logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
minus Kontrole
   plus kontrole jednostek
   minus kontrole wewnętrzne
      minus W. Administarcyjno Gospodarczy
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Budżetu i Finansów
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Kultury Sportu i Turystyki
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Biuro Projektu Ispa
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Wydział Budżetu-Referat Wymiaru Podatków
      minus Biuro Rady Miasta
      minus Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Polityki Społecznej – Referat Świadczeń Rodzinnych
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Inżynierii Miejskiej
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych
      minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
      minus Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Komunikacji
      minus Miejska Informacja Turystyczna
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn.
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Wydział Finansowo-Księgowy
      minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Finansowo-Księgowy
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Referat Kontroli Finansowej, Egzekucji i Sprawozdawczości
      minus wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Kluby sportowe
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii, Lokalowy, Finansowo - Księgowy
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu SPOT pn. „Budowa obwodnicy północnej dla Miasta Opola nr SPOT/2.2/36/04”
      minus Jednostki zaangażowane w realizację Projektu współfinansowanego z programu ZPORR pn. „Budowa węzła komunikacyjnego – ulica Niemodlińska w Opolu”
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydział Gospodarki, Nieruchomości, Geodezji i Kartografii
      minus Biuro Spraw Międzynarodowych
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomosciami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus WGNGiK, WKSiT, WOŚiR, MZD
      minus Wydziały Urzędu Miasta Opola
      minus Urząd Stanu Cywilnego
      minus Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Kancelaria
      minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Wydział Świadczeń Socjalnych
      minus Wydział Budżetu
      minus wydział Kultury, Sportu i Turystyki / Stowarzyszenie
      minus Stosowanie Kpa w zakresie doręczeń. Wydziały UM Opola
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Wydział Informatyki
      minus Wydział Komunikacji Referat Wydawania Praw Jazdy
      minus Wydziały Urzędu Miasta Opola - Czynności cywilnoprawne
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydziały Urzędu Miasta - Realizacja obowiązku wynikająca z art. 13 pkt 6 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
      minus Miejski Rzecznik Konsumentów
      minus Wydział Budżetu
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Zakład Obsługi Technicznej Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus Wydział Gospodarki i Promocji Miasta
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Oświaty
      minus Kontrola umów pod kątem realizacji przepisów o gwarancji
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Lokalowy
      minus Wydział Spraw Obywatelskich
      minus Wydział Polityki Społecznej
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Budżetu, Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydziały UM- Celowość dokonywanych wydatków w § 4390
      minus Biuro Organizacji Transportu Zbiorowego
      minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Geodezji i Kartografii
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Referat Nieruchomości Skarbu Państwa, Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym
      minus Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
      minus Referat Lokalowy Urzędu Miasta Opola
      minus Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Finansowo - Księgowy
      minus Wydziały UM Opola – Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Administracyjno-Gospodarczy, Inwestycji Miejskich, Gospodarki Nieruchomościami
      minus Referat Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Inwestycji Miejskich
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Opola
      minus Wydział Gospodarki Nieruchmosciami
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Oswiaty
      minus Biuro Nieruchomosci Skarbu Państwa
      minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
      minus Wydział Administracyjno - Gospodarczy
      minus Wydział Organizacyjny
      minus Wydział Komunikacji i Transportu Zbiorowego
      minus Wydział Sportu
      minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
      minus Wydział Lokalowy
      minus Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
      minus Wydział Gospodarki Nieruchomosciami - kontrola kompleksowa
      minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
      minus Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
      minus Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawnosci
      minus Wydział Sportu
      minus Biuro Nieruchomości Skarbu Państwa
      minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
      minus Biuro Obsługi Inwestorów
      minus Wydziały Urzędu Miasta
      minus Wydział Oświaty
   minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Rewitalizacja
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Transport publiczny
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

KWiA-I-0913/1/1/2004

 

Opole, 19 maja 2005r.

PROTOKÓŁ KONTROLI nr 4/2005

Jednostka kontrolowana

Wydział Administracyjno-Gospodarczy Urzędu Miasta Opola

Nazwa organu sprawującego nadzór

Prezydent Miasta Opola

Termin przeprowadzenia kontroli

18-30 kwietnia 2005r.

Imię i nazwisko przeprowadzającego kontrolę oraz stanowisko

1. Wiesław Pałczyński - St.Specjalista    Wydziału Kontroli Wewnętrznej i Audytu

2. Tadeusz Lech – Inspektor Wydziału   Kontroli Wewnętrznej i Audytu

Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli

Nr 7 i 8/2005r.

Przedmiot kontroli

Ocena prawidłowości realizacji zadań określonych  w Regulaminie Organizacyjnym Miasta Opola  dotyczących obsługi wewnątrzzakładowej sieci telefonicznej oraz sprawdzenie sposobu rozliczania kosztów rozmów telefonicznych i ewidencjonowania rozmów prywatnych.

Okres objęty kontrolą

Rok 2003-2004

Imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki – stanowisko służbowe

Danuta Juszczak–Puppel  -  Naczelnik Wydziału Administr.-Gospodarczego

Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali

(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))  – Kierownik Referatu Admistracyjnego

(Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198)) – inspektor Referatu Admistracyjnego

Kryteria

 1.     Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o Samorządzie Gminnym (Dz.U. Nr 142, poz.   1591 z póź. zm.),

2.     Ustawa z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003r., Nr 115, poz. 148 z póź. zm.),

3.     Ustawa z dnia 29 września 2002r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 76,  poz. 694 z póź. zam.),

4.     Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z póź. zm.),

5.     Zarządzenie Nr OR.I-0152-21/2004 z dnia 2 czerwca 2004r. Prezydenta Miasta Opola w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Opola.

Cel kontroli

Celem jest ocena prawidłowości realizacji zadań określonych w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Opola, a dotyczących obsługi wewnątrzzakładowej sieci telefonicznej oraz sprawdzenie sposobu rozliczania kosztów rozmów telefonicznych i ewidencjonowania rozmów prywatnych.

 Metodyka przeprowadzenia kontroli

1.     Dokonano analizy przyjętych rozwiązań organizacyjnych pod kątem ich

zgodności z zakresem zadań wymienionych w Regulaminie Organizacyjnym.

2.  Dokonano analizy zawartych umów z operatorami sieci telefonicznych

obsługujących sieć wewnątrzzakładową w Urzędzie Miasta Opola w latach 2003-2004.

3.     Ustalono zasady rozliczeń finansowych z operatorem sieci telefonicznych oraz

wykonywany zakres usług dodatkowych i serwisu.

4.     Dokonano analizy zawartych umów pod względem oszczędności wydatkowania środków własnych.

5.     Ustalono sposób rozliczania rozmów telefonicznych.

6.     Ustalono ilość telefonów w Urzędzie  Miasta oraz ilość telefonów komórkowych, wraz z wielkością przyznanych limitów rozmów.

7.     Dokonano analizy wykorzystania limitów rozmów i nasycenia sprzętowego Urzędu Miasta.

8.     Dokonano analizy wysokości kosztów rozmów telefonicznych w latach 2003-2004.

9.     Czynności kontrolne w pozostałym zakresie polegały na ustaleniu stanu faktycznego, zapoznaniu się z treścią prowadzonej dokumentacji oraz porównanie tych danych wynikających z tych ustaleń z obowiązującym stanem prawnym.

10.  Pobrano także ustne i pisemne wyjaśnienia od Kierownika Referatu i  

pracowników merytorycznych. 

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE KONTROLI

1. Kryteria  zawierania umów.

 Z wyjaśnień Kierownika Referatu i pracowników merytorycznych, wynika, że głównymi kryteriami wyboru operatora telekomunikacyjnego są:

-          dostęp do sieci telekomunikacyjnej na danym obszarze,

-          zakres oferowanych usług,

-          poziom cen połączeń głosowych,

-          opłat aktywacyjnych,

-          instalacji,

-          stałych rabatów na zrealizowane połączenia i na opłaty abonamentowe,

-          istniejąca infrastruktura telekomunikacyjna w firmie, pozwalająca na wdrażanie usług dodatkowych,

-          zwiększanie ilości dostępów do sieci, poprzez instalowanie dodatkowych łączy do firmowej centrali telefonicznej.

 W latach 2003 – 2004 głównym dostawcą usług telekomunikacyjnych – stacjonarnych dla Urzędu Miasta Opola była firma Telekomunikacja Polska S.A., umowa Nr PKB-24766/03/201 z dnia 25.09.2003r. akta kontroli 05/04/I/str.63-75/.   Umowa określała następujące usługi:

- połączenia głosowe w sieciach PSTN i ISDN, na frakcjach lokalnej i strefowej, międzystrefowej, międzynarodowej oraz do sieci komórkowych,

- połączenia do sieci inteligentnych i serwisów informacyjnych,

- szerokopasmowy dostęp do internetu w technologii ADSL,

- dzierżawa łączy teleinformatycznych wolnej transmisji danych,

- dzierżawa kanalizacji kablowej.

- inne usługi występujące okresowo.

 

Drugim dostawcą usług telekomunikacyjnych – stacjonarnych dla Urzędu Miasta Opola w tym okresie była firma Netia S.A., świadcząca nast. usługi:

- połączenia głosowe w sieciach PSTN i ISDN, na frakcjach lokalnej i strefowej,                         międzystrefowej, międzynarodowej oraz komórkowej,   

- dzierżawa łączy lokalnych analogowych,

- od grudnia 2004 r. - szerokopasmowy dostęp do internetu w technologii ADSL,

usługa Centrex.

-          od grudnia 2004 r. – usługa preselekcji dla frakcji międzystrefowej, międzynarodowej oraz komórkowej.

 Wybór drugiego operatora tj. NETIA S.A. na dostawcę usług telekomunikacyjnych, związany był z koniecznością dzierżawy łączy lokalnych analogowych, w celu zapewnienia dostępu do wewnętrznej sieci komputerowej Urzędu i za jej pośrednictwem do internetu, wydziałom zlokalizowanym przy ul. Sienkiewicza 4/6 oraz przy ul. Żeromskiego 3.

Zaznaczyć trzeba, że Telekomunikacja Polska S.A. nie udostępniała łączy dzierżawionych dla tych lokalizacji.

W późniejszym okresie zaistniała konieczność podłączenia do sieci telefonicznej Wydziałów zlokalizowanych przy ul. Budowlanych 4 oraz przy ul. Żeromskiego 3.

Wyboru operatora dokonano po przeanalizowaniu ofert TP S.A. i NETIA S.A. ( jako jedyny operator alternatywny działający w Opolu). Zawarto umowę Nr  2102/03/OPO/0260 z dnia 9.12.2003r. na czas określony, którą kontynuowano umową  Nr   3018/04/GLI/0112 z dnia 1.12.2004r. akta kontroli  05/04/I/ str. 104-110/

Z badanej dokumentacji wynika, że podstawową zaletą oferty firmy NETIA S.A. były niższe koszty połączeń głosowych, opłat instalacyjnych i aktywacyjnych (Wyłączono na podstawie art. 5. ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198))   .Ponadto Urząd Miasta Opola uzyskał bezpłatnie dostęp do usługi CENTREX, umożliwiającej wykonywanie bezpłatnych połączeń głosowych, w ruchu dwukierunkowym pomiędzy ww. lokalizacjami a budynkami ratusza i przy Placu Wolności 7/8 oraz Wydziałów zlokalizowanych przy ul. Budowlanych 4 oraz przy ul. Żeromskiego 3.

Zgodnie z art. 4 pkt. 3 ust. d, ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się do usług telefonicznych, teleksowych lub radiotelefonicznych.

2.  Sposób rozliczeń z operatoremi telekomunkacyjnymi.

 Rozliczenia z operatorami telekomunikacyjnymi następują na podstawie zawartych umów na świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz wystawianych w cyklu miesięcznym faktur za ww. usługi.

Zakres świadczonych usług serwisowych zawarty jest w umowie z dnia

26. 07.2004r.na konserwację wewnątrzzakładowej sieci telefonicznej podpisanej z firmą

Ilość odwiedzin: 8608
Nazwa dokumentu: Protokół kontroli i wnioski pokontrolne
Podmiot udostępniający: Wydział Kontroli Wewnętrznej i Audytu
Osoba, która wytworzyła informację: Wiesław Pałczyński, Tadeusz Lech
Osoba, która odpowiada za treść: Wiesław Pałczyński, Tadeusz Lech
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Lisiecka
Data wytworzenia informacji: 2006-02-15 12:13:47
Data udostępnienia informacji: 2006-02-15 12:13:47
Data ostatniej aktualizacji: 2006-02-15 12:19:13

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner