logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
minus Uzupełniający nabór kandydatów do komisji konkursowych w 2022 r.
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Rewitalizacja
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
minus Ogłoszenia o wolnych etatach
   plus Urząd Miasta Opola
   minus Miejskie Jednostki Organizacyjne
      plus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2021r.
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2021r.
      plus ARCHIWUM NABORÓW MJO
      minus DRUKI DO POBRANIA
      minus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2020r.
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu
         minus Straż Miejska w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pmocy Rodzinie w Opolu
         minus Zespół Szkół Specjalnych
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
         minus Zespół Szkół Specjalnych
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Zespół Szkół Specjalnych
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI
         minus Zespół Szkół Zawodowych im.St.Staszica
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 31
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 31
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Młodzieżowy Dom Kultury
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
         minus Zespół Szkół Specjalnych w Opolu
         minus Publiczne Przedszkole nr 22 "Bajkowa Rodzina" w Opolu
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. Adama Mickiewicza
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Musioła w Opolu
         minus Zespół Szkół Mechanicznych
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 21
         minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu
         minus Zespół Szkół Mechanicznych
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2020r.
      minus Ogłoszenie o naborze
   minus Obowiązek informacyjny
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Transport publiczny
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
minus Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego dla miasta Opola
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym

i Uzależnionym w Opolu

ul. Ks. J Popiełuszki 18

45-601 Opole

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE

KIEROWNIK ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY

I.     Wymagania w stosunku do kandydatów:

A.   Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie;
 2. wykształcenie: wyższe odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku i pięcioletni staż pracy;
 3. znajomość przepisów z zakresu:
 • ustawy o zamówieniach publicznych;
 • ustawy o pomocy społecznej;
 • ustawy o finansach publicznych;
 • ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego;
 • ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi;
 • ustawy o pracownikach samorządowych;
 • przepisów z zakresu BHP i p. pożarowych;
 • przepisów dot. archiwum zakładowego.
 1. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 2. brak skazania za przestępstwo o ściganie z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 3. nieposzlakowana opinia;
 4. wykształcenie wyższe;
 5. staż pracy ( przebieg dotychczasowego zatrudnienia) minimum 5 lat;
 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określone stanowisko.

B.  Wymagania dodatkowe:

 1. doświadczenie w wykonywaniu obowiązków w jednostkach samorządowych;
 2. umiejętność obsługi podstawowych programów komputerowych w tym pakietu Microsoft Office oraz narzędzi internetowych;
 3. predyspozycje osobowościowe: odpowiedzialność, operatywność, dyspozycyjność, empatia, umiejętność budowania relacji, umiejętność kierowania zespołem.
 4. Zakres wykonywania zadań na stanowisku:

a) organizowanie przetargów;

b) organizowanie pracy i nadzór  podległych pracowników;

c) organizowanie napraw i przeglądów technicznych budynków i urządzeń;

d) prowadzenie ksiąg obiektów budowlanych;

e) opracowywanie grafików, organizowanie zastępstw, opracowywanie planów urlopów;

f) przeprowadzanie inwentaryzacji wyposażenia;

g) sporządzanie wymaganej przepisami sprawozdawczości z zakresu prowadzonych spraw;

h) organizowanie archiwizacji dokumentacji;

i)  wspomaganie obsługi kancelaryjno-biurowej Ośrodka;

j)  racjonalne gospodarowanie składnikami majątku;

k) zaopatrywanie pracowników w odzież ochronną;

 1. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Praca w budynkach Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu, w pełnym wymiarze czasu pracy, z przewagą wysiłku umysłowego, wymagająca obsługi komputera powyżej 4 godzin i innych urządzeń biurowych.

Zatrudnienie na czas nieokreślony od 10.04.2020 r.

Wynagrodzenie: zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (tj. Dz. U. z 2018r. Poz 936)

praca jednozmianowa, świadczona wg ustalonego czasu pracy w Regulaminie Pracy MOPOBiU.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

poniżej 6 %

V.  Wymagane dokumenty:

 1. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej
 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 3. kserokopie poświadczonych własnoręcznie za zgodność z oryginałem dokumentów

           potwierdzających ;

           a. wykształcenie,

           b. kwalifikacje;

           c. staż pracy ( świadectwa pracy)

           d. potwierdzające niepełnosprawność w przypadku osoby niepełnosprawnej

            przystępującej do konkursu;

 1. własnoręcznie podpisane oświadczenie o :

           a. pełnej zdolności do czynności prawnych;

           b. korzystaniu z pełni praw publicznych;

           c. nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z

            oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

           d. staniem zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku;

           e. Wyrażeniu zgody na przetwarzanie  danych osobowych do celów rekrutacji.

IV  Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty aplikacyjne można składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu ul. Ks. J. Popiełuszki 18  45-601 Opole lub przesłać pocztą na wskazany adres z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Kierownik administracyjno-gospodarczy” w terminie do 05.04.2020r.  ( nie mniej niż 10 dni od dnia opublikowania w BIP).

Dokumenty, które wpłyną do MOPOBiU po terminie, nie będą rozpatrywane ( decyduje data faktycznego wpływu do MOPOBiU.

Osoby spełniające wymagania formalne zostaną powiadomione indywidualnie, co do dalszych czynności związanych z procesem naboru.

Informacje o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP oraz na tablicy MOPOBiU.

Niewykorzystane oferty będą niszczone komisyjnie po upływie 3 miesięcy od zakończenia naboru.

                                                                                                                        Dyrektor

                                                                                                                        Elżbieta Urzędowska

Przystąpienie do procesu naboru na w/w stanowisko oznacza zapoznanie się z klauzulą informacyjną zamieszczoną w treści niniejszego ogłoszenia.

REKRUTACJA PRACOWNIKÓW (kandydaci do pracy)

Administrator Pani/Pana danych

Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu

Inspektor Ochrony Danych

We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych możesz kontaktować się pod adresem:

e-mail: iod@cuw.opole.pl

Cele przetwarzania

Podstawa prawna

Retencja

Przeprowadzenia procesu rekrutacji

• w zakresie wskazanym w przepisach Kodeksu pracy art. 6, ust. 1 lit. c) RODO - wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,

• inne dobrowolnie podane dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO zgoda na przetwarzanie danych
• jeżeli w dokumentach zawarte będą dane o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie twoja odrębna zgoda na ich przetwarzanie, w przypadku gdy dane będą zbędne, zostaną zanonimizowane

3 miesiące

Wykorzystanie aplikacji w przyszłych procesach rekrutacji w przypadku wyrażenia zgody

art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda na przetwarzanie danych

12 miesięcy lub do czasu wycofania zgody

Dochodzenie roszczeń i obrony przed roszczeniami

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw. z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

6 miesięcy

Przysługujące Pani/Panu prawa

• Prawo żądania dostępu do danych

• Prawo żądania sprostowania danych

• Prawo żądania usunięcia danych

• Prawo żądania ograniczenia przetwarzania

• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa

Informacja o możliwości wycofania zgody

W przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

Obowiązek podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 § 1 KP  jest niezbędne, aby uczestniczyć w procesie rekrutacji. Podanie innych danych jest dobrowolne

Załączniki do pobrania: 2020-03-23 12:31:10 - Oswiadczenie o wyrazeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (171.50 kB)
2020-03-23 12:32:37 - Oswiadczenie (107.25 kB)
2020-03-23 12:35:10 - Kwestionariusz_osobowy (470.88 kB)

Ilość odwiedzin: 1634
Nazwa dokumentu: Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu
Skrócony opis: KIEROWNIK ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY
Osoba, która wytworzyła informację: Beata Halama-Konrad
Osoba, która odpowiada za treść: Beata Halama-Konrad
Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Lontkowski
Data wytworzenia informacji: 2020-03-23 11:27:29
Data udostępnienia informacji: 2020-03-23 11:27:29
Data ostatniej aktualizacji: 2020-03-23 13:30:09

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner