logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
minus Sprawy komórek organizacyjnych
   minus Urząd Stanu Cywilnego
   minus Wydział Spraw Obywatelskich
   minus Miejski Rzecznik Konsumentów
   plus Wydział Inwestycji Miejskich
   plus Wydział Sportu
   minus Wydział Komunikacji
   minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
      plus PROGRAMY WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
      plus Ewidencja Stowarzyszeń zwykłych prowadzona przez Prezydenta Miasta Opola
      plus Nadzór Prezydenta nad organizacjiami pozarządowymi
      plus PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
      plus Sprawozdania
      minus Konkursy
         plus 2020
         plus 2019
         minus 2018
            minus konkurs ofert - działania na rzecz osób niepełnosprawnych i działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
            minus konkurs ofert - Pomoc społeczna
            plus Konkurs ofert z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
            minus konkurs ofert - ekologia i ochrona zwierząt.....
            plus Konkurs ofert z zakresu turystyki i krajoznawstwa
            minus konkurs ofert - działalność na rzecz integracji europejskiej.....
            minus Prezydent Miasta Opola ogłasza konkurs ofert na powierzenie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w 2018 roku zadań publicznych z zakresu porządku i bezpieczeństwa public
            minus Konkurs z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
            plus Konkurs na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2018
            plus Konkurs kultura 2018-2019
            minus Konkurs - wkłady własne 2018
               minus wyniki konkursu
            minus PREZYDENT MIASTA OPOLA ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji w 2018 roku zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
            plus konkurs z zakresu działalności wspomagajacej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiebiorczości
            minus Konkurs ofert na wyłonienie operatora projektu w 2018 r. (regranting) z zakresu wsparcia działalności organizacji pozarządowych
            minus Konkurs z Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
            plus Konkurs ofert z zakresu przeciwdziałania narkomanii w 2018
            plus Konkurs na wsparcie i powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku
            minus Otwarty konkurs ofert z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
            minus Konkurs z zakresu rozwoju mniejszości narodowych
            minus Zapraszamy do udziału w konkursie w ramach regrantingu
            plus Konkurs z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 2018
            plus Konkurs z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
            plus Konkurs ofert z zakresu przeciwdziałania nakomanii- 3
            plus Konkurs z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
         plus 2017
         plus 2016
         plus 2015
         plus 2014
         minus Komisje konkursowe
         plus Nabór na członków komisji konkursowych
         minus konkurs ofert na powierzenie w 2019 r. realizacji zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w zakresie określonym
         minus WYNIKI konkursu na nieodpłatną pomoc prawną prawną i poradnictwo obywatelskie w 2020 r.
         minus Termin rozstrzygnięć otwartych konkursów ofert
      plus Tryb pozakonkursowy
      minus Nabór kandydatów do komisji konkursowych z pożytku publicznego
      plus Konsultacje społeczne
      plus Opolska Rada Działalności Pożytku Publicznego
      plus Konkurs im. Jana Całki za 2018 rok
      plus Budżet Obywatelski
      plus Inicjatywa Lokalna
      minus Rezerwacja sali
      plus Dzielnice Opola (Kadencje 2015-2019 / 2017-2019)
      plus Dzielnice Opola (Kadencja: 2019-2024)
      plus Konkurs im. Jana Całki
   plus Wydział Promocji
   plus Wydział Polityki Społecznej
   minus Biuro Nadzoru Odbioru Odpadów Komunalnych
   plus Wydział Kultury Turystyki i Współpracy Zagranicznej
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. wyniki konkursu

PREZYDENT MIASTA OPOLA ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie  realizacji zadań publicznych w zakresie wkładów własnych w 2018 roku  skierowany  do:

Organizacji pozarządowych  i innych uprawnionych podmiotów  wskazanych w art. 3 ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn.zm)

 

Oferty   należy składać wyłącznie za pośrednictwem Generatora ofert do dnia 27.03.2018 r. do godz. 15.30

Potwierdzenie złożenia oferty należy składać w siedzibie CDO do dnia 27.03.2018 r. do godz. 15.30

https://opole.engo.pl

Do oferty należy dołączyć „Kartę ubiegania się o dotację na dofinansowanie do wkładu własnego w 2018 r.”, która stanowi załącznik do Zarządzenia konkursowego.

Termin realizacji zadania publicznego określa umowa o powierzenie realizacji zadania publicznego, jednak termin ten nie może obejmować okresu innego niż od 01.05.2018 r. do 10.12.2018 r

UWAGA :Tytuł zadania nie może przekroczyć 50 znaków.

Załączniki do pobrania: 2018-03-06 13:04:05 - zarządzenie (31.00 kB)
2018-03-06 13:05:44 - warunki konkursowe (93.50 kB)
2018-03-06 13:10:14 - karta (16.75 kB)
2018-03-06 13:12:27 - regulamin konkursów (84.09 kB)
2018-03-06 13:13:32 - wzór oferty (84.27 kB)
2018-03-06 13:15:28 - karta oceny fomralnej (58.50 kB)
2018-03-06 13:17:13 - karta oceny merytorycznej (86.50 kB)
2018-03-06 13:18:29 - herb Opola (106.21 kB)

Ilość odwiedzin: 1011
Nazwa dokumentu: Konkurs - wkłady własne 2018
Podmiot udostępniający: Centrum Dialogu Obywatelskiego
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Nowacka
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Nowacka
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Nowacka
Data wytworzenia informacji: 2018-03-06 13:01:19
Data udostępnienia informacji: 2018-03-06 13:01:19
Data ostatniej aktualizacji: 2018-03-06 13:19:41

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner