logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

          1. MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
          2.             W OPOLU

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

           

                              Stanowisko   w dziale  inwestycji unijnych – 1 etat

                                                     (nazwa stanowiska pracy)

1. 

 

Wymagania niezbędne

 

 

Wymagane dokumenty

a) obywatelstwo polskie

Oświadczenie

b) pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych

Oświadczenie

c) brak skazania za przestępstwo  umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne

Oświadczenie

d) nieposzlakowana opinia

Oświadczenie

e) wykształcenie : wyższe techniczne drugiego stopnia, preferowane  w zakresie inżynierii lądowej lub telematyki transportu lub automatyki lub informatyki

Kserokopia  dyplomu

f) staż pracy :   min. 2 lata, w tym 1,5 roku doświadczenia zawodowego w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego i zarządzania ruchem lub 1,5 roku doświadczenia w obszarze Inteligentnych Systemów Transportowych,
 

 

 

Kserokopia świadectwa pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku trwania stosunku pracy

g) znajomość systemów sterowania ruchem oraz pozostałych systemów inteligentnego zarządzania ruchem drogowym,

 

Informacja w CV ( wskazać konkretne zadania )

h) znajomość zagadnień  transportu, inżynierii ruchu,

 

Informacja w CV

i) umiejętność czytania map

 

Informacja w CV

j)kreatywność, umiejętność rzeczowej argumentacji i klarownego sposobu przedstawiania poglądów,
zdolność do pracy pod presją czasu oraz stresu, umiejętność zarządzania swoim czasem, dobra organizacja pracy, samodzielność,


 

Informacja w CV

k) znajomość przepisów dotyczących dróg publicznych oraz prawa o ruchu drogowym,
 

Informacja w CV

l) znajomość przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem,
 

Informacja w CV

ł) znajomość przepisów z zakresu prawa budowlanego,
 

Informacja w CV

m) prawo jazdy kat. B

Kserokopia prawa jazdy

 

n) umiejętność obsługi programów komputerowych w szczególności pakietów biurowych MS Office oraz branżowych  typu. Autocad, Vision, Visum

 

Informacja w CV

 

 

 

2. 

 

Wymagania dodatkowe

 

 

Wymagane dokumenty albo zapisy w liście motywacyjnym lub w CV potwierdzające spełnianie wymagania

a)  przeszkolenie w zakresie audytu BRD.

 Informacja w CV potwierdzona odpowiednimi dokumentami

b)  udział przy wdrożeniach Inteligentnych Systemów Transportowych.  

Informacja w CV ( wskazać konkretne zadania oraz zakres wykonywanych czynności)

c) znajomość środowiska telekomunikacyjnego

Informacja w CV

d) przeszkolenie w zakresie: inżynieria ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego

Informacja w CV

 

3.       Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

a)  realizacja umów związanych z przygotowaniem dokumentów/projektów/analiz/ harmonogramów… niezbędnych do   

prawidłowego rozliczenia projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej,

b) przygotowanie dokumentów przetargowych zmierzających do wyłonienia wykonawcy na zaprojektowanie i wdrożenie Inteligentnego Systemu Transportowego dla miasta Opola,
c) przygotowanie dokumentacji projektowej zmierzającej do budowy Centrum Sterowania Ruchem,
d) koordynacja prac na poziomie Wykonawca - Zamawiający z zakresu wdrożenia ITS , w tym z zakresu inżynierii ruchu, telematyki transportu, 
e) opiniowanie oraz konsultowanie projektów stałej i tymczasowej organizacji ruchu,
f) udział w komisjach i zespołach problemowych dotyczących organizacji i bezpieczeństwa ruchu, w szczególności organizacja obrad dot. uzgodnienia dokumentacji ITS, 
g) nadzór nad  wdrożeniem systemu ITS w Opolu,
h) udział w  wydawaniu wytycznych do projektowania w zakresie organizacji ruchu, nadzorowania projektowania organizacji ruchu,
i) udział w Radach Technicznych, Radach Projektów,
j) współpraca z innymi działami zarówno MZD  jak również urzędu Miasta Opola w szczególności z Wydziałem  Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej, Wydziałem Komunikacji i Transportu Zbiorowego, Wydziałem Informatyki, etc.

k) przygotowanie dokumentów, wniosków  w zakresie zamówień  publicznych  dla prowadzonych przez dział inwestycji,

l) przygotowanie i kontrola dokumentacji związanej z projektem,

ł) prowadzenie dokumentacji rozliczeniowej, w  tym  przygotowanie harmonogramów płatności  i rozliczeń  w zakresie pozyskanych  środków unijnych na realizowanych przez dział zadaniach/projektach,

m) sporządzanie rozliczeń bieżących  i  końcowych prowadzonych zadań/ projektów,

n) sporządzanie sprawozdań z realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i funduszy krajowych,

o) przygotowywanie sprawozdań, analiz, danych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania działu i jednostki,

p) aktywne uczestnictwo w realizacji rzeczowej zadań między innymi poprzez kontrole budowy i prowadzenie korespondencji,

r) sporządzenie projektów pism związanych z realizacją prowadzanych inwestycji ,

s )prowadzenie i rozliczanie takich zadań.

 

 

 

 

 

4. Warunki pracy na stanowisku :

Praca w budynku przy ul.Firmowa 1, drugie piętro. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Budynek wyposażony w windę przystosowaną do wózków inwalidzkich. Praca w terenie ( miasto Opole). Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze, praca w godz. 7.00 – 15.00, praca w zespole,  bezpośredni kontakt z petentami, codzienny kontakt telefoniczny, praca wymagająca dobrej ostrości wzroku.    

5. W miesiącu lutym   2019r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł 0,00% .

6. Dokumenty aplikacyjne winny zawierać:

a)         dokumenty wymienione powyżej

b)         życiorys, uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej, opatrzony klauzulą:

        Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w  złożonej przeze mnie ofercie pracy dla potrzeb   realizacji procesu rekrutacji w Miejskim Zarządzie Dróg w Opolu,  zgodnie z  art. 6 ust. 1, pkt.a    ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia  27 kwietnia 2016 r.  oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o   pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016r. poz.902 ), co poświadczam  własnoręcznym  podpisem.

  c)         list motywacyjny,

  d)        kwestionariusz osobowy – według wzoru dostępnego na stronie internetowej (www.bip.um.opole.pl) oraz w dziale

               administracyjno-gospodarczym i kadr Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu ,

  e)         dokument potwierdzający niepełnosprawność ( w przypadku osób niepełnosprawnych).

Kompletne aplikacje należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu w pokoju

213 z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko w dziale  inwestycji unijnych   w terminie do dnia 05 kwietnia  2019r  (nie mniej niż 10 dni od dnia opublikowania w BIP), decyduje data faktycznego wpływu do MZD .            

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.um.opole.pl ) oraz na tablicy informacyjnej Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu.

                     Na podstawie art. 13 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia   27 kwietnia 2016 r., informuję, że administratorem danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest Miejski Zarząd Dróg w Opolu z siedzibą przy ul. Firmowej 1. Celem przetwarzania tych danych jest przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego, wyłaniającego kandydata na stanowisko w dziale administracyjno-gospodarczym i kadr i zawarcia umowy o pracę. Zakres danych regulują odrębne przepisy.

         Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych osób, które złożyły swoje oferty do tego naboru   ulegną komisyjnemu zniszczeniu, po upływie 3 miesięcy licząc od dnia następnego po zakończeniu naboru.                                                                                 

                                                                                

                                                                                      Dyrektor MZD

                                                                                    Teresa Sobel-Wiej

                                                    

Nazwa dokumentu: Miejski Zarząd Dróg w Opolu
Skrócony opis: Stanowisko w dziale inwestycji unijnych
Podmiot udostępniający: MZD
Osoba, która wytworzyła informację: Jolanta Sowada
Osoba, która odpowiada za treść: Jolanta Sowada
Osoba, która wprowadzała dane: Jolanta Sowada
Data wytworzenia informacji: 2019-03-25 09:41:30
Data udostępnienia informacji: 2019-03-25 09:41:30
Data ostatniej aktualizacji: 2019-03-25 09:44:58

Wersja do wydruku...

corner   corner