logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
minus Ogłoszenia o wolnych etatach
   plus Urząd Miasta Opola
   minus Miejskie Jednostki Organizacyjne
      minus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2019r.
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 31
         minus Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
         minus Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum”
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 33
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psycicznymi "Magnolia"
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
         minus Straż Miejska w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 24
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Zespół Szkół Zawodowych im.S.Staszica
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14
         minus Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
         minus Straż Miejska w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Zespół Szkół Ogólnokształcących nr II
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Straż Miejska w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25
         minus Zespół Placówek Oświatowych
         minus Zespół Szkół Zawodowych im.St.Staszica
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
         minus Zespół Szkół Ekonomicznych
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Zespół Szkół Mechanicznych
         minus Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Magnolia" w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Straż Miejska w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
         minus Zespół Szkół im.Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Zespół Szkół Zawodowych nr 4
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Zespół Szkół Budowlanych
         minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Opolu
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2019 r.
      plus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2018r.
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2018 r.
      plus ARCHIWUM NABORÓW MJO
      minus DRUKI DO POBRANIA
      plus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2020r.
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2020r.
   minus Obowiązek informacyjny
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
plus Transport publiczny
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


      1. DOM SAMOPOMOCY

OGŁASZA NABÓR NA  WOLNE STANOWISKO  ZASTĘPCY KIEROWNIKA MIEJSKIEJ
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ

w ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY „Magnolia” w OPOLU

(nazwa i adres jednostki)

ZASTĘPCA DYREKTORA JEDNOSTKI

(określenie stanowiska)

 1.  

 

Wymagania niezbędne

 

 

Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie wymagań

 

a) obywatelstwo polskie/kraju Unii Europejskiej i/lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP   *

Oświadczenie

b) pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych

Oświadczenie

c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

Oświadczenie

d) nieposzlakowana opinia

Oświadczenie

e) wykształcenie wyższe

kierunki preferowane: Administracja,
Zarządzanie, Ekonomia, Bankowość, Audyt i Kontrola, Socjologia, Psychologia, Pedagogika

 

Kserokopia dyplomu lub świadectwa lub oryginalne zaświadczenie o ukończeniu studiów (w przypadku obrony pracy dyplomowej do momentu wystawienia dyplomu przez uczelnię, ważność zaświadczenia 1 m-c)

f) co najmniej 5 lat pracy
(przebieg dotychczasowego zatrudnienia)

 

 

 

 

lub

 

co najmniej 3 lata wykonywania działalności gospodarczej

 

 

Kserokopie świadectw pracy i/lub oryginalne zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku trwania stosunku pracy (ważność zaświadczenia 1 m-c), i/lub kserokopie innych właściwych dokumentów za okresy, które z mocy odrębnych przepisów podlegają wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze

 

 

 

Zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej lub wypis z KRS – aktualne na dzień zgłoszenia.

 

 

g) kwalifikacje zawodowe: nie dotyczy

 

 

 

 1.  

 

Wymagania dodatkowe

 

 

Dokumenty albo oświadczenia potwierdzające spełnienie wymagań

 

a) znajomość ustawy o samorządzie gminnym

zapis w liście motywacyjnym lub w CV

b) znajomość ogólnego rozporządzenia o ochronie danych

zapis w liście motywacyjnym lub w CV

c) znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego

zapis w liście motywacyjnym lub w CV

d)  znajomość Statutu Miasta Opola

zapis w liście motywacyjnym lub w CV

e) ustawy o pracownikach samorządowych

zapis w liście motywacyjnym lub w CV

f) ustawy o pomocy społecznej

zapis w liście motywacyjnym lub w CV

g) rozporządzenia Ministra Pracy
i Polityki społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy

zapis w liście motywacyjnym lub w CV

h) ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

zapis w liście motywacyjnym lub w CV

i) ustawy o finansach publicznych

zapis w liście motywacyjnym lub w CV

j) ustawy o rachunkowości

zapis w liście motywacyjnym lub w CV

k) ustawy prawo zamówień publicznych

zapis w liście motywacyjnym lub w CV

l) aktów wykonawczych do ww. ustaw.

zapis w liście motywacyjnym lub w CV

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 1. zastępowanie Dyrektora Domu podczas jego nieobecności;
 2. organizowanie i sprawowanie nadzoru nad działalnością Domu;
 3. współdziałanie z Dyrektorem Domu w opracowywaniu planów pracy, programów działalności Domu na każdy rok, sprawozdań z działalności, planów finansowych oraz innej dokumentacji;
 4. sprawowanie nadzoru nad pracą działu administracyjnego i obsługi;
 5. współpraca z jednostkami pomocy społecznej oraz innymi instytucjami.

 

 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Opolu ul. Dambonia 3 oraz w jego filii przy ul. Stoińskiego 8, w pełnym wymiarze czasu pracy, z przewagą wysiłku umysłowego. Budynki są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

 1. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Środowiskowym Domu Samopomocy „Magnolia” w Opolu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi 0%.

Dokumenty aplikacyjne winny zawierać:

 1. list motywacyjny;
 2. dokumenty  i oświadczenia wymienione w pkt 1 ogłoszenia;
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie według wzoru dostępnego na stronie internetowej (www.bip.um.opole.pl);
 4. życiorys-CV, uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej, opatrzony klauzulą:                  

 „Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Środowiskowy Dom Samopomocy „Magnolia” w Opolu, w celu wzięcia udziału w ogłoszonym naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

Zostałem (łam) poinformowany (a) o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody może nastąpić poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy: iodo@sdsopole.pl. Mam świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem”  i własnoręcznym podpisem.

Kwestionariusz osobowy oraz oświadczenia należy opatrzyć własnoręcznym podpisem.

 1. Termin i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w sekretariacie Środowiskowego Domu Samopomocy „Magnolia” w Opolu, ul. Dambonia 3, 45 – 860 Opole lub przesłać pocztą na wskazany  adres z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Zastępcy Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy Magnolia w Opolu w terminie do dnia 18 października 2019 r.

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Środowiskowego Domu Samopomocy „Magnolia”
w Opolu po terminie, nie będą rozpatrywane (decyduje data faktycznego wpływu do jednostki).

Osoby spełniające wymagania formalne zostaną powiadomione indywidualnie co do dalszych czynności związanych z procesem naboru.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta (www.bip.um.opole.pl), Środowiskowego Domu Samopomocy „Magnolia”
w Opolu (www.magnolia.bip.gov.pl) oraz na tablicy informacyjnej Środowiskowego Domu Samopomocy „Magnolia” w Opolu, w której jest prowadzony nabór.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach:

 1. Administratorem przekazywanych w Państwa aplikacjach danych osobowych jest Środowiskowy Dom Samopomocy „Magnolia” w Opolu, ul. Dambonia 3, 45 – 860 Opole.
 2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania
  z przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem udostępnionych danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych
  za pomocą adresu iodo@sdsopole.pl. Dane kontaktowe administratora są dostępne na stronie www.sdsopole.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obecnego procesu rekrutacyjnego na podstawie ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy oraz ustawy z dnia 21.11.2008 r.
  o pracownikach samorządowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). W przypadku podania danych osobowych wykraczających poza zakres wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze, Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody (art. 6  ust. 1 lit. a RODO), która może zostać cofnięta pisemnie w dowolnym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Brak zgody lub jej wycofanie nie stanowi podstawy niekorzystnego traktowania, a także nie powoduje wobec Pani/Pana jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.
 4. Okresy przechowywania danych osobowych:
 • dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych;
 • dokumenty aplikacyjne nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów, wymienionych   
  w protokole z przeprowadzonego naboru, będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z kandydatem, który wygrał nabór. Po tym okresie zostaną komisyjnie zniszczone;
 • dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów, zostaną zniszczone niezwłocznie po ogłoszeniu wyniku końcowego naboru, nie późnej niż po upływie 3 miesięcy od ogłoszenia wyniku końcowego naboru.
 1. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 2. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów RODO podczas przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa  Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Podanie danych wynikających z przepisów prawa jest niezbędne, aby uczestniczyć w obecnym postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane i udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku wygrania naboru dane osobowe wybranego kandydata w zakresie imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania w myśl przepisów Kodeksu cywilnego zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej,  na tablicy informacyjnej  Środowiskowego Domu Samopomocy „Magnolia” w Opolu, w której jest prowadzony nabór na okres co najmniej 3 miesięcy.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

*    osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.

                   Aleksandra Kędzierska – Buczyńska

                                                                                                                                 Zastępca Dyrektora

                                                                                       Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób
                                                                                   z Zaburzeniami Psychicznymi „Magnolia” w Opolu

Nazwa dokumentu: Środowiskowy Dom Samopomocy "Magnolia" w Opolu
Skrócony opis: Zastępca Dyrektora
Osoba, która wytworzyła informację: Marcin Lontkowski
Osoba, która odpowiada za treść: Marcin Lontkowski
Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Lontkowski
Data wytworzenia informacji: 2019-10-08 08:23:47
Data udostępnienia informacji: 2019-10-08 08:23:47
Data ostatniej aktualizacji: 2019-10-08 08:36:47

Wersja do wydruku...

corner   corner