logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
minus Ogłoszenia o wolnych etatach
   minus Urząd Miasta Opola
      plus AKTUALNE OGŁOSZENIA - 2020 r.
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2020 r.
      minus AKTUALNE OGŁOSZENIA - 2019
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2019 r.
      minus REGULAMIN NABORU
      minus DRUKI DO POBRANIA
      minus ARCHIWUM NABORÓW
         plus REKRUTACJE 2005 R.
         plus REKRUTACJE 2006 R.
         plus REKRUTACJE 2007 R.
         plus REKRUTACJE 2008 R.
         plus REKRUTACJE 2009 R.
         plus REKRUTACJE 2010 R.
         plus REKRUTACJE 2011 R.
         plus REKRUTACJE 2012 R.
         plus REKRUTACJE 2013 R.
         plus REKRUTACJE 2014 R.
         plus REKRUTACJE 2015 R.
         plus REKRUTACJE 2016 R.
         plus REKRUTACJE 2017 R.
         plus REKRUTACJE 2018 R.
         minus REKRUTACJE 2019 R.
            minus OGŁOSZENIA 2019
               minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
               minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
               minus Wydział Polityki Społecznej
               minus Wydział Zarządzania Kryzysowego
               minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
               minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
               minus Wydział Geodezji i Kartografii
               minus Wydział Oświaty
               minus Wydział Polityki Społecznej
               minus Wydział Polityki Społecznej
               minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
               minus Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego
               minus Wydział Oświaty
               minus Wydział Spraw Obywatelskich
               minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
               minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
               minus Wydział Polityki Społecznej
               minus Wydział Oświaty
               minus Wydział Transportu
               minus Biuro Urbanistyczne
               minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
               minus Wydział Budżetu
               minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
               minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
               minus Wydział Podatków i Opłat lokalnych
               minus Wydział Informatyki
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Wydział Geodezji i Kartografii
               minus Wydział Geodezji i Kartografii
               minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
               minus Biuro Obsługi Inwestorów
               minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
               minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
               minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
               minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
               minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
               minus Biuro Rady Miasta
               minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
               minus Wydział Spraw Obywatelskich
               minus Wydział Oświaty
               minus Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej
               minus Wydział Geodezji i Kartografii
               minus Biuro Urbanistyczne
               minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
               minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
               minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
               minus Wydział Budżetu
               minus Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi
               minus Wydział Informatyki
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
               minus Wydział Oświaty
               minus Biuro Obsługi Inwestorów
               minus Wydział Spraw Obywatelskich
               minus Wydział Geodezji i Kartografii
               minus Biuro Urbanistyczne
               minus Wydział Geodezji i Kartografii
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
               minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
               minus Wydział Inwestycji Miejskich
               minus Wydział Inwestycji Miejskich
               minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
               minus Wydział Informatyki
               minus Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
               minus Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi
               minus Biuro Urbanistyczne
               minus Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
               minus Wydział Oświaty
               minus Wydział Oświaty
               minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
               minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
               minus Wydział Promocji
               minus Wydział Lokalowy
               minus Wydział Polityki Społecznej
               minus Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego
               minus Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi
               minus Wydział Finansowo-Księgowy
               minus Wydział Administracyjno-Gospodarczy
               minus Biuro Urbanistyczne
               minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
               minus Wydział Oświaty
               minus Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju
               minus Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej
               minus Biuro Prasowe
               minus Wydział Oświaty
               minus Wydział Oświaty
               minus Wydział Oświaty
               minus Wydział Inwestycji Miejskich
               minus Wydział Inwestycji Miejskich
            plus WYNIKI KOŃCOWE REKRUTACJI 2019
         plus REKRUTACJE 2020 R.
   plus Miejskie Jednostki Organizacyjne
   minus Obowiązek informacyjny
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


PREZYDENT MIASTA OPOLA

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

W URZĘDZIE MIASTA OPOLA

Rynek-Ratusz, 45-015 Opole

Informatyk w Referacie Utrzymania Systemów i Wsparcia Użytkowników

.................................................................................................................................

(określenie stanowiska)

 1.  

Wymagania niezbędne

Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie wymagań

a) obywatelstwo polskie/kraju Unii Europejskiej i/lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP   *

Oświadczenie

b) pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych

Oświadczenie

c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

Oświadczenie

d) nieposzlakowana opinia

Oświadczenie

e) wykształcenie: wyższe

Kserokopia dyplomu lub świadectwa lub oryginalne zaświadczenie o ukończeniu studiów (w przypadku obrony pracy dyplomowej do momentu wystawienia dyplomu przez uczelnię, ważność zaświadczenia 1 m-c)

f) staż pracy: nie jest wymagane

 

Kserokopia świadectwa pracy i/lub oryginalne zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku trwania stosunku pracy (ważność zaświadczenia 1 m-c) 

g) inne (spełnianie których można potwierdzić przedstawiając dokument respektowany na podstawie ogólnie przyjętych zasad):

 • znajomość zagadnień związanych z konfiguracją i zarządzaniem stacjami roboczymi pracującymi pod kontrolą systemu operacyjnego MS Windows 7 oraz nowszymi wersjami,
 • znajomość Active Directory,
 • znajomość budowy i serwisowania sprzętu komputerowego,
 • znajomość zagadnień związanych z sieciami LAN, protokołem TCP/IP,
 • biegła znajomość pakietu biurowego - MS Office,
 • znajomość podstaw technologii światłowodowych,
 • znajomość podstaw PHP, JavaScript, HTML, XHTML, XML, CSS,
 • projektowanie, utrzymywanie i rozbudowa stron WWW w oparciu o systemy CMS,
 • znajomość podstaw relacyjnych baz danych,
 • podstawowa wiedza z zakresu pozycjonowania stron,
 • umiejętność dokumentowania swojej pracy oraz tworzenia instrukcji dla użytkowników,
 • umiejętność samodzielnego rozwiązywania bieżących problemów i realizacji przydzielonych zadań,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na zrozumienie dokumentacji technicznej.)

Kserokopia dokumentu respektowanego na podstawie ogólnie przyjętych zasad, potwierdzającego spełnianie wymagania niezbędnego

* Osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.

Wymagania dodatkowe

Dokumenty albo oświadczenia potwierdzające spełnienie wymagań

a) znajomość ustawy o samorządzie gminnym

 

b) znajomość ogólnego rozporządzenia o ochronie danych

 

c) znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego

 

d)  znajomość Statutu Miasta Opola

 

e)znajomość Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Opola

 

f) Dodatkowe umiejętności:

  • znajomość przepisów prawa związanych z informatyzacją podmiotów realizujących zadania publiczne,
  • znajomość prawodawstwa w zakresie ochrony wartości intelektualnej w tym legalności oprogramowania,
  • znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych w zakresie pozwalającym na przygotowanie części technicznej dokumentacji przetargowej,
    
  • znajomość ustawy o samorządzie gminnym,
  • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,
  • znajomość Statutu Miasta Opola,
  • znajomość Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Opola,
  • podstawowa znajomość ITIL v3 (Information Technology Infrastructure Library)

 

g) Cechy osobowe i predyspozycje:

  • zdolność szybkiego i trafnego rozwiązywania problemów,
  • sumienność,
  • kreatywność,
  • komunikatywność,
  • samodzielność oraz odpowiedzialność
   w wykonywaniu powierzonych zadań,
  • umiejętność planowania i organizacji pracy własnej,
  • umiejętność współpracy w grupie i utożsamiania się z celami zespołu,
  • umiejętność analitycznego myślenia,
  • inicjatywa i zaangażowanie, dyspozycyjność.

 

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • Poznawanie i przestrzeganie przepisów prawa związanych z wykonywanymi obowiązkami,
 • Przestrzeganie Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Opola oraz Regulaminu Organizacyjnego Miasta Opola,
 • Rejestrowanie, diagnozowanie i rozwiązywanie problemów w zakresie obsługi zgłoszeń Helpdesk,
 • Obsługa, utrzymanie i rozwój systemów informatycznych Miasta, w zakresie centralnych systemów informatycznych wdrożonych i administrowanych przez Urząd,
 • Obsługa informatyczna komisji i sesji Rady Miasta,
 • Stały kontakt z twórcami systemów informatycznych, aktualizacja oprogramowania oraz usuwaniem błędów i usterek w użytkowanych systemach,
 • Sprzęt komputerowy (monitory, komputery, laptopy, drukarki, skanery itp.) – diagnostyka sprzętu, zapewnienie bieżących napraw i konserwacji,
 • Instalacja i konfiguracja systemów informatycznych,
 • Konfiguracja, instalacja i dystrybucja urządzeń komputerowych,
 • Kontrolowanie prawidłowego wykorzystania sprzętu komputerowego,
 • Zapewnienie i obsługa sprzętu komputerowego oraz sieciowego dla szkoleń, seminariów itp. Odbywających się w pomieszczeniach Urzędu Miasta Opola i CUW,
 • Nadzór nad prawidłową pracą zainstalowanych w Urzędzie i CUW aplikacji oraz bieżące wsparcie użytkowników w tym zakresie,
 • Ewidencja oraz autoryzacja oprogramowania, a także ewidencja licencji na oprogramowanie,
 • Gospodarka oraz ewidencja sprzętu komputerowego,
 • Ewidencja majątku trwałego, kartotek osobistego wyposażenia i kart użytkowników urządzeń komputerowych,
 • Prowadzenie zadań z zakresu likwidacji urządzeń komputerowych oraz oprogramowania,
  a także okresowej inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania,
 • Przygotowywanie specyfikacji technicznej na potrzeby realizacji zakupów sprzętu komputerowego,
 • Okablowanie strukturalne budynków, certyfikowanie okablowania, odbiór i nadzór nad wykonywanymi instalacjami,
 • Koordynacja prac remontowych w obiektach należących do Urzędu Miasta Opola i CUW
  w zakresie infrastruktury teleinformatycznej,
 • Zapewnienie ciągłości pracy urządzeń i okablowania we wszystkich obiektach Urzędu oraz CUW,
 • Tworzenie dokumentacji technicznej, instrukcji, procedur, itp.
 • Zarządzanie serwisami internetowymi (aktualizacja treści, tworzenie kopii bezpieczeństwa, aktualizacja komponentów strony) oraz tworzenie grafiki,
 • Projektowanie i zarządzanie serwisami internetowymi,
 • Obsługa wyborów oraz innych zdarzeń o charakterze incydentalnym,
 • Szkolenia wewnętrzne w ramach użytkowanych systemów informatycznych,
 • Reagowanie w sytuacjach krytycznych oraz aktywne uczestnictwo w ich rozwiązywaniu,
 • Raportowanie wewnętrzne i zewnętrzne,
 • Śledzenie nowych technologii, zgłaszanie rozwiązań, które mają na celu usprawnienie pracy Wydziału, a także pozostałych pracowników,
 • Definiowanie i wdrażanie polityki bezpieczeństwa w systemie komputerowym,
 • Opracowywanie rozwiązań proceduralnych związanych z bezpieczeństwem oraz ochroną informacji,
 • Przygotowywanie dokumentacji technicznej dotyczącej zamówień publicznych,
 • Terminowe wykonywanie powierzonych zadań,
 • Należyte i sumienne wykonywanie obowiązków służbowych,
 • Właściwe wykonywanie poleceń służbowych oraz dobra współpraca z pracownikami Wydziału, Urzędu, CUW oraz jednostkami obsługiwanymi,
 • Przestrzeganie dyscypliny pracy, przepisów bhp i przeciwpożarowych oraz tajemnicy państwowej, służbowej, skarbowej a także o ochronie danych osobowych i informacji niejawnych,
 • Dbałość o używany sprzęt komputerowy ze szczególnym uwzględnieniem czystości i stanu technicznego,
 • Utrzymywanie czystości porządku na swoim stanowisku pracy,
 • Wykonywanie innych zadań zleconych przez zwierzchnika.
 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
 1. miejsce pracy: budynek Urzędu Miasta Opola przy ul. Mały Rynek 14, budynek niedostosowany do poruszania się wózkiem inwalidzkim – brak podjazdów, windy i niedostosowane toalety.
 2. praca biurowa wymagająca dużego intelektualnego zaangażowania, o dużym stopniu odpowiedzialności,
 3. praca w równoważnym systemu czasu pracy, w tym w dni wolne (sobota, niedziela).
 4. praca przy komputerze i w terenie, wymagające mobilności i gotowości do wyjazdów służbowych.

 

 1. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Opola, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi/nie wynosi* co najmniej 6%.
 2. Dokumenty aplikacyjne winny zawierać:   

  a)    list motywacyjny;
  b)    dokumenty  i oświadczenia wymienione w pkt 1 ogłoszenia;
  c)    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
  d)    oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych (w przypadku podania danych osobowych wykraczających poza zakres wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze);
  e)    kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w przypadku osób niepełnosprawnych, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa  w art. 13 a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych).

   

  Kwestionariusz osobowy oraz oświadczenia należy opatrzyć własnoręcznym podpisem.

Wzór kwestionariusza osobowego oraz oświadczeń - dostępne są na stronie internetowej (www.bip.um.opole.pl) oraz w Referacie Kadr Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta Opola.

 1. Termin i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Dokumenty aplikacyjne  można składać osobiście w Referacie Kadr Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta Opola, Rynek-Ratusz, 45-015 Opole, pok. 424 lub przesłać pocztą na wskazany  adres, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Informatyka” w terminie do dnia 7 maja 2019.

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Urzędu Miasta Opola po terminie, nie będą rozpatrywane (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu).

 Osoby spełniające wymagania formalne zostaną powiadomione indywidualnie co do dalszych czynności związanych z procesem naboru.

                  

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.um.opole.pl ) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Opola.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach:         

                                                                                

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Opola jest Urząd Miasta Opola,  ul. Rynek-Ratusz, kod pocztowy 45-015 Opole.
 2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem udostępnionych danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miasta Opola za pomocą adresu iod@um.opole.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obecnego procesu rekrutacyjnego na podstawie ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy oraz ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). W przypadku podania danych osobowych wykraczających poza zakres wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze, Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody (art. 6  ust. 1 lit. a RODO), która może zostać cofnięta pisemnie w dowolnym czasie.
 4. Okresy przechowywania danych osobowych:
 • dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych;
 • dokumenty aplikacyjne nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów, wymienionych w protokole z przeprowadzonego naboru, będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z kandydatem, który wygrał nabór. Po tym okresie zostaną komisyjnie zniszczone przez Referat Kadr;
 • dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów, zostaną zniszczone przez Referat Kadr niezwłocznie po ogłoszeniu wyniku końcowego naboru, nie późnej niż po upływie 3 miesięcy od ogłoszenia wyniku końcowego naboru.
 1. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 2. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów RODO podczas przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa  Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Podanie danych wynikających z przepisów prawa jest niezbędne, aby uczestniczyć w obecnym postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane i udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku wygrania naboru dane osobowe wybranego kandydata w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania w myśl przepisów Kodeksu cywilnego zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Opola na okres  co najmniej 3 miesięcy.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

* niewłaściwe skreślić

 

 

Ilość odwiedzin: 786
Nazwa dokumentu: Wydział Informatyki
Skrócony opis: stanowisko: informatyk
Osoba, która wytworzyła informację: Katarzyna Flis-Baranek
Osoba, która odpowiada za treść: Jarosław Starszak
Osoba, która wprowadzała dane: Katarzyna Flis-Baranek
Data wytworzenia informacji: 2019-04-23 11:13:36
Data udostępnienia informacji: 2019-04-23 11:13:36
Data ostatniej aktualizacji: 2019-05-08 11:49:23

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner