logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
minus Deklaracja dostępności
minus Sprawy komórek organizacyjnych
   minus Urząd Stanu Cywilnego
   minus Wydział Spraw Obywatelskich
   minus Miejski Rzecznik Konsumentów
   plus Wydział Inwestycji Miejskich
   plus Wydział Sportu
   minus Wydział Komunikacji
   minus Centrum Dialogu Obywatelskiego
      plus PROGRAMY WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
      plus Ewidencja Stowarzyszeń zwykłych prowadzona przez Prezydenta Miasta Opola
      plus Inicjatywa lokalna
      plus Nadzór Prezydenta nad organizacjiami pozarządowymi
      plus PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
      plus Sprawozdania
      plus Konkursy
      plus Tryb pozakonkursowy
      plus Nabór kandydatów do komisji konkursowych z pożytku publicznego
      minus Konsultacje społeczne
         minus Konsultacje społeczne 2019
            minus Roczny Plan Konsultacji na 2019 rok
            minus Konsultacje Budżetu Obywatelskiego i Inicjatywy Lokalnej
            minus Korekta nr 1 Rocznego Planu Konsultacji na 2019 r.
            minus Konsultacje w sprawie stypendiów dla staudentów i doktorantów
            minus Raport z konsultacji projektów uchwał dot. Budżetu Obywatelskiego i inicjatywy lokalnej
            minus Zarządzenie w sprawie powołania Społecznej Rady Konsultacji
            minus Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Opola zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Opola
            minus Korekta nr 2 Rocznego Planu Konsultacji na 2019 r.
            minus Raport z konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie konsultacji z mieszkańcami Miasta Opola
            minus Korekta nr 3 Rocznego Planu Konsultacji na 2019 r.
            minus Konsultacje z mieszkańcami Miasta Opola w sprawie łączenia Dzielnic Miasta Opola oraz zmiany nazw istniejących
            minus Korekta nr 4 Rocznego Planu Konsultacji na 2019 rok
            minus Akcja informacyjna o konsultacjach w sprawie przyjęcia statutów jednostek pomocniczych Miasta Opola
            minus Konsultacje z mieszkańcami Miasta Opola w sprawie przyjęcie statutów jednostek pomocniczych Miasta Opola
            minus Raport z konsultacji w przedmiocie łączenia Dzielnic Miasta Opola oraz zmiany nazwy istniejących Dzielnic Miasta Opola
            minus Raport z konsultacji z mieszkańcami Miasta Opola w przedmiocie przyjęcia statutów jednostek pomocniczych Miasta Opola
            minus Korekta nr 5 Rocznego Planu Konsultacji na 2019 rok
            minus Rozpoczęcia konsultacji z mieszkańcami projektu aktu prawa miejscowego: Uchwały Rady Miasta Opola w sprawie ustalania zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia
            minus Korekta nr 6 Rocznego Planu Konsultacji na 2019 rok
            minus Raport z konsultacji z Mieszkańcami Miasta Opola Uchwały Rady Miasta Opola w sprawie ustalenia zakresu działania jednostek pomocniczych ...
            minus Akcja informacyjna poprzedzająca konsultacje programu współpracy na 2020 rok
            minus Konsultacje Programu Współpracy na 2020 rok
            minus Konsultacje z mieszkańcami_zmiany w uchwale dot. konsultacji z mieszkańcami
            minus Konsultacje z organizacjami i ORDPP_zmiany w wieloletnim programie 2019-2021
            minus Korekta nr 7 Rocznego Planu Konsultacji na 2019 rok
            minus Raport z konsultacji programu współpracy na 2020 rok
            minus Raport z konsultacji z mieszkańcami zmian w uchwale dot. konsultacji z mieszkańcami
            minus Korekta nr 8 Rocznego Planu Konsultacji na 2019 rok
            minus Korekta nr 9 Rocznego Planu Konsultacji na 2019 rok
            minus Raport z konsultacji zmian w wieloletnim programie współpracy 2019-2021 rok
            minus Korekta nr 10 Rocznego Planu Konsultacji na 2019 rok
            minus Korekta nr 11 RPK na 2019 r.
            minus Sprawozdanie z Rocznego Planu Konsultacji za 2019 rok
         plus Konsultacje Społeczne 2020
         plus Konsultacje społeczne 2021
      plus Opolska Rada Działalności Pożytku Publicznego
      plus Konkurs im. Jana Całki za 2018 rok
      plus Budżet Obywatelski
      minus Rezerwacja sali
      plus Dzielnice Opola (Kadencje 2015-2019 / 2017-2019)
      plus Dzielnice Opola (Kadencja: 2019-2024)
      plus Konkurs im. Jana Całki
      minus konkurs im. Jana Całki - 2020
   plus Wydział Promocji
   plus Wydział Polityki Społecznej
   minus Biuro Nadzoru Odbioru Odpadów Komunalnych
   plus Wydział Kultury Turystyki i Współpracy Zagranicznej
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Rewitalizacja
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Transport publiczny
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050.637.2019

PREZYDENTA MIASTA OPOLA

z dnia 10 października 2019 r.

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami oraz Opolską Radą Działalności Pożytku Publicznego

 

Na podstawie § 8 ust.1 uchwały NR LXVII/1268/18 Rady Miasta Opola z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Opolską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Op. z 2018 r. poz. 2443) - zarządza się, co następuje:

 

§1. 1. Z dniem 10.10.2019 r. rozpoczną się konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.), zwanymi dalej: „organizacjami pozarządowymi” oraz z Opolską Radą Działalności Pożytku Publicznego, zwaną dalej: „Radą”.

2. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miasta Opola zmieniającej uchwałę NR II/36/18 Rady Miasta Opola z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniego programu współpracy Miasta Opola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na lata 2019-2021.

3. Celem konsultacji jest pozyskanie opinii organizacji pozarządowych i Rady w przedmiocie wprowadzanych zmian do Wieloletniego programu współpracy Miasta Opola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na lata 2019-2021, w zakresie dostosowania programu wieloletniego do postanowień przyjętych w Programie współpracy Miasta Opola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2020.

4. Uzasadnieniem konsultacji jest dialog władz Miasta Opola z organizacjami pozarządowymi i Radą w związku z koniecznością uzyskania optymalnych wyników współpracy Miasta Opola z sektorem pozarządowym. 

5. Ustala się termin konsultacji: od dnia 10.10.2019 r. do dnia 29.10.2019 r. zgodnie z postanowieniami § 2 niniejszego zarządzenia.

§2.1. Konsultacje realizowane będą w dwóch etapach:

  1. etap 1, obejmujący konsultacje z organizacjami pozarządowymi;
  2. etap 2, obejmujący konsultacje z Radą.
  1. Etap 1 konsultacji realizowany jest w formach:
  1. pisemnego, w tym elektronicznego przekazywania opinii;
  2. punktu konsultacyjnego, zorganizowanego w siedzibie Centrum Dialogu Obywatelskiego w Opolu przy ulicy Damrota 1, pok. 205 w godz. od 7.30 do 15.30 w każdy dzień roboczy do dnia 14.10.2019 r.
  1. Pisemne opinie należy zgłaszać na adres: Centrum Dialogu Obywatelskiego ul. Damrota 1, 45-064 Opole do dnia 14.10.2019 r. do godz. 15.30.
  2. Zgłaszanie opinii drogą elektroniczną następuje na adres: ngo@um.opole.pl do dnia 14.10.2019 r. do godz. 24.00.
  3. Etap 2 konsultacji realizowany jest w formie opiniowania projektu uchwały przez Radę.
  4. Rada wyraża swoją opinię w przedmiocie konsultacji w formie uchwały w terminie do dnia 29.10.2019 r.

§3.Zasięg terytorialny konsultacji obejmuje Miasto Opole. 

§4. Niniejsze zarządzenie oraz materiały dotyczące przedmiotu konsultacji podlegają publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Opola oraz w oficjalnym serwisie internetowym Urzędu Miasta Opola i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Opola.

§5.Właściwą komórką organizacyjną Urzędu Miasta Opola odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Centrum Dialogu Obywatelskiego.

§6. Wykonanie zarządzenia powierza się naczelnikowi Centrum Dialogu Obywatelskiego.

§7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki do pobrania: 2019-10-10 14:19:12 - Projekt uchwały zmieniającej (380.73 kB)

Ilość odwiedzin: 521
Nazwa dokumentu: Konsultacje z organizacjami i ORDPP_zmiany w wieloletnim programie 2019-2021
Osoba, która wytworzyła informację: Paweł Sadło
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Sadło
Osoba, która wprowadzała dane: Paweł Sadło
Data wytworzenia informacji: 2019-10-10 14:16:43
Data udostępnienia informacji: 2019-10-10 14:16:43
Data ostatniej aktualizacji: 2019-10-10 14:24:55

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner