logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
minus Ogłoszenia o wolnych etatach
   plus Urząd Miasta Opola
   minus Miejskie Jednostki Organizacyjne
      minus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2019r.
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31
         minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
         minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 33
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psycicznymi "Magnolia"
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
         minus Straż Miejska w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 24
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Zespół Szkół Zawodowych im.S.Staszica
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
         minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
         minus Straż Miejska w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Zespół Szkół Ogólnokształcących nr II
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Straż Miejska w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
         minus Zespół Placówek Oświatowych
         minus Zespół Szkół Zawodowych im.St.Staszica
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
         minus Zespół Szkół Ekonomicznych
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Zespół Szkół Mechanicznych
         minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Magnolia" w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Straż Miejska w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
         minus Zespół Szkół im.Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Zespół Szkół Budowlanych
         minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2019 r.
      plus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2018r.
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2018 r.
      plus ARCHIWUM NABORÓW MJO
      minus DRUKI DO POBRANIA
      plus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2020r.
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2020r.
   minus Obowiązek informacyjny
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

 

Dyrektor   Publicznego  Liceum Ogólnokształcącego    nr  I w  Opolu

                                        OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO  URZĘDNICZE

Specjalisty  ds. administracyjnych

w wymiarze czasu  pracy  1 etat

 

 1. Adres jednostki: 45-714 Opole, ul. Licealna 3
 2. Wymagania niezbędne:
 • Wykształcenie  wyższe
 • Obywatelstwo polskie
 • Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z praw publicznych
 • Brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne
 • Nieposzlakowana opinia
 • Ogólny staż pracy minimum  5 lat 
 1. Wymagania dodatkowe:
 • Bardzo dobra znajomość komputera  i umiejętność  pracy w środowisku WINDOWS
 • Zdolność do analitycznego myślenia, umiejętność pracy w zespole;
 • Poznawanie  i przestrzeganie  przepisów  prawa związanych z wykonywanymi zadaniami  ;
 1.   Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • Pomoc administracyjna  w realizacji w  realizacji projektów unijnych;
 • Prowadzenie  spraw związanych z ochroną  danych osobowych w jednostce :
 • Bieżące sporządzenie  zestawień  , raportów i innych opracowań analitycznych  ;
 • Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w LO I ;
 • Wykonywanie  innych czynności zleconych przez Dyrektora LO I;
 1. Warunki pracy na stanowisku:

Praca w budynku  Publicznego Liceum Ogólnokształcącego  I  , na  II piętrze  (z windą),                 z przewagą wysiłku umysłowego, samodzielna, wymagająca dobrego wzroku (praca przy komputerze).

 1. W sierpniu 2019  r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wyniósł 0,0 %.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 • CV – wraz z własnoręcznie   podpisanym  oświadczeniem  o wyrażeniu zgody  na przetwarzanie danych osobowych  w oparciu o ustawę  z dnia 29 sierpnia  1997 r.                           o ochronie danych  osobowych „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych            w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku            o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych              w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). Zostałem(łam) poinformowany(a) o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody może nastąpić poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy:sekretariat@zso1.opole.pl. Mam świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.”
 • Kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających  się o zatrudnienie  https://www.bip.um.opole.pl/?id=5011
 • Kserokopię dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • Kserokopię świadectw pracy ;
 • Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach związanych z zagadnieniami dotyczącymi stanowiska;
 • Dokument potwierdzający niepełnosprawność (dotyczy kandydatów  zamierzających  skorzystać , zgodnie z art.13a ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych, z pierwszeństwa zatrudnienia  w przypadku , gdy znajdą się  w gronie  najlepszych kandydatów )
 • Wymagane dokumenty należy składać  osobiście  w sekretariacie szkoły lub przesłać  pocztą  na adres placówki  : Publicznego Liceum Ogólnokształcącego  nr I w Opolu ul. Licealna 3  45-714 Opole , w zamkniętych  i opisanych  kopertach  z imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze specjalisty ds. administracyjnych   „ W terminie do dnia 30.09.2019  r. w  godz. od  8.00 do 15.00. Za datę  złożenia  oferty  uważa się datę  wpływu do szkoły .  Aplikacje ,które  nie będą spełniały  wymogów  formalnych  lub wpłyną po wyżej określonym terminie – nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymagania formalne   zostaną  powiadomieni telefonicznie  .

 

Informacja  o wynikach  naboru  będzie  umieszczona na stronie internatowej

 (www.bip.um.opole.pl) oraz na tablicy informacyjnej Publicznego Liceum Ogólnokształcącego  nr I w Opolu, oraz w Biuletynie  http://zsoiopole.bip.gov.pl/.

Dodatkowe  informacje  można  uzyskać  pod numerem  telefonu   77 474 29 44

 

 

        Dokumenty  kandydatów  , którzy  nie  uzyskują akceptacji komisji będą przechowywane          w  dokumentacji Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr I w Opolu   przez okres 3 miesięcy od momentu  upowszechniania informacji o wynikach naboru, po tym terminie dokumenty zostaną zniszczone.

 

                                                                                                            

 

 

 

                                                                                                         Dyrektor Publicznego Liceum

                                                                                                    Ogólnokształcącego nr I w Opolu

                                                                                                             mgr Bernarda Zarzycka 

 

 

 

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych                  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach:           

                                                                                                         

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym nr I  w Opolu jest Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr Iw Opolu ul. Licealna  3 .
 2. Pani/Pana dane osobowe w zakresie  wskazanym w przepisach prawa pracy będą  przetwarzane  w celu przeprowadzenia  obecnego postepowania rekrutacyjnego  (art.6 ust.1lit.bRODO) ,natomiast inne dane  , w tym dane  do kontaktu , na podstawie  zgody (art.6 ust.1 lit. a RODO), która może zostać odwołana  w dowolnym czasie  . 
 3. Publiczne Liceum Ogólnokształcące będzie przetwarzał Państwa dane  osobowe , także w kolejnych  naborach , jeżeli wyraża Państwo na to zgodę   (art.6 ust.1 1 lit. a RODO) , która może zostać odwołana  w dowolnym czasie  . 
 4. Przepisy prawa pracy :art.22 Kodeksu pracy  oraz §1 rozporządzenia  Ministra Pracy i Polityki Socjalnej  z dnia  28maja  1996 r.                 w sprawie zakresu  prowadzenia  przez pracodawców  dokumentacji  w sprawach  związanych  ze stosunkiem  pracy oraz sposobu prowadzeni a akt osobowych pracownika  . 
 5. Okres przechowywania danych  : dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych; dokumenty aplikacyjne nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów, wymienionych w protokole                               z przeprowadzonego naboru, będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z kandydatem, który wygrał nabór. Po tym okresie zostaną komisyjnie zniszczone przez pracownika Kadr; dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów, zostaną zniszczone przez Referat Kadr niezwłocznie po ogłoszeniu wyniku końcowego naboru, nie późnej niż po upływie 3 miesięcy od ogłoszenia wyniku końcowego naboru.
 6. Ma Pani/Pan prawo do:
 • prawo do dostępu do swoich danych  oraz otrzymania kopii ;
 • prawo do sprostowania  (poprawienia  ) swoich danych osobowych  ;
 • prawo do ograniczenia  przetwarzania  danych osobowych  ;
 • prawo do usunięcia  danych osobowych  ;
 • prawo do wniesienia  skargi do Prezesa UODO ( na adres  Urzędu Ochrony Danych Osobowych  ul. Stawki  2  00-193 Warszawa  )  ;
 1.  Informacja o wymogu podania danych 

Podanie  przez Pani/Pana  danych osobowych  w zakresie  wynikającym  z art..22 1Kodeksu pracy  jest niezbędne  , aby uczestniczyć                  w postepowaniu rekrutacyjnym  . Podanie  przez Pani /Pana  innych danych jest dobrowolne  .

 

Ilość odwiedzin: 1092
Nazwa dokumentu: Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
Skrócony opis: spec.ds.administracyjnych
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Maćków
Osoba, która odpowiada za treść: Bernarda Zarzycka
Osoba, która wprowadzała dane: Małgorzata Maćków
Data wytworzenia informacji: 2019-09-18 08:48:22
Data udostępnienia informacji: 2019-09-18 08:48:22
Data ostatniej aktualizacji: 2019-09-25 10:15:19

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner