logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Rewitalizacja
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
minus Ogłoszenia o wolnych etatach
   plus Urząd Miasta Opola
   minus Miejskie Jednostki Organizacyjne
      minus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2019r.
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31
         minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
         minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 33
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psycicznymi "Magnolia"
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
         minus Straż Miejska w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 24
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Zespół Szkół Zawodowych im.S.Staszica
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
         minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
         minus Straż Miejska w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Zespół Szkół Ogólnokształcących nr II
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Straż Miejska w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
         minus Zespół Placówek Oświatowych
         minus Zespół Szkół Zawodowych im.St.Staszica
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
         minus Zespół Szkół Ekonomicznych
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Zespół Szkół Mechanicznych
         minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Magnolia" w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Straż Miejska w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
         minus Zespół Szkół im.Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Zespół Szkół Budowlanych
         minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2019 r.
      plus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2018r.
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2018 r.
      plus ARCHIWUM NABORÓW MJO
      minus DRUKI DO POBRANIA
      plus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2020r.
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2020r.
   minus Obowiązek informacyjny
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Transport publiczny
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY NR 1

ul. Wyszomirskiego 6, 45-776 Opole

tel/fax (077) 457 34 81, e-mail: sekretariat@psp28.opole.pl

ZSP1.110.2.2019

Dyrektor

Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 w Opolu

ogłasza nabór na stanowisko

referent ds. kadr

 

 1. Adres jednostki:

 

Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 w Opolu

ul. Wyszomirskiego 6

45-776 Opole

 

 1. Określenie stanowiska służbowego

referent ds. kadr

 1. Wymiar etatu:

0,50 etatu

 1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem
 • posiadanie obywatelstwa polskiego
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i publicznych
 • wykształcenie minimum średnie i co najmniej 4 – letni staż pracy na podobnym stanowisku,  wykształcenie wyższe  i co najmniej 2 – letni staż pracy
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane                     z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku
 • nieposzlakowana opinia
 • dyspozycyjność
 1. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:
 • dobra znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych
 • znajomość specyfiki placówki oświatowej
 • samodzielność, sumienność, rzetelność, bardzo dobra organizacja czasu pracy
 • rzetelność i profesjonalizm w działaniu, odpowiedzialność
 • zdolność podejmowania decyzji i przyjmowania odpowiedzialności za ich skutki
 • umiejętność pracy w zespole i kompetencje interpersonalne
 • chęć pogłębiania wiedzy
 1. Zakres obowiązków:
 • prowadzenie akt osobowych
 • przygotowywanie umów oraz porozumień zmieniających do umów
 • przygotowywanie oraz kompletowanie pism w sprawach pracowniczych
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników
 • wprowadzanie danych dotyczących pracowników i spraw osobowych do programu Progman
 • wprowadzanie danych do Systemu Informacji Oświatowej SIO
 • opracowywanie i udział w opracowywaniu regulaminów wewnętrznych
 • przygotowywanie obowiązujących sprawozdań z zakresu prowadzonych spraw osobowych
 • wykonywanie innych czynności zleconych przez Głównego Księgowego lub Dyrektora Szkoły
 1. Warunki pracy na danym stanowisku :
 • Miejsce pracy : Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1 w Opolu
 • Praca samodzielna z przewagą wysiłku umysłowego

      8.    Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Opolu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji          zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu sierpniu 2019 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosił 0%.

    9. Wymagane dokumenty:

Kandydat na wolne stanowisko urzędnicze obowiązany jest przedstawić:

 • List motywacyjny odręcznie podpisany
 • Życiorys  z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV) odręcznie podpisany wraz                 z oświadczeniem wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych           w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia           10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia                      27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 • Oryginał kwestionariusza osobowego dla osób ubiegających się o zatrudnienie
 • Kserokopia dowodu osobistego
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje wymagane            do zajmowania stanowiska (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem)
 • Kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem)
 • Kserokopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku trwania stosunku pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem)
 • Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu       w pełni z praw publicznych
 • Oświadczenie o braku skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne
 • Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na ww. stanowisku
 • Oświadczenie o nieposzlakowanej opinii
 • Dokument potwierdzający niepełnosprawność  w przypadku osób niepełnosprawnych

  10.   Forma i termin składania ofert:

Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1  w  Opolu  ul.  Wyszomirskiego  6  w  zamkniętej   kopercie   z   podaniem  numeru  telefonu  kontaktowego  wraz  z  dopiskiem „Nabór kandydatów  na stanowisko urzędnicze referent ds. kadr w terminie do dnia 20.09.2019 r.. Decyduje data faktycznego wpływu do Zespołu. Oferty złożone w późniejszym terminie nie będą rozpatrywane.                                                    

Kandydaci spełniający formalne wymagania zostaną telefonicznie poinformowani                    o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja   o   wyniku   naboru   będzie   umieszczona   na  stronie  Biuletynu  Informacji Publicznej www.bip.um.opole.plwww.bip-zspnr1.opole.pl, oraz na tablicy informacyjnej w Zespole Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 w Opolu.

      Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu : 77/4573481

 

      p.o. Dyrektora  Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1  w Opolu

      mgr Urszula Metelska

 

 

 

Ilość odwiedzin: 1078
Nazwa dokumentu: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
Skrócony opis: referent ds.kadr
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Maćków
Osoba, która odpowiada za treść: Urszula Metelska
Osoba, która wprowadzała dane: Małgorzata Maćków
Data wytworzenia informacji: 2019-09-10 12:25:59
Data udostępnienia informacji: 2019-09-10 12:25:59
Data ostatniej aktualizacji: 2019-09-10 12:55:47

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner