logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   plus kontrole jednostek
   minus kontrole wewnętrzne
      minus W. Administarcyjno Gospodarczy
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Budżetu i Finansów
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Kultury Sportu i Turystyki
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Biuro Projektu Ispa
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Wydział Budżetu-Referat Wymiaru Podatków
      minus Biuro Rady Miasta
      minus Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Polityki Społecznej – Referat Świadczeń Rodzinnych
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Inżynierii Miejskiej
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych
      minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
      minus Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Komunikacji
      minus Miejska Informacja Turystyczna
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn.
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Wydział Finansowo-Księgowy
      minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Finansowo-Księgowy
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
      minus wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Kluby sportowe
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii, Lokalowy, Finansowo - Księgowy
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn. „Budowa obwodnicy północnej dla Miasta Opola nr SPOT/2.2/36/04”
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu ZPORR pn. „Budowa węzła komunikacyjnego – ulica Niemodlińska w Opolu”
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydział Gospodarki, Nieruchomości, Geodezji i Kartografii
      minus Biuro Spraw Międzynarodowych
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomosciami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus WGNGiK, WKSiT, WOŚiR, MZD
      minus Wydziały Urzędu Miasta Opola
      minus Urząd Stanu Cywilnego
      minus Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Kancelaria
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Wydział Świadczeń Socjalnych
      minus Wydział Budżetu
      minus wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Stowarzyszenie
      minus Stosowanie Kpa w zakresie doręczeń. Wydziały UM Opola
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Informatyki
      minus Wydział Komunikacji Referat Wydawania Praw Jazdy
      minus Wydziały Urzędu Miasta Opola - Czynności cywilnoprawne
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydziały Urzędu Miasta - Realizacja obowiązku wynikająca z art. 13 pkt 6 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
      minus Miejski Rzecznik Konsumentów
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Oświaty
      minus Kontrola umów pod kątem realizacji przepisów o gwarancji
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Budżetu, Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydziały UM- Celowość dokonywanych wydatków w § 4390
      minus Biuro Organizacji Transportu Zbiorowego
      minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Referat Nieruchomości Skarbu Państwa, Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Referat Lokalowy Urzędu Miasta Opola
      minus Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Finansowo - Księgowy
      minus Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Gospodarki Nieruchmosciami
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Oswiaty
      minus Biuro Nieruchomosci Skarbu Państwa
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Komunikacji i Transportu Zbiorowego
      minus Wydział Sportu
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Lokalowy
      minus Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomosciami - kontrola kompleksowa
      minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
      minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
      minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawnosci
      minus Wydział Sportu
      minus Biuro Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Biuro Obsługi Inwestorów
      minus Wydziały Urzędu Miasta
      minus Wydział Oświaty
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

KW.1712.00008.2016                     

                    Opole, 17 października 2016r. 

PROTOKÓŁ KONTROLI  NR 31/16

Jednostka kontrolowana

Wydział Sportu  Urzędu Miasta Opola

Nazwa organu sprawującego nadzór

Prezydent Miasta Opola

Termin przeprowadzenia kontroli

Od 25.08  do 30.09  2016 r.

Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko

Łukasz Drożdżyński – specjalista 

w Wydziale Kontroli Wewnętrznej 

Tadeusz Lech - główny specjalista

w Wydziale Kontroli Wewnętrznej

Przedmiot kontroli

Prawidłowość przyznania dotacji  dla Klubu Judo Mizuka Sp. z o. o.

Okres objęty kontrolą

                       2015 r.

Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe

Honorata Krysiewicz – Naczelnik Wydziału

Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali:

Beata Baraniewicz - Inspektor

Podstawy prawne:

 1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 239 z późn. zm.).
 2. Ustawa dnia 27 sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych  (tj Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj Dz. U. z 2013r., 330 z późn. zm.).
 4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj Dz. U. z 2016r., poz. 446).
 5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w   sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r. Nr 6 poz. 25).
 6. Uchwała NR XV/272/15 Rady Miasta Opola z dnia 24 września 2015 r. w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta Opola.
 7. Uchwała NR XVIII/325/15 Rady Miasta Opola z dnia 26 listopada 2015 r.  w sprawie Programu współpracy Miasta Opola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2016.

8.  Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Opola.

9. Zarządzenie nr OR-I.120.1.109.2012 Prezydenta Miasta Opola z dnia 9 sierpnia 2012r. ze zmianami (tekst jednolity) w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych w Urzędzie Miasta Opola.

Kryteria

1. Zgodnie z art. 44 ustawy o finansach publicznych - Wydatki publiczne mogą być ponoszone na cele i w wysokościach ustalonych w:

    1) ustawie budżetowej;

    2) uchwale budżetowej jednostki samorządu terytorialnego;

    3) planie finansowym jednostki sektora finansów publicznych.

2. Jednostki sektora finansów publicznych dokonują wydatków zgodnie z przepisami dotyczącymi poszczególnych rodzajów wydatków.

3. Zgodnie z art. 46 ustawy o finansach publicznych - Jednostki sektora finansów publicznych mogą zaciągać zobowiązania do sfinansowania w danym roku do wysokości wynikającej z planu wydatków lub kosztów jednostki, pomniejszonej o wydatki na wynagrodzenia i uposażenia, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, inne składki i opłaty obligatoryjne oraz płatności wynikające z zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich, z zastrzeżeniem art. 136 ust. 4 i art. 153.

4. Zgodnie z art. 254 ustawy o finansach publicznych - W toku wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego obowiązują następujące zasady gospodarki finansowej:

    1) ustalanie, pobieranie i odprowadzanie dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego następuje na zasadach i w terminach wynikających z obowiązujących przepisów;

    2) pełna realizacja zadań następuje w terminach określonych w przepisach
i harmonogramie, o którym mowa w art. 249 ust. 6, jeżeli został on opracowany;

    3) dokonywanie wydatków następuje w granicach kwot określonych w planie finansowym, z uwzględnieniem prawidłowo dokonanych przeniesień i zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów;

5. Zgodnie z § 15 zarządzenia Prezydenta Miasta Opola w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych w Urzędzie Miasta Opola-Kontrola merytoryczna dowodów księgowych polega na sprawdzeniu rzetelności operacji, to jest zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oraz celowości i gospodarności, a także czy dowody te zostały wystawione przez właściwe komórki i jednostki organizacyjne. Osoba dokonująca kontroli merytorycznej powinna sprawdzić przede wszystkim, czy:

 1. dostawy, roboty, i usługi zostały zrealizowane lub wykonane zgodnie z zamówieniem, umową, zleceniem, względnie innymi ustaleniami,
 2. zastosowane ceny jednostkowe, dopłaty, upusty są zgodne z zawartymi umowami, kosztorysami, obowiązującymi cennikami i innymi ustaleniami,
 3. zastosowane stawki podatku od towarów i usług są prawidłowe, i zgodne z obowiązującymi przepisami,
 4. zastosowane stawki wynagrodzenia, dodatki do wynagrodzeń są rzetelne, to znaczy zgodnie z wykonaną pracą i wynikają z obowiązujących przepisów, a przyznane świadczenia są uzasadnione.
 5. wydatki i zaciągnięte zobowiązania mają pokrycie w zatwierdzonym planie finansowym (uwzględniając dotychczasowe jego wykonanie i zaangażowanie).

      Kontrolę merytoryczną w zakresie realizacji operacji gospodarczej wykonują naczelnicy wydziałów bezpośrednio odpowiedzialni za daną operację gospodarczą oraz sprawujący nadzór nad jej przebiegiem – zgodnie z merytorycznym zakresem obowiązków wykonywanych w wydziałach. Kontroli merytorycznej w zakresie finansowania operacji dokonuje naczelnik wydziału dysponującego środkami finansowymi na pokrycie wydatków związanych z realizacją operacji udokumentowanej kontrolowanym dowodem księgowym. Naczelnicy wydziałów składają na dowód tej kontroli podpisy na dowodach.

6. Zgodnie z § 22 ust 2 zarządzenia Prezydenta Miasta Opola w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych w Urzędzie Miasta Opola- Dotacji udziela i rozlicza wydział merytoryczny, któremu powierzono to zadanie i któremu przyznano środki w budżecie miasta na jego realizację.

7. Zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie działalność pożytku publicznego może być prowadzona także przez: spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

8. Zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w otwartym konkursie ofert, o którym mowa w ust. 2, uczestniczą organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3.

9. Zgodnie z art. 2 ustawy o rachunkowości  przepisy ustawy o rachunkowości, stosuje się między innymi do:- spółek handlowych (osobowych i kapitałowych, w tym również w organizacji) oraz spółek cywilnych, z zastrzeżeniem pkt 2, a także innych osób prawnych, z wyjątkiem Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego, 
-
jednostek niewymienionych w pkt 1-6, jeżeli otrzymują one na realizację zadań zleconych dotacje lub subwencje z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub funduszów celowych - od początku roku obrotowego, w którym dotacje lub subwencje zostały im przyznane.

10. Zgodnie z art. 4 ustawy o rachunkowości -  jednostki obowiązane są stosować przyjęte zasady (politykę) rachunkowości, rzetelnie i jasno przedstawiając sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy.

     2. Zdarzenia, w tym operacje gospodarcze, ujmuje się w księgach rachunkowych i wykazuje w sprawozdaniu finansowym zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

    3. Rachunkowość jednostki obejmuje między innymi:

    1) przyjęte zasady (politykę) rachunkowości;

    2) prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym;

11.  Zgodnie z art. 21 ustawy o rachunkowości - dowód księgowy powinien zawierać co najmniej stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych przez wskazanie miesiąca oraz sposobu ujęcia dowodu w księgach rachunkowych (dekretacja), podpis osoby odpowiedzialnej za te wskazania.

12. Zgodnie z art. 10 ustawy o rachunkowości jednostka powinna posiadać dokumentację opisującą w języku polskim przyjęte przez nią zasady (politykę) rachunkowości, a w szczególności dotyczące:

      3) sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym co najmniej:

      a) zakładowego planu kont, ustalającego wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej,

      b) wykazu ksiąg rachunkowych, a przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera - wykazu zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na informatycznych nośnikach danych z określeniem ich struktury, wzajemnych powiązań oraz ich funkcji w organizacji całości ksiąg rachunkowych i w procesach przetwarzania danych,

      c) opisu systemu przetwarzania danych, a przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera - opisu systemu informatycznego, zawierającego wykaz programów, procedur lub funkcji, w zależności od struktury oprogramowania, wraz z opisem algorytmów i parametrów oraz programowych zasad ochrony danych, w tym w szczególności metod zabezpieczenia dostępu do danych i systemu ich przetwarzania, a ponadto określenie wersji oprogramowania i daty rozpoczęcia jego eksploatacji;

      2. Kierownik jednostki ustala w formie pisemnej i aktualizuje dokumentację, o której mowa w ust. 1.

13. Zgodnie z §5 uchwały NR XV/272/15 Rady Miasta Opola dotacje jednoroczne, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt. 1) udzielane są:

1)w trybie ciągłym ofertowym, na podstawie wniosku o dofinasowanie zadania  
   realizowanego przez klub sportowy;

2)w wysokości do 250.000 zł na jeden wniosek o dofinansowanie zadania
  realizowanego przez klub sportowy;

3) do 80% kosztów zadania objętego wnioskiem.

 2. W trybie niniejszej uchwały, w roku budżetowym, klub sportowy, może otrzymać
z budżetu Miasta Opola dotacje jednoroczne na realizowane zadania, pod warunkiem, że każde z zadań objęte jest oddzielnym wnioskiem i umową. Łączna wysokość dotacji jednorocznych przyznanych klubowi sportowemu nie może przekroczyć w danym roku budżetowym kwoty 750.000 zł.

14. Zgodnie z §6.1. uchwały NR XV/272/15 Rady Miasta Opola w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia wniosku, Prezydent Miasta Opola zamieszcza na okres 7 dni wniosek o dofinansowanie klubu:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Opola;

2) w Wydziale Sportu Urzędu Miasta Opola, w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń;

3) na stronie internetowej Miasta Opola.

15. Zgodnie z § 6.1 załącznika do uchwały NR XVIII/325/15 Rady Miasta Opola z dnia 26 listopada 2015 r. Prezydent po ogłoszeniu każdego konkursu powołuje zgodnie z ustawą i niniejszym Programem komisję konkursową, która opiniuje złożone w danym konkursie oferty.

16. Zgodnie z § 7.1 załącznika do uchwały NR XVIII/325/15 Rady Miasta Opola z dnia 26 listopada 2015 r.  każdy członek komisji zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie w celu ustalenia, czy zachodzą przesłanki do jego wyłączenia z pracy komisji(…)

Cel kontroli

Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości przestrzegania procedur związanych z przyznawaniem dotacji na  zadania publiczne dla Judo Mizuka Sp. z o.o. w Opolu.

Metodyka przeprowadzenia kontroli    

Zapoznano się z przepisami regulującymi procedury przyznawania dotacji. Sprawdzono czy oferty zostały złożone w terminie na odpowiednich formularzach.  Sprawdzono czy oferent spełniał warunki formalno-prawne uczestniczenia w procedurze konkursowej. Ustalono czy wszyscy członkowie komisji konkursowej złożyli wymagane oświadczenia. Dokonano analizy porównawczej danych zawartych w protokołach z posiedzeń komisji konkursowych w zakresie liczby punktów uzyskanych przez danego oferenta z decyzją o przyznaniu dotacji.  Porównano kwoty przyznane przez komisję konkursową z kwotami w zawartych umowach oraz kwotami faktycznie przekazanymi na rzecz oferenta. Sprawdzono czy jednostka kontrolowana dysponowała środkami finansowymi w swoim planie finansowym w chwili przekazania środków.

USTALENIA KONTROLI

W zakresie przyznania dotacji na podstawie umów nr RB/283/2016 i nr  RB/849/2016

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Opola nr OR-I.0050.642.2015 z dnia 09.12.2015 r. został ogłoszony konkurs na wspieranie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w dziedzinie sportu w 2016r. Konkurs ogłoszono na dwa zadania:

 1. Pozalekcyjne zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży w 2016 roku,
 2. Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych na terenie Miasta Opola dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym podczas wakacji 2016 roku.

Środki na realizację w/w zadań zostały przewidziane w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i wynosiły 400.000,00 zł. Termin składania ofert ustalono na 21 dni od daty ukazania się ostatniego ogłoszenia w tej sprawie tj. do 05.01.2016 r.

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Opola nr OR-I.0050.18.2016 z dnia 18.01.2016 r. została powołana pięcioosobowa komisja opiniująca wnioski w zakresie przyznania dotacji dla w/w zadań.  W skład komisji wchodziło 2 przedstawicieli organizacji pozarządowych, 2 przedstawicieli Urzędu Miasta Opola oraz jeden przedstawiciel Urzędu Miasta Opola pełniący rolę sekretarza, bez prawa głosu.  Wszyscy członkowie komisji posiadający prawo głosu złożyli wymagane oświadczenia.

Dot. zadania - Pozalekcyjne zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży w 2016 roku (umowa nr RB/283/2016)

Dnia 19.01.2016 r. odbyło się posiedzenie komisji konkursowej. W wyznaczonym terminie wpłynęły 34 oferty. Jedna oferta została odrzucona ze względów formalnych. Komisja konkursowa oceniła 33 oferty przyznając oceny od 22,25 do 40 pkt. Dwa wnioski, które uzyskały 22,25 pkt. i 22,5 pkt. nie otrzymały dofinansowania. Dotacje przyznano 31 wnioskodawcom, którzy uzyskali punkty od 24 do 40 pkt.  Dotacje przyznano w kwotach od 2.000,00 zł do 25.000,00 zł. Łączna kwota udzielonych dotacji wyniosła 320.000,00 zł. 

Szczegółową kontrolą objęto wniosek złożony przez Judo Mizuka Sp. z o.o. Komisja konkursowa przyznała spółce 28,75 pkt. a Zastępca Prezydenta Miasta dotację w wysokości 20.000,00 zł. Dnia 05.01.2016 r. Judo Mizuka Sp. z o.o. (w organizacji) złożyła ofertę realizacji zadania publicznego na formularzu zgodnym z obowiązującymi przepisami.

W miejscu przewidzianym na podanie numeru w Krajowym Rejestrze Sądowym widnieje wpis „ brak numeru – złożony wniosek o rejestrację do sądu.” Do wniosku została dołączona kopia wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców na której widnieje pieczęć wpływu z datą 31.12.2015 r. Z centralnej informacji Krajowego Rejestru Sądowego wynika, iż Judo Mizuka Sp. z o.o. uzyskała wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 14.01.2015 r. ( tj.  9 dni po złożeniu wniosku) zmieniając tym samym swój statut ze spółki w organizacji w spółkę właściwą (akta kontroli 16/31/I/1).

         W protokole komisji konkursowej widnieje adnotacja „ Komisja podkreśla, że wg informacji uzyskanej od prezesów klubów UKS OKAY i Judo Mizuka Sp. z o.o., kluby te połączą się wiec dofinansowanie będzie przyznane Judo Mizuka Sp. z o.o.”

Wniosek Uczniowskiego Klubu Sportowego „OKAY” uzyskał 31,25 pkt., natomiast komisja rekomendowała nie przyznanie środków finansowych w związku z mającym nastąpić połączeniem obu podmiotów.

         Dnia 09.03.2016 r. została podpisana umowa nr RB/283/2016 pomiędzy Miastem Opole a Judo Mizuka Sp. z o.o. na realizację w/w zadania publicznego. Kwota dotacji przyznanej na podstawie podpisanej umowy była zgodna z kwotą przyznaną Judo Mizuka Sp. z o.o. podaną w protokole z posiedzenia komisji konkursowej z dnia 19.01.2016 r. Procentowy udział dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego wynosił 28,60%.

Na podstawie zawartej umowy Naczelnik Wydziału Sportu Pan Łukasz Strzelecki w dniu 16.03.2016 r. sporządził polecenie przelewu środków pieniężnych wskazując wydatki z rozdziału 92605 § 2820. Dnia 22.03.2016 r. polecenie przelewu zostało zaakceptowane przez zastępcę Naczelnika Wydziału Finansowo-Księgowego Pana Aleksandra Sienkiewicza oraz Zastępcę Prezydenta Miasta Opola Pana Marcina Rola (akta kontroli 16/31/I/2). Na podstawie wydruku z ewidencji księgowej prowadzonej przez Referat Księgowości Wydatków Budżetowych Wydziału Finansowo-Księgowego Urzędu Miasta Opola ustalono, że przekazania środków na konto Judo Mizuka Sp. z o.o. dokonano w dniu 22.03.2016 r. (akta kontroli 16/31/I/3).

 W dniu 17.03.2016 r. Naczelnik Wydziału Sportu Pan Łukasz Strzelecki wystąpił z wnioskiem do Prezydenta Miasta Opola o dokonanie zmian w planie finansowym wydziału. Wnioskowano między innymi o przeniesienie środków pieniężnych w kwocie 35,000,00 zł z rozdziału 92605 § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom do rozdziału 92605 § 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (akta kontroli 16/31/I/5). Zgodnie z wnioskiem Prezydent Miasta Opola zarządzeniem OR-I.0050.165.2016 r. z dnia 31.03.2016 r. dokonał zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola o czym Kierownik Referatu Planowania Budżetu pan Marcin Baraniewicz poinformował Wydział Sportu pismem nr B-PB.3026.450008.2016 z dnia 01.04.2016 r. Z pisma tego wynika, iż w dacie dokonania  wydatku w § 2820  nie było zaplanowanych środków na dotacje dla innych podmiotów niż stowarzyszenia. (akta kontroli 16/31/I/6).

Pismem nr S.ZD-00077/16 z dnia 07.04.2016 r. Zastępca Naczelnika Wydziału Sportu pan Tomasz Lisiński zwrócił się do Wydziału Finansowo-Księgowego o przekwalifikowanie poniesionych dotychczas wydatków w związku z korektą w planie finansowym z § 2820  na § 2830 (akta kontroli 16/31/I/8).

 

Dot. zadania - Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych na terenie Miasta Opola dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym podczas wakacji 2016 roku (umowa nr RB/849/2016)

         Dnia 19.01.2016 r. odbyło się posiedzenie komisji konkursowej. W wyznaczonym terminie wpłynęło 10 oferty. Komisja uznała, że wszystkie wnioski spełniają wymogi formalne i  oceniła 10 ofert przyznając oceny od 24,5 do 38,5 pkt. Trzy wnioski, które uzyskały od 24,5 pkt. do 26,75 pkt. nie otrzymały dofinansowania. Dotacje przyznano 7 wnioskodawcom, którzy uzyskali punkty od 30,25 pkt. do 28,5 pkt. Dotacje przyznano w kwotach od 3.500,00 zł do 20.000,00 zł. Łączna kwota udzielonych dotacji wyniosła 80.000,00 zł. 

Komisja konkursowa przyznała Judo Mizuka Sp. z o.o. 30,5 pkt. oraz dotację w wysokości 10.000,00 zł. Oferta Klubu Środowiskowego JUDO AZS OPOLE została oceniona na 30,25 pkt. a oferentowi przyznano dotację w wysokości 7.000,00 zł.  Dnia 05.01.2016 r. Judo Mizuka Sp. z o.o. (w organizacji) oraz Klub Środowiskowy JUDO AZS OPOLE złożyły swoje oferty na realizację w/w zadania publicznego.

Ustalenia w kwestiach formalnych wniosku oraz charakteru osobowości prawnej Judo Mizuka Sp. z o.o. w dniu złożenia oferty są takie same jak w przypadku przyznania spółce dotacji na zadanie Pozalekcyjne zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży w 2016 roku.

W dniu 03.06.2016 r. została podpisana partnerska umowa współpracy na rzecz rozwoju JUDO w mieście Opolu pomiędzy Judo Mizuka Sp. z o.o. a Klubem Środowiskowym JUDO AZS OPOLE. Przedmiotem umowy była organizacja półkolonii letnich w 2016  r. na terenie Miasta Opola.  Następnie oba podmioty złożyły w dniu 06.08.2016 r. do Wydziału Sportu Urzędu Miasta Opola ofertę wspólną na realizację zadania „Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych na terenie miasta Opola dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym podczas wakacji 2016 r.”

Dnia 21.06.2016 r. została podpisana umowa nr RB/849/2016 pomiędzy Miastem Opole a Judo Mizuka Sp. z o.o. i Klubem Środowiskowym JUDO AZS OPOLE na realizację zadania publicznego „Półkolonia z elementami judo”. Kwota dotacji przyznanej na podstawie podpisanej umowy wynosiła 17.000,00 zł i była zgodna z  łączną kwotą dotacji przyznanych zleceniobiorcą w protokole z posiedzenia komisji konkursowej z dnia 19.01.2016 r.  Procentowy udział dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego wynosił 59,40%. Na podstawie wydruku z ewidencji księgowej prowadzonej przez Referat Księgowości Wydatków Budżetowych Wydziału Finansowo-Księgowego Urzędu Miasta Opola ustalono, że przekazanie środków nastąpiło w dniu 05.07.2016 r. na konto Judo Mizuka Sp. z o.o. (akta kontroli 16/31/I/3).

W zakresie przyznania dotacji na podstawie umowy nr RB/281/2016

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Opola nr OR-I.0050.643.2015 z dnia 09.12.2015 r. został ogłoszony konkurs na wspieranie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w dziedzinie sportu w 2016r.

Konkurs ogłoszono na realizację zadania pt. „Organizacja i prowadzenie profesjonalnego systemu szkolenia sportowego dla zawodników zrzeszonych w klubach sportowych z miasta Opola w kategoriach wiekowych do młodzieżowca, w 2016 roku.”

Termin składania ofert ustalono na 21 dni od daty ukazania się ostatniego ogłoszenia w tej sprawie tj. do 05.01.2016 r.

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Opola nr OR-I.0050.19.2016 z dnia 18.01.2016 r. została powołana pięcioosobowa komisja opiniująca wnioski w zakresie przyznania dotacji dla w/w zadania.  W skład komisji wchodziło 2 przedstawicieli organizacji pozarządowych, 2 przedstawicieli Urzędu Miasta Opola oraz jeden przedstawiciel Urzędu Miasta Opola pełniący rolę sekretarza, bez prawa głosu.  Wszyscy członkowie komisji posiadający prawo głosu złożyli wymagane oświadczenia.

W dniu 19.01.2016 r. odbyło się posiedzenie komisji konkursowej. W wyznaczonym terminie wpłynęły 33 oferty. Komisja uznała, że wszystkie wnioski spełniają wymogi formalne i  oceniła 33 oferty przyznając oceny od 12,75 do 30 pkt. Najmniejszą liczbę punktów otrzymali: Klub Sportowy Gwardia Sp. z o. o. – 12,75 pkt oraz  Judo Mizuka Sp. z o.o. – 16,25 pkt. Pozostali oferenci uzyskali powyżej 20 punktów. Komisja zaproponowała aby nie przyznawać dotacji w/w oferentom oraz czterem wnioskodawcom, których oferty uzyskały punktów: 20,25 (2 oferty) i 20,50 (2 oferty). Komisja zaproponowała aby przyznać dotacje 27 wnioskodawcom, których oferty uzyskały co najmniej 22 punkty. Zastępca Prezydenta Miasta Opola Pan Marcin Rol przyznał dotacje 28 wnioskodawcom, w tym 26 wnioskodawcom proponowanym przez komisję oraz dwóm wnioskodawcom, którym komisja zaproponowała nie przyznawać dotacji tj. Towarzystwo Sportowe Gwardia Opole (20,5 pkt) oraz Judo Mizuka Sp. z o.o. (16,25 pkt). Dotacje przyznano w kwotach od 2.000,00 zł do 35.000,00 zł. Łączna kwota udzielonych dotacji wyniosła 400.000,00 zł. 

Szczegółową kontrolą objęto wniosek złożony przez Judo Mizuka Sp. z o.o. Dnia 05.01.2016 r. Judo Mizuka Sp. z o.o. (w organizacji) złożyła ofertę realizacji zadania publicznego na formularzu zgodnym z obowiązującymi przepisami.

W miejscu przewidzianym na podanie numeru w Krajowym Rejestrze Sądowym widnieje wpis „ brak numeru – złożony wniosek o rejestrację do sądu.” Ustalenia w kwestiach formalnych wniosku oraz charakteru osobowości prawnej Judo Mizuka Sp. z o.o. w dniu złożenia oferty są takie same jak w przypadku przyznania spółce dotacji na zadanie Pozalekcyjne zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży w 2016 roku. Zastępca Prezydenta Miasta Opola przyznał spółce dotację w wysokości 12.000,00 zł.

W sporządzonym protokole komisji widnieje adnotacja „Komisja podkreśla, że sytuacja dwóch klubów: UKS OKAY i Judo Mizuka Sp. z o.o. może ulec zmianie. Istnieje możliwość, że kluby te połączą się i wówczas dofinansowanie przewidziane dla UKS OKAY może być przyznane Judo Mizuka Sp. z o.o.”

Uczniowski Klub Sportowy OKAY złożył swoją ofertę na realizację zadania publicznego dnia 05.01.2016 r. Oferta została oceniona na 26,50 pkt. Komisja konkursowa zaproponowała przyznanie dotacji w wysokości 12.000,00 zł. Zastępca Prezydenta Miasta Opola nie przyznał klubowi żadnej dotacji.

Dnia 09.03.2016 r. została podpisana umowa nr RB/281/2016 pomiędzy Miastem Opole a Judo Mizuka Sp. z o.o. na realizację zadania publicznego „Organizacja i prowadzenie profesjonalnego systemu szkolenia sportowego dla zawodników zrzeszonych w klubach sportowych z miasta Opola w kategoriach wiekowych do młodzieżowca, w 2016 roku.”. Kwota dotacji przyznanej na podstawie podpisanej umowy wynosiła 12.000,00 zł i była zgodna z  łączną kwotą dotacji przyznanych zleceniobiorcą w protokole z posiedzenia komisji konkursowej z dnia 19.01.2016 r. Zgodnie z zapisami umowy kwota przyznanej dotacji miała zostać przelana w terminie 14 dni od jej podpisania.

Na podstawie zawartej umowy Naczelnik Wydziału Sportu Pan Łukasz Strzelecki w dniu 16.03.2016 r. sporządził polecenie przelewu środków pieniężnych wskazując wydatki z rozdziału 92605 § 2820. Dnia 21.03.2016 r. polecenie przelewu zostało zaakceptowane przez zastępcę Naczelnika Wydziału Finansowo-Księgowego Pana Aleksandra Sienkiewicza oraz Zastępcę Prezydenta Miasta Opola Pana Mirosława Pietruchę (akta kontroli 16/31/I/7). Na podstawie wydruku z ewidencji księgowej prowadzonej przez Referat Księgowości Wydatków Budżetowych Wydziału Finansowo-Księgowego Urzędu Miasta Opola ustalono, że przekazania środków na konto Judo Mizuka Sp. z o.o. dokonano w dniu 21.03.2016 r. (akta kontroli 16/31/I/3).

Wcześniej tj. w dniu 17.03.2016 r. Naczelnik Wydziału Sportu wystąpił z wnioskiem do Prezydenta Miasta Opola o dokonanie zmian w planie finansowym wydziału. Wnioskowano między innymi o przeniesienie środków pieniężnych w kwocie 12.000,00 zł z rozdziału 92605 § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom do rozdziału 92605 § 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (akta kontroli 16/31/I/5). Zgodnie z wnioskiem Prezydent Miasta Opola zarządzeniem OR-I.0050.165.2016 r. z dnia 31.03.2016 r. dokonał zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola o czym Kierownik Referatu Planowania Budżetu pan Marcin Baraniewicz poinformował Wydział Sportu pismem nr B-PB.3026.450008.2016 z dnia 01.04.2016 r. Z pisma tego wynika, iż w dacie dokonania  wydatku w § 2820  nie było zaplanowanych środków na dotacje dla innych podmiotów niż stowarzyszenia. (akta kontroli 16/31/I/6). Pismem nr S.ZD-00077/16 z dnia 07.04.2016 r. Zastępca Naczelnika Wydziału Sportu pan Tomasz Lisiński zwrócił się do Wydziału Finansowo-Księgowego o przekwalifikowanie poniesionych dotychczas wydatków w związku z korektą w planie finansowym z § 2820  na § 2830 (akta kontroli 16/31/I/8).

W zakresie przyznania dotacji na podstawie umów nr RB/471/2016  oraz RB/268/2016 

W dniu 27.01.2016 r. Judo Mizuka Sp. z o.o. złożyła do Wydziału Sportu Urzędu Miasta Opola dwa wnioski o dofinansowanie zadań realizowanych przez klub sportowy w ramach dotacji jednorocznej dotyczące:

 • „Szkolenia zawodników mającego na celu udział i godną reprezentację Miasta Opola w zawodach krajowych i zagranicznych,”
 • „IV Otwartych Mistrzostw Miasta Opola w Judo”

Wnioski zostały złożone na odpowiednich formularzach, będących załącznikiem do Uchwały NR XV/272/15  Rady Miasta z dnia 24 września 2015 r.

Dnia 29.01.2016 r. obydwa wnioski zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Opola. 

Wnioskowana kwota dotacji na realizację Szkolenia zawodników mającego na celu udział i godną reprezentację Miasta Opola w zawodach krajowych i zagranicznych wynosiła 97.910,00 zł. Zastępca Prezydenta Miasta Opola Pan Marcin Rol przyznał wnioskodawcy dotację jednoroczną w wysokości 50.000,00 zł.

Wnioskowana kwota dotacji na realizację IV Otwartych Mistrzostw Miasta Opola w Judo w zawodach krajowych i zagranicznych wynosiła 19.500,00 zł. Zastępca Prezydenta Miasta przyznał wnioskodawcy dotację jednoroczną w wysokości 4.000,00 zł.

Żadna z przyznanych kwot nie przekroczyła maksymalnej możliwej wysokości przyznania dotacji jednorocznej tj. 250.000,00 zł.

Zgodnie z zapisami Uchwały NR XV/272/15 Rady Miasta Opola z dnia 24 września 2015 r. każde z zadań zostało objęte oddzielnym wnioskiem oraz umową.

W dniu 11.04.2016 r. została podpisana umowa pomiędzy Miastem Opole a Judo Mizuka Sp. z o.o. o wsparcie realizacji zadania publicznego pt. „Szkolenia zawodników mającego na celu udział i godną reprezentację Miasta Opola w zawodach krajowych i zagranicznych.”  Kwota przekazanej dotacji wynikająca z umowy była zgodna z kwotą przyznaną przez Zastępcę Prezydenta Miasta. Na podstawie wydruku z ewidencji księgowej prowadzonej przez Referat Księgowości Wydatków Budżetowych Wydziału Finansowo-Księgowego Urzędu Miasta Opola ustalono, że przekazania środków na konto Judo Mizuka Sp. z o.o. dokonano w dniu 22.04.2016 r. (akta kontroli 16/31/I/3).

W dniu 09.03.2016 r. została podpisana umowa pomiędzy Miastem Opole a Judo Mizuka Sp. z o.o. o wsparcie realizacji zadania publicznego pt. „IV Otwarte Mistrzostwa Miasta Opola w Judo.”  Kwota przekazanej dotacji wynikająca z umowy była zgodna z kwotą przyznaną przez Zastępcę Prezydenta Miasta.

Na podstawie zawartej umowy Naczelnik Wydziału Sportu Pan Łukasz Strzelecki w dniu 14.03.2016 r. sporządził polecenie przelewu środków pieniężnych wskazując wydatki z rozdziału 92695 § 2820. (akta kontroli 16/31/I/9). Dnia 15.03.2016 r. polecenie przelewu zostało zaakceptowane przez zastępcę Skarbnika Miasta Panią Annę Plewkę oraz Zastępcę Prezydenta Miasta Opola Pana Marcina Rola. Na podstawie wydruku z ewidencji księgowej prowadzonej przez Referat Księgowości Wydatków Budżetowych Wydziału Finansowo-Księgowego Urzędu Miasta Opola ustalono, że przekazania środków na konto Judo Mizuka Sp. z o.o. dokonano w dniu 15.03.2016 r. (akta kontroli 16/31/I/3).

 W dniu 17.03.2016 r. Naczelnik Wydziału Sportu wystąpił z wnioskiem do Prezydenta Miasta Opola o dokonanie zmian w planie finansowym wydziału. Wnioskowano między innymi o przeniesienie środków pieniężnych w kwocie 1.054,000,00 zł z rozdziału 92695 § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom do rozdziału 92695 § 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (akta kontroli 16/31/I/5). Zgodnie z wnioskiem Prezydent Miasta Opola zarządzeniem OR-I.0050.165.2016 r. z dnia 31.03.2016 r. dokonał zmian w planie wydatków budżetu miasta Opola o czym Kierownik Referatu Planowania Budżetu pan Marcin Baraniewicz poinformował Wydział Sportu pismem nr B-PB.3026.450008.2016 z dnia 01.04.2016 r. Z pisma tego wynika, iż w dacie dokonania  wydatku w § 2820  nie było zaplanowanych środków na dotacje dla innych podmiotów niż stowarzyszenia. (akta kontroli 16/31/I/6).

Pismem nr S.ZD-00077/16 z dnia 07.04.2016 r. Zastępca Naczelnika Wydziału Sportu pan Tomasz Lisiński zwrócił się do Wydziału Finansowo-Księgowego o przekwalifikowanie poniesionych dotychczas wydatków w związku z korektą w planie finansowym z § 2820  na § 2830 (akta kontroli 16/31/I/8).

         Dotacja została rozliczona w całości w dniu 31.05.2016 r.

Podsumowanie

Z dokonanych ustaleń wynika, że w badanym okresie tj. od stycznia do czerwca 2016 r. z Judo Mizuka Sp. z o.o. w Opolu zawarto 5 umów o przekazanie dotacji. Na podstawie zawartych umów na konto w/w spółki przekazano ogółem środki pieniężne w kwocie 103.000,00 zł.

Judo Mizuka Sp. z o.o. w Opolu nie była zarejestrowana w  Krajowym Rejestrze Sądowym w dacie złożenia oferty na trzy niżej wymienione zadania:

-   Pozalekcyjne zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży w 2016 roku,

-  Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych na terenie Miasta Opola dla dzieci i   młodzieży w wieku szkolnym podczas wakacji 2016 roku,

- Organizacja i prowadzenie profesjonalnego systemu szkolenia sportowego dla zawodników zrzeszonych w klubach sportowych z miasta Opola w kategoriach wiekowych do młodzieżowca, w 2016 roku.

Zatem w tym czasie spółka nie była podmiotem mogącym prowadzić działalność pożytku publicznego oraz uczestniczyć w otwartym konkursie ofert, o którym mowa w art. 3 ust. 3 i art. 11 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Należy jednak dodać, że w dniu rozpatrywania złożonych ofert spółka takim podmiotem już była.

Oferty na realizację zadania: Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych na terenie miasta Opola dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym podczas wakacji 2016 r. oddzielnie złożył Klub Środowiskowy JUDO AZS Opole oraz Judo Mizuka Sp. z o.o. Dotacja została przyznana obu oferentom oddzielnie w kwotach odpowiednio po 7.000,00 zł i 10.000,00 zł. Miasto Opole z w/w podmiotami zawarło jedną umowę o przyznaniu dotacji w kwocie 17.000,00 zł po podpisaniu  przez te podmioty partnerskiej umowy współpracy na rzecz rozwoju JUDO w mieście Opolu oraz po złożeniu oferty wspólnej na realizację powyższego zadania. Zgodnie z umową środki w całości przekazano na konto Judo Mizuka Sp. z o.o.

Umowy nr Rb 268/2016, 281/2016 oraz 283/2016 na przekazanie dotacji w łącznej kwocie 36.000,00 zł zostały zawarte z podmiotem nie zaliczanym do sektora finansów publicznych. W planie finansowym na 2016 r. nie przewidziano wydatków dla takich podmiotów (paragraf 2830). Zgodnie z poleceniami przelewów przekazania dotacji dla spółki dokonano ze środków zaplanowanych dla stowarzyszeń (paragraf 2820). Zmiany planu finansowego poprzez przesunięcie części środków z paragrafu 2820 na paragraf 2830 nastąpiło po dokonaniu wydatków ze środków zaplanowanych w paragrafie dla stowarzyszeń.

Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz obustronnie podpisany doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej.

Zgodnie z § 20 ust.1-2  Regulaminu Kontroli Urzędu Miasta Opola stanowiącego załącznik do zarządzenia nr OR.I-0120.1.77.2012 z dnia 25 maja  2012 r. kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo przedstawić  umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia składane są w formie pisemnej w terminie 7 dni roboczych od dnia potwierdzenia odbioru protokołu.    

Jednostka kontrolowana

 W dniu dzisiejszym otrzymałem/am egzemplarz protokołu. 

(podpisy)

Data: ........................

            Zespół kontrolny

                   (podpisy)

 

 

Data:....................

           

 

Załączniki do pobrania: 2017-02-01 14:18:56 - wystąpienie pokontrolne (13.42 kB)

Ilość odwiedzin: 1940
Nazwa dokumentu: Wydział Sportu
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Lisiecka
Osoba, która odpowiada za treść: Łukasz Drożdżyński, Tadeusz Lech
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2017-02-01 14:11:29
Data udostępnienia informacji: 2017-02-01 14:11:29
Data ostatniej aktualizacji: 2017-02-01 14:20:00

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner