logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
minus Ogłoszenia o wolnych etatach
   plus Urząd Miasta Opola
   minus Miejskie Jednostki Organizacyjne
      minus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2019r.
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31
         minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
         minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 33
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psycicznymi "Magnolia"
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
         minus Straż Miejska w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 24
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Zespół Szkół Zawodowych im.S.Staszica
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
         minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
         minus Straż Miejska w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Zespół Szkół Ogólnokształcących nr II
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Straż Miejska w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
         minus Zespół Placówek Oświatowych
         minus Zespół Szkół Zawodowych im.St.Staszica
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
         minus Zespół Szkół Ekonomicznych
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Zespół Szkół Mechanicznych
         minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Magnolia" w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Straż Miejska w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
         minus Zespół Szkół im.Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Zespół Szkół Budowlanych
         minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2019 r.
      plus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2018r.
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2018 r.
      plus ARCHIWUM NABORÓW MJO
      minus DRUKI DO POBRANIA
      plus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2020r.
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2020r.
   minus Obowiązek informacyjny
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Publiczna Szkoła Podstawowa nr 33 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opolu

45-856 Opole, ul. J. Lelewela 9, tel. (77) 474 51 72, (77) 474 41 89

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 33 w Opolu ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze : radca prawny

 

 1. Adres jednostki: 45-856 Opole, ul. J. Lelewela 9
 2. Określenie stanowiska : radca prawny.
 3.  Wymiar etatu: niepełny wymiar czasu pracy – 0,2 etatu, tj. 8 godzin tygodniowo
 1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem: 
 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
 • nie był(a) prawomocnie skazany(a) za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,
 • posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do pracy na określonym stanowisku tj. wykształcenie wyższe prawnicze oraz uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego określone w Ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2115, 2193), a także wpis na listę radców prawnych,
 • doświadczenie zawodowe: minimum 3 lata na określonym stanowisku,
 • nieposzlakowana opinia
 • brak przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku.
 1. Wymagania dodatkowe
 • znajomość przepisów prawa pracy, ustawy Prawo oświatowe oraz Karty Nauczyciela
 • znajomość ustawy o samorządzie gminnym,
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • znajomość przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 • znajomość MS Office, MS Excel
 1. Predyspozycje i cechy osobowe:
 • pracowitość, wysoka kultura osobista, komunikatywność, samodzielność, dokładność, sumienność, rzetelność, terminowość, zdolność do analitycznego myślenia,
 • potrzeba doskonalenia swoich umiejętności, samodoskonalenie zawodowe,
 • samodzielność w rozwiązywaniu problemów.
 • umiejętność negocjacji.
 1. Ogólny zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • udzielanie porad i konsultacji prawnych dotyczących realizacji zadań Publicznej Szkoły Podstawowej nr 33 w Opolu,
 • opiniowanie pod względem formalno-prawnym projektów umów i porozumień, sporządzanie opinii prawnych
 • reprezentowanie  w charakterze pełnomocnika w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi, w których stroną jest Dyrektor szkoły,
 • weryfikowanie oraz opiniowanie projektów umów i porozumień,
 • prowadzenie wymaganej dokumentacji pracy.
 1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku radcy prawnego.
 • stanowisko pracy w pokoju na parterze, możliwe wykonywanie obowiązków poza obiektem
 • praca samodzielna z przewagą wysiłku umysłowego
 1. Procentowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w Publicznej Szkle Podstawowej nr 33 w Opolu w grudniu 2018 r. wynosił  0,0 %.
 2. Wymagane dokumenty:
 • podpisany odręcznie list motywacyjny,
 • podpisany odręcznie życiorys - curriculum vitae, przebieg kariery zawodowej
 • wypełniony i podpisany odręcznie kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • podpisane odręcznie oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających: wykształcenie i wpis na listę radców prawnych
 • kserokopie świadectw pracy dokumentujących staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę w przypadku trwania stosunku pracy
 • podpisane odręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • podpisane odręcznie oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • podpisane odręcznie oświadczenie o niekaralności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w trybie ustawy z 17.12.2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tj.Dz. U. z 2017 roku, poz. 1311 )
 • podpisane odręcznie oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do pracy na w/w stanowisku
 • dokument potwierdzający niepełnosprawność w przypadku osób niepełnosprawnych
 • oświadczenie o wyrażeniu  zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji w Publicznej Szkole Podstawowej nr 33 w Opolu o treści: „Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych osobowych), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 33 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opolu w celu wzięcia udziału w ogłoszonym naborze na wolne stanowisko urzędnicze. Zostałem (łam) poinformowany (a) o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody może nastąpić poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy: szkola@psp33.opole.pl Mam świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem”
 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

            Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć  w sekretariacie Publicznej Szkoły  Podstawowej nr 33 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opolu, ul. J. Lelewela  9, 45-856 Opole w zamkniętej kopercie, opatrzonej napisem „ Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – „radca prawny„ w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 lutego 2019 r. do godziny 14.00. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do PSP nr 33 w Opolu. Oferty, które nie będą spełniały wymogów formalnych lub wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 77/ 4745172.

            Informacja w wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Opola oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej PSP nr 33 w Opolu.

O terminach rozmów kandydaci zakwalifikowani, spełniający określone wymagania, zostaną poinformowani telefonicznie.

 Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych osób, które złożyły swoje oferty , ulegną komisyjnemu zniszczeniu, po upływie 3 miesięcy licząc od dnia następnego po zakończeniu naboru. 

Na podstawie Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.  ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1000), informuję, że administratorem danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest Publiczna Szkoła Podstawowa nr 33 w Opolu, ul. J. Lelewela 9, 45-856 Opole, celem przetwarzania tych danych jest przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego, wyłaniającego kandydata na stanowisko radcy prawnego i zawarcie umowy o pracę. Zakres danych regulują odrębne przepisy.

 

Dyrektor

Publicznej Szkoły Podstawowej nr 33

im.Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opolu

mgr Maryla Strzała

Ilość odwiedzin: 1234
Nazwa dokumentu: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 33
Skrócony opis: radca prawny
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Rodzeń
Osoba, która odpowiada za treść: Maryla Strzała
Osoba, która wprowadzała dane: Małgorzata Rodzeń
Data wytworzenia informacji: 2019-01-30 10:48:51
Data udostępnienia informacji: 2019-01-30 10:48:51
Data ostatniej aktualizacji: 2019-01-30 10:50:52

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner