logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
minus Uzupełniający nabór kandydatów do komisji konkursowych w 2022 r.
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Rewitalizacja
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
minus Ogłoszenia o wolnych etatach
   plus Urząd Miasta Opola
   minus Miejskie Jednostki Organizacyjne
      plus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2021r.
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2021r.
      plus ARCHIWUM NABORÓW MJO
      minus DRUKI DO POBRANIA
      minus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2020r.
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu
         minus Straż Miejska w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pmocy Rodzinie w Opolu
         minus Zespół Szkół Specjalnych
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
         minus Zespół Szkół Specjalnych
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Zespół Szkół Specjalnych
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI
         minus Zespół Szkół Zawodowych im.St.Staszica
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 31
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 31
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Młodzieżowy Dom Kultury
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
         minus Zespół Szkół Specjalnych w Opolu
         minus Publiczne Przedszkole nr 22 "Bajkowa Rodzina" w Opolu
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. Adama Mickiewicza
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Musioła w Opolu
         minus Zespół Szkół Mechanicznych
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 21
         minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu
         minus Zespół Szkół Mechanicznych
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2020r.
      minus Ogłoszenie o naborze
   minus Obowiązek informacyjny
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Transport publiczny
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
minus Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego dla miasta Opola
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


DYREKTOR

PUBLICZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR VI

im. Generała Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka”  w OPOLU

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 

 1. Adres jednostki: 45-284 Opole, ul. Szarych Szeregów 1
 2. Określenie stanowiska: główny księgowy
 3. Wymiar etatu:  pełny wymiar czasu pracy tj. 40 godzin tygodniowo
 4. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

 

 • obywatelstwo polskie
 • posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym stanowisku  tj. wykształcenie  wyższe ekonomiczne ( ukończone jednolite ekonomiczne studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe) minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w księgowości budżetowej, wykształcenie średnie ekonomiczne (policealna, pomaturalna szkoła ekonomiczna ) i minimum 6-letnie doświadczenie w księgowości budżetowej.
 • pełna zdolność do czynności prawnych  oraz korzystanie w pełni spraw publicznych
 • nieposzlakowana opinia
 • osoba kandydująca nie może być  prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwa skarbowe
 • brak  przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym

 

 1. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:
 • Umiejętność pracy w zespole i kompetencje interpersonalne.
 • Biegła znajomość obsługi komputera pozwalająca na poprawne wykonywanie zadań na stanowisku główny księgowy (pakiet Windows).
 • Znajomość obsługi oraz umiejętność pracy w programie finansowo-księgowym Vulcan (Księgowość Optivum, Faktury Optivum, Rejestr VAT Optivum) oraz KSAT
 • Znajomość przepisów wynikających z ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, a także przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych.
 • Podstawowa znajomość przepisów Kodeksu pracy, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy Karta nauczyciela, ustawy o systemie oświaty i ustawy Prawo oświatowe.
 • Znajomość rozliczeń finansowych.
 • Wysokie zdolności analityczne, uczciwość, obowiązkowość, rzetelność, bardzo dobra organizacja pracy, samodzielność i szybkie podejmowanie decyzji, odporność na stres, komunikatywność, wysoka kultura osobista.
 1. Zakres wykonywanych zadań:

1/ Prowadzenie rachunkowości jednostki

2/ Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi

3/ Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym

4/ Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych

5/ Zorganizowanie i doskonalenie systemu wewnętrznej informacji w zakresie gospodarczej działalności umożliwiające przygotowanie projektów planów dochodów i wydatków.

6/ Prowadzenie kwartalnej sprawozdawczości wynikającej z działalności Działu Finansowo-Księgowego.   

7/Zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez jednostkę

8/ Kierowanie pracą podległego pracownika w dziale księgowości

9/ Wykonywanie innych obowiązków i zadań wynikających z prowadzenia obsługi

finansowo - księgowej szkoły, zleconych przez dyrektora.

 

 1. Wymagane dokumenty
 • list motywacyjny
 • CV opatrzony klauzulą o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000 z późn. zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”
 • kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie
 • kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem)
 • kserokopie świadectw pracy  i ewentualne opinie o dotychczasowej pracy zawodowej (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) lub  zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku trwania stosunku pracy
 • oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku
 • oświadczenie o niekaralności
 • oświadczeniu o korzystaniu w pełni z praw publicznych
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w przypadku osoby niepełnosprawnej).

 

 1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Praca w budynku  PLO nr VI w Opolu  III kondygnacyjnym (brak windy), w pełnym wymiarze czasu pracy, samodzielna, z przewagą wysiłku umysłowego, wymagająca dobrego wzroku.

 

 1. Procentowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W m-cu lipcu 2020r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wyniósł 0,0 %.

 

 1. Termin i miejsce składania dokumentów:
 2. Wymagane dokumenty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 27.08.2020r.  do godz. 1200 w Sekretariacie  Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr VI im. Generała Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” w Opolu ul. Szarych Szeregów 1, w zamkniętej kopercie z podaniem adresu zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego wraz z dopiskiem „Nabór na stanowisko głównego księgowego” lub przesłać na adres szkoły. Decyduje data faktycznego wpływu do szkoły. Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający formalne wymagania zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.                                                                                                      

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 77 4578489.

Dokumenty aplikacyjne, które nie zostaną odebrane w ciągu 3 miesięcy od ogłoszenia informacji o wyniku naboru, zostaną protokolarnie zniszczone.

Dyrektor

Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr VI

im. Generała Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” w Opolu

mgr Dariusz Domański 

Ilość odwiedzin: 902
Nazwa dokumentu: Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI
Skrócony opis: Główny księgowy
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Maćków
Osoba, która odpowiada za treść: Dariusz Domański
Osoba, która wprowadzała dane: Małgorzata Maćków
Data wytworzenia informacji: 2020-08-14 13:26:49
Data udostępnienia informacji: 2020-08-14 13:26:49
Data ostatniej aktualizacji: 2020-08-14 13:30:45

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner