logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
minus Ogłoszenia o wolnych etatach
   plus Urząd Miasta Opola
   minus Miejskie Jednostki Organizacyjne
      minus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2019r.
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31
         minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
         minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 33
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psycicznymi "Magnolia"
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
         minus Straż Miejska w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 24
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Zespół Szkół Zawodowych im.S.Staszica
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
         minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
         minus Straż Miejska w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Zespół Szkół Ogólnokształcących nr II
         minus Zespół Szkół im.Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego
         minus Zespół Szkół Mechanicznych
         minus Zespół Placówek Oświatowych
         minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
         minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Zespół Szkół Ogólnokształcących nr II
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Straż Miejska w Opolu
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
         minus Zespół Placówek Oświatowych
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus Zespół Szkół Zawodowych im.St.Staszica
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2019 r.
      plus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2018r.
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2018 r.
      plus ARCHIWUM NABORÓW MJO
      plus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2017r.
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2017 r.
   minus Obowiązek informacyjny
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Księcia Jana Dobrego w Opolu

45-432 Opole, ul. Grudzicka 48

Tel. 077 455 23 47

NIP 754 248 13 01, REGON 000698354

 

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 20 w Opolu ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze : specjalista ds. kadr

 

 1. Adres jednostki:

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20 w Opolu

45-432 Opole, ul. Grudzicka 48.

 1. Określenie stanowiska : specjalista ds. kadr
 2. Wymiar etatu:

pełny wymiar czasu pracy – 1 etat , 40 godz. w tygodniu.

 1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:
 • obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)- strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
 • nie był(a) prawomocnie skazany(a) za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,
 • posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków na zajmowanym stanowisku,
 • posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku tj. spełnienia jedno z poniższych warunków:

           - wykształcenie wyższe , jednolite studia magisterskie lub studia 

            zawodowe z zakresu zarządzania , administracji lub ekonomii lub

            wykształcenie średnie ekonomiczne , administracyjne.

 • doświadczenie zawodowe: minimum 3 lata na określonym stanowisku ,
 • nieposzlakowana opinia.
 1. Wymagania dodatkowe tj. wymagania pozwalające na optymalne 

wykonywanie zadań na stanowisku specj. ds. kadr:

 • bardzo dobra znajomość regulacji prawnych z zakresu prawa pracy

 ( Kodeksu Pracy), Karty Nauczyciela, prawa oświatowego, kodeksu postępowania administracyjnego,

 • znajomość przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
 • biegła obsługa komputera pozwalająca na poprawne wykonywanie zadań na stanowisku ,
 • znajomość  aplikacji komputerowych takich jak: ProgMan, SIO, portal sprawozdawczy GUS, Płatnik, arkusz organizacyjny Vulcan Sigma.

     Predyspozycje i cechy osobowe:

 • pracowitość, wysoka kultura osobista, komunikatywność, samodzielność, 

      umiejętność organizowania pracy na stanowisku, dokładność, sumienność, 

      rzetelność, terminowość, zdolność do analitycznego myślenia,

 • potrzeba doskonalenia swoich umiejętności, samodoskonalenie zawodowe,
 • samodzielność w rozwiązywaniu problemów.

 

 1. Ogólny zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • prowadzenie akt osobowych pracowników szkoły,
 • przygotowywanie umów o pracę oraz porozumień zmieniających do umów,
 • przygotowywanie oraz kompletowanie pism w sprawach pracowniczych

 (  m.in. dodatki do wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, świadectwa pracy, urlopy macierzyńskie/rodzicielskie),

 • zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników do ZUS,
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników niepedagogicznych,
 • przygotowywanie list obecności,
 • dokumentowanie absencji pracowników pedagogicznych,
 • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem legitymacji służbowych dla nauczycieli,
 • współudział w przygotowywaniu  danych do arkusza organizacyjnego szkoły oraz do aneksów , we współpracy z dyrektorem szkoły i księgowością,
 • prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli,
 • przygotowywanie planu urlopów pracowników niepedagogicznych,
 • kierowanie pracowników na badania lekarskie, oraz prowadzenie ich  ewidencji .
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej okresowych ocen nauczycieli

 i pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych,

 • prowadzenie spraw dotyczących naboru na stanowiska samorządowe urzędnicze,
 • opracowywanie oraz udział w opracowywaniu regulaminów wewnętrznych szkoły,
 • pomoc w kompletowaniu dokumentacji pracowników szkoły przechodzących na emeryturę i rentę, współpraca z ZUS ,
 • sporządzanie analiz zatrudnienia dla potrzeb wewnętrznych,
 • przygotowywanie obowiązujących sprawozdań  GUS z zakresu prowadzonych spraw osobowych.
 1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku specj. ds. kadr

 

Praca na stanowisku jest pracą umysłową pod bezpośrednim nadzorem dyrektora szkoły. Praca siedząca przy komputerze, wymaga dobrego wzroku.

Stanowisko pracy w pokoju na parterze ( wejście po schodach, brak windy

 i wjazdu).

Zatrudnienie na czas określony z możliwością przedłużenia  umowy na czas nieokreślony.

 1. Procentowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 20 w Opolu , w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej         i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych w kwietniu 2019 r. wynosił poniżej 6%.
 2. Wymagane dokumenty:
 • list motywacyjny,
 • życiorys - CV , uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej wraz                 z oświadczeniem wyrażającym zgodę na przetwarzanie danych osobowych               w procesie rekrutacji  w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 20 w Opolu, zgodnie         z art. 6 ust. 1, lit. A, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku    z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych): „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 20 im. Księcia Jana Dobrego      w Opolu, w celu wzięcia udziału w ogłoszonym naborze na wolne stanowisko urzędnicze”.
 • Zostałam/em poinformowana/y o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody może nastąpić poprzez przesłanie oświadczenia             o wycofaniu zgody na adres mailowy: sekretariat@psp20.opole.pl. Mam świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed wycofaniem,
 • oryginał kwestionariusza osobowego dla osób ubiegających się
 • o zatrudnienie,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska,
 • kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach

      i umiejętnościach,

 • kserokopie świadectw pracy i ewentualne opinie o dotychczasowej pracy zawodowej,
 • oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku urzędniczym,
 • oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • dokument potwierdzający niepełnosprawność w przypadku osób niepełnosprawnych.

10. Termin i miejsce składania dokumentów:

           Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Publicznej Szkoły

     Podstawowej Nr 20  w Opolu, ul. Grudzicka 48, w zamkniętej kopercie,

     opatrzonej napisem „ Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze 

     – „specjalista ds. kadr„ w nieprzekraczalnym terminie do 22.05.2019 r. (nie mniej 

     niż 10 dni od chwili   ukazania się ogłoszenia) . Decyduje faktyczna data wpływu do

     PSP-20   w Opolu.

      Dokumenty niekompletne nie będą rozpatrywane. Dodatkowe informacje 

      można uzyskać pod numerem telefonu 77 4552347.

 

 1. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Opola oraz tablicy informacyjnej Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 20 w Opolu.

O terminach rozmów kandydaci zakwalifikowani, spełniający określone wymagania, zostaną poinformowani telefonicznie. Szkoła zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

             Na podstawie Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.  

      (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000), informuję, że administratorem danych osobowych,

       zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20

       w  Opolu, ul. Grudzicka 48, celem przetwarzania danych jest przeprowadzenie 

       procesu rekrutacyjnego, wyłaniającego kandydata na stanowisko specjalisty ds. kadr

       i zawarcie umowy o pracę. Zakres danych regulują odrębne przepisy.

       Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji,

       zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych osób, które

       złożyły swoje oferty, ulegną komisyjnemu zniszczeniu, po upływie 3 miesięcy licząc

       od dnia następnego po zakończeniu naboru.

 

                         Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 20 w Opolu

                                                                            

                                                  Bożena Hebda-Kozłowska

Ilość odwiedzin: 496
Nazwa dokumentu: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20
Skrócony opis: specjalista ds. kadr
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Maćków
Osoba, która odpowiada za treść: Bożena Hebda-Kozłowska
Osoba, która wprowadzała dane: Małgorzata Maćków
Data wytworzenia informacji: 2019-05-09 08:12:09
Data udostępnienia informacji: 2019-05-09 08:12:09
Data ostatniej aktualizacji: 2019-05-09 08:27:31

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner