logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
minus Ogłoszenia o wolnych etatach
   plus Urząd Miasta Opola
   minus Miejskie Jednostki Organizacyjne
      minus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2019r.
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31
         minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
         minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 33
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psycicznymi "Magnolia"
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
         minus Straż Miejska w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 24
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Zespół Szkół Zawodowych im.S.Staszica
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
         minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
         minus Straż Miejska w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Zespół Szkół im.Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego
         minus Zespół Szkół Mechanicznych
         minus Zespół Placówek Oświatowych
         minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
         minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Zespół Szkół Ogólnokształcących nr II
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Straż Miejska w Opolu
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
         minus Zespół Placówek Oświatowych
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus Zespół Szkół Zawodowych im.St.Staszica
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus Miejski Zarząd Dróg w Opolu
         minus Zespół Szkół Ekonomicznych
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2019 r.
      plus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2018r.
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2018 r.
      plus ARCHIWUM NABORÓW MJO
      plus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2017r.
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2017 r.
   minus Obowiązek informacyjny
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ

im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Opolu

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO:

specjalista ds. sieci i urządzeń informatycznych

1. Adres jednostki:                Zespół Szkół

            im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Opolu
            45- 062 OPOLE, ul. Kościuszki 14

2. Określenie stanowiska:    specjalista ds. sieci i urządzeń informatycznych

3. Wymiar etatu:                   0,50 etatu   (20 godzin tygodniowo) 

4. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

 • obywatelstwo polskie
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych,
 • osoba kandydująca nie może być prawomocnie skazana za przestępstwa przeciwko

mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz

samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo

skarbowe ani za inne   przestępstwa popełnione umyślnie

 • wykształcenie wyższe  
 • kwalifikacje uprawniające do pracy na w/w stanowisku
 • doświadczenie na identycznym lub podobnym stanowisku min 3 lata
 • brak przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym

 

5. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

 • znajomość zagadnień związanych z konfiguracją i zarządzaniem stacjami roboczymi pracującymi pod kontrolą systemu operacyjnego Microsoft Windows,
 • podstawowa znajomość systemów operacyjnych Windows Server, Microsoft Serwer                       i  Linux Server,
 • podstawowa znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem sieci WAN, WLAN                         i LAN,
 • podstawowa znajomość języka SQL,
 • podstawowa znajomość programów pakietu VULCAN (UONET+, Arkusz, MOLNET+, Płace VULCAN, Finanse VULCAN, Kadry VULCAN, Sekretariat VULCAN, , Inwentarz VULCAN),  Płatnik ZUS,
 • podstawowa znajomość baz danych SIO, SEO,
 • biegła znajomość programów pakietu Microsoft Office,
 • biegła obsługa komputera i innych urządzeń biurowych, 
 • umiejętność pracy w zespole,
 • nieposzlakowana opinia,
 • dobra organizacja pracy, rzetelność, umiejętność analitycznego myślenia,

      komunikatywność, zaangażowanie w pracy, uprzejmość i takt

6. Osoba zatrudniona na powyższym stanowisku będzie odpowiedzialna m.in. za:

 • administrowanie siecią LAN, WLAN i WAN infrastrukturą i software,
 • administrowanie serwerami baz danych, aplikacji, multimediów, poczty, www, plików opartych na systemie Linux,
 • zarządzanie aktywnymi urządzeniami sieci LAN,
 • zarządzanie uprawnieniami użytkowników,
 • zapewnienie ciągłości pracy urządzeń i okablowania szkoły,
 • diagnoza i usuwanie awarii oprogramowania lub sprzętu (ewentualnie kontakt z firmami zewnętrznymi w celu ich naprawy),
 • kontakt z dostawcami oprogramowania i sprzętu,
 • backup i aktualizacja, oraz usprawnianie sprzętu i oprogramowania,
 • zarządzanie sprzętem komputerowym szkoły i wsparcie dla użytkowników,
 • administrowanie kontami e-mail i wstępna administracja stroną WWW i BIP,
 • tworzenie dokumentacji związanej z pracą na stanowisku informatyka,
 • prowadzenie ewidencji sprzętu i oprogramowania szkoły,
 • gromadzenie i przechowywanie pełnej dokumentacji sprzętu komputerowego licencji, oprogramowania i instrukcji

7.  Wymagane dokumenty :

a) list motywacyjny podpisany odręcznie,

b) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej podpisany odręcznie,

c) oryginał  kwestionariusza osobowego dla osób ubiegających się o zatrudnienie podpisany   odręcznie,

d) kserokopie świadectw pracy, oraz inne dokumenty potwierdzające staż pracy

e) kserokopie dokumentów potwierdzające  wykształcenie i wpis na listę radców prawnych,

f) oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku

    podpisane odręcznie,

g) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego podpisane odręcznie,

h) oświadczenie o niekaralności podpisane odręcznie,

i) oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych podpisane odręcznie,

j) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne

    przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

k)kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w przypadku osoby niepełnosprawnej)

l) oświadczenie  o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeb procesu rekrutacji w Zespole Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Opolu o treści:

na podstawie art.6 ust.1 lit, a Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia                            27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dyrektora Zespołu Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Opolu w celu wzięcia udziału w ogłoszonym naborze na wolne stanowisko urzędnicze. Zostałem(am) poinformowany(a) o możliwości wycofania zgody na adres mailowy sekretariat@zsprymas.opole.pl Mam świadomość, że wycofanie zgodny nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem”

        8. Informacje o warunkach pracy na stanowisku:

Praca w budynku Zespołu Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego                      w Opolu III kondygnacyjnym (brak windy) w niepełnym wymiarze czasu pracy, samodzielna,                    z przewagą wysiłku umysłowego, wymagająca dobrego wzroku.

        9. Procentowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu kwietniu 2019 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zrozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wyniósł 0%

      10. Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty zawierające wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Zespołu Szkół   im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego 45-062 Opole,  ul. Kościuszki 14 w nieprzekraczalnym terminie 10 dni  do dnia 31.05.2019 r.  w zamkniętej kopercie z podaniem adresu zamieszkania wraz z dopiskiem:

 Nabór na stanowisko  –  specjalista ds. sieci i urządzeń informatycznych”.

Decyduje data faktycznego wpływu do szkoły.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający formalne wymagania zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 77 4542751 (wew.26)

Dokumenty aplikacyjne , które nie zostaną odebrane w ciągu 3 miesięcy od ogłoszenia informacji o wyniku naboru, zostaną protokolarnie zniszczone.

11. Informacja o wyniku naboru:                             

Informacja o wyniku naboru oraz dane osobowe wybranego kandydata  w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania w myśl przepisów Kodeksu cywilnego zostaną umieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.um.opole.pl, jak również na tablicy informacyjnej w sekretariacie Zespołu Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Opolu                                                                         

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

 1. Administratorem danych osobowych jest  Dyrektor Zespołu Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego z siedzibą w Opolu przy ul. Kościuszki 14,  

Kontakt:   telefon: 77 4542751, 77 4545668,

                                        e-mail: sekretariat@zsprymas.opole.pl

 1. W Zespole Szkół został wyznaczony Inspektor danych osobowych,

Kontakt:   telefon: 77 4542751, 77 4545668,

                                         e-mail: iod@zsprymas.opole.pl

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obecnego procesu rekrutacyjnego na podstawie ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy oraz ustawy z dnia 21 11.2008 o pracownikach samorządowych (art.6 ust.1 lit.b  RODO) w przypadku podania danych osobowych wykraczających poza zakres wymagań określonych  w ogłoszeniu o naborze, Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody ( art.6 ust.1 tit.a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym czasie.

 

 1. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:

* dostępu do treści danych,

* sprostowania danych,

* ograniczenia przetwarzania danych,

* prawo do usunięcia danych.

 1. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa.  

Dyrektor Zespołu Szkół

im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Opolu

                                                          

 mgr Romuald Florczak 

 

Ilość odwiedzin: 283
Nazwa dokumentu: Zespół Szkół im.Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego
Skrócony opis: specjalista ds.sieci i urządzeń informatycznych
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Maćków
Osoba, która odpowiada za treść: Romuald Florczak
Osoba, która wprowadzała dane: Małgorzata Maćków
Data wytworzenia informacji: 2019-05-21 11:54:02
Data udostępnienia informacji: 2019-05-21 11:54:02
Data ostatniej aktualizacji: 2019-05-21 12:09:41

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner