logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
minus Uzupełniający nabór kandydatów do komisji konkursowych w 2022 r.
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Rewitalizacja
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
minus Ogłoszenia o wolnych etatach
   plus Urząd Miasta Opola
   minus Miejskie Jednostki Organizacyjne
      plus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2021r.
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2021r.
      plus ARCHIWUM NABORÓW MJO
      minus DRUKI DO POBRANIA
      minus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2020r.
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu
         minus Straż Miejska w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pmocy Rodzinie w Opolu
         minus Zespół Szkół Specjalnych
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
         minus Zespół Szkół Specjalnych
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Zespół Szkół Specjalnych
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI
         minus Zespół Szkół Zawodowych im.St.Staszica
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 31
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 31
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Młodzieżowy Dom Kultury
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
         minus Zespół Szkół Specjalnych w Opolu
         minus Publiczne Przedszkole nr 22 "Bajkowa Rodzina" w Opolu
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. Adama Mickiewicza
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Musioła w Opolu
         minus Zespół Szkół Mechanicznych
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 21
         minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu
         minus Zespół Szkół Mechanicznych
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2020r.
      minus Ogłoszenie o naborze
   minus Obowiązek informacyjny
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Transport publiczny
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
minus Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego dla miasta Opola
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Załącznik do Zarządzenia Nr OR-I.0050.17.2020

                                                                                                              Prezydenta Miasta Opola z dnia 15 stycznia 2020 r.

 

 

                                    OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 

                                    PREZYDENT MIASTA OPOLA

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Galerii Sztuki Współczesnej,         z siedzibą w Opolu przy Placu Teatralnym 12, zwanym dalej „konkursem”.

 

 1. Wymagania konkursowe – kwalifikacje, umiejętności, kompetencje kandydatów.

1)  Warunkiem przystąpienia do konkursu jest spełnienie następujących wymogów:

 1. wykształcenie wyższe magisterskie,
 2. co najmniej 5 letni staż pracy, w tym – 3 letni staż w instytucjach kultury lub organizacjach i podmiotach związanych z działalnością kulturalną,
 3. doświadczenie zawodowe w zakresie funkcjonowania instytucji kultury i problematyki współczesnego wystawiennictwa,
 4. znajomość problematyki z zakresu sztuki współczesnej i jej specyfiki,
 5. doświadczenie w realizacji projektów międzynarodowych w dziedzinie kultury,
 6. niekaralność.

2) Dodatkowo preferowani będą kandydaci, którzy posiadają:

 1. wykształcenie w jednej z dziedzin związanych z działalnością statutową Galerii (historia sztuki, humanistyczne, artystyczne);
 2. znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania instytucji kultury                     i finansów publicznych,
 3. ukończone podyplomowe studia, kursy, szkolenia związane z zarządzaniem kulturą, zasobami ludzkimi, i/lub wystawiennictwem;
 4. doświadczenie w pozyskiwaniu środków na działalność;
 5. dobrą znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

         II.   Zakres zadań wykonywanych na stanowisku dyrektora Galerii Sztuki Współczesnej:

 1. Zarządzanie Galerią i reprezentowanie instytucji na zewnątrz.
 2. Odpowiedzialność za całokształt działalności instytucji: realizację zadań statutowych, działalność merytoryczną oraz administracyjną.
 3. Kierowanie zakładem pracy, wykonywanie obowiązków pracodawcy wobec osób zatrudnionych w Galerii.
 4. Gospodarka finansowa i odpowiedzialność za mienie instytucji.

 

 1. Określenie planów bieżącej działalności oraz planów rozwoju Galerii, w tym realizowanie postanowień umowy w sprawie warunków organizacyjno-finansowych działalności Galerii Sztuki Współczesnej oraz programu jej działania, która zostanie zawarta z dyrektorem.

III. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów:

1.    Oferty, składane przez osoby przystępujące do konkursu, powinny zawierać następujące dokumenty:

 1. pisemne zgłoszenie przystąpienia do konkursu z motywacją kandydowania                           na stanowisko dyrektora Galerii;
 2. autorski program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Galerii Sztuki Współczesnej na lata 2020-2023, o max. objętości 10 stron A4, zawierający między innymi:
 • określenie wizji działalności, celów strategicznych i kierunków rozwoju Galerii          na lata 2020-2023,
 • program działalności merytorycznej uwzględniający ramowy plan wystaw Galerii      na lata 2020-2023 oraz plan działalności edukacyjnej,
 • zakres współpracy z instytucjami i podmiotami krajowymi i zagranicznymi                     w zakresie realizacji działań statutowych,
 • odniesienie do struktury organizacyjnej Galerii, wykorzystania obiektów, warunków finansowych instytucji oraz ewentualnych działań remontowych i inwestycyjnych                 

Autorski program, o którym mowa w punkcie 2 powinien uwzględniać dotychczasowy dorobek Galerii, posiadane przez nią zasoby i zbiory oraz powinien być zgodny z celami i zadaniami statutowymi;

 1. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej;
 2. wykaz zrealizowanych projektów kulturalnych, w tym wystawienniczych w ostatnich        3 latach, z krótkim opisem;
 3. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje (dyplomy, świadectwa, certyfikaty);
 4. kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy i doświadczenie (świadectwa pracy, zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu lub inne dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia);
 5. dokumenty potwierdzające kompetencje i umiejętności (rekomendacje, opinie, informacje);
 6. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania           z praw publicznych;
 7. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych                   z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy     z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1458 z późn. zm.);

 

 

 

 1. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu                            za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżeniu publicznego lub przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie, oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub karno-skarbowe;
 2. dane kontaktowe; w tym adres do korespondencji elektronicznej i telefon;
 3. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu uczestniczenia w postępowaniu konkursowym, w przypadku przedłożenia dodatkowych innych dokumentów lub danych, niż wskazane powyżej.

2. Kopie dokumentów powinny być przez kandydata potwierdzone za zgodność z oryginałem     na każdej stronie dokumentu, wraz z datą.

3. Oświadczenia i dokumenty powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydata                        i opatrzone datą, a strony dokumentów ponumerowane.

4. Oferta osoby przystępującej do konkursu może też dodatkowo zawierać kopie: posiadanych opinii lub referencji, dodatkowych certyfikatów, posiadanych tytułów; informacji                                o dodatkowych umiejętnościach czy kwalifikacjach.

 

IV.  Kandydaci na stanowisko dyrektora mogą zapoznać się z dokumentami i informacjami o warunkach organizacyjno-finansowych funkcjonowania Galerii Sztuki Współczesnej oraz informacjami na temat działalności Galerii w siedzibie Wydziału Kultury, Turystyki                            i Współpracy Zagranicznej Urzędu Miasta Opola, ul. Stefana Żeromskiego 3, w godzinach 8-14,                           tel. (77) 5411414, (77) 5411422.

 

V. Miejsce i termin składania dokumentów

Kandydaci przystępujący do konkursu mogą składać swoje oferty wraz z wymaganymi dokumentami w zamkniętej kopercie, w Kancelarii Ogólnej (Biurze Podawczym) Urzędu Miasta Opola, Rynek-Ratusz, 45-015 Opole lub przesłać pocztą na wskazany adres z dopiskiem: „KONKURS na kandydata na stanowisko dyrektora Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu – NIE OTWIERAĆ”, w terminie od dnia ukazania się ogłoszenia o konkursie do dnia 28 lutego 2020 r.     

W przypadku dostarczenia ofert za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu oferty                 do Urzędu Miasta Opola. Oferty, które wpłyną na podany adres w terminie innym niż wyżej wskazany, nie będą rozpatrywane.

VI. Przewidywany termin rozpatrzenia złożonych ofert ustala się do dnia 27 marca 2020 r. Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Opola.                 O zakwalifikowaniu do konkursu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

VII. Informacje pozostałe

 1. Informacje o prowadzonym postępowaniu konkursowym, w tym Komisji Konkursowej, będą zamieszczane na stronie BIP organizatora w zakładce: Ogłoszenia o wolnych etatach/Miejskie jednostki organizacyjne/Aktualne ogłoszenia 2020/Galeria Sztuki Współczesnej
 2. Objęcie stanowiska dyrektora Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu, na okres trzech lat, nastąpi od 16 października 2020 roku.
 3. Informacji udziela Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej,                          tel. (77) 5411414, (77) 5411422.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się na stronie BIP organizatora w zakładce: Ogłoszenia o wolnych etatach/Miejskie jednostki organizacyjne/Aktualne ogłoszenia 2020/Galeria Sztuki Współczesnej oraz jest dostępna                 w Wydziale Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej Urzędu Miasta Opola.

 

Klauzula informacyjna w konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Galerii Sztuki Współczesnej

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z 2016 r., str. 1, sprost. Dz. Urz. UE. L 127 z 2018, str. 2) – (w skrócie „RODO”), organizator Konkursu informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Opola, adres – ul. Rynek-Ratusz, 45-015 Opole, e-mail – urzad@um.opole.pl, tel. (+48 77) 45 11 800.
 2. W Urzędzie Miasta Opola wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres – ul. Rynek-Ratusz, 45-015 Opole, e-mail: iod@um.opole.pl,
  tel.: (+48 77) 54 11 328.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na kandydata na stanowisko dyrektora Galerii Sztuki Współczesnej przy Placu Teatralnym 12 na podstawie:
 • przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, rozporządzenia Ministra Kultury
  i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO,
 • na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zakresie
  w jakim podanie danych jest dobrowolne. Dobrowolne podanie w składanej ofercie wszelkich danych niewymaganych przepisami prawa jest traktowane jak wyrażenie zgody na ich przetwarzanie. W odniesieniu do takich informacji przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody.
 1. Dane osobowe nie będą udostępnianie podmiotom innym, niż uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym dane zostały powierzone do przetwarzania.
 2. Okresy przechowywania danych osobowych:
 • dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procedurze konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora, zostaną dołączone do jego akt osobowych;
 • dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów, zostaną zniszczone przez Referat Kadr,      po upływie 3 miesięcy od ogłoszenia wyniku końcowego konkursu.
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do własnych danych, prawo do sprostowania (skorzystanie z tego prawa nie może skutkować zmianą wyników postępowania konkursowego oraz nie może naruszać integralności protokołu i jego załączników), usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania.
 2. Może Pani/Pan w dowolnym czasie wycofać zgodę na przetwarzanie danych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wskazanych w ogłoszeniu wynika z przepisów ustawy i jest obowiązkowe. Ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości udziału w postępowaniu konkursowym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.
 5. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Ilość odwiedzin: 2367
Nazwa dokumentu: Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu
Skrócony opis: Dyrektor
Osoba, która wytworzyła informację: Katarzyna Osiecka
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Matyjaszek
Osoba, która wprowadzała dane: Katarzyna Osiecka
Data wytworzenia informacji: 2020-01-16 09:52:55
Data udostępnienia informacji: 2020-01-16 09:52:55
Data ostatniej aktualizacji: 2020-01-16 10:01:06

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner