logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
minus Statut Miasta Opola
minus Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
minus NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 URZĄD MIASTA OPOLA
minus Dane podstawowe
minus Przedmiot działalności
plus Organizacja Urzędu
plus Ochrona danych osobowych
plus Dostępność
plus Sprawy komórek organizacyjnych
plus Jednostki podległe
plus Informacje, ogłoszenia, przetargi
plus Kontrole
minus Uzupełniający nabór kandydatów do komisji konkursowych w 2022 r.
 ORGANY WŁADZY
plus Prezydent Miasta
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Samorząd terytorialny
plus Sejm i Senat RP
plus Prezydent RP
plus Parlament Europejski
plus Wybory do Rad Dzielnic
plus Referendum
plus Wybory Ławników
minus Okręgi Wyborcze, obwody głosowania
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Petycje
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Rewitalizacja
plus Spółki prawa handlowego
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zawiadomienia
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Zapytania ofertowe
plus Dialog techniczny
minus Dostęp do Informacji Publicznej
minus Zgłoszenia budowy obiektów budowlanych
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
minus Redakcja Biuletynu
plus Programy
plus Plany postępowań zamówień publicznych
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Transport publiczny
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
minus Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego dla miasta Opola
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W OPOLU

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 KSIĘGOWA/Y DS. PŁAC

1,0 ETAT

1.   Wymagania niezbędne

Wymagania niezbędne

Wymagane dokumenty

a)  obywatelstwo polskie/kraju Unii Europejskiej i/lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP *

Oświadczenie

b)  pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych

Oświadczenie

c)  brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne

Oświadczenie

d)   nieposzlakowana opinia

Oświadczenie

e)  wykształcenie średnie lub wyższe
umożliwiające wykonywanie zadań
na stanowisku zgodnie z jego opisem

Kserokopia świadectwa lub dyplomu

f)   staż pracy: 2 lata doświadczenia w pracy
na stanowisku związanym z płacami

Kserokopia świadectwa pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku trwania stosunku pracy (ważność zaświadczenia 1 m-c)

g) wiedza z zakresu:

 • przepisów dot. ubezpieczeń społecznych, świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego,
 • prawa pracy,
 • podatku dochodowego od osób fizycznych
 • umiejętność ich interpretacji

i zastosowania w praktyce

 • umiejętność obsługi programu Płatnik

Zapis w liście motywacyjnym lub w CV potwierdzający spełnianie wymagania

2.   Wymagania dodatkowe

 

Wymagania dodatkowe

 

Wymagane dokumenty albo zapisy w liście motywacyjnym

lub w CV potwierdzające spełnianie wymagania

 1. wykształcenie wyższe: ekonomiczne

Kserokopia dyplomu

 1. umiejętność obsługi komputera            i Internetu, znajomość pakietu MS  Office oraz programów dla jednostek budżetowych firmy ProgMan Software

Zapis w liście motywacyjnym lub w CV potwierdzający spełnianie wymagania

 1. rzetelność, umiejętność samodzielnego  działania oraz pracy w zespole, umiejętności organizacyjne, dobra organizacja pracy własnej, umiejętność analitycznego myślenia i zdyscyplinowanie.

Zapis w liście motywacyjnym lub w CV potwierdzający spełnianie wymagania

 1. odpowiedzialność, komunikatywność i rzeczowość, sumienność, dokładność
  i zaangażowanie w powierzone zadania

Zapis w liście motywacyjnym lub w CV potwierdzający spełnianie wymagania

 1. umiejętność pisemnego formułowania ustaleń, wniosków, uwag i opinii oraz pism

Zapis w liście motywacyjnym lub w CV potwierdzający spełnianie wymagania

 1. wysoka motywacja,  dyspozycyjność

Zapis w liście motywacyjnym lub w CV potwierdzający spełnianie wymagania

3.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) sporządzanie list płac w zakresie wynagrodzeń, zasiłków, ekwiwalentów, nagród, nagród jubileuszowych, odpraw, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i innych świadczeń należnych z tytułu umowy o pracę oraz obliczanie należności z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych z osobami fizycznymi .,

b) wprowadzanie i kontrola danych w systemie płacowym,

c) naliczanie składek społecznych ZUS, składek zdrowotnych i funduszu Pracy, sporządzanie raportów i deklaracji ZUS w programie Płatnik, dokonywanie korekt składek ZUS, sporządzanie przelewów ZUS,

d) sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych - pitów i deklaracji do Urzędu Skarbowego,

e) wystawianie zaświadczeń o dochodach dla pracowników,

f) udzielanie informacji pracownikom z zakresu płac,

g) sporządzanie druków rp-7,

h) sporządzanie raportów i zestawień dotyczących wynagrodzeń i zasiłków dla celów sprawozdawczych i kontrolnych,

i) właściwe numerowanie, zabezpieczenie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentów w zakresie prowadzonych zagadnień

*Osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać zatrudniona na stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.

4.    Warunki pracy na stanowisku:

     Praca w budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu, ul. Barlickiego 13, na pierwszym piętrze, bez windy. Bezpieczne warunki pracy. Praca wymagająca wysiłku umysłowego, odporności na stres, koncentracji, dobrej ostrości wzroku, z obsługą komputera i innych urządzeń biurowych.

5.   Procentowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Sportu                             i Rekreacji w Opolu:

     Procentowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6%.

6.    Dokumenty aplikacyjne winny zawierać:

a)  dokumenty wymienione powyżej,

b) życiorys, uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej, opatrzony klauzulą: „Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych         i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w  Opolu, w celu wzięcia udziału         w ogłoszonym naborze na wolne stanowisko urzędnicze. Zostałem (łam) poinformowany (a) o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody może nastąpić poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy: kadry@mosir.opole.pl. Mam świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem”  z podpisem.

 1. list motywacyjny,
 2. kwestionariusz osobowy – według wzoru dostępnego w załącznikach do ogłoszenia oraz w Dziale Administracyjno-Gospodarczym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu ul. Barlickiego 13.

 

Kompletne aplikacje należy składać w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji ul. Barlickiego 13  (pokój nr 113), w zamkniętych kopertach z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko księgowa/y ds. płac,                       w terminie do dnia 25.09.2020 r., decyduje data faktycznego wpływu do jednostki.

                                       

                                                                          Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  w Opolu

Krzysztof Machała

Opole, dnia 15 września 2020 r.

Załączniki do pobrania: 2020-09-15 14:33:06 - kwestionariusz (27.38 kB)
2020-09-15 14:40:01 - obowiązek informacyjny (176.48 kB)

Ilość odwiedzin: 872
Nazwa dokumentu: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
Skrócony opis: nabór księgowy/a ds. płac
Podmiot udostępniający: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu
Osoba, która wytworzyła informację: Krzysztof Machała
Osoba, która odpowiada za treść: Justyna Kowalska
Osoba, która wprowadzała dane: Sylwia Lechowicz
Data wytworzenia informacji: 2020-09-15 14:27:13
Data udostępnienia informacji: 2020-09-15 14:27:13
Data ostatniej aktualizacji: 2020-09-15 14:47:30

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner