logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
minus Ogłoszenia o wolnych etatach
   minus Urząd Miasta Opola
      plus AKTUALNE OGŁOSZENIA - 2020 r.
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2020 r.
      minus AKTUALNE OGŁOSZENIA - 2019
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2019 r.
      minus REGULAMIN NABORU
      minus DRUKI DO POBRANIA
      minus ARCHIWUM NABORÓW
         plus REKRUTACJE 2005 R.
         plus REKRUTACJE 2006 R.
         plus REKRUTACJE 2007 R.
         plus REKRUTACJE 2008 R.
         plus REKRUTACJE 2009 R.
         plus REKRUTACJE 2010 R.
         plus REKRUTACJE 2011 R.
         plus REKRUTACJE 2012 R.
         plus REKRUTACJE 2013 R.
         plus REKRUTACJE 2014 R.
         plus REKRUTACJE 2015 R.
         plus REKRUTACJE 2016 R.
         plus REKRUTACJE 2017 R.
         plus REKRUTACJE 2018 R.
         minus REKRUTACJE 2019 R.
            minus OGŁOSZENIA 2019
               minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
               minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
               minus Wydział Polityki Społecznej
               minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
               minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
               minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
               minus Wydział Geodezji i Kartografii
               minus Wydział Oświaty
               minus Wydział Polityki Społecznej
               minus Wydział Polityki Społecznej
               minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
               minus Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego
               minus Wydział Oświaty
               minus Wydział Spraw Obywatelskich
               minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
               minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
               minus Wydział Polityki Społecznej
               minus Wydział Oświaty
               minus Wydział Transportu
               minus Biuro Urbanistyczne
               minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
               minus Wydział Budżetu
               minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
               minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
               minus Wydział Podatków i Opłat lokalnych
               minus Wydział Informatyki
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Wydział Geodezji i Kartografii
               minus Wydział Geodezji i Kartografii
               minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
               minus Biuro Obsługi Inwestorów
               minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
               minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
               minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
               minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
               minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
               minus Biuro Rady Miasta
               minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
               minus Wydział Spraw Obywatelskich
               minus Wydział Oświaty
               minus Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej
               minus Wydział Geodezji i Kartografii
               minus Biuro Urbanistyczne
               minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
               minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
               minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
               minus Wydział Budżetu
               minus Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi
               minus Wydział Informatyki
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
               minus Wydział Oświaty
               minus Biuro Obsługi Inwestorów
               minus Wydział Spraw Obywatelskich
               minus Wydział Geodezji i Kartografii
               minus Biuro Urbanistyczne
               minus Wydział Geodezji i Kartografii
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
               minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
               minus Wydział Inwestycji Miejskich
               minus Wydział Inwestycji Miejskich
               minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
               minus Wydział Informatyki
               minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
               minus Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi
               minus Biuro Urbanistyczne
               minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
               minus Wydział Oświaty
               minus Wydział Oświaty
               minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
               minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
               minus Wydział Promocji
               minus Wydział Lokalowy
               minus Wydział Polityki Społecznej
               minus Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego
               minus Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
               minus Biuro Urbanistyczne
               minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
               minus Wydział Oświaty
               minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
               minus Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej
               minus Biuro Prasowe
               minus Wydział Oświaty
               minus Wydział Oświaty
               minus Wydział Oświaty
               minus Wydział Inwestycji Miejskich
               minus Wydział Inwestycji Miejskich
            plus WYNIKI KOŃCOWE REKRUTACJI 2019
         plus REKRUTACJE 2020 R.
   plus Miejskie Jednostki Organizacyjne
   minus Obowiązek informacyjny
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


PREZYDENT MIASTA OPOLA

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

W URZĘDZIE MIASTA OPOLA

Rynek-Ratusz, 45-015 Opole

ds. eksploatacji i rozwoju oświetlenia ulicznego

(określenie stanowiska)

 1.  

Wymagania niezbędne

Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie wymagań

a) obywatelstwo polskie

Oświadczenie

b) pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych

Oświadczenie

c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

Oświadczenie

d) nieposzlakowana opinia

Oświadczenie

e) wykształcenie: wyższe

Kserokopia dyplomu lub świadectwa lub oryginalne zaświadczenie o ukończeniu studiów (w przypadku obrony pracy dyplomowej do momentu wystawienia dyplomu przez uczelnię, ważność zaświadczenia 1 m-c)

f) staż pracy: 2 lata pracy w jednostce samorządu terytorialnego lub instytucji samorządowej

Kserokopia świadectwa pracy i/lub oryginalne zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku trwania stosunku pracy (ważność zaświadczenia 1 m-c) 

albo co najmniej 2 lata działalności gospodarczej w branży usług elektrycznych

 

Zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej lub wypis z KRS, zaświadczenie ważne 1 m-c)

g) prawo jazdy kategorii B

Kserokopia prawa jazdy

 1.  

Wymagania dodatkowe

 

Dokumenty albo oświadczenia potwierdzające spełnienie wymagań

a) wykształcenie wyższe inżynierskie branży elektroenergetycznej,

Kserokopia dyplomu lub świadectwa lub oryginalne zaświadczenie o ukończeniu studiów (w przypadku obrony pracy dyplomowej do momentu wystawienia dyplomu przez uczelnię, ważność zaświadczenia 1 m-c)

b) uprawnienia budowlane do projektowania lub/i kierowania robotami w branży elektroenergetycznej

kserokopia dokumentu potwierdzającego nadanie uprawnień budowlanych

c) doświadczenie przy budowie i/lub eksploatacji oświetlenia ulicznego

kserokopia świadectwa pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku trwania stosunku pracy
(zaświadczenie ważne 1 m-c)

d) praca na podobnym stanowisku w jednostce samorządu terytorialnego

kserokopia świadectwa pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku trwania stosunku pracy
(zaświadczenie ważne 1 m-c)

e) znajomość ustawy o samorządzie gminnym

oświadczenie

f) znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego

oświadczenie

g) znajomość Statutu Miasta Opola

oświadczenie

h) znajomość Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Opola

oświadczenie

i) znajomość obsługi podstawowych programów informatycznych wykorzystywanych w administracji samorządowej

oświadczenie

j) znajomość obsługi podstawowych programów komputerowych, w tym edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego (WORD i Excel)

oświadczenie

k) znajomość rozliczeń finansowych inwestycji

oświadczenie

l) znajomość ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane i rozporządzeń do tej ustawy

oświadczenie

m) znajomość ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy

oświadczenie

n) znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych

oświadczenie

o) odpowiedzialność, dokładność, skrupulatność, rzetelność, systematyczność, dyspozycyjność, operatywność, odporność na stres, umiejętność pracy w zespole.

oświadczenie

p) znajomość przepisów i umiejętność ich interpretacji w zakresie stanowiska pracy

oświadczenie

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

a) przestrzeganie przepisów prawa związanych z wykonywanymi zadaniami a zwłaszcza prawa budowlanego, prawa zamówień publicznych,

b) Przestrzeganie Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Opola, Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Opola.

c) Kompletowanie i przekazywanie akt do archiwum zakładowego, zgodnie z rzeczowym wykazem akt i instrukcjami: kancelaryjną i archiwalną oraz systemem obiegi dokumentów obowiązującym w Urzędzie Miasta Opola.

d) Sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem sieci oświetlenia dróg, ulic i placów.

e) sprawowanie nadzoru nad zakupem energii elektrycznej i usługą dystrybucji energii elektrycznej.

f) Przygotowywanie zleceń na usuwanie awarii i niesprawności sieci oświetlenia ulicznego oraz nadzorowanie wykonania zgłoszonych prac.

 1. Przekazywanie informacji w sprawach związanych z eksploatacją oświetlenia ulicznego mieszkańcom, radnym, innym wydziałom urzędu oraz miejskim jednostkom.
 2. Planowanie i rozliczanie środków budżetowych na eksploatację oświetlenia ulicznego. Przygotowywanie sprawozdań w tym zakresie.
 3. Sprawowanie nadzoru nad wykonaniem budżetu w zakresie przydzielonych obowiązków oraz przestrzeganie dyscypliny budżetowej.
 4. Prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem sieci i urządzeń oświetlenia ulicznego.
 5. Opiniowanie projektów technicznych w zakresie oświetlenia ulicznego i infrastruktury elektroenergetycznej.
 6. Koordynacja remontów sieci oraz urządzeń oświetlenia ulicznego z innymi zarządcami sieci uzbrojenia technicznego i zarządem dróg.
 7. Zlecanie projektów technicznych w zakresie oświetlenia ulicznego oraz kontrola zgodności opracowań ze sztuką budowalną i z zamówieniem.
 8. Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad wykonywaniem zadań w zakresie oświetlenia miasta. Udział w odbiorach robót.
 9. Przygotowywanie dokumentów księgowych (majątkowych) po wybudowaniu oświetlenia ulicznego.
 10. Sporządzanie ewidencji elementów infrastruktury oświetlenia miasta.
 11. Wykonywanie innych zadań przydzielonych przez przełożonych.
 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca w budynku Urzędu Miasta Opola, ulica Piastowska 17, VI piętro (winda na półpiętrze) w pełnym wymiarze etatu, poniedziałek –środa w godz. 7.30 -15.30, czwartek w godz. 7.30 – 17.00, piątek w godz. 7.30 – 14.00 oraz pracą w terenie (czasami w godzinach wieczornych lub nocnych - kontrola oświetlenia ulicznego). Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze i obsługą innych urządzeń biurowych. Praca w zespole, codzienny kontakt bezpośredni lub telefoniczny z klientami, projektantami i wykonawcami.

 1. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Opola, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi/nie wynosi*               co najmniej 6%.
 1. Dokumenty aplikacyjne winny zawierać:
 1. list motywacyjny;
 2. dokumenty  i oświadczenia wymienione w pkt. 1, 2, ogłoszenia;
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 4. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych               w dokumentach aplikacyjnych (w przypadku podania danych osobowych wykraczających poza zakres wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze);
 5. kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w przypadku osób niepełnosprawnych, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa               w art. 13 a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych).

Kwestionariusz osobowy oraz oświadczenia należy opatrzyć własnoręcznym podpisem.

Wzór kwestionariusza osobowego oraz oświadczeń - dostępne są na stronie internetowej (www.bip.um.opole.pl) oraz w Referacie Kadr Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta Opola.

 1. Termin i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Dokumenty aplikacyjne  można składać osobiście w Referacie Kadr Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta Opola, Rynek-Ratusz, 45-015 Opole, pok. 424 lub przesłać pocztą na wskazany  adres, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko ds. eksploatacji i rozwoju oświetlenia ulicznego w terminie do dnia 11 lutego 2019 r.

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Urzędu Miasta Opola po terminie, nie będą rozpatrywane (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu).

 Osoby spełniające wymagania formalne zostaną powiadomione indywidualnie co do dalszych czynności związanych z procesem naboru.                      

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.um.opole.pl ) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Opola.

Ilość odwiedzin: 1182
Nazwa dokumentu: Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
Skrócony opis: stanowisko ds. eksploatacji i rozwoju oświetlenia ulicznego
Osoba, która wytworzyła informację: Jolanta Początko
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Maślak
Osoba, która wprowadzała dane: Jolanta Początko
Data wytworzenia informacji: 2019-01-28 09:42:11
Data udostępnienia informacji: 2019-01-28 09:42:11
Data ostatniej aktualizacji: 2019-02-18 10:07:52

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner