logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
minus Sprawy komórek organizacyjnych
   minus Wydział Spraw Obywatelskich
   minus Urząd Stanu Cywilnego
   minus Miejski Rzecznik Konsumentów
   plus Wydział Inwestycji Miejskich
   plus Wydział Sportu
   minus Wydział Komunikacji
   minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
      plus Ewidencja Stowarzyszeń zwykłych prowadzona przez Prezydenta Miasta Opola
      plus PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
      plus Konkursy
      plus Tryb pozakonkursowy
      plus Sprawozdania
      plus Konsultacje społeczne
      plus Opolska Rada Działalności Pożytku Publicznego
      plus Archiwum
      minus Rezerwacja sali
      plus Nadzór Prezydenta nad organizacjiami pozarządowymi
      minus Informacja o zgłoszonych kandydaturach do nagrody im. Jana Całki
      plus Budżet Obywatelski
      minus Dzielnice Opola
      minus Nabór kandydatów do komisji konkursowych z pożytku publicznego
      minus Konkurs im. Jana Całki za 2017 rok
         minus Zgłoszenie kandydatów i zadań do konkursu im. Jana Całki za rok 2017
   plus Wydział Promocji
   plus Wydział Zdrowia i Rozwoju Społecznego
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
minus Redakcja Biuletynu
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Już pod raz drugi zapraszamy społeczników i organizacje pozarządowe do udziału w konkursie im. Jana Całki, w którym nagrodzimy osoby i podmioty szczególnie zasłużone w działalności społecznej na rzecz Miasta Opola i jego mieszkańców.

Nagroda będzie przyznana  w dwóch kategoriach:

- „Lider Społeczny Roku 2017”,

- „Pożytek Roku 2017”.

W każdej kategorii laureaci otrzymają nagrodę w wysokości 5000,00 zł.

Sektor obywatelski rozwija się coraz bardziej prężnie w Opolu i ważne abyśmy dostrzegali niezwykłe zaangażowanie społeczne osób oraz organizacji. Nagroda im. Jana Całki jest tego wyrazem jak również formą upamiętnienia postaci Jana Całki, który swoim życiem, pracą zawodową i społeczną dawał wyraz solidarności i obywatelskiej wrażliwości.

Szczegóły konkursu:

Zgodnie z § 11 ust. 1 Regulaminu  przyznawania Nagrody im. Jana Całki, przyjętego uchwałą NR XXXII/610/16 Rady Miasta Opola z dnia 27 października 2016 r. w sprawie ustanowienia Nagrody im. Jana Całki (Dz. Urz. Woj. Opol. z 2016 r., poz. 2312)

od dnia  2 stycznia 2018 r. można zgłaszać  kandydatury

na Laureatów Nagrody im. Jana Całki za 2017 r.

 w kategorii:

1.„Lider Społeczny Roku” za szczególne osiągnięcia w zakresie rozwoju dialogu i współpracy w Opolu

2.„Pożytek Roku” dla zadania pożytku publicznego o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców Miasta Opola

Wybór Laureatów Nagrody odbywa się w drodze konkursu kandydatur.

Decyzję o wyborze Laureatów Nagrody podejmuje Kapituła, powołana zarządzeniem  

NR OR-I.0050.684.2016 PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 30 grudnia 2016 r.

Celem konkursu jest promocja społecznikowskiej działalności  na rzecz mieszkańców Opola w obszarze pożytku publicznego.

 • I. Podmioty uprawnione do zgłaszania kandydatur
 1. organy administracji publicznej oraz jednostki organizacyjne tych organów;
 2. organizacje pozarządowe;
 3. co najmniej 10 mieszkańców  Opola.
 • II. Warunki składania ofert
 1. Kandydaturę w kategorii „Lider Społeczny Roku” zgłasza się na formularzu określonym w Załączniku nr 1 do Regulaminu przyznawania Nagrody im. Jana Całki.
 2. Kandydaturę w kategorii „Pożytek Roku”, zgłasza się na formularzu określonym w Załączniku nr 2 do  Regulaminu przyznawania Nagrody im. Jana Całki.
 3. Zgłoszenie kandydatury następuje:
 • w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nagroda im. Jana Całki” na adres Centrum Dialogu Obywatelskiego w Opolu, 45-011, ul. Koraszewskiego 7-9;
 • w formie elektronicznej na adres: ngo@um.opole.pl .

4.W przypadku przesłania zgłoszeń kandydatur drogą pocztową liczy się data wpływu zgłoszenia do Urzędu, a nie data nadania.

 • III. Termin składania ofert.
 1. Od 2 stycznia do 15 lutego 2018 r.
 2. UWAGA: Kandydatury zgłoszone po terminie podlegają odrzuceniu.  
 • IV. Informacje dodatkowe
 1. Osoba fizyczna lub organizacja zgłoszona do konkursu jest w obowiązku wyrazić zgodę na udział w konkursie według wzoru określonego odpowiednio w Załączniku nr 3 albo 4 do Regulaminu przyznawania Nagrody im. Jana Całki.
 2. Każda osoba fizyczna uczestnicząca w Konkursie składa oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz bezpłatne wykorzystanie swojego nazwiska i wizerunku dla celów konkursowych według wzoru określonego w Załączniku nr 5 do Regulaminu przyznawania Nagrody im. Jana Całki.
 3. W terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości  w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Opola informacji o zgłoszonych kandydaturach mieszkańcy Opola mogą wnosić uwagi do zgłoszonych kandydatur na adres ngo@um.opole.pl lub na adres Centrum Dialogu Obywatelskiego.
 4. Ogłoszenie o konkursie zostanie podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w oficjalnym serwisie internetowym Urzędu Miasta Opola.
 5.   Informacja w sprawie konkursu tel. 508 004 284, 077 44 61 570.

W załączeniu:

- uchwała NR XXXII/610/16 Rady Miasta Opola z dnia 27 października 2016 r. w sprawie ustanowienia Nagrody im. Jana Całki (Dz. Urz. Woj. Opol. z 2016 r., poz. 2312),

- wzory formularzy.

Nazwa dokumentu: Konkurs im. Jana Całki
Osoba, która wytworzyła informację: Przemysław Parkitny
Osoba, która odpowiada za treść: Przemysław Parkitny
Osoba, która wprowadzała dane: Przemysław Parkitny
Data wytworzenia informacji: 2018-01-02 14:49:46
Data udostępnienia informacji: 2018-01-02 14:49:46
Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-02 14:51:47

Wersja do wydruku...

corner   corner