logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
minus Ogłoszenia o wolnych etatach
   plus Urząd Miasta Opola
   minus Miejskie Jednostki Organizacyjne
      minus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2019r.
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31
         minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
         minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 33
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psycicznymi "Magnolia"
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
         minus Straż Miejska w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 24
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Zespół Szkół Zawodowych im.S.Staszica
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
         minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
         minus Straż Miejska w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Zespół Szkół Ogólnokształcących nr II
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Straż Miejska w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
         minus Zespół Placówek Oświatowych
         minus Zespół Szkół Zawodowych im.St.Staszica
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
         minus Zespół Szkół Ekonomicznych
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Zespół Szkół Mechanicznych
         minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Magnolia" w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Straż Miejska w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
         minus Zespół Szkół im.Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Zespół Szkół Budowlanych
         minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2019 r.
      plus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2018r.
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2018 r.
      plus ARCHIWUM NABORÓW MJO
      minus DRUKI DO POBRANIA
      plus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2020r.
      minus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2020r.
   minus Obowiązek informacyjny
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


DYREKTOR

DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ DLA KOMBATANTÓW

W OPOLU

 

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze,

kierownicze stanowisko pracy

 

 

KIEROWNIK SEKCJI ŻYWIENIA

DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ DLA KOMBATANTÓW W OPOLU

 

 

I. Wymagania niezbędne:

 

 1. obywatelstwo polskie,

 2. wykształcenie wyższe w zakresie technologii żywienia - dietetyk,

 3. co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe, w tym doświadczenie w pracy o podobnym charakterze,

 4. doświadczenie w prowadzeniu dokumentacji HACCP,

 5. bardzo dobra znajomość przepisów m.in. z zakresu zamówień publicznych, prawa pracy, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia,

 6. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, brak

  prawomocnego skazania za przestępstwa popełnione umyślnie,

 7. stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na w/w stanowisku,

 8. umiejętność obsługi komputera w zakresie Open Office (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny).

 

 

II. Wymagania dodatkowe:

 

 1. umiejętność zarządzania i kierowania zespołem,

 2. umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych i rozwiązywania problemów społecznych, odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu, ,

 3. wysoka kultura osobista i umiejętność postępowania z ludźmi w podeszłym wieku,

 4. dobra organizacja pracy, odpowiedzialność, komunikatywność, obowiązkowość, rzetelność, zaangażowanie, umiejętność kreatywnego i analitycznego myślenia,

 5. umiejętność pracy w zespole,

 6. umiejętność podejmowania decyzji,

 7. doświadczenie zawodowe w zakresie współpracy i bezpośrednim kontakcie z osobami starszymi i niepełnosprawnymi,

 

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

 1. sprawowanie nadzoru nad pracownikami kuchni,

 2. sporządzanie grafików czasu dla pracowników kuchni,

 3. przygotowywanie jadłospisu dekadowego, zlecenia wydania towaru z magazyny – relew,

 4. opracowywanie receptur na poszczególne rodzaje diet,

 5. nadzorowanie przygotowania wszystkich elementów produkcji,

 6. prowadzenie dokumentacji i bieżąca kontrola kuchni w zakresie HACCP,

 7. praca na programie Diety,

 8. dbanie o prawidłowy stan higieniczno-sanitarny kuchni, pomieszczeń pomocniczych i sprzętu oraz przestrzeganie zasad postępowania z żywnością

 9. kierowanie i nadzór nad realizacją zadań sekcji żywienia,

 10. współpraca z magazynierem w zakresie planowania dostaw towarów,

 11. szacowanie wartości dostaw na żywność oraz środki czystości do postępowania z zamówień publicznych,

 12. sprawdzanie prawidłowości wystawionych faktur zgodnie z zawartymi umowami,

 13. czuwanie nad realizacją zawartych umów w danym roku budżetowymi i stopniem wykorzystania umów w trakcie realizacji w danym roku budżetowym,

 14. Zastępowanie Kierownika działu gospodarczego podczas jego nieobecności.

   

IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 

1. praca w pełnym wymiarze czasu pracy – przecietnie 40 godzin tygodniowo, od 7°° do 15°°,
2.
praca przy komputerze z obsługą innych urzadzeń,
3. wyposażenie stanowiska pracy – komputer wraz z oprogramowaniem,


 

V. Wymagane dokumenty:


 

 1. list motywacyjny,

 2. życiorys – Curriculum Vitae – z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,

 3. kserokopie świadectw pracy,

 4. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie, kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

 5. podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych,

 6. podpisana klauzula o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

 7. podpisane pisemne oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 8. oświadczenie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na w/w stanowisku urzędniczym,

 9. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

 

Kwestionariusz osobowy oraz oświadczenie należy opatrzyć własnoręcznym podpisem.

 

Wzór kwestionariusza osobowego oraz oświadczenia - dostępne są na stronie internetowej (https://dpskombatant1.bip.gov.pl) oraz w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu.

 

 

VI. Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów:

 

 1. Wymagane dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie lub przesłać pocztą na adres placówki : Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu ul. Chmielowicka 6, 45 -758 Opole, w zaklejonych kopertach z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze - Kierownik sekcji żywienia Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu".

 2. Termin składania dokumentacji trwa od dnia ogłoszenia konkursu do dnia 19.06.2019 r. do godziny 14ºº. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu. Złożone oferty będą badane pod względem spełnienia wymagań formalnych. Oferty, które nie będą spełniały wymagań formalnych lub wpłyną po wyżej określonym terminie- nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający formalnie wymagania zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 3. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Opola oraz na tablicy ogłoszeń Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu.

 4. Wybrany kandydat zostanie zatrudniony na podstawie umowy o pracę, z tym że pierwsza umowa zawarta będzie na okres próbny.

 5. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 77 457 54 95 wewn. 18

 6. Dokumenty kandydatów, którzy nie uzyskają akceptacji komisji będą przechowywane przez okres 2-miesięcy od momentu upowszechnienia informacji o wynikach naboru, po tym terminie dokumenty zostaną zniszczone komisyjnie.

 7. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016r , poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych tj. . Dz.U. z 2016r., poz.902 z późn. zm. i podpisem kandydata.

 

 

 

 

 

Dyrektor

Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów

w Opolu

Halina Antczak

 

 

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA


 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r., poz.

1000) informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych (ADO) jest Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu, ul. Chmielowicka 6, 45-758 Opole, REGON: 531849744.

 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym kontakt możliwy jest pod numerem tel.: 887 818 800 lub poprzez e-mail: biuro@centrumcyfryzacji.pl

 3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z RODO, w celu realizacji procesu rekrutacji w tym rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na stanowisko, na które Pan/Pani aplikuje (podstawa prawna: art. 221 §1 Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 4. W procesie rekrutacji przetwarzać będziemy podane przez Pana/Panią dane osobowe, o których mowa w art. 221 §1 Kodeksu pracy, (czyli m.in.: imię i nazwisko, data urodzenia, adres do korespondencji, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia), a także inne dane podane dobrowolnie w dokumentach aplikacyjnych oraz uzyskane w trakcie spotkań rekrutacyjnych, w tym w zakresie wizerunku.

 1. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty przetwarzające uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz zaufane podmioty (przetwarzające dane) współpracujące z administratorem w zakresie niezbędnym dla prawidłowego przeprowadzenia rekrutacji.

 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej poza obszar działania RODO.

 3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w wytycznych dotyczących archiwizacji.

 4. Podanie danych osobowych, określonych w art. 221 § 1 Kodeksu pracy jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Niepodanie przez Pana/Panią danych osobowych określonych w art. 221 § 1 uniemożliwi Administratorowi przeprowadzenie procesu rekrutacji z Pana/Pani udziałem.

 5. Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych.

 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 7. Przekazane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 8. Informacje szczegółowe o podstawach gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych mogą uzyskać Państwo w siedzibie Administratora danych osobowych.

 

Ilość odwiedzin: 549
Nazwa dokumentu: Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
Skrócony opis: Kierownik sekcji żywienia
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Pusz
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Wer
Osoba, która wprowadzała dane: Magdalena Orepuk-Makara
Data wytworzenia informacji: 2019-06-05 10:57:33
Data udostępnienia informacji: 2019-06-05 10:57:33
Data ostatniej aktualizacji: 2019-06-21 12:16:50

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner