logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
minus Ogłoszenia o wolnych etatach
   minus Urząd Miasta Opola
      plus AKTUALNE OGŁOSZENIA - 2020 r.
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2020 r.
      minus AKTUALNE OGŁOSZENIA - 2019
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2019 r.
      minus REGULAMIN NABORU
      minus DRUKI DO POBRANIA
      minus ARCHIWUM NABORÓW
         plus REKRUTACJE 2005 R.
         plus REKRUTACJE 2006 R.
         plus REKRUTACJE 2007 R.
         plus REKRUTACJE 2008 R.
         plus REKRUTACJE 2009 R.
         plus REKRUTACJE 2010 R.
         plus REKRUTACJE 2011 R.
         plus REKRUTACJE 2012 R.
         plus REKRUTACJE 2013 R.
         plus REKRUTACJE 2014 R.
         plus REKRUTACJE 2015 R.
         plus REKRUTACJE 2016 R.
         plus REKRUTACJE 2017 R.
         plus REKRUTACJE 2018 R.
         minus REKRUTACJE 2019 R.
            minus OGŁOSZENIA 2019
               minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
               minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
               minus Wydział Polityki Społecznej
               minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
               minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
               minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
               minus Wydział Geodezji i Kartografii
               minus Wydział Oświaty
               minus Wydział Polityki Społecznej
               minus Wydział Polityki Społecznej
               minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
               minus Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego
               minus Wydział Oświaty
               minus Wydział Spraw Obywatelskich
               minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
               minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
               minus Wydział Polityki Społecznej
               minus Wydział Oświaty
               minus Wydział Transportu
               minus Biuro Urbanistyczne
               minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
               minus Wydział Budżetu
               minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
               minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
               minus Wydział Podatków i Opłat lokalnych
               minus Wydział Informatyki
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Wydział Geodezji i Kartografii
               minus Wydział Geodezji i Kartografii
               minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
               minus Biuro Obsługi Inwestorów
               minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
               minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
               minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
               minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
               minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
               minus Biuro Rady Miasta
               minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
               minus Wydział Spraw Obywatelskich
               minus Wydział Oświaty
               minus Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej
               minus Wydział Geodezji i Kartografii
               minus Biuro Urbanistyczne
               minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
               minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
               minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
               minus Wydział Budżetu
               minus Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi
               minus Wydział Informatyki
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
               minus Wydział Oświaty
               minus Biuro Obsługi Inwestorów
               minus Wydział Spraw Obywatelskich
               minus Wydział Geodezji i Kartografii
               minus Biuro Urbanistyczne
               minus Wydział Geodezji i Kartografii
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
               minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
               minus Wydział Inwestycji Miejskich
               minus Wydział Inwestycji Miejskich
               minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
               minus Wydział Informatyki
               minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
               minus Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi
               minus Biuro Urbanistyczne
               minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
               minus Wydział Oświaty
               minus Wydział Oświaty
               minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
               minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
               minus Wydział Promocji
               minus Wydział Lokalowy
               minus Wydział Polityki Społecznej
               minus Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego
               minus Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
               minus Biuro Urbanistyczne
               minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
               minus Wydział Oświaty
               minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
               minus Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej
               minus Biuro Prasowe
               minus Wydział Oświaty
               minus Wydział Oświaty
               minus Wydział Oświaty
               minus Wydział Inwestycji Miejskich
               minus Wydział Inwestycji Miejskich
            plus WYNIKI KOŃCOWE REKRUTACJI 2019
         plus REKRUTACJE 2020 R.
   plus Miejskie Jednostki Organizacyjne
   minus Obowiązek informacyjny
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


PREZYDENT MIASTA OPOLA

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

W URZĘDZIE MIASTA OPOLA

Rynek-Ratusz, 45-015 Opole

stanowisko ds. społecznych nr 5 w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Opola

1.

Wymagania niezbędne

Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie wymagań

a) obywatelstwo polskie

Oświadczenie

b) pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych

Oświadczenie

c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

Oświadczenie

d) nieposzlakowana opinia

Oświadczenie

e) wykształcenie  wyższe magisterskie

Kierunki:  pedagogika, pedagogika specjalna,  politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia

Kserokopia dyplomu ukończenia studiów lub oryginalne zaświadczenie o ukończeniu studiów w przypadku obrony pracy dyplomowej do momentu wystawienia dyplomu przez uczelnię (ważność zaświadczenia 1 m-c)

f) staż pracy: minimum 5 lat w administracji,  w tym 1 rok w jednostce pomocy społecznej

Kserokopia świadectwa pracy lub oryginalne zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku trwania stosunku pracy (ważność zaświadczenia 1 m-c)

2.

Wymagania dodatkowe

 

Dokumenty albo oświadczenia potwierdzające spełnienie wymagań

a) znajomość ustawy o samorządzie gminnym

Zapisy w liście motywacyjnym lub CV

b) znajomość ustawy o samorządzie powiatowym

Zapisy w liście motywacyjnym lub CV

c) znajomość ogólnego rozporządzenia o ochronie danych

Zapisy w liście motywacyjnym lub CV

d) znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego

Zapisy w liście motywacyjnym lub CV

e) znajomość Statutu Miasta Opola

Zapisy w liście motywacyjnym lub CV

f) znajomość Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Opola

Zapisy w liście motywacyjnym lub CV

Znajomość:

 • ustawy o pomocy społecznej,
 • ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
 • Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

Zapisy w liście motywacyjnym lub CV

h) umiejętność: obsługi urządzeń biurowych, obsługi komputera, w tym pakietu Microsoft Office oraz narzędzi internetowych, obsługa CAS (Centralnej Aplikacji Statystycznej), szybkiego przyswajania wiedzy z zakresu obsługi nowych programów komputerowych, pozyskiwania informacji z różnych źródeł w tym z Internetu, logicznego myślenia i wyciągania wniosków, redagowania pism i właściwej organizacji czasu pracy, hierarchizacji spraw i problemów do załatwienia;

Zapisy w liście motywacyjnym lub CV

i) Cechy osobowości i predyspozycje: pracowitość, empatia, odpowiedzialność, dyspozycyjność, terminowość, dokładność, uprzejmość, asertywność, kreatywność, umiejętność budowania relacji oraz zasad dobrej współpracy, umiejętność działania w warunkach kryzysowych i pod presją czasu, wysoka odporność na stres

Zapisy w liście motywacyjnym lub CV

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Kompleksowe prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem przez Prezydenta nadzoru nad Domem Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu.
 2. Współpraca ze Zgromadzeniem Sióstr Franciszkanek w zakresie prowadzenia Domu Pomocy Społecznej – nadzór nad realizacją zawartej z miastem umowy.
 3. Współpraca ze Zgromadzeniem Sióstr św. Jadwigi w zakresie prowadzenia Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie i Osób Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie - nadzór nad realizacją zawartej z miastem umowy.
 4. Kompleksowe prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem przez Prezydenta nadzoru nad Środowiskowy Domem Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Magnolia" przy ul. Dambonia 3 oraz Stoińskiego 8.
 5. Kompleksowe prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem i rozliczaniem dotacji na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie przy ul. Mielęckiego 4.
 6. Kompleksowe prowadzenie spraw związanych z Powiatową Radą Rynku Pracy.
 7. Kompleksowe prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem przez Prezydenta nadzoru nad Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Opolu.
 8. Kompleksowe prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem przez Prezydenta nadzoru nad Miejskim Centrum Świadczeń w Opolu.
 9. Kompleksowe prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem przez Prezydenta nadzoru nad Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Opolu.
 10. Kompleksowe prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem przez Prezydenta nadzoru nad Placówkami Opiekuńczo – Wychowawczymi: „Nasz Dom” (ul. Krakowska); „Mój Dom” (ul. 1 Maja); „Dom Dziecka” (ul. Aleja Przyjaźni) oraz nad Placówką Opiekuńczo – Wychowawcza Dom Dziecka na Pasiece (ul. Powstańców Śląskich).
 11. Kompleksowe prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem przez Prezydenta nadzoru nad Miejskim Ośrodkiem Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu.
 12. Wykonywanie innych zadań zleconych przez bezpośredniego przełożonego oraz przełożonego wyższego stopnia;
 13. Współpraca z jednostkami realizującymi zadania publiczne.
 14. Poznawanie, przestrzeganie oraz aktualizacja wiedzy z zakresu przepisów prawa w zakresie wykonywanych na stanowisku zadań;
 15. Przestrzeganie Regulaminu Pracy, Regulaminu Organizacyjnego oraz innych obowiązujących w Urzędzie Miasta Opola wewnętrznych regulacji;
 16. Kompletowanie i przekazywanie akt do archiwum zakładowego, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami w związku z realizowaniem przydzielonych zadań;
 17. Systematyczne wykonywanie czynności w zakresie elektronicznego obiegu dokumentów (System Obiegu Dokumentów) na stanowisku pracy;
 18. Aktualizacja dokumentów systemu zarządzania jakością oraz ich weryfikacja pod kątem przepisów prawnych w związku z realizowaniem przydzielonych zadań;
 19. Opracowywane projektów uchwał, informacji na komisje oraz sesje Rady Miasta oraz projektów zarządzeń Prezydenta Miasta Opola w związku z realizowaniem przydzielonych zadań;
 20. Sporządzanie, monitorowanie oraz aktualizowanie informacji zamieszczanych w Biuletynie Informacji Publicznej w związku z realizowaniem przydzielonych zadań, w tym przekazywanie zatwierdzonych informacji do wyznaczonego pracownika w celu zamieszczenia w biuletynie;
 21. Aktualizacja kart usług umieszczanych na stronie internetowej Urzędu Miasta Opola w związku z realizowaniem przydzielonych zadań;
 22. Sporządzanie projektów planów do budżetu oraz nadzór nad bieżącym wykorzystaniem środków, a także sporządzanie informacji o wykonaniu budżetu
  w zakresie realizowalnych zadań, w tym bieżące przykazywanie przedmiotowych informacji do wyznaczonego pracownika;

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca w budynku Urzędu Miasta Opola przy ul. Budowlanych 4 (parter), w pełnym   wymiarze czasu pracy, z przewagą wysiłku umysłowego, wymagająca obsługi komputera powyżej 4 godzin dziennie i innych urządzeń biurowych.

5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Opola, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi/nie wynosi* co najmniej 6%.

6. Dokumenty aplikacyjne winny zawierać:

 1. list motywacyjny;
 2. dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt 1 ogłoszenia;
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 4. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych (w przypadku podania danych osobowych wykraczających poza zakres wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze);
 5. kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w przypadku osób niepełnosprawnych, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych).

Kwestionariusz osobowy oraz oświadczenie należy opatrzyć własnoręcznym podpisem.

Wzór kwestionariusza osobowego oraz oświadczenie – dostępne są na stronie internetowej (www.bip.um.opole.pl) oraz w Referacie Kadr Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta Opola.

7. Termin i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Dokumenty aplikacyjne  można składać osobiście w Referacie Kadr Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta Opola, Rynek-Ratusz, 45-015 Opole, pok. 424 lub przesłać pocztą na wskazany  adres, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko ds. społecznych nr 5 w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Opola w terminie do 8 kwietnia 2019 r.

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Urzędu Miasta Opola po terminie, nie będą rozpatrywane (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu).

Osoby spełniające wymagania formalne zostaną powiadomione indywidualnie co do dalszych czynności związanych z procesem naboru.

         Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.um.opole.pl ) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Opola.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach:

                                                                                                                                               Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Opola jest Urząd Miasta Opola,  ul. Rynek-Ratusz, kod pocztowy 45-015 Opole.

 1. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania
  z przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem udostępnionych danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych
  w Urzędzie Miasta Opola za pomocą adresu iod@um.opole.pl.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obecnego procesu rekrutacyjnego na podstawie ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy oraz ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). W przypadku podania danych osobowych wykraczających poza zakres wymagań określonych w ogłoszeniu
  o naborze, Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody (art. 6  ust. 1 lit. a RODO), która może zostać cofnięta pisemnie w dowolnym czasie.
 3. Okresy przechowywania danych osobowych:
 • dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych;
 • dokumenty aplikacyjne nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów, wymienionych    w protokole z przeprowadzonego naboru, będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z kandydatem, który wygrał nabór.Po tym okresie zostaną komisyjnie zniszczone przez Referat Kadr;
 • dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów, zostaną zniszczone przez Referat Kadr niezwłocznie po ogłoszeniu wyniku końcowego naboru, nie późnej niż po upływie 3 miesięcy od ogłoszenia wyniku końcowego naboru.
 1. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 2. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów RODO podczas przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa  Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Podanie danych wynikających z przepisów prawa jest niezbędne, aby uczestniczyć w obecnym postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane i udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku wygrania naboru dane osobowe wybranego kandydata w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania w myśl przepisów Kodeksu cywilnego zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej,  na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Opola oraz na tablicy informacyjnej w jednostce innej niż Urząd Miasta, w której jest prowadzony nabór na okres co najmniej 3 miesięcy.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskie.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

 

 

 

         

 

Ilość odwiedzin: 1175
Nazwa dokumentu: Wydział Polityki Społecznej
Skrócony opis: stanowisko ds. społecznych nr 5
Osoba, która wytworzyła informację: Katarzyna Flis-Baranek
Osoba, która odpowiada za treść: Dorota Rutkowska
Osoba, która wprowadzała dane: Katarzyna Flis-Baranek
Data wytworzenia informacji: 2019-03-22 10:14:23
Data udostępnienia informacji: 2019-03-22 10:14:23
Data ostatniej aktualizacji: 2019-04-09 12:56:18

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner