwolenia czasowego została wydana zgodnie z procedurą oraz stanem prawnym. Rejestracji pojazdu również dokonano prawidłowo ponieważ decyzja o rejestracji została wydana wyłącznie na(Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2016 r. poz.922). W dowodzie rejestracyjnym i ewidencji jest wpis o współwłasności (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2016 r. poz.922) od dnia 10.12.2003r. jednakże nie można ustalić kiedy został on dokonany. Zdaniem kontrolujących nie było podstaw do wpisania (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2016 r. poz.922) jako współwłaściciela pojazdu od dnia 10.12.2003r. na bazie dokumentów znajdujących się w kontrolowanym wydziale. Należy jednak zauważyć, że w dniu 21.07.2008r. Pan (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2016 r. poz.922) osobiście złożył wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego z powodu braku miejsca na wpisy i wydano mu nowy dowód rejestracyjny, gdzie jako właściciele widnieją: (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2016 r. poz.922), który to dokument odebrał osobiście nie kwestionując tej współwłasności. (Wyłączono na podstawie ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2016 r. poz.922) posiadał możliwość odwołania się do odpowiednich organów wyższego stopnia od każdej wydanej decyzji, czego nie uczynił.

Ustaleń kontroli dokonano na podstawie tej samej dokumentacji, której kserokopie zostały przesłane do sądu i prokuratury. Z badanej dokumentacji wynika, że zarówno prokuratura jak i sąd podejmował decyzję m.in. na podstawie analizy i weryfikacji danych zawartych w przesłanej dokumentacji. Z przekazanych dokumentów  wynikało kto jest właścicielem a kto użytkownikiem pojazdu. Należy stwierdzić, że Wydział Komunikacji w swoich odpowiedziach przesłał całość dokumentacji która wraz z wyjaśnieniami była wystarczająca do ustalenia stanu faktycznego.

Jednocześnie mając na uwadze stwierdzone nieprawidłowości proponuje się wydać Naczelnikowi Wydziału Komunikacji i Transportu Zbiorowego zalecenia dotyczące rejestracji pojazdów zgodnie z instrukcją stanowiącą załącznik do  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (t.j Dz.U. 2014 r. poz.1727).

Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz obustronnie podpisany doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej.

Zgodnie z § 18 pkt.8 Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola - Odbiór protokołu przez kierownika jednostki kontrolowanej w uproszczonej kontroli oznacza zapoznanie się z jego treścią i jego przyjęcie.

Zgodnie z § 20 pkt.3 Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola - W uproszczonej kontroli kierownik jednostki kontrolowanej zgłasza zastrzeżenia do protokołu przed jego podpisaniem.   

 

Jednostka kontrolowana

W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu. 

(podpisy)

Data: ......................

Zespół kontrolny (podpisy)

 

Data: ........................

Zatwierdził: (Naczelnik Wydziału)

Data: ........................

Akceptuję: (Prezydent)

Data: ........................

 

 

Załączniki do pobrania: 2016-10-13 15:04:42 - wystąpienie pokontrolne (14.38 kB)

Ilość odwiedzin: 2402
Nazwa dokumentu: Wydział Komunikacji i Transportu Zbiorowego
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Lisiecka
Osoba, która odpowiada za treść: Łukasz Drożdżyński, Mateusz Wołk
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2016-10-13 14:58:57
Data udostępnienia informacji: 2016-10-13 14:58:57
Data ostatniej aktualizacji: 2016-10-13 15:05:10

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner