logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
minus Redakcja Biuletynu
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OPOLU

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

           

                              Stanowisko   w dziale  inwestycji unijnych – 1 etat

                                               ( Kierownik projektu)

.................................................................................................................................

(nazwa stanowiska pracy)

1. 

 

Wymagania niezbędne

 

 

Wymagane dokumenty

a) obywatelstwo polskie /kraju Unii Europejskiej i/lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP   *

Oświadczenie

b) pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych

Oświadczenie

c) brak skazania za przestępstwo  umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne

Oświadczenie

d) nieposzlakowana opinia

Oświadczenie

e) wykształcenie : wyższe techniczne drugiego stopnia, preferowane  w zakresie inżynierii lądowej lub telematyki transportu lub automatyki lub informatyki

Kserokopia  dyplomu

f) staż pracy :   min. 3 lata, w tym 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego i zarządzania ruchem lub 2 lata doświadczenia w obszarze Inteligentnych Systemów Transportowych,
 

 

 

Kserokopia świadectwa pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku trwania stosunku pracy

g) znajomość systemów sterowania ruchem oraz pozostałych systemów inteligentnego zarządzania ruchem drogowym,

 

Informacja w CV ( wskazać konkretne zadania )

h)znajomość środowiska telekomunikacyjnego,
 

Informacja w CV

i)znajomość zagadnień telematyki transportu, inżynierii ruchu,

 

Informacja w CV

j) umiejętność czytania map

 

Informacja w CV

k) umiejętność obsługi/czytania programów do projektowania sygnalizacji świetlnej 
 

Informacja w CV

l)kreatywność, umiejętność rzeczowej argumentacji i klarownego sposobu przedstawiania poglądów,
zdolność do pracy pod presją czasu oraz stresu, umiejętność zarządzania swoim czasem, dobra organizacja pracy, samodzielność,

 

Informacja w CV

ł) znajomość przepisów dotyczących dróg publicznych oraz prawa o ruchu drogowym,
 

Informacja w CV

m) znajomość przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem,
 

Informacja w CV

 

n) znajomość przepisów z zakresu prawa budowlanego,
 

Informacja w CV

o) przeszkolenie w zakresie: inżynieria ruchu i bezpieczeństwo ruchu drogowego,
 

 

Informacja w CV

p) prawo jazdy kat. B

Kserokopia prawa jazdy

r) umiejętność obsługi programów komputerowych w szczególności pakietów biurowych MS Office oraz branżowych  typu. Autocad, Vision, Visum

 

Informacja w CV

 

2. 

 

Wymagania dodatkowe

 

 

Wymagane dokumenty albo zapisy w liście motywacyjnym lub w CV potwierdzające spełnianie wymagania

a)  przeszkolenie w zakresie audytu BRD.

 Informacja w CV potwierdzona odpowiednimi dokumentami

b)  udział przy wdrożeniach Inteligentnych Systemów Transportowych.  

Informacja w CV ( wskazać konkretne zadania oraz zakres wykonywanych czynności)

 

 

Osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.   

 

 

3.       Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

a) pełnienie funkcji kierownika projektu pn. poprawa funkcjonowania sytemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań  zwiększających bezpieczeństwo  ruchu  drogowego  w obrębie stacji kolejowej Opole wschód  w tym w szczególności  ds. Inteligentnych Systemów Transportowych i Inżynierii Ruchu,

 b) nadzór nad realizacją umów związanych z przygotowaniem dokumentów/projektów/analiz/ harmonogramów… niezbędnych do prawidłowego rozliczenia projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej ,

c) kompleksowy nadzór nad realizacją projektu pn. Poprawa funkcjonowania  systemu  transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań  zwiększających bezpieczeństwo  ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej  Opole Wschód – Inteligentny System Zarządzania Ruchem i Transportem  Publicznym  w Opolu  ITS Opole,

d) przygotowanie dokumentów przetargowych zmierzających do wyłonienia wykonawcy na zaprojektowanie i wdrożenie Inteligentnego Systemu Transportowego dla miasta Opola,
e) przygotowanie dokumentacji projektowej zmierzającej do budowy Centrum Sterowania Ruchem oraz wszystkich innych analiz/opracowań niezbędnych do rozliczenia bieżących środków unijnych,
f) zaangażowanie przy wdrażaniu w przyszłości dalszych rozwiązań/funkcjonalności z zakresu inteligentnych systemów transportowych jako kolejnych etapów ITS dla miasta Opola,
g) koordynacja prac na poziomie Wykonawca - Zamawiający z zakresu wdrożenia ITS , w tym z zakresu inżynierii ruchu, telematyki transportu , 
h) wytyczanie kierunków rozwoju sterowania ruchem oraz ITS-ów,
i) opiniowanie oraz konsultowanie projektów stałej i tymczasowej organizacji ruchu,
j) udział w komisjach i zespołach problemowych dotyczących organizacji i bezpieczeństwa ruchu, w szczególności organizacja obrad dot. uzgodnienia dokumentacji ITS, 
k) kompleksowy nadzór nad  wdrożeniem systemu ITS w Opolu,
l) inicjowanie i wdrażanie nowych rozwiązań w zakresie organizacji ruchu,
m) współpraca w opracowywaniu kierunków polityki MZD w zakresie zarządzania ruchem oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego,
n) wydawanie wytycznych do projektowania w zakresie organizacji ruchu, nadzorowania projektowania organizacji ruchu,
o) udział w Radach Technicznych, Radach Projektów,
p) współpraca z innymi działami zarówno MZD  jak również urzędu Miasta Opola w szczególności z Wydziałem  Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Wydziałem Komunikacji i Transportu Zbiorowego, Wydziałem Informatyki, etc.

r) przygotowanie dokumentów, wniosków  w zakresie zamówień  publicznych  dla prowadzonych przez dział inwestycji ,

s) przygotowanie i kontrola dokumentacji związanej z projektem,

t) prowadzenie dokumentacji rozliczeniowej, w  tym  przygotowanie harmonogramów płatności  i rozliczeń  w zakresie pozyskanych  środków unijnych na realizowanych przez dział zadaniach/projektach,

u) sporządzanie rozliczeń bieżących  i  końcowych prowadzonych zadań/ projektów,

w) sporządzanie sprawozdań z realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i funduszy krajowych,

z) przygotowywanie sprawozdań, analiz, danych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania działu i jednostki,

ż) aktywne uczestnictwo w realizacji rzeczowej zadań między innymi poprzez kontrole budowy i prowadzenie korespondencji,

x) sporządzenie projektów pism związanych z realizacją prowadzanych inwestycji ,

y )prowadzenie i rozliczanie takich zadań.

 

4. Warunki pracy na stanowisku :

Praca w budynku przy ul. Obrońców Stalingradu 66 , drugie piętro. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Budynek wyposażony w windę przystosowaną do wózków inwalidzkich. Praca w terenie ( miasto Opole). Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze, praca w godz. 7.00 – 15.00, praca w zespole,  bezpośredni kontakt z petentami, codzienny kontakt telefoniczny, praca wymagająca dobrej ostrości wzroku.    

5.W miesiącu listopadzie   2017r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł 0,00% .

6.Dokumenty aplikacyjne winny zawierać:

a)         dokumenty wymienione powyżej

b)         życiorys, uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej, opatrzony klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w Miejskim Zarządzie Dróg w Opolu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz.922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016r. poz.902 ) i podpisem.

  c)         list motywacyjny,

  d)        kwestionariusz osobowy – według wzoru dostępnego na stronie internetowej (www.bip.um.opole.pl) oraz w dziale

               administracyjno-gospodarczym i kadr Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu ,

  e)         dokument potwierdzający niepełnosprawność ( w przypadku osób niepełnosprawnych).

Kompletne aplikacje należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu w pokoju

213 z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko w dziale  inwestycji unijnych   w terminie do dnia 28 grudnia  2017r  (nie mniej niż 10 dni od dnia opublikowania w BIP), decyduje data faktycznego wpływu do MZD .            

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.um.opole.pl ) oraz na tablicy informacyjnej Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu.

W związku z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922) informuję, że administratorem danych osobowych zawartych w przekazanych dokumentach aplikacyjnych jest Miejski Zarząd Dróg w Opolu – Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu – z siedzibą w Opolu 45-512, ul. Obrońców Stalingradu 66 . Dane osobowe, o których mowa powyżej, będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego oraz wybrania pracownika i zawarcia umowy o pracę. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Każdy posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

                                                                  

                                                                                     Dyrektor

                                                                                Zbigniew Bahryj

 

 

Nazwa dokumentu: Miejski Zarząd Dróg w Opolu
Skrócony opis: Stanowisko w dziale inwestycji unijnych (Kierownik projektu)
Podmiot udostępniający: MZD
Osoba, która wytworzyła informację: Jolanta Sowada
Osoba, która odpowiada za treść: Jolanta Sowada
Osoba, która wprowadzała dane: Jolanta Sowada
Data wytworzenia informacji: 2017-12-12 12:26:27
Data udostępnienia informacji: 2017-12-12 12:26:27
Data ostatniej aktualizacji: 2017-12-12 12:28:20

Wersja do wydruku...

corner   corner