logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
minus Transport publiczny
   minus Dystrybucja biletów
   minus Transport zeroemisyjny
   minus Raport z konsultacji
   minus Lista przystanków prywatnych w Mieście Opolu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Prezydent Miasta Opola

OGŁASZA WARUNKI SPRZEDAŻY BILETÓW UPRAWNIAJĄCYCH DO KORZYSTANIA Z USŁUG PRZEWOZOWYCH ŚRODKAMI MIEJSKIEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W OPOLU ZA POŚREDNICTWEM ELEKTRONICZNYCH KANAŁÓW DYSTRYBUCJI

Na podstawie Zarządzenia nr OR-I.0050.172.2020 Prezydenta Miasta Opola z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie ustalenia poziomu upustów od cen biletów obowiązujących w środkach komunikacji miejskiej w Opolu, uprawniających do korzystania z usług przewozowych środkami miejskiego transportu zbiorowego w Opolu oraz ustalenia warunków świadczenia usługi sprzedaży biletów elektronicznych dla podmiotów gospodarczych, które w imieniu miasta Opola sprzedają bilety jednorazowe oraz bilety okresowe uprawniające do korzystania z usług przewozowych środkami miejskiego transportu zbiorowego za pośrednictwem elektronicznych kanałów dystrybucji zapraszam podmioty zainteresowane sprzedażą biletów elektronicznych do podjęcia współpracy z Miastem Opole.

Warunki świadczenia dystrybucji i sprzedaży biletów są jednakowe dla wszystkich podmiotów, a jedynym kryterium zawarcia umowy jest spełnienie minimalnych wymagań poprzez złożenie stosownego oświadczenia. Każdy zainteresowany podmiot spełniający przedmiotowe wymagania może w dowolnej chwili (do marca 2021 r.) wyrazić wolę współpracy.

Upust liczony od ceny brutto biletów elektronicznych dla podmiotów gospodarczych, które w imieniu miasta Opola dokonują sprzedaży biletów jednorazowych oraz biletów okresowych uprawniających do korzystania z usług przewozowych środkami miejskiego transportu zbiorowego za pośrednictwem elektronicznych kanałów dystrybucji, ustalono w następującej wysokości:

1) 4,00% wartości brutto sprzedanych biletów jednorazowych,

2) 2,00% wartości brutto sprzedanych biletów okresowych.

Od daty publikacji ogłoszenia do 31 marca 2021 r. podmioty zainteresowane sprzedażą w imieniu miasta Opola biletów jednorazowych oraz biletów okresowych uprawniających do korzystania z usług przewozowych środkami miejskiego transportu zbiorowego w Opolu za pośrednictwem elektronicznych kanałów dystrybucji mogą składać oświadczenia w Wydziale Transportu Urzędu Miasta Opola, ul. Krawiecka 13, II piętro, pok. nr 2, w godzinach pracy Urzędu (w tym na adres poczty elektronicznej Wydziału: wt@um.opole.pl) lub przesłać je na adres: Urząd Miasta Opola Wydział Transportu 45-015 Opole Rynek–Ratusz.

Oświadczenie dotyczy spełnienia minimalnych wymagań jakie stawiane są operatorom systemu oraz aplikacjom mobilnym do sprzedaży biletów komunikacji miejskiej (stanowiących załącznik nr 1 do ww. zarządzenia) i może zostać złożone na załączonym wzorze.

Na podstawie złożonego oświadczenia, Wydział Transportu Urzędu Miasta Opola skontaktuje się z podmiotem celem weryfikacji spełniania wymogów technicznych, a następnie ustali szczegółowe warunki oraz termin zawarcia umowy dot. sprzedaży biletów. Weryfikacja będzie prowadzona również przez służby przewoźnika (MZK Sp. z o.o.). Umowa zostanie zawarta na czas określony (od dnia podpisania umowy, nie wcześniej niż od dnia 31.03.2020 r. do dnia 31.03.2021 r.).

Rozpoczęcie sprzedaży biletów może nastąpić dopiero po podpisaniu umowy z Miastem Opole.

W razie pytań prosimy o kontakt z pracownikami Wydziału Transportu Urzędu Miasta Opola - tel. 77 44 38 737.

Szczegółowe warunki sprzedaży biletów uprawniających do korzystania z usług przewozowych środkami miejskiego transportu zbiorowego w Opolu za pośrednictwem elektronicznych kanałów dystrybucji określone są w Zarządzeniu nr OR-I.0050.720.2020 Prezydenta Miasta Opola z dnia 25 marca 2020 r. dostępnym pod adresem:

https://prawomiejscowe.um.opole.pl/institution/18386/legalact/9649/18386

Załączniki do pobrania: 2020-03-27 10:44:37 - Oświadczenie - wzór (12.37 kB)

Ilość odwiedzin: 1124
Nazwa dokumentu: Dystrybucja biletów
Osoba, która wytworzyła informację: Tomasz Guzik
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Guzik
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Guzik
Data wytworzenia informacji: 2018-09-26 12:48:14
Data udostępnienia informacji: 2018-09-26 12:48:14
Data ostatniej aktualizacji: 2020-03-27 11:04:33

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner