logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   plus kontrole jednostek
   minus kontrole wewnętrzne
      minus W. Administarcyjno Gospodarczy
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Budżetu i Finansów
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Kultury Sportu i Turystyki
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Biuro Projektu Ispa
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Wydział Budżetu-Referat Wymiaru Podatków
      minus Biuro Rady Miasta
      minus Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Polityki Społecznej – Referat Świadczeń Rodzinnych
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Inżynierii Miejskiej
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych
      minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
      minus Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Komunikacji
      minus Miejska Informacja Turystyczna
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn.
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Wydział Finansowo-Księgowy
      minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Finansowo-Księgowy
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
      minus wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Kluby sportowe
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii, Lokalowy, Finansowo - Księgowy
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn. „Budowa obwodnicy północnej dla Miasta Opola nr SPOT/2.2/36/04”
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu ZPORR pn. „Budowa węzła komunikacyjnego – ulica Niemodlińska w Opolu”
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydział Gospodarki, Nieruchomości, Geodezji i Kartografii
      minus Biuro Spraw Międzynarodowych
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomosciami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus WGNGiK, WKSiT, WOŚiR, MZD
      minus Wydziały Urzędu Miasta Opola
      minus Urząd Stanu Cywilnego
      minus Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Kancelaria
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Wydział Świadczeń Socjalnych
      minus Wydział Budżetu
      minus wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Stowarzyszenie
      minus Stosowanie Kpa w zakresie doręczeń. Wydziały UM Opola
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Informatyki
      minus Wydział Komunikacji Referat Wydawania Praw Jazdy
      minus Wydziały Urzędu Miasta Opola - Czynności cywilnoprawne
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydziały Urzędu Miasta - Realizacja obowiązku wynikająca z art. 13 pkt 6 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
      minus Miejski Rzecznik Konsumentów
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Oświaty
      minus Kontrola umów pod kątem realizacji przepisów o gwarancji
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Budżetu, Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydziały UM- Celowość dokonywanych wydatków w § 4390
      minus Biuro Organizacji Transportu Zbiorowego
      minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Referat Nieruchomości Skarbu Państwa, Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Referat Lokalowy Urzędu Miasta Opola
      minus Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Finansowo - Księgowy
      minus Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Gospodarki Nieruchmosciami
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Oswiaty
      minus Biuro Nieruchomosci Skarbu Państwa
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Komunikacji i Transportu Zbiorowego
      minus Wydział Sportu
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Lokalowy
      minus Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomosciami - kontrola kompleksowa
      minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
      minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
      minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawnosci
      minus Wydział Sportu
      minus Biuro Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Biuro Obsługi Inwestorów
      minus Wydziały Urzędu Miasta
      minus Wydział Oświaty
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A AKWiA-I-0913/19/2005

 

                    Opole, 14.11.2005 r.

 

PROTOKÓŁ KONTROLI nr 9/2005

 

Jednostka kontrolowana

Wydział Polityki Społecznej – Referat Świadczeń Rodzinnych

Nazwa organu sprawującego nadzór

Prezydent Miasta Opola

Termin przeprowadzenia kontroli

13.05.2005 r. do 13.06.2005 r.

Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko

Jacek Spadło - inspektor w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu

Izabela Gaj – główny specjalista w Wydziale Kontroli Wewnętrznej i Audytu

Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli

Nr 19/2005

Nr 20/2005

Przedmiot kontroli

1.      Kontrola prawidłowości wydawanych decyzji.

2.      System kontroli wewnętrznej.

Okres objęty kontrolą

01.05.2004 r. do 31.12.2004 r. oraz postępowania z 2005 r. będące kontynuacją spraw z 2004 r.

Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe

Anna Koska – Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej.

Od 01.07.2005 r. Naczelnik Wydziału Świadczeń Socjalnych.

Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali

Anna Koska – Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej.

Od 01.07.2005 r. Naczelnik Wydziału Świadczeń Socjalnych.

(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))Kierownik Referatu Świadczeń Rodzinnych.

Od 01.07.2005 r. Kierownik Referatu Ustalania Uprawnień do Świadczeń.

 

PODSTAWY PRAWNE

 1.      Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późniejszymi zmianami).

2.      Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o zmianie ustawy oświadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 35, poz. 305).

3.      Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późniejszymi zmianami).

4.      Ustawa z dnia 30 lipca 2004 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 192, poz. 1963).

5.      Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 marca 2004 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. Nr 45, poz. 433).

6.      Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 27 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. Nr 213, poz. 2162).

7.      Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu przekazywania środków finansowych na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz sposobu sporządzania sprawozdań rzeczowo – finansowych (Dz. U. Nr 80, poz. 739).

8.      Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. nr 30, poz. 168) tekst jednolity z dnia 17 marca 1980 r. (Dz. U. nr 9, poz. 26).

9.      Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. nr 112, poz. 1319).

10.   Zarządzenie Nr OR.I-0152-10/2004 Prezydenta Miasta Opola  z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Opola.

11.   Zarządzenie wewnętrzne nr 7/2004 Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie określenia rzeczowego wykazu akt obowiązującego w Wydziale Polityki Społecznej.

12.   Zarządzenie nr 6/2004 Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej z dnia 2 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia szczegółowych zadań Wydziału, wewnętrznej struktury organizacyjnej, podziału zadań, uprawnień, odpowiedzialności, zastępstw pracowników, nadzoru i upoważnień.

13.   Zarządzenie wewnętrzne nr 5/2004 Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej z dnia 1 września 2004 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania w Wydziale druków wewnętrznych.

14.   Zarządzenie wewnętrzne nr 3/2004 Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej  z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia szczegółowych zadań Wydziału, wewnętrznej struktury organizacyjnej, podziału zadań, uprawnień, odpowiedzialności i zastępstw pracowników, nadzoru i upoważnień.

15.   Zarządzenie wewnętrzne nr 2/2004 Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie określenia rzeczowego wykazu akt obowiązującego w Wydziale Polityki Społecznej.

16.   Zarządzenie nr 1/2004 Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie określenia szczegółowych zadań Wydziału, wewnętrznej struktury organizacyjnej, podziału zadań, uprawnień, odpowiedzialności i zastępstw pracowników, nadzoru i upoważnień

CEL KONTROLI

Celem kontroli była ocena legalności, rzetelności i gospodarności postępowania Przez Referat Świadczeń Rodzinnych w sprawach dotyczących:

  1. Wydawania w imieniu Prezydenta Miasta przez upoważnione osoby decyzji administracyjnych w zakresie wypłat rodzinnych w tym:

 1.1.      zasiłku rodzinnego,

1.2.   dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu:

    1.2.1.  urodzenia dziecka,

    1.2.2.  opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,

       1.2.3. samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania,

    1.2.4.   samotnego wychowywania dziecka,

    1.2.5.   kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,

    1.2.6.   rozpoczęcia roku szkolnego,

    1.2.7.   podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

 1.3              zasiłku pielęgnacyjnego,

1.4              świadczeń pielęgnacyjnych. 

  1. Oceny prawidłowości dokumentowania oraz ewidencjonowania w formie wewnątrzwydziałowych rejestrów, ewidencji i dzienników postępowań prowadzonych przez Referat Świadczeń Rodzinnych z punktu widzenia skuteczności w przeciwdziałaniu powstawania nieprawidłowości i błędów. 
  2. Prawidłowego funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej a w szczególności:

 3.1.            realizacji zapisu § 6 dotyczącego sprawowania kontroli wewnętrznej przez naczelnika Wydziału i kierownika Referatu zgodnie z Zarządzeniem wewnętrznym Nr 6/2004 z dnia 2 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia szczegółowych zadań Wydziału, wewnętrznej struktury organizacyjnej, podziału zadań, uprawnień, odpowiedzialności i zastępstw pracowników, nadzoru i upoważnień.

 3.2.            realizacji zapisu § 7 wyżej wymienionego zarządzenia a dotyczącego zasad i trybu wykonywania czynności kancelaryjnych zgodnie z instrukcją  kancelaryjną oraz zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (dz. U. Nr 112, poz. 1319 z późniejszymi zmianami).

TECHNIKI ZASTOSOWANE PODCZAS POSTĘPOWANIA

 Postępowanie kontrolne przeprowadzone zostało na podstawie zgromadzonych dowodów: dzienników, rejestrów i ewidencji, Zarządzeń wewnętrznych Naczelnika Wydziału zakresów czynności pracowników, kadry kierowniczej, akt spraw, list dotyczących wypłat świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami oraz upoważnień do podpisywania decyzji w imieniu Prezydenta Miasta.

Wymienione dowody zostały przeanalizowane w następującym zakresie:

 - rzetelności i legalności prowadzonych rejestrów, ewidencji i dzienników,

- prawidłowości prowadzonych  w Referacie postępowań administracyjnych w sprawach o wydanie decyzji administracyjnych przyznających określone świadczenia rodzinne,

- prawidłowości i skuteczności sprawowanego nadzoru kadry kierowniczej nad powierzonymi pracownikom zadaniami,

- prawidłowości i skuteczności funkcjonowania w Referacie Świadczeń Rodzinnych systemu kontroli wewnętrznej.

            Poza analizą dokumentacji uzyskano w trakcie prowadzonych czynności kontrolnych pisemne wyjaśnienia od Naczelnika Wydziału Anny Koski oraz Kierownika Referatu (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)). Analizą objęto całość zgromadzonego materiału z na podstawie wyłonionej próby w oparciu o program informatyczny

Załączniki do pobrania: 2006-01-27 12:25:43 - tabela nr 1 (354.50 kB)
2006-01-27 12:27:21 - Tabela nr 2 (450.00 kB)
2006-01-27 12:28:46 - Tabela nr 4, nr 5, nr 6 (70.00 kB)
2006-01-27 12:30:51 - Wykres nr 1, nr 2, nr 3 (196.00 kB)
2006-01-27 12:45:45 - Stanowisko zespołu kontrolnego (56.50 kB)
2006-01-27 13:29:33 - Wnioski pokontrolne (88.00 kB)
2006-01-27 13:37:51 - Zalecenia pokontrolne (103.00 kB)
2006-02-06 08:34:27 - Zastrzeżenia do protokołu (1.93 MB)

Ilość odwiedzin: 23528
Nazwa dokumentu: protokół kontroli i zmiany do protokołu
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Osoba, która wytworzyła informację: Jacek Spadło, Izabela Dziewulska - Gaj
Osoba, która odpowiada za treść: Jacek Spadło, Izabela Dziewulska - Gaj
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2006-01-27 12:03:46
Data udostępnienia informacji: 2006-01-27 12:03:46
Data ostatniej aktualizacji: 2006-02-06 08:34:27

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner