logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
minus Uzupełniający nabór kandydatów do komisji konkursowych w 2022 r.
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Rewitalizacja
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
minus Ogłoszenia o wolnych etatach
   plus Urząd Miasta Opola
   minus Miejskie Jednostki Organizacyjne
      plus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2021r.
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2021r.
      plus ARCHIWUM NABORÓW MJO
      minus DRUKI DO POBRANIA
      minus AKTUALNE OGŁOSZENIA 2020r.
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu
         minus Straż Miejska w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pmocy Rodzinie w Opolu
         minus Zespół Szkół Specjalnych
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
         minus Zespół Szkół Specjalnych
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Zespół Szkół Specjalnych
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI
         minus Zespół Szkół Zawodowych im.St.Staszica
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 31
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 31
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14
         minus Młodzieżowy Dom Kultury
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11
         minus Zespół Szkół Specjalnych w Opolu
         minus Publiczne Przedszkole nr 22 "Bajkowa Rodzina" w Opolu
         minus Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. Adama Mickiewicza
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Musioła w Opolu
         minus Zespół Szkół Mechanicznych
         minus Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
         minus Publiczna Szkoła Podstawowa nr 21
         minus Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu
         minus Zespół Szkół Mechanicznych
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
         minus Centrum Usług Wspólnych w Opolu
      plus WYNIKI KOŃCOWE NABORÓW 2020r.
      minus Ogłoszenie o naborze
   minus Obowiązek informacyjny
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Transport publiczny
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
minus Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego dla miasta Opola
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Publiczna Szkoła Podstawowa nr 31 w Opolu im. UNICEF

45-920 Opole ul. Krzanowicka 1

Tel. 77 4691-178

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze specjalista ds. sieci i urządzeń technicznych

 1. Wymagania niezbędne

1). Posiadanie obywatelstwa polskiego

2). Posiadanie pełnej zdolności do czynności cywilnoprawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

3). Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo gospodarcze

4). Posiadanie nieposzlakowanej opinii

5). Wykształcenie  wyższe magisterskie

6). Staż pracy 4 lata

7). Brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku specjalista urzędniczym

 1. Wymagania dodatkowe

1). Znajomość obsługi komputera

2). Komunikatywność, zdyscyplinowanie

3). Odpowiedzialność

4). Umiejętność pracy w zespole

5). Dobra znajomość oprogramowania firmy Vulcan

6) Umiejętność konfigurowania urządzeń sieciowych i zarządzenia siecią komputerową

7) Znajomość zasad licencjonowania  oprogramowania

      3. Zakres obowiązków

                1.  Prawidłowy dobór i podłączenie komputerów użytkowanych w szkole

2. Nadzór nad bieżącą aktualizacją oprogramowania antywirusowego i bezpiecznego korzystania z internetu w szkole przez dzieci

3. Przydział użytkownikom uprawnień dostępu do lokalnej sieci oraz nadzór nad bezpieczeństwem jej funkcjonowania

4. Weryfikacja zainstalowanego oprogramowania na szkolnych komputerach, sprawdzanie jego legalności

5. wprowadzanie  systemu zarządzania szkołą w oparciu o oprogramowania firmy VULCAN

      4.     Warunki pracy na samodzielnym stanowisku specjalista ds. sieci i urządzeń technicznych w Publicznej  Szkole Podstawowej nr 31 im UNICEF w  Opolu - praca w budynku szkoły , ul. Krzanowicka 1, pierwsze piętro, winda, praca przy komputerze , w wymiarze 0,75 etatu, z przewagą wysiłku umysłowego, praca w zespole w pomieszczeniu biurowym

 

 1. W miesiącu sierpniu  2020 wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych    wynosił 0%

 

 1. Pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych , z wyłączeniem  kierowniczych stanowisk urzędniczych przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie nie więcej niż pięciu najlepszych wyłonionych przez komisję

 

 1. Kandydat, który zamierza skorzystać z wyżej wymienionego uprawnienia, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność

 

 1. Wymagane dokumenty:
 1. List motywacyjny
 2. Życiorys- Curriculum Vitae
 3. Potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem kserokopie świadectw pracy, zaświadczenia potwierdzające odbyte staże
 4. Potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem kserokopie dyplomów oraz kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach
 5. Kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie , według wzoru  możliwego do pobrania w sekretariacie szkoły
 6. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
 7. Oświadczenie  o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r., poz. 922) o treści: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”  oraz ustawą  z dnia 21 listopada 2008., o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016r. poz. 902)
 8. Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo gospodarcze.
 9. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia, które pozwala na zatrudnienie i wykonywanie powierzonych czynności

 

Termin i miejsce składania dokumentów

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej i zaadresowanej  kopercie, wraz z dopiskiem : „Specjalista ds. sieci i urządzeń technicznych” w siedzibie  Publicznej Szkoły Podstawowej nr 31 im .UNICEF w Opolu  w terminie do dnia 18.09.2020r.

Na kopercie należy umieścić także swoje dane osobowe wraz z numerem kontaktowym.

Aplikacje, które będą niekompletne , wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Wszystkie dokumenty powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata .

Otwarcie ofert nastąpi przez komisję powołaną przez Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 31 im UNICEF . Kandydaci, których oferty spełnią wymogi formalne , będą zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną oraz zostaną telefoniczne powiadomieni o terminie rozmowy.

 

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 31 im. UNICEF

w Opolu  

Ewa Drop

Ilość odwiedzin: 744
Nazwa dokumentu: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 31
Skrócony opis: specjalista ds. sieci i urządzeń technicznych
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Maćków
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Drop
Osoba, która wprowadzała dane: Małgorzata Maćków
Data wytworzenia informacji: 2020-09-04 09:26:45
Data udostępnienia informacji: 2020-09-04 09:26:45
Data ostatniej aktualizacji: 2020-09-04 09:31:54

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner