logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
minus Ogłoszenia o wolnych etatach
   plus Urząd Miasta Opola
   minus Miejskie Jednostki Organizacyjne
      minus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2019r.
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31
         minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
         minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 33
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psycicznymi "Magnolia"
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
         minus Straż Miejska w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 24
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Zespół Szkół Zawodowych im.S.Staszica
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
         minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
         minus Straż Miejska w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Zespół Szkół Ogólnokształcących nr II
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Straż Miejska w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
         minus Zespół Placówek Oświatowych
         minus Zespół Szkół Zawodowych im.St.Staszica
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
         minus Zespół Szkół Ekonomicznych
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Zespół Szkół Mechanicznych
         minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Magnolia" w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Straż Miejska w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
         minus Zespół Szkół im.Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Zespół Szkół Budowlanych
         minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2019 r.
      plus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2018r.
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2018 r.
      plus ARCHIWUM NABORÓW MJO
      minus DRUKI DO POBRANIA
      plus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2020r.
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2020r.
   minus Obowiązek informacyjny
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


DYREKTOR ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY DLA OSÓB  Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI MAGNOLIA W OPOLU

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
 
GŁÓWNA  KSIĘGOWA  wymiar etatu – 0,60

 

1.   Wymagania niezbędne

Wymagania niezbędne

Wymagane dokumenty

a)obywatelstwo polskie/kraju Unii Europejskiej i/lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP *

Oświadczenie

b)   pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych

Oświadczenie

c)  brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne

Oświadczenie

d)   nieposzlakowana opinia

Oświadczenie

e)  wykształcenie średnie lub wyższe (ukończone ekonomiczne studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe , uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe  i co najmniej 3-letnia praktyka w księgowości, ukończona szkoła średnia , policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i co najmniej 6- letnia praktyka w księgowości).

Kserokopia świadectwa lub dyplomu

Kserokopia świadectwa pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu
w przypadku trwania stosunku pracy

f)  znajomość przepisów wynikających z ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości,  ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ustawy o pracownikach samorządowych, Kodeksu Pracy, znajomość zagadnień z zakresy prawa zamówień publicznych, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o ubezpieczeniu zdrowotnym, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy po podatku od towarów i usług

Zapis w liście motywacyjnym lub w CV potwierdzający spełnianie wymagań

*)  Osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.

2.   Wymagania dodatkowe

 

Wymagania dodatkowe

 

Wymagane dokumenty albo zapisy w liście motywacyjnym

lub w CV potwierdzające spełnianie wymagania

a)  bardzo dobra umiejętność obsługi komputera i Internetu,
a w szczególności znajomość pakietu MS Office (Word, Excel)

Zapis w liście motywacyjnym lub w CV potwierdzający

spełnianie wymagania

b) znajomość obsługi oraz umiejętność pracy w programie Progman, KSAT, CAS, EPUAP.

Zapis w liście motywacyjnym lub w CV potwierdzający

spełnianie wymagania

c) rzetelność i profesjonalizm w działaniu, samodzielność w działaniu, umiejętność pracy w zespole, bardzo dobre umiejętności organizacyjne,

Zapis w liście motywacyjnym lub w CV potwierdzający

spełnianie wymagania

d)   odpowiedzialność, komunikatywność
i rzeczowość, sumienność, dokładność
i zaangażowanie w powierzone zadania

Zapis w liście motywacyjnym lub w CV potwierdzający

spełnianie wymagania

e) wysokie zdolności analityczne,  umiejętność pisemnego formułowania ustaleń, wniosków, uwag i opinii oraz pism

Zapis w liście motywacyjnym lub w CV potwierdzający

spełnianie wymagania

f)   wysoka motywacja,  dyspozycyjność, odporność na stres

Zapis w liście motywacyjnym lub w CV potwierdzający

spełnianie wymagania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

 1. Prowadzenie rachunkowości jednostki.
 2. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
 3. Sporządzanie planów dochodów i wydatków budżetowych oraz działalności pozabudżetowej.
 4. Sporządzanie wszelkiej sprawozdawczości związanej z przydzielonym zakresem obowiązków na danym stanowisku.
 5. Prowadzenie gospodarki finansowej jednostki.
 6. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym.
 7. Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
 8. Zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez ŚDS MAGNOLIA.
 9. Przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych.
 10. Rozliczanie podatku VAT.
 11. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora MAGNOLIA.
 12. Prowadzenie rozliczeń gotówkowych.
 13. Realizacja projektu unijnego.

 4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Zatrudnienie na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony. Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Magnolia” przy ul. Dambonia 3 będzie przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

5. Procentowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Środowiskowym Domu Samopomocy „Magnolia”.

Procentowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił 0,00%.

6. Dokumenty aplikacyjne winny zawierać:

   a)   dokumenty wymienione powyżej,

b) życiorys, uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej,

   c)    list motywacyjny,

   d)   kwestionariusz osobowy – według wzoru dostępnego na stronie internetowej   

                                                    https://magnolia.bip.gov.pl/)

e) kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w przypadku osób niepełnosprawnych, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych)

    Kompletne aplikacje należy składać w siedzibie Środowiskowego Domu Samopomocy  „Magnolia” z dopiskiem:

Dotyczy naboru na stanowisko: GŁÓWNEGO  KSIĘGOWEGO  ŚDS „MAGNOLIA”  w terminie do dnia 25 lutego  2019 r.  Decyduje data faktycznego wpływu do jednostki.

Informujemy, że Administratorem przekazywanych w Państwa aplikacjach danych osobowych będzie Środowiskowy Dom Samopomocy MAGNOLIA z siedzibą przy ul. Dambonia 3 oraz przy ul. Stoińskiego 8 w Opolu. Dane kontaktowe Administratora dostępne są na stronie www.sdsopole.pl, a bezpośredni kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem iodo@sdsopole.pl.

Dane przekazane w Państwa zgłoszeniu przetwarzane będą w oparciu o art. 6. 1. b. RODO w celu prowadzenia działań rekrutacyjnych i przygotowania do zawarcia umowy. Dane zawarte w kwestionariuszu przetwarzane są w związku z przepisami Kodeksu Pracy.

Dobrowolne podanie w dokumentach innych danych, w tym danych kontaktowych, będzie uważane za zgodę na ich przetwarzanie w celu prowadzenia procesów rekrutacyjnych (Art. 6.1.a. RODO).

Informacje o niekaralności będą przetwarzane na podstawie art. 10 RODO w oparciu o zapisy Ustawy o pracownikach samorządowych.

Wszelkie informacje o stanie zdrowia przekazane na dalszym etapie rekrutacji przetwarzane będą na podstawie art. 9. 2. b. RODO w związku z wypełnianiem obowiązków Administratora w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej w oparciu o zapisy Ustawy o pracownikach samorządowych.

Państwa dane będziemy przetwarzać przez okres trwania procesu rekrutacyjnego, a następnie możemy je przechowywać przez okres 3 lat od zakończenia rekrutacji w celu udokumentowania prowadzonego procesu oraz w celach archiwalnych.

W przypadku podjęcia zatrudnienia dane będą przechowywane przez 50 lat po rozwiązaniu stosunku pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy.

Dane mogą być ujawniane naszym podwykonawcom wyłącznie w zakresie świadczonych dla nas usług, w szczególności dostawcy usług hostingu, podmiotom wykonującym usługi serwisowe, konsultacyjne, prawne i audytowe.

Dane w zakresie imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania oraz dane w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem możemy publikować w BIP.

Przysługuje Państwu prawo do wglądu, poprawiania, usuwania, ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Informujemy także, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji.

 

Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy „Magnolia „  w Opolu

Waldemar Maciaszczyk

 

 

Załączniki do pobrania: 2019-02-14 11:27:37 - Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie (14.46 kB)

Ilość odwiedzin: 1238
Nazwa dokumentu: Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psycicznymi "Magnolia"
Skrócony opis: Stanowisko Głównego Księgowego
Podmiot udostępniający: Środowiskowy Dom Samopomocy "Magnolia"
Osoba, która wytworzyła informację: Aneta Szczepek
Osoba, która odpowiada za treść: Aneta Szczepek
Osoba, która wprowadzała dane: Aneta Szczepek
Data wytworzenia informacji: 2019-02-14 11:18:44
Data udostępnienia informacji: 2019-02-14 11:18:44
Data ostatniej aktualizacji: 2019-02-14 11:39:28

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner