logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
minus Ogłoszenia o wolnych etatach
   plus Urząd Miasta Opola
   minus Miejskie Jednostki Organizacyjne
      minus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2019r.
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31
         minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
         minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 33
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psycicznymi "Magnolia"
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
         minus Straż Miejska w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 24
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Zespół Szkół Zawodowych im.S.Staszica
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
         minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
         minus Straż Miejska w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Zespół Szkół Ogólnokształcących nr II
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Straż Miejska w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
         minus Zespół Placówek Oświatowych
         minus Zespół Szkół Zawodowych im.St.Staszica
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
         minus Zespół Szkół Ekonomicznych
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Zespół Szkół Mechanicznych
         minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Magnolia" w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Straż Miejska w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
         minus Zespół Szkół im.Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Zespół Szkół Budowlanych
         minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2019 r.
      plus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2018r.
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2018 r.
      plus ARCHIWUM NABORÓW MJO
      minus DRUKI DO POBRANIA
      plus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2020r.
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2020r.
   minus Obowiązek informacyjny
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


                                                                                                                                           

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH

 IM.STANISŁAWA STASZICA  W OPOLU

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

  1. Adres jednostki : Zespół Szkół Zawodowych im. St. Staszica, ul Struga 16, 45-073 Opole
  2. Określenie stanowiska :Główny księgowy
  3. Wymiar etatu : 1 etat (40h)
  4. Wymagania niezbędne:
   1.   obywatelstwo polskie,
   2.  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych,
   3.  nieposzlakowana opinia,
   4.  posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym stanowisku  tj. wykształcenie wyższe ekonomiczne ( ukończone jednolite ekonomiczne studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe) minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w księgowości budżetowej, wykształcenie średnie ekonomiczne (policealna, pomaturalna szkoła ekonomiczna ) i minimum 6-letnie doświadczenie w księgowości budżetowej.

5) osoba kandydująca nie może być prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z    oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe,

  1. Wymagania dodatkowe:
   1.  dobra znajomość komputera i umiejętność pracy w środowisku Windows .
   2.  bardzo dobra znajomość  Exela.
   3.   znajomość przepisów wynikających z ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości,  przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy od podatku od towarów i usług.
   4.  podstawowa znajomość przepisów Kodeksu Pracy, ustawy – Karta Nauczyciela, ustawy  o systemie  oświaty, ustawy Prawo oświatowe.
   5.  znajomość rozliczeń finansowych.
   6.  bardzo dobra organizacja pracy, samodzielność i szybkie podejmowanie decyzji, zdolność analitycznego myślenia, umiejętność pracy w zespole, obowiązkowość, rzetelność, odporność na stres.
   7. znajomość obsługi oraz umiejętność pracy w programie finansowo-księgowym Progman (Księgowość ,         faktury , Rejestr VAT ) oraz KSAT.
  2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku będzie obejmował m.in:

 1) prowadzenie rachunkowości jednostki.

       2) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.                                                                                                               3) prowadzenie gospodarki finansowej jednostki.

4) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym.    5)  sporządzanie planów dochodów i wydatków budżetowych oraz działalności pozabudżetowej.

6) sporządzanie wszelkiej sprawozdawczości związanej z przydzielonym zakresem obowiązków na danym    stanowisku.

      7) zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez jednostkę.

8) nadzorowanie rozliczania płac i innych należności pracowniczych.

       9)  przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych.

     10)  prowadzenie kwartalnej sprawozdawczości wynikającej z działalności Działu Finansowo-Księgowego.         

     11)  prowadzenie spraw finansowo-księgowych w związku z realizacją projektu unijnego.

  1. Informacje o warunkach pracy na stanowisku:

Praca w budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława  Staszica w Opolu w pełnym wymiarze czasu pracy, na pierwszym piętrze budynku (brak windy) z przewagą wysiłku umysłowego, samodzielna, siedząca,  wymagająca  dobrego wzroku (praca przy komputerze powyżej 4 h dziennie).

  1. Procentowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu

Procentowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,  w miesiącu sierpniu 2019r. wynosił 1%.

  1. Wymagane dokumenty:
   1.  List motywacyjny odręcznie podpisany;
   2.  Życiorys z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej odręcznie podpisany; życiorys/CV uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej oraz wymagań ujętych w pkt. 4 i 5 dot. niniejszego naboru, opatrzony klauzulą o treści: „Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. St. Staszica  w Opolu, w celu wzięcia udziału w ogłoszonym naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

Zostałem (łam) poinformowany (a) o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody może nastąpić poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy:                                      dyrektor@staszic.opole.pl. Mam świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem”  i podpisem;

3) Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.                                                                  4) Kserokopie świadectw pracy.

       5) Zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku trwania stosunku pracy,

   6) Kserokopie dokumentów  potwierdzających  wykształcenie  i kwalifikacje zawodowe wymagane do 

           zajmowanego stanowiska;

   7) Oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do pracy na ww. stanowisku.

   8) Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu w pełni z praw

        publicznych.

      9)  Oświadczenie o nieposzlakowanej opinii.

    10)  Oświadczenie o braku skazania  prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z  

            oskarżenia publicznego  lub umyślne przestępstwo skarbowe.

    11)  Dokument potwierdzający niepełnosprawność w przypadku osób niepełnosprawnych.

    12)  Oświadczenie  o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla  

potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.              o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r., poz.922 z późn.zm.) o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ).

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub przesłać pocztą w terminie do dnia 23 września 2019r.  do godz. 15.00 na adres: Zespół Szkół Zawodowych im. Staszica w Opolu .ul Struga 16 , 45 - 073 Opole w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko  urzędnicze – Główny księgowy w  Zespole Szkół Zawodowych im. St. Staszica w Opolu”

 

 

Aplikacje, które wpłyną do Zespołu Szkół Zawodowych im. Staszica w Opolu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci zakwalifikowani do II etapu naboru będą zawiadamiani indywidualnie.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 77/453 66 51 wew.14

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.um.opole.pl  oraz na tablicy informacyjnej Zespołu Szkół Zawodowych im. Staszica  ul. Struga 16.

 

Dokumenty kandydatów, którzy nie uzyskają akceptacji komisji będą przechowywane w dokumentacji ZSZ im. St. Staszica w Opolu przez okres 3 miesięcy od momentu upowszechnienia informacji o wynikach naboru, po tym terminie dokumenty zostaną zniszczone.

                                                                                       

 

                                                                                                          Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych    im.St Staszica w Opolu

                                                                                                                                             Krystyna Czollek

Ilość odwiedzin: 551
Nazwa dokumentu: Zespół Szkół Zawodowych im.St.Staszica
Skrócony opis: główny księgowy
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Maćków
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Maćków
Osoba, która wprowadzała dane: Małgorzata Maćków
Data wytworzenia informacji: 2019-09-13 09:29:40
Data udostępnienia informacji: 2019-09-13 09:29:40
Data ostatniej aktualizacji: 2019-09-13 09:41:19

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner